Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательних и нормативных терминов

2-е изд. доп. .- К.: А.С.К., 2001.-1056с.-(Экономика.Финансы . Право0.

В словаре содержаться официальные формировки терминов из различных отраслей права Украины.

Кількість : 1

УДК 030

Юридичний словник

/За ред. Б .М. Бабія,  В. М. Корецького , В.В. Цветаєва.- К.: Академія наук Української РСР , 1974 .- 845 с.

Здебільшого в словнику на перше місце становить прикметник , оскільки він разом з іменником становить єдине поняття , і тому , що на прикметник  падає логічний наголос, який підкреслює специфічний зміст статті.

Кількість: 1

УДК 030

Політичний словник

За ред. В. К. Врублевського,  А. В. Кудрицького, Мазура В.М.- 3-е вид.- К.: Головна редакція  української радянської енциклопедії, 1982.-654 с.

У Політичному словнику статті  розміщено за алфавітом. Якщо назвою статті є термін . який має один або кілька синонімів , то вони подаються після назви статті.

Кількість : 1

УДК 030

Словник-довідник по агроекології (Жарінов В.І.,Довгань С.В. )

К.: Четвертий Рим ,2001.-374 с.

Словник-довідник містить довідково- інформаційний  матеріал у вигляді тлумачень  значної  кількості відомих  термінів із загальної екології рослин , що започатковані фундаторами цих наук.

Кількість : 1

УДК 030

Краткий политический словарь

/Автори : Абаренков В П. , Аверкин А.Г. , Агешин Ю.А. и др. ; Сост. и общ.ред. Л.А. Оникова , Н.В. Шишлина.- 4-е изд.,доп.- М.: Политиздат , 1987.- 509 с.

Словарь содержит краткую характеристику  терминов , понятий , концепций , явлений общественно-политического и социально-экономического характера .

Кількість : 1

УДК 030

Економічний словник

/ За ред. П.І. Багрія , С. І.Дорогунцова.-К.: Академія наук Української РСР , 1973.-621 с .

В словнику на перше місце ставиться прикметник , оскільки він разом з іменником становить єдине поняття і тому, що на прикметник падає логічний наголос , який підкреслює специфічний зміст статті.

Кількість : 1

УДК 030

Словник – довідник біблійних осіб , племен і народів (Костів К .)

/ Упоряд. О.П. Косюк .- 2-ге вид., перероб. – К.:  Україна , 2015.-420 с.

Популярне довідкове видання відомого сучасного канадського церковного діяча , вченого біблеїста містить понад 1700 статей, в яких подано бібліографічно-історичні відомості про осіб  племена та народи, що згадуються у Біблії .

Кількість : 1

УДК 030

Краткий словарь по эстетике

Кн. для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова.- М.: Просвещение, 1983.- 223 с.

С учетом достижений современной марксиско- ленинской  эстетической науке  в словаре дается  обширный свод сведений об основаных  эстетических  категориях ,  понятиях,  терминах.

Кількість : 1

УДК 030

Правова енциклопедія школяра

/ Автори  : В. В. Головченко , В. С. Ковальський , Л. О. Лоха .- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 440 с.

У книзі даються визначення і тлумачення основних правових , історичних термінів та понять , які найчастіше вживаються у навчальній , науково-популярній  літературі з юридичної проблематики.

Кількість : 1

УДК 030

Словник школяра.Українська мова

/Укладач Н.Ф. Копитіна.- Кам’янець – Подільський : ФОП Сисин О.В. ,2016.- 244 с.

Посібник містить орфографічний  словник, словники синонімів , омонімів , антонімів , фразеологічний словник.

Кількість : 1

УКД 030

Короткий енциклопедичний словник з культури ( Корінний М.М. , Шевченко В.Ф. )

/Відп. ред. В.Ф. Шевченко .- К.: Україна , 2012 .- 384 с.

Словник містить тлумачення найважливішик і найчастіше вживаних термінів і термінологічних сполучень, які пов’язані глибинними джерелами української і зарубіжної культури .

Кількість : 1

УДК 030

Фразеологічний словник школяра ( Забіяка В.Л.)

К.: Освіта , 2007.- 112 с.

Словник розкриває значення найуживаніших фразеологізмів сучасної української мови , розповідає про походження багатьох стійких словосполучень.

Кількість : 1

УДК 030

Короткий тлумачний словник української мови: Близько 6750 слів

/ Під ред Д. Г.Гринчишина .- 2-ге вид., перероб. і допов..- К.:Рад. школа , 1988.-320 с.

Словник охоплює загальновживану лексику та фразеологію української літературної мови і відбиває сучасний стан її словникового складу.

Кількість : 1

УДК 030

Короткий словник синонімів української мови ( Деркач П.М. )

/ Перед.Л. Полюги .- Львів -Краків-Париж : Просвіта , 1993.- 208 с.(Популярна енциклопедія просвіти ).

Словник подає основні гнізда синонімів української мови . супроводжувані  тлумачення та прикладами вживання , слова виведені в рєєстр та містять відсилки.

Кількість : 2

УДК 030

Фразеологичний словник для учнів початкових класів

Упоряд. О.Л. Рудь.- К.: Літера  ЛТД , 2016.- 144 с.

Фразеологічний словник стане у пригоді молодшим школярам  в освоєнні курсу української мови .

Кількість : 1

УДК 030

Сучасний фразеологічний словник української мови

/ Довідкове видання Ярещенко А. П.,  Бездітко В.І., Козир О. В.- Харьків : ТОРСІНГ ПЛЮС , 2014.-640 с.

Словник відображає загальновживану фразеологію  сучасної української мови . У ньому простежується граматичне використання , специфіка й сфера  вживання фразеологічних одиниць.

Кількість : 1

УДК 030

Словник синонімів , антонімів і найпоширеніших фразеологізмів для учнів початкових класів ( Собко В.О. )

Посібник для загальноосвіт. навч. закл./В. О.Собко,  Г. С. Демидчик, О.О. Вишник ; Ред.  М. С. Вашуленка.-К.: Освіта , 2016.- 136 с.

Словник містить найпоширеніші слова і сталі вислови сучаснї української літературної мови , які учні початкових класів можуть використовувати в усних і письмових висловлюваннях .

Кількість : 1

УДК 030

Орфографічний словник сучасної української мови: 70 000 слів

Донецьк : Глорія Трейд , 2009.- 624 с.

Данний словник містить понад 70 000 найуживаніших  слів  та словосполучень сучасної  української мови , включаючи найновіші запозичення.

Кількість : 1

УДК 030

Орфографічний словник української мови

/Уклад. Л. Олійник.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2017.- 352 с.

У пропонованому орфографічному словнику подано слова , правопис яких викликає певні труднощі.

Кількість : 1

УДК 030

Український орфографічний словник

К.: ПП Ребрик , 2007.- 464 с.

Крім загальновживаної лексики  до словника включені найновіші запозичення , наукова  і термінологічна лексика.

Кількість :1

УДК 030

Універсальний словник-довдник : 30 000 слів і виразів сучасної української мови

Донецьк : БАО, 2007.-320 с.

Запропонований словник   – довідник  ставить за мету допомогти учням та студентам удосконалити навички грамотного написання слів , оволодіти основною термінологією курсу української мови , розширити словниковий запас.

Кількість : 1

УДК 030

Український орфографічний словник з граматичними таблицями + короткий правописний коментар

Харьків : ТОРСІНГ ПЛЮС , 2009.- 496 с.

2013.- 496 с.

Словник укладено на матеріалі багатьох словників  різних типів . Він містить близько 80 000 слів. від попередніх  словників відрізняються тим , що подаються основні зміни , відповідні останньому  правопису.

Кількість : 2

УДК 030

Орфографічний словник для учнів початкових класів ( Собко В.О.)

Посіб. для загальноосвіт. навч. закл./ За ред. М.С. Вашуленка.- К.: Освіта , 2016.- 224 с.

Словник містить близько 15 тисяч найпоширеніших слів  сучасної української літературної мови .

Кількість : 1

УДК 030

Тлумачний словник для учнів початкових класів

Упоряд. О. Л.Рудь.- К.: Літера ЛТД , 2016.- 144 с.

Словник містить новітні запозичення , що відображає зміни у мові , спричинені появою нових предметів і явищ у світі.

Кількість : 1

УДК 030

Словник термінів інформаційного права

Упоряд. А.І. Марущак; заг. ред. М.Я. Швеця.- К.: КНТ , 2008.- 184 с.

Розкрито зміст основних термінів та понять , які застосовуються у науці інформаційного права та інформаційному законодавстві.

Кількість : 1

УДК 030

Соціологія: словник термінів і понять

/Упоряд. Є.А.Біленький , М.А. Козловець, В.О. Федоренко; За заг. ред. М.А. Козловця.- Житомир : Волинь ,  2003.-236 с.

У словнику- довіднику в доступній формі подається тлумачення найважливіших понять і термінів .

Кількість : 1

УДК 030

Орфографічний словник

/Укладач Н. П. Мельник.- Київ : Література ЛТД , 2016.-160 с.

Посібник складається з двох частин: орфографічного словика і довідника з граматики. Орфографічний словник містить найпоширеніші слова сучасної української літературної мови.

Кількість :1

УДК 030

 

Українсько-російський та російсько – український словник

Для закладів загальної середньої освіти з навчанням  російською мовою / Укладач. О. С. Бобкова ,  Н. І.Богомолова, О.В. Гісем  та ін. – Чернівці : Букрек , 2018.-320 с.

Пропонований словник є термінологічним перекладним російсько-українським -українсько- російським . Він містить , майже 10 тисяч найбільш поширених понять .Словник містить нові наукові й технічні терміни та поняття , які з’явилися у вжитку нещодавно  під впливом соціальних та економічних змін.

Кількість : 3

УДК 030

Приказки

Практичний російсько-український словник  приказок /Упоряд . Г. С. Млодзинський .- Х.: Прапор , 1996.-143 с.

Цей словник був упорядкований самодіяльним дослідником Георгієм Семеновичем Млодзинським і виданий  за редакцією відомого письменника Майкла Йогансена  Держвидавом  України 1929 року.

Кількість : 1

УДК 030

З біографії слова . Нариси (Чак Є. )

Для середнього шкільного віку.-К.: Веселка , 1979.-80 с.

В книжці ідеться про те , як з’явилися імена  людей , назви місяців, квітів , звідки прийшли до нас слова-мандрівники , що блукали по всьому світу .

Кількість : 1

УДК 030

Англо-українсько-російський словник усталених виразів( Медведєва Л. М., Медведєва Н . Ю.

До словника входить понад  3000 англійських усталених виразів з їх українськими та російськими відповідниками .Це такі , що означають подяку, вибачення , поздоровлення , привітання ,відмову ,згоду, прохання тощо , специфічні допоміжні словосполучення , без яких не обійтись при формуванні висловлювань.

Кільксть : 1

УДК 030

Литература

Справ. материалы: Кн для учащихся / С. В. Тураев, Л. И. Тимофеев, К. Д.Вишневский и др.- М.: Просвещение , 1989.- 335 с.

Книга состоит из двух разделов . Первый раздел – ” Краткий словарь литературоведчиських терминов”- поможет ответить на вопросы , связанные с пониманием самых различных явлений художественной литературы.

Второй  раздел -” Самостоятельная подготовка к сочинениюи устному ответу”-содержит конкретные советы для работы над сочинением к нему , вопросы  и задания для самопроверки.

Кількість : 4

УДК 030

Комбинаторный словарь английського языка( М. Бенсон , Э. Бенсон , Р. Илсон )

М. : Рус. яз., 1990.- 286 с.

Словарь содержит около 14 тыс. слов и более 75 тыс. грамматических и лексических словосочетаний  английского языка.

Кількість : 1

УДК 030

Мифологический словарь

/Автор. М. Н.Ботвинник, М. А. Коган , М.Б. Рабинович и др.- Ленинград : Государственное учебно-педагогическое изд. Министерства просвещения РСФСР  Ленинградское отделение,1961.-292 с.

Расширены сведения по истории древних  религии и ,  там , где это возможно, показана связь древних культов с современными религиозными представлениями , что даст дополнительный   материал для научно- атеистической пропоганды.

Кількість : 1

УДК 030

Школьный англо-русский словарь( Дубровин М.И.)

Пособие для учащийся .- М.: Просвещение , 1985.- 303 с.

Словарь является учебным   пособием для учащихся старших классов средней школы. Он предназначен  для самостоятельной работы учащихся над текстами средней трудности.

Кількість : 1

УДК 030

Англо-український словник парних словосполучень ( Л.М. Медвєдєва , В.В. Дайнеко )

/ Под ред. О. Є. Семенця.- К.:” Українська енциклопедія ” імені М.П. Бажана; Наукова редакція Головної редакційної колегії   Книги Пам’яті України , 1994 .- 253 с.

Словник містить понад 2000 англійських парних словосполучень з їх українськими відповідниками. Цей словник є першим в Україні словником широкого вживаних  англійських парних словосполучень та їх українських відповідників.

Кількість : 2

УДК 030

Англо-русский словарь ( Е.В. Христенко )

9 000 слов.- 1-е изд.- Х.: Оригинал, 1992.- 121 с.

Словарь содержит около 9 тыс. наиболее употребительных слов ; специальные термины  в него  не вошли. В конце приведены географические названия.

Кількість : 3

УДК 030

Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту

Близько 3500 слів і словосполучень / Укладач  О.І. Лесюк та ін.- К.: Спалах ЛТД , 1996.-312 с.

У словнику вміщено близько 3500 найважливіших термінів і словосполучень на означення понять і категорій  економіки , планування , організації , нормування та управління виробництвом , фінансової , бухгалтерської , юридичної справи , статистики й соціології , а також тих , що стосується сфери бізнесу , комерції , маркетингу та менеджменту.

Кількість : 1

УДК 030

Англо-українсько – російський словник з інформатики , програмування , обчислювальної техніки

/ Уклад. А.Б. Бартків  , О.Я. Гринчишин , Я.Т.Гринчишин .- К.: Вища школа , 1995.- 445 с.

Словник містить понад 5500 агнліських , близько 12 000 українських і російських  термінів  із різних розділів інформатики, програмування й обчислювальної техніки.

Кількість : 3

УДК 030

Сучасний англо-український та україно-англійський словник ( Зубков М.,Мюллер В.)

100 000 слів та словосполучень; Словник географічних назв ; Транскрипція  світового стандарту.-Х.: Школа, 2005.- 768 с.

Пропонований сучасний словник містить 100 000 загальновживаних слів та словосполучень.

Кількість :1

УДК 030

Англо- українсько – російський словник

/ Упоряд. М. І.Балла .- К.: Освіта ,  1993.-239 с.

Тримовний словник містить близько 8000 англійських слів і словосполучень з їх українськими  і російськими еквіваленками.

Кількість : 1

УДК 030

Українсько-английский словник.Близько 20 000 слів

/ Укладач Ю. О. Жлуктенко,  Н. М. Биховець, А. В. Шванц; За ред. Ю. О. Жлуктенка.- К.: Рад. школа , 1982.-432 с.

Цей словник охоплює найуживанішу  суспільно-політичну , літературну і  побутову лексику сучасної української мови і має на меті допомогти  читачам перекладати на англіську мову украйнські тексти середньої  трудності.

Кількість : 1

УДК 030

Словник.Німецько-український. Українсько-німецький.

Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів / Уклад. З.О. Басанець та ін.- Ірпінь: ПЕРУН , 1994.-640 с.

Cловник містить понад 40 000 найбільш уживаних слів та словосполучень німецької і української мов . Широко представлена суспільно-політична , науково-технічна , літературна та розмовна лексика.

Кількість : 1

УДК 030

 

Сучасний тлумачний словник української мови 60 000слів

/ Уклад. Н. Кусайкіна, Ю. Цибульник ; За загальн. ред. д-ре філол. наук., проф. В.В. Дубічинського.-Х.: Школа, 2011.- 784 с.

2014.- 784 с.

” Сучасний тлумачний словник української мови ” містить близько 60 000 слів і понять. У ньому вдало поєднано компактну гніздову структуру і доволі  повне тлумачення  майже всіх загальновживаних  слів української мови.

Кількість : 2

УДК 030

Довідник школяра молодших класів. 1-4 класи ( Черевко О.М. )

/Ред. Р. Дерев’янченко ;Худож. Є .Житник.-Харьків : Школа. 2003.- 288 с.

Посібник містить довідкові відомості з курсів української мови , класів початкових шкіл.

Кількість : 1

УДК 030

Німецько-український та українсько-німецький словник для школяра

/Упоряд. О.М .Постнікова.-К.: А.С.К., 2006.- 800с.

 

Німецько- український та українсько-німецький словник містить понад 22 тисячі слів , короткий фонетичний і граматичний довідник, лексичний словник до розмовних тем, що вивчаються у школі та на молодших курсах вищих навчальних закладах.

Кількість : 1

УДК 030

Словник- довідник з правопису( Головащук С.І. )

/ За ред. В.М. Русанівського.- К.: Наукова думка , 1979 .- 342 с.

У словнику-довіднику понад 40 тис. слів і словосполучень сучасної української літературної мови . які становляться певні труднощі відмінювання й правопису.

Кількість : 6

УДК

Короткий англо-українсько-російський словник наукової лексики

Упорядники М.І. Балла , В.Я. Карачун , В.Г. Коряченко, Ю.З. Прохур.-К.:  Грамота , 2001.- 319 с.

У словнику подано терміни , які вживаються  в основних галузях науки і техніки , а також службові слова і фразеологічні звороти , притаманні науковій  і технічній літературі.

Кількість : 5

УДК 030

Українсько -російський словник термінологіїт для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

Уклад. О.А. Дубовік та ін. -Чернівці : Букрек , 2008.- 432 с.

Основне завдання  словника – допомогти учням співвідносити засвоєнні рідною мовою терміни та наукові поняття  певної галузі знань ,а такою ж лексикою державної україської мови , і навпаки – мови державної з мовою рідною.

Кількість :2

УДК 030

Новий український тлумачний словник. Близько 20 000 слів і словосполучень

За загальною редакцією доктора філ. наук, професора В.В. Дубічинського/ Укл. Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник.- Харьків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2008.- 608 с.

Словник є довідником , укладеним відповідно до чинного українського правопису з урахуванням змін,  що сталися останнім часом у лексичному та семантичному мовному складі.

Кількість : 1

УДК 030

Тлумачний словник іншомовних слів

/ Авт.- укладач О.М. Сліпушко .-К .: Школа , 2006.- 288 с.

У данному виданні представлено мовні пласти таких сфер духовного життя і діяльності  як наука , історія, культура, політика, економіка, правознавство.

Кількість : 1

УДК 030

Словник дієслівного керування ( Колібаба Л.М.,Фурса В.)

Словник дієслівного керування /Гол. редактор Мнишенко А. ; Ред. Л. Петік .- К.: Либідь , 2016.- 656с.

Систематизовано типові нормативні  відмінкові форми залежних від дієслів іменників , серед яких – найскланіші , суперечливі випадки дієслівного керування в сучасній українській літературній мові.

Кількість : 2

УДК 030

Моя країна -Україна ( Сокол А.В., Конечна О.М. )

/Ред. Коваленко О.Б. ; Ілюст. О.І. Мяснікова , Є.В. Зотова.- Чернігів : Деснянська правда, 2004.- 64 с.

Книга запрошує юних читачів у подорож по рідній країні , в доступній формі знайомить з історією України , її державним устроєм , символікою , природними багатствами  та культурою . даючи цілесне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу.

Кількість ; 1

УДК 94 (477)

Україно моя …( Москаленко Ю. , Олешко А. )

К.: Країна  Мрій, 2008.- 48с.

Перша книжка маленьких українців про їхню Батьківщину сприятиме формуванню в них національної свідомості , вихованню почуття гордості за свою країну.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Творення легенди ( Грабовський В.Б. )

Краєзнвчі нотатки.- Видання друге , виправлене і доповнене.- Житомир : Полісся, 2008.- 192 с.

Ця книжка – своєрідний підсумок , результат багатолітньої праці . складений їз краєзнавчих публікацій Валентина Грабовського у численних видань. Книга стане в нагоді всім , хто цікавиться історією нашої рідної  Житомирщини.

Кількість : 1

УДК 908

Квітка на камені ( Грабовський В. )

Вірші та поеми .- К.: Радянський письменник , 1988.-172 с.

Поет вслухається  в ритми сучасного життя, його думки з тими , хто у згоді з природою мирно будує , вирощує врожаї , видобуває цінний камінь, проникає в таїну космосу.

Кількість :1

УДК 908

Яблука з материського саду (Прилуцький М .)

Документальна повість .- К.: Дніпро , 1973.-175 с.

У повісті розповідається про хліборобський рід Марцунів з колгоспу ” Україна ” Дзержинського району на Житомирщині. Мати великої родини , двічі Герой Соціалістичної Праці  Марія Антонівна Марцун.

Кількість : 1

УДК 908

Зустріч 2000-2001.Літературно-мистецький алманах Житомирщини

Вірші, зорова поезія, оповідання , новели, драматургія, переклади, графіка, екслібриси/Укладач П.В. Білоус, М.М. Жайворон, О.Г. Левченко.-2002.-59 с.

До альманаху відібрано твори молодих авторів  ,котрі народилися, живуть, навчаються на Житомирщині.

Кількість : 2

УДК 908

Годиник на долоні ( Сич М.С. )

Поезія .- К.: Рад. письмен ., 1990.-142 с.

Проблеми єкології -природи , суспільства й людської душі- озиваються  у трьох розділах збірки.

Кількість : 1

УДК 908

Ідемо в Храм чарівний ( Башинський В. )

Поезії, пісні про природу.- Житомир: Полісся , 2004.-66 с.

Людина і Природа змальовані в поезії у нерозривній єдності.

Кількість : 1

УДК 908

Побратими

Оповідання : Для серед.та ст шк. віку/Упоряд. Б.Й. Чайковський та М.П. Поздняков ; Худож. Ю. І. Золотов.- К.: Веселка , 1990.-256 с.

Письменники вирішили розказати юним  читачам про мужність і героїзм маленьких побратимів – білорусів та українців , які в роки страшної війни проти гітлерівців боролися  разом з батьками за свободу рідного краю.

Кількість : 1

УДК 82

Поліська бувальщина ( Маликов С.Ф., Прокопенко А.В. )

Документальна повість.- К.: Рад. письменник ,1970.-193 с.

Перед читачами зримо постають картини партизанського руху на Україні , образи відомих командирів і комісарів , відважних народних месників.

Кількість : 1

УДК 82

Ой у полі жито ( М .Чорний )

К.: Молодь , 1969.-293 с.

В романі змальовано події суворої весни й тривожного літа 1921 року в українському селі Степівці, що загубилося  серед лісів Житомирщини.

Кількість : 1

УДК 82

Отечества крылатые сыны : Записки штурмана( Кот А. )

Днепропетровск : Проминь, 1989.- 295 с.

В книге рассказывается о подвигах в небе , о мужестве краснозвездных соколов  в годы Великой  Отечественной  войны.

Кількість : 1

УДК 908

Спелая рожь (Ясельский А.)

Документальная повесть .-Житомир: Ленок , 1996.-144 с.

В книге повествуется  о величайшем в истории Великой Отечественной войны акте самопожертвования, о героическом групповом подвиге украинцев Александра Покальчука и Петра Гутченко.

Кількість : 1

УДК 908

Была война…

Четыре главы из книги , написанной поэтами послевоенных лет / Сост. и авт. В. Акаткин , Л. Таганов; Пред. А. Михайлова;  Худож. Б. Чупрыгин.- 2-е изд. М.: Дет. лит. , 1987.- 255 с.-( Школьная библиотека).

Сборник стихотворений о Великой  Отечественной войне.

Кількість : 1

УДК 82

Военные грозы над Полесьем: Житомирщина в годы Великой Отечественной войны

/ Авт. кол.: Д.Ф. Романов, И.А.Павлов , И.В. Хирный и др. – К.: Политиздат  Украины, 1985.- 229 с.

На странице книге рассказывается о боевых операциях советских войск на Житомирщине , о мужестве и героизме  партизан, подпольщиков , всех советских патриотов .

Кількість : 1

УДК 908

Житомирській області – 75 років : етапи розвитку , видатні постаті і події (Махорін Г.Л. )

Житомир: Полісся , 2013.- 136 с.

У книзі розкривається розвиток  Житомирської області у різні історичні  періоди.У книзі згадуються тисячі імен людей , які у ту  чи іншу епоху відзначилися своїми досягненнями і здобутками.

Кількість : 3

УДК 908

Книга Пам’яті України. Переможці. Житомирська область.

/Головн. ред. кол. Герасимов І.О., Муковський І.Т., Панченко П. П. та ін.- І том . Житомир : Полісся , 2010.-612 с.

Історико-меморіальне видання серіалу ” Переможці “, мета якого зберегти для нинішнього і майбутніх поколінь ветеранів  Великої Вітчизняної і Другої світової воєн , чий бойовий і тудовий подвиг став безцінним надбанням історії.

Кількість : 1

УДК 908

Як стати успішною особистісю (Ксюковський В.Л., Бондарєв С.Б. )

Практичний посібник для молоді.- Житомир : Полісся, 2010.-416с.

У цьому посібнику дають корисні поради випусникам ВНЗ : як шукати   роботу на ринку праці , рости й розвиватися, бути успішною людиною.

Кількість : 1

УДК 37

Тайм- драйв: Як встигти жити та працювати ( Архангельский Г.Ю. )

М.: Манн, Іванові Фербер ; Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2008.- 256 с.

В максимально простій та покроковій формі , на реальних російських прикладах , книга відповідає на головне запитання сучасного мененджера: як встигти більше? Надаються поради щодо організації робочого часу і відпочинку.

Кількість : 1

УДК 33

Путь к финансовой свободе ( Шефер Б. )

/ Пер.с нем. С.Э. Борич.- -е изд. – Минск: Попурри, 2007.- 336 с.

В новом издании раскрывает тайны создания , сохранения и увеличения личного богатства , рассказывает как можна достичь финансовой независимости .

Кількість : 1

УДК 33

Чернобыль сегодня и завтра (Коваленко А.П., Карасюк А.А.)

К.: Знание, 1988.- 48 с.

Кількість: 1

УДК 908

Чернобыль с нами ( А. Ярошинськая )

М.: Книга, 1991.-160 с.

Книга построена на личностном восприятии автором аварии наи ЧАЭС , личном журналистом .

Кількість : 17

УДК 908

Розповіді про Житомир ( Мокрицький Г.П. )

П’ятнадцять оповідок з минулого і сучасного міста: ( Читанка і путівник для дітей та дорослих )./Худож. В.І. Кондратюк.- Житомир : Житомир. вісник, 1994.-24 с.

Ця невеличка за обсягом книжка- перша спроба стисло і дохідливо розповісти про історію і сьогодення Житомира мовою, яка була б однаково зрозумілою і цікавою, як дорослим . так і дітям.

Кількість:26

УДК 908

Жадань і задумів неспокій

З творчої спадщини Бориса Тена: Вірші , переклади, статті, листи,спогади / Упоряд. , підгот. публ.приміт.А. Ф. Журавського , К. В. Ленець.- К .:Радянський письменник, 1986.-551 с.

Книжка присвячена життю і творчості Бориса Тена, видатного радянського перекладача , лауреата премії ім. М. Рильського.

Кількість : 1

УДК 82.09

Життя і пригоди знайомих незнайомців ( Коваль А.П. )

Розповіді про мову : для мол. та серед. шк. віку / Худож. М.М. Ємельянов.- К.: Веселка, 1990.-215 с.

Звідки приходять до нас слова? Хто їх придумує ? На ці та багато інших запитань дасть відповідь книжка.

Кількість :1

УДК 81

 

Будинок-музей академіка С. П. Корольова у Житомирі. Дом-музей академика С.П. Королева в Житомире

Фотоальбом .- К.: Мистецтво , 1979.-25 с.

З іменем С. П. Королева назавжди буде пов’язане одне з найвеличніших завоювань науки і техніки всіх часів – відкриття ери освоєння людством космічного простору.

Кількість : 1

УДК 908

Рідні небеса (Білоус Д.Г. )

Вірші : Для мол. та сер. шк. віку/ Передм. Я.П. Гояна; Худож. М.О. Онацько.- К.: Веселка, 2005.- 143 с.- ( Українській  дитині ).

Братня любов двох українців . поета і художника , освятилася в книжці ” Рідні небеса ” , як у величному соборі , що височіє на горі , куди в’ється вічна дорога , якій ніколи не буде кінця , бо це дорога до Бога.

Кількість : 1

УДК  821.161.2’06

Ястребенська Седмиця ( Савченко В.З. )

Достовірна оповідь у семи розділах про життя-буття рідних . земляків і друзів , у часовому зрізі семи десятиліть.- Житомир: Рута, 2014.- 360с.

Повість створена на достовірних фактах та людських долях з історії Брусилівщини , зокрема сіл Ястребенька ,  Дубрівка,  Ястребна та інших .

Кількість : 1

УДК 908

Правда війни(1941-1945 )

Спогади ветеранів, дітей війни та партизан Житомира / Автор проекту та упорядник Л.О.Катрич -Домалевська .- Житомир : Волинь, 2012.-193 с.

В книзі знайшло своє відображення життя ветеранів напередодні війни , іх участь у бойових діях та повоєнний час.

Кількість : 1

УДК 908

Пелинь доль наших ( Єрмолова В.)

Роман .: Голов.спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003.- 398 с.

Герої шукають нові ідеали , будують своє життя заново . Якими б важкими не були часи , що їм дісталися , вони щасливі з того , що мають вірних друзів, улюблену  роботу, сім’ю.

Кількість : 1

УДК 821 (100 )

Ода молодості ( Міцкевич Адам )

.- Вибране :Поетичні твори. Для ст. шкільн. віку / Пер. з пол. : Упоряд. та передм. Г .Д. Вервеса; Мал. І. І. Лаптєвої .- К.: Веселка, 1984.- 142 с.

До цієї збірки великого польського поета входять найвідоміші його поезії різних років та уривки з поем ” Гражена”, ” Поминки” ” Конрад Валленрод ” і ” Пан Тадеуш”.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Кримські сонети (А. Міцкевич )

К.:Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998.- 48 с.-( Перлини світової класики).

” Кримські сонети “- перлина творчості великого   польського поета Адама Міцкевича .Кожен сонет осяяно променем прекрасної і щедроої поетової душі.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Вічне начало( Олесь Бердник )

Психоаналітична феєрія/ Упоряд. Бердник Г.-Кн.1.- Пітьма вогнища не розпалює.- К.: Схід-Захід, 2011.-283 с.

Психоаналітична феєрія – це гостросюжетний роман, сюжет якого охоплює минуле , сучасне й прийдешнє  Землі.Перша книга епопеї – розмова про космоісторичну естафету віків , про сес буття та долю цивілізації.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Вершник без голови ( Рід Майн )

Дивовижна техаська історія .-Роман / Пер. з англ В.І. Митрофанова .- К.: Дніпро, 2006.-520 с.- (Б- ка школяра ).

Це найпопулярніших пригодницьких романів широковідомого англ. письменника ХІХ ст., у яких великодушність і благородство протистоять злу й насильству.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Слово ополку Ігореве. Та його поетичні переклади і перспективи

Вид. підготував Л. Махновець.-К.: Жовтень, 1966.-510 с.

Автор” Слова ” благає , просить , закликає , вимагає від володарів людських доль припинити столітні розливи крові.

Кількість : 1

УДК 82

Слово о полку Ігоревім

Для серед. та стар. шк. віку/ Передм. та прим. Л. Махновця й О. Мишанича; Упоряд. О. Лисенко; Худож. Г. Якутович .- К.: Веселка , 2008.- 135 с.

Поема- є одним  із шедеврів світової культури.Рукописи було знайдено 1792 року . опубліковано 1800 року в Москві.

Кількість :1

УДК 82

Слово о полку Игореве

Древнерус. текст /Пер., сост. вступ. ст. вступ. заметки к разделам.прим. Д.С. Лихачева; Поэтические переложения В. А. Жуковского , Н. А. Забалоцкого, И. И. Шкляревского; Худож. В. А.Фаворський .- М.: Просвещение, 1984.- 207.-(Школ. б-ка ).

Автор призывает русских князей сплотиться для отпора степи , совместными усилиями оборонять Русскую землю.

Кількість : 8

УДК 82

Слово о полку Ігоревім

( Упоряд., вступна стаття, приміт. Л. Махновця ; Мал. худож. І.Селіванова .- К.: Дніпро, 1983.- 220с.-( Шкільна б-ка).

” Слово о полку Ігоревім “- героїчна , сповнена палкою любові до вітчизни , до свого народу пісня -заклик , що лине з сивих віків Київської Русі і гаряче відлунює в наших серцях.

Кількість :8

УДК 82

Народні балади Закарпаття

/Запис та впоряд. П.В. Лінтура; Худож. оф. А.Кашшая та Ф. Манайла.- Ужгород: 1959.-135 с.

В цьому збірнику вперше публікується тексти народних балад , записані протягом двох останніх десятиріч в багатьох районах Закарпаття.

Кількість : 1

УДК 39

Золотії ключі ( Кобальчинська Р.Р.)

Книга знайомить із творчістю провідних народних майстрів : писанкарок,гончарів, ткаль,вишивальниць.

Кількість: 1

УДК 39

Киево-Печерский Патерик, или сказания о житии и подвигах Святых Угодников Киево-Печерской Лавры

Ответственный за выпуск Н.С. Тимошик.-К.: Лыбидь ,1991.- 252 с.

Репринтное  воспроизведение с третьего издания 1903 года по благословлению Блаженнейшего Митрополита Киевського и всей Украины ФИЛАРЕТА.

Кількість : 1

УДК 39

Балади

Упоряд. і прим. О.І. Дея; Іл. худож. О.Л.Лисенко.-К.: Дніпро, 1987.-319с.-( Б-ка укр. усної народної  творчості ).

У збірнику представлені класичні зразки із скарбниці українських народних балад – однієї з найбагатших у світовому фольклорі.

Кількість : 1

УДК 39

Народні думки

Збірник /Упоряд., перед., приміт. С. МИшани ча ; Іл худож В. Лопати.-К.: Дніпро , 1986.- 173с.- ( Шкільна бібліотека ).

До книжки ввійшли кращі  зразка народних дум , визначені програмою середньої школи . В них відображено боротьбу українського народу проти поневолювачів.

Кількість :21

УДК 39

Українські народні думи та історичні пісні

Зб.: для серед. та ст. шк. віку / Упоряд., приміт . О.М. Таланчук ; Перед.Б.П. Кирдана ; Худож. К.О.Музичка.- 2-ге вид.,доп. .- К .: Веселка , 1993.- 239 с.-( Шк. б-ка ).

Кількість : 4о

1990.- 239 с.

Кількість : 14

До книжки ввійшли найкрасивіші й найвідоміші народні  думки та істричні пісні – неоціненні пам’ятки духовної скарбниці українського народу , в яких відбите героїчні й драматичні події його історії.

УДК 39

Роде наш красний (Чайківська В.Т.,Шевчук А.М.)

народознавство в школі.- Житомир: Льонок , 1995.- 112 с.

Посібник містить досить цінні відомості про народні свята. традиції та обряди, пісенний фольклор, народно-прикметне мистецтво , уявлення народу, пов’язані з життям людини від її народження.

Кількість : 2

УДК 39

Обереги пам’яти ( Народний агрокалендар ) ( В.Скуратівський )

К.: Скабниця , 1992.- 112 с.

Тут і праця , і спочинок , і свята , й обряди , побутові та виробничі взаємини.

Кількість : 84

УДК 39

Українське народознавство ( Ковальчук О. В. )

Книга для вчителя .-К.: Освіта , 1992.- 176 с.

У книжці досліджуються основні питання  українського народознавства : походження традицій та обрядів , значення народної символіки в ужитковому мистецтві .

Кількість : 1

УДК 39

Веснянки

Упоряд., передм. Н. Шумади: Іл. худож. В. Перевальського.-К.: Дніпро, 1984.- 110с.

До збірки ввійшли кращі українські обрядові , пісні , в яких прославляється весна , праця, краса життя, любов.

Кількість : 1

УДК 39

Різдво-Коляда і Щедрий вечір ( Сосенко Ксенофонт )

Культуролог, оповідь.- К.: Укр. письменник,1994.-286 с.

Матеріал , яким оперує автор . відкриваючи праглибини українського народознавства . викликає нині особливий інтерес учитачів нової, вільної України.

Кількість :1

УДК 39

Під чаром рідної землі (Ярещенко А.П.)

Посібник з українознавства .- К.:Шанс ,2008.- 344с.

У книзі представлено історичний , мовний та етнокультурний матеріал з історії України , Слобожанщини , Харківщини.

Кількість : 1

УДК 39

Світ античної літератури ( Г.Н. Підлісна )

К.: Наукова думка , 1981.-198 с.

Йдеться зокрема , про використання  античної спадщини українськими митцями – від давнини й до сьогодні.

Кількість:1

УДК 39

Історія античної літератури ( Підлісна Г.Н. )

К.: Вища школа, 1972.- 157с.

Ця книжка розповідає про найвизначніших письменників античного світу і містить аналіз історико-літературного процесу давньогрецької та римської літератури.

Кількість : 1

УДК 39

Після грози ( Кирій І.І. )

Оповідання :Для серед. і ст. шк. віку/ Худож. І.Д.Принцевський .-К.: Веселка , 1987.- 159 с.

Біографічні оповідання про Т. Г. Шевченка, про дитячі роки І.Я. Франка , про перебування О.М.Горького на Україні.

Кількість : 1

УДК 39

Зоре моя вечірня

Українські романси/ Упоряд. Т.Булат ; Ілюст. М. Компанця.-К.: Дніпро, 1982.-206 с.

Поезія і музика пішли з одного джерела – з душі людини  з глибинного світу її почуттів.

Кількість : 1

УДК 39

Колядки та щедрівки.Зимова обрядова поезія трудового року

Українська народна творчість/ Упоряд.О. І. Дея.-К.: Наукова думка, 1965.-216 с.

До збірки ввійшли найкращі з ідейного й художнього боку зразки обрядово-величайної народної поезії , зібрані на всій території України протягом 150 років.

Кількість : 1

УДК 39

Свята українського народу ( В. Бойко , А. Стельмах )

/Худож. В. Козлова.-К.: Кобза, 2000.-62 с.

Із того ми,друже, і горді , й щасливі , що вельми шануємо звичаї давні.

Кількість :1

УДК 39

Наша думка , наша пісня

Українські народні думи та пісні/ Упоряд., передм.і прим.О.М. Хмелівської.- К.: Рад. школа, 1966.-230 с.

Книга містить вибрані зразки дожовтневої і радянської пісенної творчості  українського народу -думи, історичні та ліричні пісні . балади, обрядові пісні , коломийки, частушки.

Кількість :1

УДК 39

Народні пісні в записах Михайла Павлика

/Упоряд.О.І.Дея та В.А. Качкана.-К.: Музична Україна , 1974.-319с.

Зібрані Павликом пісні збагачують наше уявлення про народні поетичні скарби України.

Кількість: 1

УДК 39

Співець

Із світової поезії кінця ХVIII-першої половини ХІХ сторіччя збірка /Упоряд. Г. Кочур.- К.: Веселка , 1972.-245 с.

Ця книжка, поведе вас у незглибний світ поезії  Гете, Байрона, Гюго, Міцкевича  та багатьох  інших поетів Європи та Америки.

Кількість : 1

УДК 39

Народна лірика

/ Упоряд . М.П. Стельмаха , І.О. Синиці.-К.: Рад. письменник, 1956.- 377 с.-( Бібл.поета ).

Лірична пісня – це душа народу , це безмежне поле, засіяне зернами історії і заквітчене людськими надіями , це инезміряна , воістину народна, любов до своєї дідизни і ненависть до її ворогів , це достойна людська гідність і людське страждання.

Кількість :1

УДК 39

Дзвінок з минулого

Вірші , оповідання,казки, байки, загадки , приповідки: для мол. та серед. шк. віку/ Упоряд. В.І. Лучука; Передм. Я .П. Гояна ; Худож. Д.О.Зруба.-К.: Веселка , 1991.-303с.

До книжки увійшли кращі вірші , казки . оповідання, байки , загадки, які виходили друком у першому українському дитячому журналі”Дзвіночок “.

Кількість : 1

УДК 39

Шляхами народних приповідок( Кононенко В.)

Посібник для вчителів.- Київ: Проза , 1994.-205 с.

У книжці розповідається про перлини українскої мови – народні приказки. прислів’я, інші стійкі звороти .

Кількість : 1

УДК 39

 

Психологія народної мудрості ( Федоров В.)

Переміологчний довідник.- Тернопіль : Підручники і посібники,2009.-352с.

Увесь фонд довідника- прислів’я та приказки – розчленований на десять категорій    , кожна з яких відповідає певному психологічному напряму ставлення до себе , свого оточення

 

 

, світу.

Кількість : 1

УДК 39

Тисяча п’ятсот загадок

/Укладач Л. Вознюк .- Тернопіль : Підручники і посібники, 2017.- 208 с.

У збірці запропоновано 15оо авторських та народних віршованих загадок.  Понад 250 загадок друкується вперше.

Кількість : 2

УДК 39

Тисяча загадок ( Леся Вознюк )

Уклад.: Л.Вознюк.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006.- 144 с.

У збірнику пропонуються народні та авторські загадки.Усі загадки систематизовані  в алфавітному порядку.

Кількість :1

УДК 39

Народні думи, пісні, балади

К.: Молодь, 1970.-304 с.

Героями балади є прості люди , сповнені незвичайних людських пристрастей , любові до Батьківщини.

Кількість : 1

УДК 39

Дівчина з легенди Маруся Чурай

/Упоряд. Л.Кауфмана; Худож. В. Улянова.-К.: Дніпро , 1974.-104 с .

Три віки ходять пісні , приписувані Марусі Чурай . по нашій землі . три віки любові вже подаровано людям.А попереду – вічність . бо велика любов і велика творчість- невмирущі.

Кількість : 1

УДК 39

Крилате слово ( Коваль А.П. )

К.: Рад. школа, 1983.-222 с.

В Книжці наводяться найбільш вживані в сучасній українській мові крилаті слова і висновки. переважно інтернаціонального поширення.

Кількість : 1

УДК 39

У світі крилатих слів( Коптілов В. )

Для сер. та старш. шк-го віку.- К.: Веселка, 1976.-189 с.

Книга навчить правильно розуміти і вживати чимало крилатих висловів , збагатить вашу мову.

Кількість : 1

УДК 39

Розлилися круті бережки

Українські народні пісні та думки.- Для сер. шк. віку.- К.: Веселка, 1976.-228 с.-( Шк. бібл-та).

З пісень та дум постає героїчна історія українського народу від найдавніших часів до наших днів .

Кількість : 1

УДК 39

Розлилися круті бережечки

Для  серед. шк. віку/Упоряд. О.І. Микитенко; Худож. В.І. Лопата.-К.: Веселка, 1985.-278 с.-(Шк. біб-ка).

Найпоширені твори літературного походження, революційні й радянські пісні.

Кількість :1

УДК 39

Легенди та перекази

Українська народна творчівсть /Упоряд. та прим. А. Л. Іоніді ; Вс. ст. О.Ш. Ден.-К.: Наукова думка, 1985.-357с.

Книга містить кращі з ідейного й художнього погляду легенди й перекази історико-героїчного та побутового характеру.

Кількість : 1

УДК 39

 

 

 

Савур-могила

Легенди і перекази Нижньої Наддніпрянщини/ Худож. Г.С. Ковпаненко; Упоряд. В.А. Чабаненко .- К.: Дніпро , 1990.- 261 с.

В  збірці відображено  видатні події української історії , уславлено імена Богдана Хмельницького, Івана Сірка,Семена Палія та ін.

КІлькість : 1

УДК 39

Квіти в легендах та переказах

/Пер. з рос.П.Ф. Кравчука .-К.: Довіра , 1992.- 207 с.-(Казки на які ми чекали ).

В історії квітів -частина історія людства.

Кількість :2

УДК 39

Мудрий оповідач

Українські народні казки ,байки, притчі  та анекдоти.-К.: Довіра, 1992.-208 с.

В збірці найкраще розкривається народна мудрість кмітливість дотепність здорова мораль трудящої людини.

Кількість :1

УДК 39

 

Фольклорна веселка

Українські народні пісні для дітей .- Пісенник. Випуск 2/Упоряд. К.М.Луганська ; Худож.Ю.І.Крига.- К.:Музична Україна , 1989.-149с.

Кількість 8

УДК 39

Збірка українських приказок та прислів’їв ( Багмег А .,Дащенко М., Андрущенко К .)

Збірка присвячена шанувальникам глибокої , стислої , мудрої думки, українознавцям та дослідникам життя українського.

Кількість :2

УДК 39

Мифі древних славян (И. Кирєєвский)

Харьков. Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009.-235 с.

Автор ставил перед сабой задачу :  собрать воедино и классифицировать мифы и легенды восточных славян ,разбросанные по разным источникам .

Кількість : 1

УДК 39

 

 

Українські народні казки, легенди, анекдоти

/Упоряд. передм. та  прим .В.А. Юзвенко; Худож. В.І. Бариба.-К.: Молодь, 1989.- 432 с.

Народні казки-складний жанр , він об’єднує твори різні за походженням. змістом і стилем.

Кількість : 1

УДК 39

Дивна сопілка

Українські народні казки /Упоряд. В.Г. Бойка ; Мал. Г.І. Самутіної.-К.: Веселка , 1972.-243 с.

Казки зайняли важливе місце в радянській шкільній освіті й єстетичному виховані.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Прислів’я та приказки: взаємини між людьми

/Упоряд.М.М. Пазяк .-К.: наук. думка, 1991.- 440с.-(Укр. нар. творчість ).

У книзі представлено народні афоризми , що характеризують людські стосунки в побуті, торгівлі, суспільні відносини  тощо.

Кількість: 1

УДК 39

Українські приказки , прислів’я і таке інше

Уклав М. Номис; Упоряд., приміт.та вступ. ст. М.М. Назяка.-К.: Либідь, 1993.-768с.-(Літературні пам’ятки України ).

Приказки та прислів’я, вміщені в книжці , охоплюють найрізноманітніші  сфери життя , звичаїв , вірувань українського народу.

Кількість :1

УДК 39

Діло майстра величає

Украінські народні прислів’я та приказки.-Для мол. шк. віку /Мал. Н. Коваль та О. Коваль ; Рецензет О.Пархоменко.-К.: Веселка , 1987.-

Кількість : 2

УДК 39

Його бій за державність ( Тимошик Микола)

К.: наша культура і наука, 2017.- 376 с.

Сповнена злетів і падінь , успіхів і поразок життєва дорога героя поділена на три головні відтинки : в Україні  в країнах Західної Європи та на американському континенті.

Кількість :1

УДК 82.09

Запізніле вороття ( Тимошик М.)

К.: Наша культура і наука, 2017.- 392 с.

В основі документально-публіцистичної оповіді про творчий і науковий спадок Івана  Огієнка – драматичні колізії  втілення творчих задумів автора за неймовірно  складних житейських обставин.

Кількість : 1

УДК 82.09

Екологія. Охорона природи (Мусієнко М.М.,Серебряков В.В.)

Словник-довідник.-К.: Знання, 2007.- 624 с.

Пропонована книга – найбільш повний словник -довідник термінів і понять у галузі екології та охорони природи , виданий в Україні українською мовою.

Кількість : 1

УДК 030

Я козачка твоя ,Україно ( Кириченко Р.О. )

Полтава: Полтава, 2003.- 212 с.

У цій книжці співачка розповідає , про складний , а часом і трагічний , шлях селянської дівчинки з благословенної Полтавщини до всенароної шани.

Кількість : 1

УДК39

Дідух: Свята українського народу ( Скуратівський В.Т. )

К.: Освіта , 1995.- 272 с.

Пропоноване видання – найбільш повне зібрання календарних свят українського народу.

Кількість: 1

УДК 39

Яма слепых (Альвес Редол А.)

Роман / Пер. с порт. Л. Бревери; Редкол.: Т. Балашова , Д. Затонский .- М.: Худ. лит.,1990.-351- ( Заруб. роман ХХ в.).

Роман рассказывает о крушении социальных и моральных устоев крупного землевладения в Португалии в первой половине нашего столетия.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Житомир ( Костриця М.Ю.,Кондратюк Р.Ю. )

Підручна книга з краєзнавства.- 2-е вид. випр.й доп.- Житомир: Косенко , 2007.- 464с.

На багатому архівному  матеріалі висвітлюється історія одного з найстаріших міст України- Житомир- від його заснування до кінця ХХ століття.

Кількість :1

УДК 908

История Украинской ССР

В десяти томах   /Гл.ред. кол. Ю.Ю. Кондуфор , И.И. Артеменко ,Б.М. Бабий.- Т.9.- Украинская ССР в период построения развитого социалистического общества (1945-начало 60-х годов).- К.: Наукова думка, 1985.-582 с.

В томе освещается деятельность трудящихся Украинськой ССР , добившихся под руководством Коммунистической партии значительных успехов в осуществлении планов хозяственного и культурного строительства .

Кількість : 1

УДК 94(477)

История Украинской ССР

В десяти томах/Гл. ред. кол. Ю.Ю. Кондуфор, И.И. Артеменко, Б.М. Бабий.-Т.8.- Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 ).- К.: Наукова думка, 1984.-639 с.

В книге освещается период Великой Отечественной войны Советскоо Союза 1941-1945 гг.,вошедший в историю человечества как величайший подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.

Кількість : 1

УДК 94(477)

История Украинской ССР

В десяти томах / Глав. ред. кол. Ю.Ю. Кондуфор ,  И.И. Артемеко ,Б.М. Бабий.-Т. 7.-Украинская ССР в период построения и укрепления социалистического общества (1921-1941).- К.: наукова думка, 1984.-719с.

В книге освещается геоическая борьба трудящихся Советской Украины под руководством Коммунистической партии за возрождение народного хозяйства , осуществление социалистической индустриализации, коллективизации  сельского  хозяйства , культурной революции.

Кількість : 1

УДК 94(744)

История Украинской ССР

В десяти томах/ Ю.Ю. Кондуфор ,И.И. Артеменко ,Б.М. Бабий.- Т.6.- Великая Октябрьская социалестическая революция и гражданская война на Украине (1971-1920).

Освещается борьба трудящихся масс Украины под руководством большевистской партии во главе с В.И. Лениным за победу Великого Октября, установление и упрочение Советськой власти.

Кількість : 1

УДК 94(477)

История Украинской ССР

В десяти томах /Гл. ред. кол. Ю.Ю.Кондуфор, И.И. Артеменко , Б.М. Бабий .-   Т.5 .-Украина в период империализма ( Начало ХХ в.).- К.: Наукова думка, 1938.-557 с.

В книге охарактеризовано социально-экономическое развитие Украины как составной части России, показано обострение классовых противоречий , освещенны события, связанные с революцией 1905-1907 гг.

Кількість : 1

УДК 94(477)

История Украинской ССР

В десяти томах / Гл. ред. кол. Ю.Ю. Кондуфор, И.И. Артеменко , Б.М. Бабий.-Т.4.- Украина в период разложения и кризиса феодально- крепостнической системі. Отмена крепостного права  и развитие капитализма (ХІХ в.).-К.: Наукова думка, 1983.-694 с.

Кількість : 1

УДК 94(477)

История Украинской ССР

В десяти томах/Гл. ред. кол. Ю.Ю. Кондуфор, И.И. Артеменко, Б.М. Бабий.- Т.3.- Освободительная война и воссоединение  Украины с Россией. Начало разложения феодализма и зарождение капиталистических отношений ( втрая половина ХVII-ХVIII в.).-К.: Наукова думка,1983.-719с.

В томе освещается история Украины второй половины ХVII-ХVIIIв. В центре внимания – освободительная война украинського народа 1648-1654 гг. и востановление Украины с Россией.

Кількість :1

УДК 94(477)

История Украинской ССР

В десяти томах/ Гл. ред кол. Ю.Ю.Кондуфор, И.И. Артеменко , Б.М. Бабий .- Т.2 .- Развитие феодализма .Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы ( Вторая половина ХІІІ-первая половина ХVIIв.).-К.: Наукова думка , 1982.-590 с.

В книге освещается политическое и социально-экономическое  положение Украины  период развитого феодализма , развертывание борьбы народных масс против социального и национального гнета.

Кількість : 1

УДК 94(477)

 

История Украинской ССР

В десяти томах/ Гл. ред. коллегия Ю.Ю.Кондуфор , И.И. Артеменко,Б.М. Бабий.- Т.1 .- Первобытнообщинный строй и зарождение классового общества. Киевская Русь ( До второй половины ХIII в. ).-К.: Наукова думка , 1981.-495с.

Освещается исторический процесс становления первобытнообщинной , рабовладельческой и феодальной  общественно -экономических формаций на территории  Украинской ССР.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Історія України ( Литвин В. )

Підручник/Худож ред. Р.І. Калиш. -6-те доп. видання.- К.: Наукова думка ,2011.-838с.

У підручнику дається короткий виклад історичних подій на території України від ранньоісторичного    до ранньосередньовічного періодів.

Кількість :6

УДК 94(477)

Історія України (В. Литвин )

Підручник/Худож. ред. Р.І.Калиш.-5-те доповнене вид.-К.: Наукова думка, 2010.-823с.

У підручнику дається короткий виклад перебігу історичних  подій на території України від ранньоісторичного до ранньо середньовічного періодів , а також детальний розгляд історії України .

Кількість : 2

УДК  94(477)

25 років віч-на-віч з “Чорнобилем”( Гусєв О.П. )

Документально- публіцістичний твір.- К.: ПП ”  Золоті Ворота ” , 2011.- 624с.

У книзі йдеться про боротьбу ліквідаторів за живучість атомної станції після вибуху 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці , перебіг подій , пов’язаних з діяльністю і закриттям цього аварійного об’єкту.

Кількість : 1

УДК 94(477)

“Чорнобиль ” серед нас(Гусєв О.П. )

Документально-публіцистична  повість .- К.: ПП “ЕКМО”.- 2004.- 320с.

У книзі йдеться про діяльність колективу державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС , заходи Адміністрації Президента України , парламенту і уряду , всієї  України до і після закриття атомного гіганта нашої держави.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Чернобыль. Дни испытаний

Книга свидетельств. Стихи , очерки , рассказы , отрывки из романов и повестей . интервью / Сост.В.Г. Шкода.- К.: Рад. письмэннык , 1988.-509с.

Эта книга -сборник документальных и художественных произведений писателей и журналистов рассказывающих о том , как сообща , преодолевал наш народ тяжкие последствия аварии на ЧАЭС.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Організація українських націоналістів і українська повстанська армія

Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА .- 3-тє стереотипне видання.- К.: Наукова думка , 2005.-70 с.

У виданні наводяться підсумкові тези . напрацьовані групою істориків , утвореною при Урядовій  комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА , що висвітлюють найбільш дискусійні аспекти історії цих організацій.

Кількість : 3

УДК 94(447)

Довідник з історії України( І.З. Підкова, Р.М. Шуст )

Видання в трьох томах. Т.І ( А-Й).- К.: Генеза , 1993.-230с.

Автори пояснюють основні і історичні терміни і поняття , дають короткі матеріали  довідкового характеру

про найважливіші події факти української історії.

Кількість :1

УДК 94(477)

Чорна земля. Голокост як історія і застереження (Тімоті Снайдер )

/ Пер. з англ. П. Білак , О. Камишникова, Т. Радіонова.-К.: Медуза, 2017.-382с.

Голокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію евреїв.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Тавруючи визвольний прапор.Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА ( В. Сергійчук )

К.: ПП Сергійчук М.І, 2011.- 240с.

У пропонованій праці вміщуються документи з колишніх  спецхранів комуністичної системи ,які розповідають про методи компроментації ураїнського національно-визвольногоруху спецслужбами  більшовицької влади.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Що дала Україна світові ( Сергійчук В.)

Видання другеи , доповнене .-К.: ПП Сергійчук М.І., 2008.- 504с.

У пропонованій книзі вперше  комплексно

Творення нацистської імперії та Голокоств Україні (Венді Лауер )

/ пер. з англ. С. Коломійця ,Є . Ровного .-К.: Зовнішторгвидав  України; Український центр вивчення історії Голокосту , 2010.-368с.

Зосереджуючи свою увагу на житомиському регіоні і поєднуючи в одне ціле німецькі та рад. архівні документи , щоденники , мемуари та особисті свідчення , дає найповнішу з наявних на цей час оцінку нацистської колонізації , окупаційної політики та Голокосту в Україні.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки. 1939-1987

В двох томах.- Том І.- К.: ПП Сергійчук .І. ,2012.- 656с.

Уперше публікуються документи радянських спецслужб, в яких зафіксовано сторінки життя і діяльності Патріарха Йосифа Сліпого,глави Української греко-католицької церкви.

Кількість : 1

УДК 94(477)

В ім’я майбутнього нації.

Документи і матеріали про організацію допомоги студентам -емігрантам українською діаспорою в 1920-2000 роках.- К.: Українська Видавнича Спілка, 2005.-920с.

Збірник документів , котрі в своїй абсолютній більшості  вперше вводяться до наукового обігу, подає процес утвердження серед української діаспори такої важливої риси нашого народу, як жертовність в ім’я здобуття студентами – емігрантами з рідної землі вищої освіти в різних країнах світу.

Кількість : 2

УДК 94(477)

Статті. Листи. Документи (Петлюра Симон)

К.: ПП Сергійчук М.І.,2006.-Т. IV – 704c.

У четвертому томі праць Голови Директорії та Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри вміщено маловідомі статті , а також досі неопубліковані листи і документи, присвячені розбудові Української держави.

Кількість: 1

УДК 94(477)

Степан Бендера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959)

К.: ПП Сегійчук М.І.,2009.- Т.3-648с.

У пропонованій збірці документів з колишніх таємних архівів розповідається  про життя і діяльність Голови Революційного Проводу Організації Українських Націоналістів Степана  Бандери, сто років від дня народження якого виповнилося 1 січня 2009 року.

Кількість :8

УДК 94(477)

Військово-історичні праці.Спомини( Всеволод Петрів )

К.: Поліграфкнига, 2002.-640с.

До збірника увійшли численні розвідки про розвиток військової справи українського та інших народів світу,   більшість з яких публікується вперше.

Кількість : 7

УДК 94(477)

Великі міфи імперії ( втеча від власної ідентичності) (Нестайко О.)

Львів : Піраміда, 2008.- 186с.

У нарисі розглядаються деякі аспекти походження російського народу. виникнення його мови, етнонім “русский” , аналізуються форми господарювання і співжиття , обряди ,звичаї , ідеологія.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Надія і розчарування українства

До 90- річчя підписання Варшавського договорау між Українською Народною  республікою і Річчю Посполитою Польською.-К.: ПП Сергійчук М.І. ,2010.-250с.

У пропонованому дослідженні розповідається про причини , які спонукали Уряд УНР піти на підписання  в квітні 1920 року важкого для України Варшавського договору.

Кількість : 1

УДК 94(477)

 

Формула лідера (Поплавський М.М. )

К.: ПП “Р.К. Майстар-принт “, 2017.-256с.

Завдяки лідерському характеру , природній інтуїції , потужній працездатності , активній комунікабельності він став публічною людиною.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Остання війна (Гуцалюк О.О. )

Документальна повість.- Житомир : Полісся, 2011.-232с.

Докум. повість розповідає про легендарну долю житомирянина  Франца Карловича Бржезицького , про його мужність та незламний характер , про важкі випробування , через які довелося пройти йому та його товаришам.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Велесова книга ( Карпенко Микола )

Переспіви/ Передм. Б. Яценка, В.Шевчука.- К.: Український Центр духовної культури , 1998.-180с.

Український поет ст.-” Велесової книги” , в якій викладена міфоісторія слов’ян-укрів , чий родовід повів  Кий -син Орія…

Кількість : 1

УДК 94(477)

Українські державники:Всеволод Петрів ( В. Сергійчук )

К.: ПП Сергійчук М.І. 2008.-296с.

Книга присвячена життю і діяльності видатного українського воєначальника й авторитетного дослідника історії Збройних Сил України генерал -хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва- котрий став справжнім патріотом нашого народу.

Кількість : 3

УДК 94(477)

П’ятдесят питань про антисемітизм (Яап Танья )

/ Пер. з англ.- К.: Дух і Літера, 2009.- 176с.

Книга- це спроба автора відповісти па типові питання про феномен антисемітизму в історії та сучасному житті.

КІлькість :1

УДК 94(477)

Українська церква (Огієнко І.І. )

Нариси з історії Української православної церкви: У 2 т. : Т.1-2.- К.: Україна , 1993.-284с.

К книжці розповідається про поширення християнства в Київській Русі ,винекнення Української православної церкви, її боротьбу за незалежність від Російської . визначну роль у розвиткові духовної культури українського народу.

Кількість : 1

УДК 94( 477)

” У пам’яті навіки збережу…”

З надісланого дітьми на конкурс.-К.: Століття,93с.

Відчуття трепетної шани до захисників Вітчизни , щирість та задушевність , якими сповнені сторінки дитячих творів . дають підстави  сподіватись .що естафета поколінь в надійних руках молодих.

Кількість : 1

УДК 94(477)

 

Lemberg-Lwow-Львів:Фатальне місто ( Гінріхс, Ян Пауль )

/ Пер. Я Довгополий .-К.: Вид-во Жупанського , 2010.-144 с.

Жодне місце в Європі не відображає трагедію ХХ сторіччя глибше, ніж місто Лемберг , Львув , а нині – Львів.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Самотній вигнавець ( Майкл Дімент )

Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах/ За ред. Шмуеля Ягалома (Дімента).-К.:Спринт-Сервіс, 2016.-199с.

Ця книга свідчення Мехеля Дімента , еврея,, про пережите ним під час Другої світової війни у рідному містечку та в гетто в Локачах.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Полтава (Енглунд П.)

Розповідь про загибель однієї армії/Пер.зі швед.О. Сенюк, О.Буценка; Худож.-оформ. Б.П. Бублик .-Харків: Фоліо; Стокгольм: Шведський  ін-т, 2009.- 348с.

Це перше видання українською мовою здіснено з ініціативи Шведського інституту  в співпраці з Посольством Швеції в Україні.

Кількість : 2

УДК 94(477)

Чверть століття українського чину. Міжнародні українознавчі конференції в Іллінойському університеті в Урбана -Шампейні (США ).1982-2006

К.: ПП Сергійчук М. І., 2006.- 400 с.

Кожен свідомий українець,котрий потрапив за межі рідної землі, ніколи не втрачав надії на повернення до батьківської хати.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Етнічні межі і державний кордон України (Серійчук В.)

Вид. 3-е ,доповнене.- К.: ПП Сергійчук М.І.,2008.- 560с.

В.Сергійчук досліджує , як століттями царська , а потім більшовицька Росія , панська Польща, Австро-Угорська монархія , боярська Румунія здіснювали експансію щодо України, загарбували її історичні  землі, нищили культуру, душу. мову.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Житомир і Житомирщина у полум’ї війни (1941-1945)

/ Авт. проекту Ульянченко В.А., Катрич-Домалєвська Л.О./ Упоряд. Г.П. Мокрицький .-Житомир: Волинь, 2013.-236с.

Книга є продовженням проекту , присвяченого висвітленню подій  Великої Вітчизняної війни в контесті новітньої історії Житомира.

Кількість : 1

УДК 908

Похорон різуна ( Смоленський П. )

/ Пер. з пол. А. Бондар .-К.: Наш час , 2007-152с.

Ця книжка про польсько-ураїнські події часів Другої світової війни та повоєнних років, про події , які боляче згадувати як українцям , так і полякам.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні

Медичні рекомендації для загальноосвітніх шкіл,професійно-технічних навчальних закладів , вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації .- К.: Конус-Ю, 2014.- 100с.

У збірнику розглядається питання методичного нормативно правового забезпечення діяльності органів освіти щодо героїко- патріотичного виховання учнів та студентів в процесі навчально-виховної роботи.

Кількість: 1

УДК 94(477)

Поляки на Волині у роки Другої світової війни.Документи з українських архівів і польські публікації ( В. Сергійчук )

К.: Українська Видавнича Спілка,2003.- 576 с.

Документи з українських архівів дають можливість зрозуміти всю ту складну і трагічну ситуацію , в якій опинилися поляки Волині в роки Другої світової війни.

Кількість :2

УДК 94(477)

Український здвиг: Закерзоння.1939-1947 ( Сергійчук В.)

У книзі йдеться про український національно-визвольний рух за відновлення й утвердження власної держави нашого народу з початком Другої світової війни .

Кількість : 2

УДК  94(477)

Фронтовими дорогами війни (Людний Ф.П. )

/Ред. Г.М. Капральська; Худож. В.С.Соловйов.- К,: Україна , 2012.- 424с.

У книзі зібрано спогади ветеранів війни , нариси, біографічні матеріали про бойовий  і трудовий шлях  багатьох фронтовиків , партизанів . підпільників  – живих і полеглих уродженців  переважно Кам’янського району на Черкащині.

Кількість : 1

УДК 94(477)

На полі чести

У 2 кн.- Кн. ІІ Наш сучасник Євген Свертюк /Упоряд. Василь Овсієко .-К.: Кліо, 2015.- 600с.

У книжці зібрано спогади і прижиттєві свідчення сучасників про Євгена Сверстюка.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

 

Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки. 1939-1987.

В двох томах.- Том І.- К.: ПП Сергійчук  М.І., 2012.-656с.

Уперше публікуються  документи радянських спецслужба , в яких  зафіксовано сторінки життя і діяльності  Патріарха Йосифа Сліпого , глави української греко-католицької церкви.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Митрополіт Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.).

К.: Уральська Видавнича Спілка , 480с.

Уперше пубдікуються документи радянських спецслужб , в яких зафіксовано сторінки життя і діяльності Митрополита  Андрея Шептицького, глави Української грекокатолицької церкви.

Кількість : 1

УДК 94(477 )

Сотник УПА Петро Гудзоватий -“Очеретенко” ( Марчук І.)

Львів: Афіша, 2011.- 120с.

Книга про командира УПА П. Гудзоватого та його бойових побратимів є черговим виявом шани   українським повстанцям , які жертовною боротьбою закладали підвали сучасної держави.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Обрії порозуміння

/ Упорядник А. Ленчовська .- Видання друге.- К.: Дух і Літера, 2009.-192 с.( Бібліотека  Інституту юдаїки ).

У книзі зібрані тексти , які на думку видвцій , сприятимутьосмисленню людської солідарності , толерантності та порузуміння.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Урок історії. Анна Франк

Анна Франк ,2001.-91 с.

Ця книжка переказує історію життя Анни Франк за допомогою багатьох сімейних фотографій та цитат з її щоденника.-

Кількість : 1

УДК 94(477)

Щоденник Львівського гетто.Спогади рабина Давида Кахане.

Видання друге ./Упоряд. Ж. Ковба.- К.: Дух і Літера, 2009.-276с.

Вперше подаються спогади українців -галичан про рабина Давида Кахане про трагічну долю львівських євреїв періоду фашистської окупації.

Кількість :1

УДК 94(477)

Єврейські діти України -жертви Голокосту

Каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки ” Анна Франк .Урок історії.-К.: Зовнішторгвидав України, 2009.-56с.

Пропонована книга є каталогом експозиції , присвяченої долі євреїв під час нацистської окупації України(1941-1944).

Кількість : 1

УДК  94(477)

Українська інтелігенція 1920-х-30-х років : соціальний портрет та історична доля

/ Обкладенка М.О. Куріна .- К.: Глобус, Вік ; Едмонтон : Канадський інститут Українських Студій АльбертськогоУніверситету, 1992.-176с.

Як відбувся розвиток укр. інтелігенції в цей складний і трагічний період , які суспільні процеси були його основою -такі питання поставлені в цій книзі.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Симон Петлюра ( В.Сергійчувк )

Видання друге  , доп. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2009.- 568с.

У книзі розповідається про життя і діяльність Симона Петлюри, громадсько-політичного діяча, патріота, борця за свободу і незалежність України, розбудову її державницьких інституцій.

Кількість : 2

УДК 94(477)

Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933років в Україні.Житомирська область

Житомир : Полісся , 2008.- 1116с.

На основі архівних та опублікованих джерел і свідчень громадян, що були свідками Голодомору 1932-1933 років . відтворено одну з найкращих сторінок історії  Житомирщини  ХХ століття.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Голодомор першій столиці

/ Укладення І.В. Шуйського , В.А. Полянецького ; Передмова І.В. Шуйського.-Х.: Шанс ,2006.-288с.

у цій книзі висвітлені трагічні події , пов’язані з Голодомором 1932-1933 років, котрі відбулися  в Харкові – столиці радянської України.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Жнива скорботи (Конквест Р.)

Радянська колективізація і голодомор/Пер. з англ.- К.: Либідь, 1993.- 384с.

Спираючись на документальні джерела , автор розкриває жахливі картини колективізації  та голодомору 1929-1933 рр.

Кількість :1

УДК 94(477)

Стерті.Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні ( Бартов Омер )

/ Пер. з англ. Сергія  Коломійця .- К.: 2010.- 300с.

Книга присвячена певним аспектам формування  історичної пам’яті про Голокост в сучасній Україні.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Щоденник Давида Рубіновича

Друге видання/Пер.А.Шарій.- К.: Спрінт-Сервіс, 2017.-70с.-( Українська бібліотека Голокосту).

Ці щоденники та спогади – вражаючі    документи про незбагненні досі злочини проти людей у роки ДругоЇ свіиової війни , під час Голокосту .

Кількість :1

УДК 94(477)

Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі

Статті і матеріали / Зредагували Любомир Р.Винар і Наталія Пазуняк ; Слово до читача М.В. Плавюка ; Вступне слово Л.Р. Винара; Худож. оформ. М.С.Пшінки.- Філядельфія; Київ ; Вашінгтон . Фундація  ім. С. Петлюри6 Веселка, Фундація Родини Фещенка-Чопівських , 1993.- 494с.

У Збірку вміщено документи і матеріали , які розповідають про діяльність Державного Центру Української  Народної Республіки в екзилі впродовж більш як сімдесят років.

Кількість : 1

УДК94(477)

Поза межами розуміння/богослови та філософи про Голокост/

Видання друге /за ред. Джона К. Рота і Майкла Беренбаума.- К.: Дух і Літера, 2009.- 432с.

Переважно тих , хто зазнав людиноненависницької дійсності фашистських концтаборів і гетто , свідчать про Голокост-зловісну спробу остаточного знищення європейського єврейства гітлерівськими нацистами у період 1939-1945 років.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Іван Мазепа і Російська імперія ( Таїрова-Яковлева Т.Г.)

Пер. з  рос.Ю.А. Мицика .- К.: КЛІО  , 2013.- 403с.

Автор розглядає обставини приходу Мазепи до влади, його стосунки з Петром І , внутрішню політику , особисті   та ділові взаємини зі старшиною й оточенням російського царя.

Кількість : 2

УДК 94(477)

Богдан Хмельницький( Іван Огієнко (Митрополит Іларіон ) )

/Упоряд. , авт. передм.і комент. М.С. Тимошик .-К.: Наша наука і культура, 2004.-448с.

Цюкнигу автор починав писати в Швейцарії , а закінчив у Канаді. Та вперше вона друкується в Україні лише тепер – більше ніж через півстоліття від часу створення.

Кількість :1

УДК 94(477)

 

Богдан Хмельницький-великий син українського народу (В. Голобуцький )

К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1953.-47с.

Ім’я Богдана Хмельницького нерозривно звязане з визначним періодом в історії українського народу – визвольною війною проти шляхетської Польщі і возз’єднання України з Росією.

Кількість : 2

УДК 94(477)

Богдан Хмельницький ( Костомаров М.І.)

Істр. нарис : для серед. та ст. шк. віку/Упоряд. і передм. В.О. Замлинського ; Худож.Л.А. Кацнельсон .-К.: Веселка, 1992.- 93с.-( Гетьмани України ).

Внесок Б. Хмельницького в історію рідного народу полягає у визволенні придніровських земель від ярма польських магнатів . збереженні мови і культури , будівництві української держави.

Кількість : 2

УДК 94(477)

Українська амазонка Олександра Соколовська( отаманша “Маруся”) ( Завальнюк К.В.,Стецюк Т.В. )

Вінниця : ФОП Данилюк  В.Г., 2010.- 88с.

У книзі розповідається про життєвий подвиг в ім’я національного та соціального визволення України щирої української родини Соколовських, братів отаманів Олекси , Дмитра, Василя. священика Степана , а також їхньої 16-ти річної сестри Олександри , яка ввійшла в історю отаманші ” Марусі “.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Полковник Петро Болбочан : трагедія українського державника (В.Сідак, Т. Осташко,Т. Вронськая )

Наукове видання .- К.: Темпора, 2004.- 416с.

Вперше публікуються матеріали судової та слідчої  справи П. Болчанова , його листи до провідників Директорії УНР , уривки зі спогадів сучасників.

Кількість :1

УДК 94(477)

Іван Сірко

Зб. : для серед. та ст. шк. віку/ Упоряд. В.Л. Чуйка; Передм. Ю.М. Мушкетика ; Приміт. В.І.Сергійчука ; Худож. С.В. Василенка ; Упоряд. фотоматеріалів  Ю.О. Іванченка .- К.: Веселка , 1992.- 151с.-(Кошові Запорозької Січі).

Кошовий отаман війська запорозьких низових козаків, листи, народні пісні, дума та  легенди , з яких   постає образ мужнього лицаря , самовіданного захисника  українського народу Івана Сірка.

Кількість : 2

УДК94(477)

Іван Мазепа

Худож. -док. кн.: для серед. і ст. шк. віку/ Упоряд. і передм. В.О.Шевчука; Худож. Л.А. Кацнельсон.- К.: Веселка, 1992.-132с. ( Гетьмани України ).

Художньо-документальна книжка про гетьмана Лівобережної україни Івана Мазепу , його нелегку і драматичну доля.

Кількість: 1

УДК 94(477)

Іван Мазепа у запитаннях та відповідях (Ковалевська О.)

Вид. 2-ге .доп. і випр.-К.: Темпора , 2008.- 200с.

У цій книзі читач дізнається  , про цікаві історичні факти , пам’ятки історії та культури . пов’язані з ним , про твори худ.літ., живопису й музики , у яких відтворено його образ.

Кількість : 5

УДК 94(477)

Гомін, гомін по діброві (Голобуцький В.)

Історичні розповіді про запорозьких козаків /Мал. А. Базилевич .-Вид. друге, доп. та виправлене.-К.: Веселка, 1968.-223с.

Про героїчну боротьбу українського народу за свою свободу . У бойові походи за щастя й волю виряджають синів матері.

Кількість : 1

УДК 94 (477 )

Історія Українського війська (Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. )

Т.1./ Упоряд. Б.З.Якимовича.- 5-е вид. змін . і доп.- К.: Варта, 1994.-384с.

Використовуючи багату й різноманітну джерельну базу. автори докладно розповідають про організацію укр. військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть ХХ ст.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Доброокий . Спогади про Івана Світличного

Ред. рада : В. Шевчук та ін.; Упоряд. Л. і Н. Світличні ; Худож.-форм. серії І. Гаврилюк.- К.: Час  , 1998.-572с.

До книжки включено спогади рідних , друзів  і колег видатного критика , поета і громадського діяча І. Світличного,його побратимів по ув’язненню,письменників та перекладачів , яким Світличний допоміг увійти в літературу.

Кількість : 1

УДК 94 ( 477 )

Про козацькі часи на Україні ( Антонович В.Б. )

/ Післям. М.Ф. Слабошпицького  ;  Комент. О.Д. Василюк та І. Б. Гирича.-К.:  Дніпро , 1991.- 238с.

Ця книга- захоплююча , яскрава розповідь про славетну історію Запорозької Січі – од витоків і до злочинного зруйнування її російським царатом.

Кількість : 1

УДК 94(477)

 

Галерея портретів ( Костомаров М.І. )

Біограф. нариси: Для серед. та ст. шк. віку /Упоряд. і передм. В.О. Замлинського ; Пер. з рос. М.М. Ілляш; Худож. С.К. Семендяєв .- К.: Веселка, 1993.- 326с.-(Золоті ворота ).

Біографічні нариси про видатних діячів української історії та культури.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Істориичні постаті ( Костомаров М.І. )

/ Пер. І.С. Голуб.- Дніпропетровськ: Січ, 2008.- 618с.

 

Достопримечательности Украины

Второе  переработанное и дополненное издание / Сост. Д.И. Гнатюк , Б.И. Силин .-К.: Гос . изд. политической литературы  УССР, 1960.-297с.

Страницы книг ,повествующих о славном прошлом нашего народа , о его героической  борьбе за власть Советов, о трудовых подвигах наших современников .

Кількість :1

УДК 94(477)

Джерела толерантності .Каталог виставки.2004-2006

Видання друге .- К.:  Дух і Літера, 2009.- 88с.

Каталог присвячений героям виставки -відомим людям , які сповідували ідеї толерантності -правозахистникові  Петру Григоренку  та українським політв’язням , педагогові Янушу Корчаку та письменникові -мандрівнику Василю Ярошенку.

Кількість :1

УДК94(477)

Глибокий Мул. Хроніка Натана Гановера

/Видавці Л. Фінберг, К. Сігов.- К.: Дух і літера, 2010.- 180с.

Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спогадами та враженнями автора ,доповнена свідченнями очевидців.

Кількість : 1

УДК 94( 477)

Україна : перша половина ХХстоліття (Гунчак Т.)

Нариси політичної історії.- К.: Либідь, 1993.-288с.

Книжка є своєрідною спробою висвітлити основні віхи державотворчих змагань українців протягом першої половини ХХ ст.,- мабудь , найдраматичнішого періоду політичної боротьби.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Сила м’якого знака , або Повернення Руської правди

/ За загальною редакцією  Лариси Івшивої .- Видання друге . стереотипне .-К.: Українська  прес -група , 2011.- 800с.

Ця книжка про глибину й могутність нашого історичного коріння. Про , те як минуле нашого народу намагалися привласнити  і як воно не піддалося .

Кількість : 1

УДК 94( 477)

Було колись в Україні ( Крип’якевич І.П. )

Твори : Для серед. та ст. шк. віку /Упоряд.Б.З. Якимовича ; Худож. О.В. Штанко.- К.: Веселка , 1994.- 351 с.

Цей збірник склали гостросюжетгі повісті й оповідання на історичну тематику , науково-популярний нарис ” Коротка історія України ” видатного Українського історика , академіка Івана Крип’якевича.

Кількість : 1

УДК 94(477)

 

 

 

Оповіді про стародавній Київ ( Івакін Г.Ю. )

/ За ред. С.О. Висоцького.- К.: рад. школа, 1982.-112с.

У книжці , присвяченій 1500 -річному ювілею м. Києва , в науково- популярній формі на основі писемних і археологічних джерел розповідається про винекнення . економічний і културний розвиток столиці давньоруської держави.

Кількість :1

УДК 94 (477)

Національна символіка України ( Сергійчук В.І. )

Наук. худож. кн.: Для серед. та ст. шк. віку/ Худож. оформ. Л.В. Демчишина.-К.: Веселка, 1992.- 109с.

Сьогодні , в час відродження національної    самосвідомості , гостро постає проблема української символіки.

Кількість :3

УДК 94 ( 477)

Історія держави і прав України (Кульчицький В.С., Настюк М.Г.,Тищик Б. Й.)

У навчальному  посібнику висвітлено історію держави і права  України.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Две Руси

/ Под общей редакцией Л.Ившиной.-Издание первое.- К.: Украинская пресс-группа, 2004.-512с.

Авторы материалов , напечатанных в ” Дне” в последнее время , стремились проследить , какими историческими путями шли в будущее Русь Киевская и Русь Московская .

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Украина Incognita

Под общей редакцией Ларисы Ившиной/Сост.В. Панченко , С. Махун , И.Сюндюков.-К.: Украиская пресс -группа, 2004.-432с .

История жизни украинського народа в течения веков , в эпохи , когда он поднимался до высот творения истории, и когда страдал под игом тотального деспотизма.

Кількість :1

УДК 94(477)

 

 

Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя ( Грушевський М.С.))

К.: Наук. думка , 1991.- 560с.-( Пам’ятки ісоричної думки України ).

Книга-перша синтетична праця видатного укр. вченого . У ній висвітлюється політична історія Київської землі , її економіка , культура та релігія.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Твори : У 50 т.( Грушевський М.С. )

Редкол.: П. Сохань , Я.Дашкевич ., І Гирич та ін. ; Голов.ред. П.Сохань.- Львів : Світ, 2002.-

Т.1 : Суспільно-політичні твори(1894-1907).- 2002.-592с.

Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадсько-політичного діяча М.Грушевського . У першому томі вміщено статті історіософського характеру.

Кількість: 1

УДК 94(477)

Великий українець

Матеріали з життя та діяльності  М.С. Грушевського / Упоряд. , А.П. Демиденка ; Вступ . слово Л.М. Кравчука; післямова Ф.П. Шевченка; Худож. офрм. О.В. Коваля.- К.: Веселка , 1992.- 551с.

Вперше під дахом однієї книги зібрано такий многограний і цінний документальний  матеріал  про життя та діяльність Михайла Грушевського.

Кількість : 2

УДК 94( 477)

Українсько-російські взаємини1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи (Бульвінський А.Г. )

К.: Парламентське  видав.,2008.- 680с.

Вперше у вітчизняній  історичній літературі грунтовно і системно викладені складні військово-диплоиатмчні  та політичні відносини Моськовської держави та Війська Запорожського у період гетьманування   Івана Виговського.

Кількість :  1

УДК 94(477)

Історія України ( Крип’якевич І. )

Учб. пос.- К.: Просвіта , 1992.- 87 с.

Посібник охоплює період від Княжної доби до революційних подій 1917-1920рр.

Кількість : 3

УДК 94 (477)

Історія України

Для дітей шкільного віку.-К.: Знання .- 1992.- 224с.

Щасливий той народ, що має свою знанну історію . але двічі щасливий той народ . який після тривалого небуття врешті відкриває своє минуле. Бо наша українська історія – це небезпечний шлях руїни і світового феномену .

Кількість : 4

УДК 94 (477)

Історія української державності ( Малик Я.,Вол Б.,Чуприна В.)

Львів : Світ, 1995.-248с.

В історії людства велике значення мало античне суспільство , досягнення якого лягли в основу розвитку європеських держав.

Кількість : 2

УДК 94(477)

Історія України (Гісем О. В. )

Довідник ,тестові завдання. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації .-Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. Абетка, 2017.-644с.

Матеріал  довідника сформовано відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів .Посібник містить перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва.

Кількість : 1

УДК 030

Історія України в опорних таблицях( О.М.Іващенко, Ю.М.Поліщук )

Частина 1. На допомогу вчителю історії /Худож. Ю.Бірюков .-Житомир: Льонок ,1992.-95с.-(Житомирський обласний інститут удосконалення вчителів.

Частина II.- Житомир: Льонок , 1993.-264с.

Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить школі вчителям історії .які мають озброїти підростаюче покоління достовірними історичними знаннями і виховати  почуття національної самоповаги.В основу посібника покладена шкільна програма з історії України.

Кількість : I часина- 4   ; II частина -5

УДК 94(477)

Україна , яка шокує( Чугуєнко М.)

Лабіринти історії / Пер. з рос. С.В. Громов.- Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2005.-342 с.

Європейський проект майбутнього України -це , напевно , на сьогодні єдина конструктивна ідея , здатна згуртувати всю українську політичну націю.

Кількість :1

УДК 94(477)

Історія України( Полонська-Василенко Н.)

У 2 т. Т. 1 . До середини ХVII століття .- 2-ге вид. – К.: Либідь , 1993.-640 с.

Т.2. Від середини ХVIIстоліттядо 1923 року.-К.: Либідь,1992.- 609с.

Висвітлюється політична історія України , багатовікова боротьба її народу за власну державність.

Кількість: 1

УДК 94 (477)

Україна в революційну добу (Солдатенко В.Ф. )

У виданні в хронологічній послідовності відтворюється розвиток історичних подій в Україні на переломному рубежі- у добу революції 1917-1920рр.

Кількість:1

УДК 94(477)

Україна :Історія ( Субтельний О.)

/ Пер. з англ.Ю.І. Шевчука  ; вст.ст. С.В. Кульчицького.-К.:Либідь ,1991.-512с.

2-ге вид.-К.: Либідь, 1992.-512с.

Прагнення автора до наукової об’єктивності ,неупередженістью позиції, зваженістю оцінок. а головне ідеєю національного відродження України.

Кількість :2

УДК 94(477)

Історія України ХVI-ХVIII століття ( П.М. Сас )

Навчальний посібник.- Л.: Дивосвіт , 2001.-272с.

розглянуто різні аспекти соціальних  та економічних відносин тогочасного суспільства , церковної і політичної історії,висвітлено  особливості національної самосвідомості та культури ук. народу.

Кількість : 3

УДК 94(477)

Українські легенди ,прислів’я,лічилки, скоромовки, загадки

/Упорядники Г.М. Кирпа , Г.В. Біляєва.- Х.: Белкар -книга, 2015.- 192с._ (Скарничка школяра ).

Учитися у народу  запозичувати його досвід і знання- мета сучасної школи та суспільства. Ця книга-порадник. помічник. учитель.

Кількість : 4

УДК 82

Україно . нене моя!:

Сповідь: поезії , писанки…: зб. /Упоряд. та прим. О.Є. Шевченка; Передм. Я.Г. Гояна; Мал. та післямова Е.В. Біняшевського.- К.: Веаелка, 1993.-327с.

Ця книжка-своєрідна поетична антологія і водночас альбом писанок.  Серед авторів -класики відчизняної літератури , славні борці за волю і незалежність України , а також сучасні поети.

Кількість : 1

УДК 082

П’ять тисяч прислів’їв та приказок

/Уклад.Л.Вознюк.- Тернопіль: Підручникиі посібники, 2014.-224с.

Пропонована збірка містить 5 000 українських народних прислів’їв та приказок, упорядкованих відповідно до тем ” Природа”.

Кількість : 1

УДК82

Писанка ( Стельмах Б. М. )

Вірші  та казки для мол.шк.віку / Худож.І.Я. Боднар.- Львів: Каменяр, 1993.-184с.

Ці твори вчать дітей бути добрими , правдивими, працелюбними , товариськими.

Кількість :1

УДК082

Правопис і будова слів ( Мовчун Л.В. )

Словник для учнів загальноосвіт. серед. шкіл, гімназій . ліцеїв і коледжів.-К.: Видавництво А.С.К., 2005.- 248с.

Словник містить понад 10 600 лексем .Всі слова і їх форми мають наголос.

Кількість : 1

УДК 030

Українознавство

Посібник/ Укладач .: В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач.- К.: Зодіак.- ЕКО , 1994.- 399с.

Висвітлюються шляхи розвитку української народності та нації , національної символіки  етнографічне районування та склад населення сучасної України: розповідається про основні галузі господарства і заняття українців, їх матеріальний побут.

Кількість: 27
УДК 94(477)

Коза-дереза

Казки.- Харків: Sepтiма , 2008.- 64с.

Ця збірка народних казок.Цікаві та повчальні за змістом , ці казки допоможуть прищепити дітям  любов до читання на все життя.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Найновіша енциклопедія знань

Донецьк: БАО , 2009.-480с.

Видання включає матеріали з історії, астрономії , біології ,географії, хімії, фізики, музичного мистецтва.

Кількість : 1

УДК 087.5(031)

Перший дзвоник

Хрестоматія для позакласного читання. 1-4 класи / Упоряд. О.М.Фіненко.- Донецьк : БАО , 2006.-448с.

Навчити  дитину любові до природи і рідної мови – ось мета цієї книги.

Кількість : 1

УДК 821.161.2 -93

Золотий ключик

Хрестоматія для позакласного читання.1-4 класи / Упорядник О.М. Фіненко.-Донецк : БАО ,2003.-448с.

На сторінках хрестоматії ви знайдете безліч цікавих казок, віршів, розповідей про рослини , птахів і тварин, явища природи тощо

Кількість : 1

УДК 821.161.2 -93

Сучасний український орфографічний словник .30000 слів

/Укладач Паращич В.В.-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2006.-415с.

У цьому виданні вперше подаються визначення частин мови до кожного слова.

Кількість : 1

УДК 030

Сучасний тлумачний словник української мови (Яковлева А.М.,Афонская Т.М. )

Харків :Торсінг Плюс, 2009.-672с.

Пропонований тлумачний словник містить 55000 реєстрових слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови , книжної сфери , термінологічної лексики.

Кількість : 1

УДК 030

Українська мова

Підручник : Ч .1/Бурлака Т.К.,В.О. Горпинич , П,С, Дудик та ін.; За ред. П.С. Дудика.- К.:  Вища школа , 1993.-415с.

У підручнику викладено загальні відомості  про походження і розвиток української мови.

Кількість: 1

УДК 81

Перлина ( Іватьо М.Р.,Коструба С.С., Коструба Т.М. )

Навчальний посібник з народознавства для 4 кл.чотирирічної і 3 кл. трирічної початкової школи.-К.: Арка , 2001.-168с.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Література

Для дітей середнього шкільного віку /Авт.-упоряд. О.К.Васильева,Ю.С. Пернатєв; Худож .оформ. Б.П. Бублик, С.В.Правдюк.- Х.: Фоліо , 2004.- 318с.-(Дитяча енциклопедія).

Ця енциклопедія є чудовим доповненням до шкільного курсу літератури. Вона допоможеиучням 5-8 класів без проблем засвоїти цікаво викладений матеріал з теорії та історії літератури , що входить до шкільної програми.

Кількість: 1

УДК 087.5 (031)

Срібний дзвоник

Хрестоматія для позакласного читання. 1-4 класи/ Уклад. Ємець А.А.-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля,2011.-280с.

В книзі містяться твори відомих письменників  про дітей та дорослих , про природу й Батьківщину .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Чарівний дзвоник

Хрестоматія для позакласного читання.1-4 класи.- Донецьк: БАО , 2006.- 640с.

До видання ввійшли прозаїчні та поетичні твори українських і зарубіжних авторів . Це  казки, вірші, розповіді про рідний край , рослинний та тваринний світ, цікаві природні явища тощо.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Кришталеве джерельце ( Гридіна В.Т. )

Збірник кращих загадок, прислів’їв та приказок.Дітям 6-10 років .-Донецьк : БАО , 2005.-320с.

Завдяки ритмічності та яскравій образності ці перлини фольклору дуже добре сприймаються і запам’ятовуються дітьми.

Кільксть : 1

УДК 082

Ключик до Країни знань

Хрестоматія для позакласного читання.1-5 класи.- Донецьк: БАО , 2008.- 640с.

Пробудити в дитини любов до природи і рідної  мови – ось мета цієї книги.

Кількість : 1

УДК 821.161.2(08)

Яйце-райце

Укр. нар. казки : Для дош. та мол. шк. віку/Худож. В.Г. Мельниченко ; Слово про худож.М.С. Пшінки.- К.: Веселка, 2005.-270с.-(Українській дитині ).

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Крадене сонце та інші казки ( Чуковський К.І.)

Ілюстрац. Р. Сахалтуєва .-К.: Ранок, 2006.-124с.

У казках Чуковського мудрості вистачить на всіх .Казки Чуковського завжди дарують радість.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Ласкаві казки (Хмельницький В.Н.)

/Мал. Д.Скляра ; Пер. з рос.О.І. Іванової .- Харьків : Ранок , 2002.-128с.

У книзі зібрані чудові коротенькі казки письменника В.Хмельницького .У цих казках знайомі нам речі -квіти , легенький вітерець , зірки, синє небо -оживають і осітлюються чарівним світлом.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Італійські народні казки

Для мол. шк. віку /Упоряд., вступ.слово та переказ з іт. І.В. Корунця ; Мал. С. Д. Кім.- К.: Веселка, 1986.- 151 с.- (Казки народів світу ).

Збірку складають відомі казки італійського народу , в яких відбилися його творча фантазія , мрії і сподівання.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Китайські народні казки

Для мол.шк. віку/Упоряд. , вступ. слово та переказ.з кит. І.К. Чирка ; Мал . О.М. Михайловой -Родіної .-К.: Веселка , 1991.- 159с.-(Казки народів світу ).

До збірки ввійшли популярні казки китайського  народу, в яких відбито його побут , звичаї та світогляд.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Два півники

Укр. нар. пісеньки та казки : Для дош. віку / Худож. В.В. Голозубов; Слово про худож. О.С. Яремійчук               .-К.:Веселка, 2004.- 159 с. -(Українській дитині ).

До книжки увійшли українські народні пісеньки , казки та загадки , що виходили окремими виданнями в оформленні видатного художника В. Голозубова.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Міфи Давньої Індії

Для ст. шк. віку /Упорд., переказ із гінді , післямова С.І. Наливайка ;  Мал. М.С. Пшінки .-К.: Веселка,1992.-199с.

До збірки увійшли найпопулярніші індійські міфи , які дають дають широке уявлення про життя , звичаї ,світогляд та вірування жителів Давньої Індії .

Кількість  : 1

УДК  398.22(477)

Рідне слово.Українська дитяча література ( Мовчун А.І.,Варавкіна З.Д. )

Навчальний посібник .-У двох книгах.Книга перша .- К.: Арій, 2007.-656с.- ( Хрестоматія ).

Книга друга.-К.: Арій , 2007.- 656с.-(Хрестоматія ).

У посібнику зібрані кращі твори для дітей , створені українськими письменниками в різні часи розвитку літератури -від давнини до сьогодення. Подаються зразки фолькльорних творів для дітей .

 

Кількість : 1

УДК 821.161.2-43

 

Улюблена українська читанка

Хрестоматія для позакласного та сімейного читання.1-4 класи/Укл. О.В.Ісаєнко  ; Худож. А. Савицька .-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2016 .-496с.

Зміст творів розкриває різноманітність навколишнього світу , людських взаємин , сприяє розвитку почуттів гармонії та краси , формуванню особистісного ставлення до дійсноті .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Золота кринички (Буханченко Р.)

Хрестоматія для позакласного читання .1-4 класи.- Донецьк : БАО , 2007.- 416 с.

У хрестоматію включено твори   для дітей українських та зарубіжних авторів , а також уривки з Біблії, дитячими молитви українські народні пісні, прислів’я, скоромовки, казки тощо.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Школярик

Вірші, казки, оповідання: Хестоматія для позакласного читання.-2-ге вид. -Х.: Торнадо, 2005.- 288с.

Цей цікавий пізнавальний матеріал сприятиме формуванню у дитини  творчої уяви  , розширення світогляду, вихованню любові до навколишнього світу .

Кількість : 1

УДК 087.5(031)

Я пізнаю світ .Тварини

Дит. енциклопедія /Авт.- упоряд. П.Р. Ляхов; Худож. О.В.Кардашук, О.В. Дедова.- К.: Школа, 2000.-510 с.

Книга присвячена різноманіттю світу тварин. Предметний покажчик полегшить пошук потрібного матеріалу.

Кількість : 1

УДК 087.5(031)

Я пізнаю світ.Країни і народи .Європа

Дит. енциклопедія/ Авт.-упоряд. Л.О.Багрова ; Худож. О.В. Гальдяєва , О.В. Кардашук.- К.: Школа, 2001.- 443с.

У книжці викладена різнобічна інформація – про столиці держав і видатних людей ,визначні місця і національні особливості , народні традиції і звичаї.

Кількість : 1

УДК 087.5(031)

Я пізнаю світ.Чудеса світу

Дит. енцикл. : Чудеса світу/ Авт.-упоряд. Н.З. Соломко ; Худож. М.Є.Казак, Ю.А. Станішевський .-К.: Школа , 2001.- 496с.

Цей том розповість дітям про грандіозні витвори людського розуму й рук людських із давніх часів аж до наших днів , а також про дива природи.

Кількість : 1

УДК 087 .5(031)

Експрес-підготовка до школи ( Безрукова Н.М. )

К.: Перо , 2007.- 192с.-(Дошкільний проект ).

Поради та рекомендації допоможуть більше дізнатися про особливості вашої дитини, а запропоновані завдання дозволять за короткий час підготувати її до вступу до школи.

Кількість : 1

УДК 030

Бембі (Зальтен Ф .)

Лісова казка .Для дош. та мол. шк. віку / Переказ з нім. В. Сичевського ; Мал. В. Бариби.- К.: А. С. К.,2006.- 80с.-(Б-ка дит. та юнац. л-ри ).

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Слова навколо мене

Ілюстрований   словник англійської мови / Укл. О. Мазур, О. Єрошенко .- Донецьк :Глорія трейд . 2011.- 112с.

Ця  книга- сучасна методика швидкого оволодіння навичками англійської мови. Ви зможете з інтересом стежити за пригодами кота Максима , що зробить процес навчання веселим і захоплюючим.

Кількість : 1

УДК 030

Українські народні казки

Для дош. та мол. шк. віку/ Ред. Троїцький Ю.Н. ;Худож. Єрохіна К.А.-Х.: Промінь , 2000.-110с.

До книжки увійшли пригодницькі українські народні казки.

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

Лелія

Казки та оповідання для дітей/ Упоряд. авт.передм.комент. приміт Л.В. Ушкалов; Худ. В.Є. Христенко.- Х.: Основа, 2005.- 200с.

Різні за тематикою та змістом  ці твори спираютьсяна фольклорну традицію і відбивають у собі кореневі особливості української народної свідомості.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Географія України: Довідник школяра і студента (В.К. Губарев)

– Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2008. – 416 с.

Довідник являє собою найбільш повний збірник матеріалів із суспільних та економічних дисциплін. До КНИЖКИ ВВІЙШЛИ довідкові дані й додаткові відомості з історії України, всесвітньої історії, географії України, всесвітньої географії, теорії держави і права, основ економічної теорії. Пропонована інформація відповідає учбовій програмі й сучасним методичним вимогам.
Видання адресоване учням та їхнім дбайливим батькам, викладачам, а також абітурієнтам.

УДК 087.5(031)

Кількість: 1

Географічні відкриття

: пер. з фр./Авт. тексту С. Дерем. – К.: Махаон-Україна, 2006. – 128 с.

Ця яскраво ілюстрована пізнавальна книжка знайомить з історією морських подорожей, воєнних походів і цікавих та героїчних географічних експедицій. Викладений в енциклопедії матеріал вдало доповнюють біографії знаменитих мандрівників і відкривачів земель від найдавніших часів до сьогодення.

УДК 087.5(031)

Кількість: 1

Дивосвіт України: шкільний довідник-визначник дикої природи

– /укладач О.А. Зайцева- Х.: ВД “ШКОЛА”, 2011. – 240 с.

Книга містить систематизовану, якісно проілюстровану добірку статей про найбільш поширені в Україні та найцікавіші види рослин, грибів, лишайників та тварин. Приділено значну увагу рідкісним видам, народногосподарському значенню та охороні живої природи. Довідник буде цікавим і корисним для школярів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться живою природою.

УДК 372.857

Кількість: 1

Велика ілюстрована енциклопедія тварин

– Пер. з нім./Текст Ф. Керфоллі і М. Феррарі; Іл. І. Сталіо, А. Кантуччі і А. Моранді – К.: Махаон-Україна, 2005. – 240 с.

У енциклопедії ви знайдете: Опис безлічі видів тварин, що населяють усі частини світу і природні зони; Життєві цикли, способи розмноження і стадії розвитку різних тварин; Механізми пристосування до довкілля і особливі навички необхідні тваринам для виживання; Моделі поведінки тварин, регулюючі взаємини з родичами; Хитромудрі хитрощі, що допомагають врятуватися від хижаків, різноманітні способи пошуку здобичі і полювання.

УДК 087.5(031)

Кількість: 1

Ювілейний фотоальбом “Печерськ – погляд крізь століття” (Є.А. Дерлеменко)

– К.: ТОВ “ФотоРекламне Агентсво “ФоРА”, 2006. – 112 с.

УДК 084(02)

Кількість: 1

Велика ілюстрована енциклопедія ерудита

– Пер. англ./Наук.кер. авт. колективу Ч. Тйлор. – К.: Махаон-Україна, 2006. – 496 с.

Ця універсальна енциклопедія – джерело інформації з різних галузей знань — біології, анатомії, геології, хімії, фізики, механіки, астрономії й екології. Вона містить великий обсяг необхідних кожній дитині відомостей про навколишній світ, досягнення науки і техніки, про видатних учених і винахідників. Тексти супроводжуються вдало підібраним візуальним матеріалом — малюнками, фотографіями, діаграмами та схемами. Видання розраховане на найширші кола читачів, які цікавляться історією науки та її найновішими досягненнями.

УДК 087.5(031)

Кількість: 1

Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное исскуство с древнейших времен до эпохи Возрождения

– М.: Аванта+, 2003. – 688 с.

УДК 087.5(031)

Кількість: 1

Універсальний довідник школяра

/ Автори П.І.Алтинов. С.Г. Антоненко ,Н.С.Ахметов ; Перекл. Г.Б. Вацик, М.М. Гаук, Б.І. Гінка.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003.-1520с.-(Шкільна бібліотека “Богдан” Великі довідники для школярів та абітурієнтів ).

довідник містить матеріали з усіх основних шкільних предметів з 5 по 11 класи. Розширений зміст і предметний покажчик допоможуть легко знайти необхідні відомості з будь-якого розділу  того чи іншого курсу .

Кількість :1

УДК 030

Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII – XVIII століть: Посібник для вчителя

– Харків: Видавництво “Ранок” , 2008.- 224 с.

У посібнику представлено літературний процес XVII – XVIII століть, характеризуються напрями й течії, висвітлюється творчість видатних представників бароко, класицизму, Просвітництва.

Кількість : 1

УДК 82.0

Література Середньовіччя: посібник для вчителя (З.В. Кирилюк)

– Харків: Видавництво “Ранок” , 2008.- 176 с.

У посібнику висвітлено літературні надбання пистменників Європейського та східного регіонів епохи Середньовіччя.

Кількість : 1

УДК 82.0

Про тіло людини. Енциклопедія для допитливих

– Харків: Юнісофт, 2016. – 96 с.

Кожен повинен знати, що ваше тіло — дивовижний механізм, досконале творіння природи. І якщо вам цікаво знати, як «працює» власний організм, чому вам боляче, як працює серце, які таємниці приховує ДНК, і як працює мозок, читайте енциклопедію «Про тіло людини». Вона відповість на багато питань юних читачів і допоможе дізнатися багато цікавого і дивовижного про свій організм і не тільки. У книзі є вкладиш-плакат «Про тіло людини»

УДК 087.5(031)

Кількість: 1

Українська мала проза ХХ століття

Антологія / упоряд. В. Агеєва.- К.: Факт, 2007.- 1512с.

У цій книзі представлено найкращі твори українських новелістів ХХ століття .                                                             Кількість :  1

УДК 82

Астрономія: дитяча енциклопедія

– К.: Школа, 2006. – 400 с.

Астрономія, попри те, що вона є однією з найдавніших наук у світі, ще й досі захоплює мільйони професіоналів та аматорів в різних країнах. Головна мета цього видання – викликати інтерес у юних читачів до таємниць Всесвіту, познайомити їх із зоряним небом ближче. Наша енциклопедія деякою мірою може також вважатися доповненням до існуючих шкільних підручників з астрономії, вона допоможе читачам розширити своє сприйняття світу, спираючись на останні досягнення сучасної науки.

УДК 087.5(031)

Кількість: 1

Світ навколо нас .Відкриття

/Ред. Біляєв В.Г. ; Худож. Мірончик П.В. ; Пер. Дроздова І.П.-К.: Кобза,2002.-309с.

Ця книга може бути використана , як цікавий додатковий матеріал в учбовому процесі.

Кількість :1

УДК 087.5 (031)

Видатні наукові відкриття

Для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упорядники В.М. Скляренко , Т.В. Іовлєва  , О.Ю. Очкурова ;Ілюстрації і худ. оформл.Л.Д. Кирчак-Осипової .- Х.: Фоліо , 2008.-319с.-(Дитяча енциклопедія). Як і коли були зроблені найвагоміші відкриття в історії цивілізації, хто були їхні автори  таще про безліч маловідомих , але дуже цікавих подробиць “наукової кухні” ви дізнаєтеся з енциклопедії   .

Кількість : 1

УДК 087.5 (031 )

 

 

 

 

Великие тайныи загадки истории( Хотон Б.)

/Пер. с англ. Е Шишкиной .-Х.: Клуб Семейного Досуга.- 2008.-416 с.

Своеобразная энциклопедия тайн истории понравиться читателям , которые интересуються археологией величайших загадок .

Кількість : 1

УДК 087. (031)

Повна збірка кращих творів. Нескорені

– Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”, 2010. – 704 с.

Юрій Яновський, Микола Куліш, Іван Микитенко, Григорій Косинка..о їхня слава сягнула далеко за межі України. У їхніх творах — нескорений національний дух, бажання переробити світ на краще, висока творча наснага та натхнення.
До видання ввійшли кращі твори письменників, за якими можна скласти уявлення про розвиток української літератури початку XX ст.9 відчути подих тих буремних часів.
Видання адресоване широкому загалу шанувальників справжньої літератури.

УДК 82

Кількість: 1

Українська драматургія. Золота збірка

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2009. – 416 с.

Ці драматичні твори визнаних класиків української літератури не потребують рекомендацій: «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ`я­нен­ка, «За двома зайцями» М. Старицького, «Куди вітер віє» С. Васильченка, «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого. Також до збірки включено рідкісну п`єсу І. Франка «На склоні віку. Розмова вночі перед Новим роком», яку практично неможливо знайти в інших виданнях.

УДК 82

Кількість: 1

Географія

Для дітей середнього шкільного віку/ Авт.-упорядник М.О. Володарська; ; Худож. офомлювачі Б.П. Бублик , С.І. Правдюк .- Х.: Фоліо , 2004.- 318с.-(Дитяча енциклопедія ).

Ця книга допоможе читачеві вступити в цікавий світ великих географічних відкриттів . захоплюючих пригод і подорожей різними країнами і континентами.

Кількість : 1

УДК087.5 (031)

Українська класична література. Вибране: п’єси, вірші, байки

– Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”, 2009. – 480 с.

Коли ми читаємо твори відомих українських поетів, драматургів і байкарів, перед нами виникають живі картини давніх подій, постаті простих людей, їхні вчинки, стосунки. Завдяки цьому ми повніше усвідомлюємо особливості національного характеру українців: добродушність, почуття гумору, справедливість, щирість. Кращі рядки творів української літератури доводять, що вони були написані волелюбними людьми, які мужньо боролися за соціальне та національне визволення свого народу. Видання включає найкращі українські байки, п’єси і вірші. Книга адресована широкому колу шанувальників української літератури.

УДК 82

Кількість: 2

Золоті скарби української класики. Поезія, проза

– Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”, 2010. – 352 с.

Межа ХІХ і ХХ століть стала доленосною для вітчизняної літератури. Саме тоді, на зламі століть, європейська модерна естетика надала свіжих сил художньому слову, надихнула митців на створення справжніх шедеврів красного письменства.

До збірки ввійшли поетичні та прозові твори знаних майстрів слова: Лесі Українки, Івана Франка, Миколи Вороного, Богдана Лепкого, Спиридона Черкасенка, Олександра Олеся, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської, Осипа Маковея, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Степана Васильченка, Володимира Винниченка. У своїх творах письменники висвітлювали актуальні питання суспільного життя.

Видання адресоване широкому читацькому загалу

УДК 82

Кількість: 1

Міфи України

За кн. Георгія Булашева ” Укр. народ у своїх легендах  , реліг. поглядах  та віруваннях” ./Пер. Ю. Буряка.-К.: Довіра ,2003.-383с.

” Міфи України ” – це блискучий ,неперевершений   посібник  з народознаства.

Кількість :1

УДК 398.22(477)

Українське Диво

Поетична антологія /Упоряд. В. Коломійця.- К.: Укр. письменник, 2005.-Кн .ІІ.- 535с.

Унікальна антологія-хрестоматія  української поезії першої половини   ХХ сторіччя – складає другий том триптиха ” Небо України “.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Світової поезії світ

Програмні твори /Упоряд., передм. та біогр. довідки Б. Чайкоського .- К.: Обереги, 2003.- 496с.-(Шкіл. б-ка .Заруб. л-ра в освіті .Хрестоматія IV).

До книжки увійшли поетичні твори авторів різних країн світу, передбачені до вивчення нині програми “Зарубіжна література 5-11 класи” з українською мовою навчання.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Норвегія: енциклопедія, казка, гра

/ Уклад. Ю. Бєсєдіна .-К.: Гамазин, 2008- 64с.-( Енциклопедія-Казка-Гра ).

У книжці зібрали казки та легенди норвежців , і водночас – основну інформацію про історію , культуру та життя в час -основну інформацію про історію , культурута життя в Норвегії в давні часи і до сьогодні.

Кількість : 1

УДУ087.5(031)

Енциклопедія про все на світі

/Гол. ред. Л. Слабошпицька .- К.: Махаон-Україна , 2004.-249с.

Більше 1000 запитаньі відповідей про все . що ти хочеш знати.

Кількість: 1

УДК 087.5 (031)

Загадки історії. Від Середньовіччя до наших днів ( Калашніков В.І. )

Захоплююча історія/Ред. Д.Солошенко; Пер. з рос. Т.Овчаренко ; Худож. М.Саморезов, Жидков О.-Донецьк: Кредо , 2011.-47с.(Енциклопедія  таємниць і загадок ).

Зовні темна й похмура середньовічна доба насправді була часом могутнього сплеску наукової , творчої та суспільної думки й залишила нам у спадок чимало досягнень у науці , релігії, мистецтві, культурі , естетиці.

Кількість : 1

УДК 087.5 (031)

Чудеса світу

Науково-популярне вид.для серед. і старшого шкільного віку: Енциклопедія навколишнього світу / Автор-упоряд. А.Ю.Нестерова; Ред. С.М. Крисенко.- Х.: Промінь , 2004.-79с.

Кількість : 1

УДК 087.5 (031)

Людина ( Мірошнікова В.В. , Істоміна В.В.)

Ілюстрована енциклопедія для дітей .- Х.:   Septima, 2013.-96с.

Ця енциклопедія розповідає про організм людини , про те , з яких органів і систем він складається. Ви дізнаєтесь про роботу скелетноїь, мязової, серцево-судинної , нервової ,ендокриної , травної та інших систем організма.

Кількість :1

УДК 087.5(031)

Скелет ( Стив Паркер )

/ Пер. с англ. Е Доброхотовой ; Гл. редактор Е .Мирская.-Лондон-Нью-Йорк-Штунгард-Москва: Дорлинг Киндерсли , 1988.-63с.-( Очевидец.Обо всем на свете).

Книга полготовлена в сотрудничестве с музеем естественной истории .Лондон.

Кількість :1

УДК 611

Аргонавти

Для мол. шкільного віку/ Упоряд. і переказ. В.І.Степаненко  ; Худож. М.С. Пшінка.- К.: Епсілон, 2008.-64с.- ( Міфи і легенди Греції : в 7 кн. ; Кн. 5).

Аргонавти -п’ята книжка серії ” Міфи і легенди Греції ” про давньогрецьких богів і героїв у переказі для дітей.

Кількість : 1

УДК 398.22(477)

Абетка дошколярика -пішоходика ( Радушинська О.)

/Відповід. за вип. Ю.М. Калита ; Упоряд. В. Ярош; Худож. оформ. В.Ярош.-К.: Калита, 2006.- 64с.

Дорожні знаки для дітей в малюнках.

Кількість :1

УДК 087.5 (031 )

Золотослів ( Сагач Г.М.)

Навчальниц посібник для середніх і вищих навчальних закладів.- К.: Райдуга ,1993.- 378 с.

Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам  риторики як науки і мистецтва переконуючої комунікації  в період духовного відродження України.

Кількість : 1

УДК 81

Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень

/М.Д. Гінзбург, І. О. Требульова , С. Д.Левіна , І.М. Корніловська  ; За  ред. М.Д. Гінзбурга.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Інкос  , Центр навчальної літератури, 2007.- 672с.

Мета посібника -допомогти читачеві підготувати текст лекції . доповіді або виступи , написати статтю чи монографію . скласти наказ ,службовий лист або інший управлінський лист, звіт про науково-дослідну роботу або реферат.оформити десертацію , дипломну чи курсову роботу українською мовою.

Кількість :  1

УДК 81

Найдорожчий скарб

Слово про рідну мову: Поезії , вислови /Упоряд . Лучук  В.І.-К.: Рад. письменник, 1990.- 390с.

Цей тематичний збірник із класичної й сучасної поезії  присвячено  українській мові ,боротьбі за її збереження та утверження , розвиток у нелегких суспільних умовах.

Кількість : 2

УДК 81

Рідне слово (Кононенко В.І. )

Підручник для шкіл із поглибленим вивченням української мови ліцеїв ,гімназії , колегіумів .-К.: Богдана, 2001.-303 с.

У пропонованому підручнику викладено новій підхід до вивчення української мови , що грунтується на визначенні взаємодії  мови і культури. мови  і світобачення та традицій українців.

Кількість : 1

УДК 8

Повне зібрання творів (Шевченко Т.Г.)

У 12 т. / Редкол.: М.Г. Жулинський (голова ) та ін.-К.: Наукова думка ,2001.-

Т.7 : Мистецька спадщина . Живопис і графіка 1830-1843 .- 2005.- 504 с.

Кількість : 1

УДК 7

 

Доля

Кн. про Тараса Шевченка в образах та фактах / Авт.-упоряд. тексту В.О. Шевчук.- К.: Дніпро , 1993.- 779с.

Книжка розповідає про життєвий і творчий шлях великого українського поета Т.Г. Шевченка.

Кількість : 2

УДК 82.09

Поезія Тараса Шевченка.1847г.

К.: Жовтень,1989.-328с.

Кількість :1

УДК 82

Поеми ( Тарас Шевченко )

Для старшого шк. віку/Упоряд. В.Є. Шубравського ;Ілюстр. О. Івахненка; Оформлення В. Юрчишина.-К.: Веселка , 1984.-198с.

Славнозвісні  поеми, у яких поет зображував  життєву долю жінки-страдниці, опоетизувавши  іі високе душевне благородство, та викриваючи гнівно суспільні вади , що викликали страждання жінки , а то й загибель.

Кількість :1

УДК 82

Буквар південноруський 1861 року (Шевченко Т.Г.)

Для мол. та серед. шк. віку/ Упоряд. М.М. Ілляша ; Вступ. слово О.Т. Гончара ; Післямова В.М. Яцюка.- К.: Веселка , 1991.-63с.

До книжки увійшли фототипічне видання , укладненого і виданого Т.Г. Шевченком , тексти для читання з нього в сучасній транскрипції , розповідь про історію і драматичну долю першого видання , про педагогічні погляди і просвітницькі задуми Кобзаря , про його щиру любовь до дітей.

Кількість : 1

УДК 82.09

Тарас Шевченко і Крим

/Автори   М.І. Андрусенко  , Л.Я. Барабашкіна, О.М. Біляченко; Упоряд. Г.А. Рудницький .- Енциклопедичний довідник .- Сімферополь: Таврія , 2001.-288с.

Ця колективна праця є скромним пошануванням кримчанам пам’яті Тараса Григоровича Шевченка -великого поета і громадянина України , духовного провідника нашого народу.

Кількість : 1

УДК 030

Шевченко і світ

Збірник .-К.: Дніпро, 1989.-316с.

У збірнику йдеться про світову славу Т.Г.Шевченка. Автора простежують , як відкривали , сприймали , перекладали , інтерпретували творчість геніального українського поета в слов’янському світі.

Кількість:1

УДК 82.09

Три літа ( Шевченко Т.Г. )

Поезія : Для серед. та ст. шк. віку /Упоряд., передм. та приміт .В.Є. Шубравського; Худож. оформл. В.І. Юрчишина.- К.: Веселка , 1987.- 191с.

Вірші  та поеми . в яких гнівно засуджується феодально-кріпосницький лад, звучать мотививсенароднох боротьби за волю.

Кількість : 1

УДК 82

Кобзар ( Т. Шевченко )

Повна збірка.- Х.: Школа , 2007.-352с.

До збірки увійшли вірші , поеми, балади. створені великим українським поетом Т.Г. Шевченком у період з 1837 до 1861 року.

Кількість : 1

УДК 82

Усі твори в одномі томі (Т. Шевченко )

Повне зібрання творів в одному томі.-Київ-Ірпінь : Перун, 2007.-818 с.

У книжці подано лише літературні твори -поезії та проза. Усі вірші та поеми.Усі оповідання та повісті.

Кількість : 1

УДК 82

Кобзар ( Т.Г. Шевченко )

/Укладач О.Д. Сиплива .- Донецьк : ” ВКФ “БАО “, 2009.- 416с.

Цілі покоління виховувалися на його творах, І сьогодні Шевченкова поезія продовжує надихати українців на нові звершення й перемоги.

Кількість :1

УДК82

Шевченко Т.Г.

Повне зібрання творів : У 12 т. /Редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка , 2001-

Т.1 : Поезія 1837-1847/ Перед. слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського.-784с.

Т.2 : Поезія 1847-1861.- 784с.

Т.3 : Драматичні твори. Повісті.-2003.- 592с.

Т.4 : Повісті.- 2003.-600с.

Т.5 : Щоденник. Автобіографія.Статті. Археологічні нотатки . “Буквар южнорусский “. Записи народної творчості.- 496 с.

Т.6: Листи . Дарчі та власницькі написи. Документи , складені  Т. Шевченком або за його участю.-2003.-632с.

Кількість : 1

УДК 82

Український Крим (Сергійчук В.)

Видання друге . доповнене.- Вишгород : ПП Сергійчук М.І. , 2013.- 312с.

У книзі розповідається про спільну історичну долю Криму й України . Зокрема , звертається увага на українську більшість півострова в період Кримського  ханства , на включення Криму до українського народногосподарського організму вже в кінці ХVIIIст.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Ходімо дальше, дальше слава

Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років: рисунок ,акварель. сепія, гравюра: альбом / упоряд. Д.В Стус.-К.: Київський університет , 2014.-175с.

Репрезентовано особливості творення Т. Шевченком портрета й автопортрета в період заслання його звертання до жанрових  сцен,представлено асоціативні, глибоко філософічні серії сепій.

Кількість : 1

УДК 7

Вічна тополя (Сухомлинський В. )

Казки .Оповідання. Етюди : Для молод.шк. віку/ Упоряд. О. Сухомлинський , заг. ред. , передм д. Чередниченко.-К.: Генеза, 2003.-272.- (Нова шк. б-ка ).

До книжки увійшли самобутні казки  , оповідання та етюди , що вирізняються глибоким психологізмом і художньою мастерністю.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

 

Чиста криниця ( Сухомлинський В.О.)

Казки . оповідання, етюди : Для сімейного читання /Упоряд. О.В. Сухомлинської ; Передм.Д.С. Чередниченка ; Худож. оформ. Н.В.Сосніної.- К.: Веселка, 1993.-287с.-(Шк. біб-ка).

Мудро й тактовно веде розповідь автор , допомагаючи дітям стати зіркішими . чуйними , розумнішими , добрішими . а дорослим – краще зрозуміти складність і важливість так званих дитячих проблем.

Кількість : 1

УДК 082

 

 

 

 

Василь Сухомлинський ( Добротворець) ( Цюпа І .)

К.: Молодь , 1973.-332 с.-( Життя славетних ).

Ця книга – хвилююча розповідь про видатного вченого-педагога , заслуженого вчителя Української РСР , члена-кореспондента  Академії педагогічних наук СРСР ,Героя Соціалістичної Праці . колишнього директора Павлинської середньої школи на Кіровоградщині Василя Олександровича Сухомлинського.

Кількість : 1

УДК082

О воспитании ( Сухомлинский В.А.)

/ Сост. и авт. вступит. очерков  С. Соловейчик .-3-е изд.-М.:Политиздат, 1979.-270с.

Читатель получает возможность познакомиться с его мыслями о воспитании детей в семье и школе и практический совет ,в размышлениях ученого о насущны проблемах педагогики .

Кількість : 1

УДК 159.9

Батьківська педагогіка ( Сухомлинський В.О. )

Підгот. до вид. текст і написав вступ. статтю В.Ф. Шморгун ).- К: рад. школа, 1978.- 263 с.

Книга присвячена питанням сімейного виховання .Висвітлюються  актуальні проблеми виховання дітей у сім’ї і громадкості.

Кількість : 1

УДК 159.9

Небесна варта. Пам’яті борців за незалежність України ( Неділько Р.В.)

Оповідання. казки.- Х.: Белкар-книга, 2016.- 32с.-(Веселка ).

Життя людства – це історія вічної боротьби добра і зла. Пам’яті героїв , що загинули за незележність України присвячується ця книга.

Кількість : 1

УДК 082

М.М. Миклухо-Маклай і Україна ( Костриця М.Ю. ,Тимошенко В.І. )

Історико-краєзнавче видання .- Житомир : Полісся , 2011.-80с.

у книзі розповідається про українські корені  всесвітньо відомого вченого- енциклопедиста  М. Миклухо- Маклая , про зв’язки його родини і його самого – із Україною.

Кількість :1

УДК 94 (477)

25 перемог України ( Палій О.)

3-те вид.-К.: К.І.С.,2016.- 120с.

Книга популярно викладає  історичні події , пов’язані з Україною . що справили найбільший вплив на світову . європейську та українську історію.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Історія України (Савельєв О.М. )

Довідник , хронологія подій, словник для учнів та абітурієнтів.- Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010.-408с.

У посібнику в доступній і зручній формі викладено теоретичний курс історії України. В словнику розкриваються тлумачення основних історичних понять і термінів , а також подано хронологію подій.

Кількість : 1

УДК 030

Соборна пам’ять України ( Сергійчук В.)

Календар-альманах .2007 рік .- К.: ПП Сергійчук М.І., 2006.- 288с. Кількість : 2

Календар-альманах.2008 рік.-К.: ПП Сергійчук М.І., 2007.- 288с. Кількість :2

Календар-альманах.2009 рік.- К.: ПП Сергійчук М.І., 2008.- 288с. Кількість :2

Календар- альманах.2011 рік.-К.: ПП Сергійчук М.І., 2010.-288с. Кількість:2

Календар-альманах .2014.- К.: ПП Сергійчук М.І. , 2013.-288с.  Кількість: 2

 

У пропонованому календарі-альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу .

УДК 94 (477)

Пекельними дорогами ( Марищенко Я.С. )

Оповідання , новели , етюди.- Житомир : Євенюк О.О. , 2015.- 192 с.

Це всього -на-всього та правдива художня мозаїка , з якої колись постане цілісна картина тієї цивілізаційної епопеї . котра розгорілася в часових і географічних вимірах нашої багатостраждальної України.

Кількість : 1

УДК821.161.2’06

Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення (Кульчицький С.В.)

К.: Наш час , 2007.- 424с.

Голодомор 1932-1933 рр. в українському селі являв собою результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у селян всього наявного  у них продовольства .Сталін застосовував цю терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох регіонах СРСР.

Кількість :1

УДК 94(477)

 

Історія української державності (Малик Я.,Вол Б., Чуприна В.)

Львів : Світ , 1995.- 248с.

В історії людства велике значення мало античне суспільство , досягнення якого лягли в основу  розвитку європейських держав . Соціально -економічний і політичний розвиток античних держав значною мірою зумовлювався впливом найдавніших центрів античної цивілізації – грецьких колоній у Північному Причорномор’ї.

Кількість :1

УДК 94 (477)

 

Етнічні межі і державний кордон України .(Сергійчук В. )

Вид. 3-е доповнене.- К.: ППСергійчук М.І. , 2008.- 560с.

На великому архівному матеріалі Володимир Сергійчук досліджує , як століттями царська, а потім більшовицька Росія , панська Польща , Австро-Угорська монархія , боярська Румунія здійснювали експансію щодо України ,загарбували її історичні землі , нищили культуру , душу   , мову.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Пригоди малих козаків ( Крип’якевич І.П. )

Іст.-пригод. повісті й оповідання: Для мол. шк. віку / Худож. О.В. Штанко .- К.: Веселка , 2004.- 255с.- (Козаченьки ).

До цієї книжки увійшли гостросюжетні , сповнені небезпечних пригод повісті і оповідання видатного історика , академіка І. Крип’якевича, що  вперше побачили світ у 1910-1930 рр.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Незнайома Кліо .Таємниці , казуси і курйози української історії .Козацька доба ( Горобець В. , Чухліб Т. )

Науковий редактор академік НАН  України  В.Смолій .- К.: Наукова думка , 2004.-305с.

Загадкові події , політичні та соціальні колізії , незвичайні зразки військової доблесті , житейські казуси і курйози , людські долі в екстремальних ситуаціях , сцени приватного життя та побутові замальовки , що постають на сторінках книги.

Кількість : 1

УДК94 (477)

Розмова з молодим директором ( Сухомлинський В.О. )

К.: Рад. школа , 1988.-284с.

В книзі висвітлюються питання організації навчального процесу в школі і керівництва ним. Автор ділиться з молодими керівниками шкіл досвідом роботи , своїми думками про виховання і навчання учнів , розкриває особливості   творчої  праці учителя, педагогичного колективу.

Кількість : 1

УДК 37

Жінки в історії України ( Козуля О.)

К.: Український центр духовної культури, 1993.-255с.

Жінка відбуває обов’язки життя не дійсним . а страдницьким чином : муками пологів , піклування про дітей . покорою чоловіку, для якого вона має бути терплячою  і підбадьорливою подругою.  Вони не тільки були дружинами високопоставленних чоловіків із українських князівських родів , шляхти та козацької старшини , а самі були політиками , ученими, митцями.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Утвердження ідеї українського національного самовизначення ( кінець ХVIII- початок ХХ ст )

Вид. друге , доп.-К.: ПП Сергійчук  М.І. ,2012.-103с.

Національна свідомість – це не лише ідентифікація , тобто віднесення людьми себе до тієї чи іншої національності , а й більш складний структурний утвір , який включає уявлення про теріторію , культуру , мову , проісторичне минуле свого народу.

Кількість : 1

УДК94(477)

Гетьманські могили (Сегеда С.П.)

К.: Наш час , 2009.- 440с.-( Невідома Україна ).

Оповіді про  місцезнаходження та долю поховань визначних державних , війскових і культурних діячів ведуться на тлі бурхливих подій української культури.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Моя Україна : Подорож в історію (В. Біленко,В. Король, А. Слюсаренко )

/Худож. І.Ф. Бійцев.- К.: Оберіг , 1994.- 234 с.

Книга у доступній формі дає перші уроки з історії України , показує її драматичний і складний шлях упродовж  багатьох століть до нинішньої державності і незалежності.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Оповідання про славне Військо Запорозьке низове (Кащенко А.Ф.)

Оповідання : Для сер. та ст. шк. віку/ Передм. О.Т. Гончара ; Упоряд., текстолог, підгот., передм. , приміт. С.П. Пінчука : Худож. оформл. Ю.Г. Кудя.- К.: Веселка , 1992.-271с. – ( Золоті ворота ).

Автор правдиво відтворив життя запорозьких козаків ,їхню боротьбу проти зовнішніх ворогів за незалежність.

Кількість :1

УДК 94 (477)

Українське козацтво

/ Автор -укладач Б. Черкас.- Науково-популярне видання .-К.: Балтія-Друк, 2015.-198с.

У багатовіковій  історії України  практично -неможливо відшукати будь-яке  інше явище соціально-політичного характеру . яке за своєю значущістю хоча б віддалено можна було порівняти з феноменом  українського козацтва .

Кількість : 1

УДК94 (477 )

Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення ( Сергійчук В .)

Вид. друге , доповнене.- К.: ПП Сергійчук  М.І., 2012.- 872с.

У книзі розповідається про ставлення країн світу до відродженої  Української держави  в 1917-1921 роках.

Кількість : 1

УДК 94 ( 477)

Історія України в особах: Давньоруська держава . Литовсько-польська доба

/Автор кол. О.В. Русина, О.М. Дзюба , М.В. Довбищенко.-К.: Україна , 2012.- 440с.

Історія може бути науково об’єктивною , живою лише тоді , коли розповідається про реальних людей , тих які творили історичний процес . впливаючи на нього й відіграючи цим самим важливу роль у долі свого народу.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Україна. 101 героїчна битва ( Сядро В.В., Скляренко В.М. )

Х.: Веста , 2010.- 64с. ( Україна )

Україна багато разів перебувала в умовах , коли доля й саме її існування  вирішувалися на полі бою.

Кількість :

УДК 94(477)

100 великих українців

К.: Арій , 2010.- 496с.- (100 великих ).

Ця книга містить 100 коротких біографічних нарисів . історичних портретів  , видатних наших земляків , представників найрізноматніших верств суспільства -мислителів . письменників , учених . митців , політичних діячів, чиїми зусиллями впродовж віків творилася українська культура.

Кількість : 1

УДК 94 (477 )

З голосу нашої Кліо ( Слабошпицький М.Ф.)

К.: Ярославів Вал ,2013.-224с.

У книжці розповідається про складні й драматичні періоди української історії, подано біографічні ескізи про видатних синів і доньок українського народу.

Кількість : 1

УДК 94 (477 )

Історія України ХVI – ХVIII століття ( П.М. Сас )

Навчальний посібник .- Л.: Дивосвіт , 2001.-286 с.

Розглянуто різні аспекти соціальних та економічних відносин тогочасного суспільства , церковної і політичної історії . висвітлено особливості національної самосвідомості  та культури українського народу.

 

Кількість : 1

УДК 94(477)

Історія України

/ Кер. авт. кол. Ю. Зайцев .- Львів : Світ, 1996.- 488с.

Видання  послідовно і всебічно висвітлює історію українського народу , його перетворення , історію формування      українського народу . його перетворення у сучасну націю.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Історія України ( Хоткевич Г.М.)

Для мол. та серед. шк. віку /Упоряд. та передм. Н.М. Шумило ; Післямова та ком. М.Ю. Брайчевського ; Худож. Г.С. Севрук .- 2-ге вид. – К.: Веселка, 1993.- 228 с. ( Шк. б-ка ).

” Історію України ” написав спеціально для дітей і опублікував 1918 року український письменник , публіцист . вчений , культурний діяч  Г.М. Хоткевич (1877-1938 ).

Кількість :1

УДК 94(477)

Соборна память України ( Сергійчук В.)

Календар-альманах 2012.- К.: ПП Сергійчук  М.І. ,2011.-288 с.

У книзі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найзвичайніші  постаті нашого народу . яких ушановуємо в  році.

Кількість :9

УДК 94(477)

Іван Мазепа у запитаннях та відповідях ( Ковалевська О.)

Вид. 2-ге , доп.і випр.- К.: Темпора , 2008.- 200с.

У цій книзі читач дізнається про цікаві історичні факти , пам’ятки історії та культури .пов’язані з ним, про твори художньої літератури, живопису й музики, у яких відтворено його образ .

Кількість :1

УДК 94 (477 )

Павло Скаоропадский – останній гетьман України ( Савченко В.А.)

/Худож. -офрм. Б.П. Бублик , В.А.Мурликін .- Х.: Фоліо , 2008.- 380 с. ( Історичне досьє ).

Нова книжка присвячена Павлу Скоропадському , останньому гетьману України , діяльність якого пов’язаназ бурхливими подіями епохи Громадянської війни.

Кількість :1

УДК 94(477)

Степан Бандера і я ( Левицька В.)

Оповідання .- К.: Гамазин , 2011.- 48.-( 12 балів ).

У цій книзі ти дізнаєшся про добу , коли жив Степан Бендера ,про події , що спонукали його до боротьби та про несправедливі звинувачення , що їх фальсифікували недруги України.

 

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Капосна книжка Малого Вовчика (Іан Вайброу )

/ Пер. з англ. О. Стадника .-Львів  : Старого Лева, 2016.-143 с.

про те . як добродушний та веелий Малий Вовчик намагався стати Злим Поганцем-Сіроманцем та що з цього

вийшло , ви дізнаєтесь цієї дотепної книжечки.

Кількість : 1

УДК821.161.2’06

Моя Україна . Комплексний довідник

Х.: Веста : Ранок, 2009.- 400с.

довідник містить відомості про рослинний і тваринний світ України з урахуванням усіх кліматичних зон, про багатовікову культурну спадщину українського народу , а також про тисячолітню історію нашої країни.

Кількість :1

УДК 030

Свою Україну любіть ( Кононенко П.П.)

/Худож. оформл.  Б.О. Прокопенко .- К.: Твім інтер , 1996.-224 с.

На матеріалі вітчизняних і зарубіжних досліджень висвітлюються проблемне питання генезу , української нації , мови , держави,  культури.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Україна ( Фотоальбом )

Ідея проекту , загальна концепція , макет/Пер. з англ. С. Сингаївського ; Передм. В.І. Сергійчука.-К.: Дніпро , 2001.-219с.

Прекрасна , багата і щедра наша земля , велична душа в Українського Народу.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Конституція України для школярів

Рекомендовано Міністерством освіти України.-Подарункове видання.- К.: Право , 1998.-55с.

Книга полегшить розуміння твоїх прав і обов’язків як громадянинаУкраїни та ознайомить із правилами поведінки самої держави у стосунках із людьми.

Кількість :1

УДК 94(477)

Паспорт

Автор ідеї Ю.Сидоренко ; Автор текстів І. Криштова.-К.: Наш продукт, 2007.-114с.

Ця книга розповідає про історію обліку населення України та світу , створення паспортної системи ,її адаптацію до міжнародних стандартів , технічні характеристики і захистні елементи  нового укр. паспорта та про національні традиції.

Кількість:1

УДК94(477)

Культура (М. Попович )

/Ілюстрован . енцикл. України .- К.: Балтія-Друк , 2015.- 184с.

Предложенная книга -это попитка осмысления украинской культуры как целостного соединения многообразий . современное прочтение ее  различных слоев.

Кількість : 1

УДК 94(477)

Шедеври української любовної лірики

– Харків: Фоліо, 2008. – 314 с.

Чудова добірка любовної (інтимної) лірики, відібравши кращі приклади поезій як відомих, так і маловідомих українських поетів: починаючи від Івана Котляревського і Петра Гулака-Артемовського, які творили у вісімнадцятому та дев’ятнадцятому століттях, і закінчуючи поетами двадцятого століття – Євгеном Гребінкою, Юрієм Корецьким і Петром Артеменком. Про двох останніх я раніше не чула – думаю, як і більшість пересічних українців. Так. можливо, ці поети не є представниками так званої класикою української поезії (навіть тому, що ще доволі “молоді” для класичності), але від цього їх поезії є не менш проникливими і глибокими. А чого варта поезія маловідомого через радянське замовчування поета Богдана-Ігора Антонича! Поєднуючи опис почуття кохання з яскравими образами природи, яка немов торжествує в присутності закоханих, читач немов сам опиняється серед буяючої зелені і або згадує своє перше кохання, або ще лише мріє про подібне – щире, яскраве, неповторне, як у поезіях цього поета…

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Поряд з характерником: роман (Овсянникова Л.)

– Дніпропетровськ: ВАТ “Видавництво “Зоря”, 2007. – 512 с.

Жінка, яка написала цей роман понад 15 років присвятила науці, вона – автор багатьох винаходів і наукових праць. Але любов до літературної творчості вона пронесла через роки, і ось на її рахунку ще один роман, сповнений таємниць, захованих у долях героїнь твору.

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Дім на горі (Шевчук В.)

– Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 560 с.

Роман побудований з двох частин: повісті-преамбули і циклу «Голос трави» з тринадцяти новел. Цікаво, що новел саме тринадцять: містична тканина твору дає підстави г оворити про невипадкову наявність цього магічного числа. Ірреальні мотиви з`являються ще в повісті-преамбулі. Образи жінок, що мешкають у Домі на горі, виписані ціл ком реалістично, традиційними прийомами і засобами характеротворення. Та міф-легенда, який перетворюється на циклічно повторюваний магічний обряд, пронизує жіноч і образи ореолом таємничості. Пришельці, які «з`являються бозна-звідки» перед жінками Дому, подані в романі як демонологічні істоти. Вони сірим птахом спускаються з неба, перетворюються на чоловіків і намагаються спокусити юних мешканок Дому. Якщо зваблення вдається — народжуються дивні хлопчики, «доля яких майже завжди була сумна». Варто наголосити на демонологічності цих хлопчиків. Більшість сюжетів циклу «Голос трави» запозичені з фольклорно-фантастичних і міфологічних оповідей.

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

У череві дракона: романи (Руденко М.)

– Київ: КП “Редакція журналу “Дніпро”, 2007. – 582 с.

Микола Руденко — один із найвидатніших письменників XX століття. Понад тридцять років його мужні й мудрі книжки не виходили в Україні. В роки брежнєвського застою полум’яний патріот і прозірливий мислитель кинув виклик тоталітарній системі, відбув за свої політичні погляди тривалі терміни ув’язнення і заслання, але не зламався, вистояв і в кінцевому підсумку переміг. Романи, що увійшли до книги «У череві дракона», — своєрідне втілення доленосних думок і передбачень геніального українця.

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Вибрані поезії (Слапчук В.)

– Київ: Видавництво «Ярославів Вал», 2012. – 496 с.

Василь Слапчук ‑ це не тільки унікальна людська доля. Василь Слапчук ‑ один із найталановитіших поетів свого покоління. Біографія ліричного героя ‑ сільське мрійництво, Афганістан і болісна втрата ілюзій. Історія нашого сучасника немислима без цього героя.

У цій книжці зібрано все найприкметніше з поезії Василя Слапчука.

Василь Слапчук лауреат низки престижних літературних премій, а також ‑ Національної премії імені Тараса Шевченка.

УДК : 821.161.2-14

Кількість: 1

Альтернативна еволюція (Бердник О.)

– К: Тріада-А, 2007. – 576 с.

Для чого людина приходить у цей світ?
У чому критерій її Буття?
Яка стежка суджена нашій планеті у III тисячолітті?
Олесь Бердник намагається відповісти на ці запитання у творах, які увійшли до цієї збірки. Автор стверджує: «Альтернативна Еволюція» – ось шлях у майбутнє. Людина покликана засівати поле Буття квітами Любові й Радості. Але зараз над світом гримить поєдинок Світла й Мороку, краси і потворності, — і доля світу залежить від кожного з нас.

До збірки увійшли:
Заповіт людям Землі
Альтернативна Еволюція
Словник Ра (Воскресіння Слова)
Падіння Люцифера
Пора звести блакитиний храм!
“Астероїд свободи”. Школа астросталкерів
Це вогняне слово – Свобода
Тайна Христа
Пісня надземна

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Остаться в живых (Ванье Н.)

– Харьков: Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”, 2011. – 384 с.

Все обитатели дикой тайги живут по законам природы. Волки – хищники, а значит, заклятые враги эвенов-оленеводов. Но 17-летний Сергей пожалел серых несмышленышей и их мать-волчицу. Это – позор для Хранителя стада! Изгнанный соплеменниками, он нечаянно убивает волчонка… Мог ли Сергей предположить, что именно волки помогут ему, изгою, выжить на бескрайних снежных просторах Сибири?

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Вічне світло: роман (Сапковський А.)

– К: Гамазин, 2008. – 632 с.

Коли все почалося, ніхто не знав, чим усе закінчиться. Він був звичайним шукачем пригод, спокусником чужих дружин, якому щодня доводилося рятуватися від халеп. Усе змінилося, стерлося під важкими черевиками Божих воїнів. І колишній блазень та халамидник Рейневан перетворився на одного з найкращих гуситських шпигунів. Кровопролитна війна от-от поглине світ. Хрестоносці та гусити препарують території, не лишаючи нікому права вибору. Лицарів-розбійників, інквізиторів, відьом і чаклунів, володарів і простий люд — усіх торкнуться ці події. Могутній маг Рейневан і його вірні соратники опиняються у вирі протистояння та небезпечних інтриг. Їм доведеться ризикнути життями, захищаючи власні переконання. Але навіть це не має більшої вартості, ніж любов. І коли кохана Ютта опиниться в лещатах інквізиції, Рейневан поставить на карту все…

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Мерзенна сила: космічна трилогія (Люїс К.С.)

– Львів: Свічадо, 2010. – 432 с.

Дія роману, “Мерзенної сили”, відбувається в Англії, у звичному для Льюїса університетському середовищі. У передмові автор пише: “У цій книзі нагромаджено чимало різних небилиць та чортовиння… Мені залежало на тому, щоб показати, як те чортовиння стикається з представниками якоїсь звичайної, всіма шанованої професії, тож із-поміж усіх професій я обрав свою – не тому, звісно, що університетські працівники легше піддаються на підступи всілякої нечисті, а тільки через те, що це єдина професія, яку я знаю достатньо добре, аби про неї писати.” Ренсому в цьому романі відведено дещо другорядну роль, натомість на перший план виходять Джейн і Марк Стадоки – типові представники того ж таки університетського середовища, молоде подружжя, яке опиняється в самій гущі доволі моторошних подій. Як і в перших двох романах, перед нами – протистояння сил добра (очолювана Ренсомом спільнота із Сент-Ен) і зла (Національний інститут координованих експериментів), майстерно зображене на тлі вигадливого переплетіння легенд артурівського циклу, античної міфології і навіть натяків на ще не опубліковані на той час рукописи Толкіна. Врешті-решт добро бере гору, проте війна триває і далі…

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Лабіринт (Мосс К.)

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 640 с.

Липень 1209 року: в Каркассоні батько дає сімнадцятирічній Алаїс Книгу, яка, за його словами, містить таємницю Граалю. Хоча дівчина не може зрозуміти дивні слова й символи, та вона знає, що її доля – захищати Книгу.
Липень 2005 року: під час археологічних розкопок у горах поблизу Каркассона Еліс Таннер знаходить два скелети, і в цю мить її охоплює всепоглинальна злоба. Дівчина помічає, що розуміє давні слова, викарбувані на стіні печери. Надто пізно Еліс усвідомлює, що надала руху жахливій послідовності подій, які вона неспроможна контролювати, і що тепер її доля нерозривно пов’язана з долею катарів, які жили вісімсот років тому…

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Журавлиний крик: роман (Іванчук Р.)

– Харків: Фоліо, 2006. – 382 с.

Роман видатного сучасного творця української історичної прози, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, присвячений переломним часам української історії.
Остаточна ліквідація гетьманства, знищення Запорізької Січі і ув’язнення її останнього кошового отамана Петра Калнишевського у 86-річному віці (!) на 25 років у найстрашнішій тодішній московській тюрмі — Соловецькому манастирі, спроба гайдамаків під проводом Івана Ґонти і Максима Залізняка відродити втрачену українську державність, утвердження Катерини II на престолі Московської імперії, кар’єри її фаворитів (Потьомкіна, Орлова і Зубова), розгром повстання Пугачова — на такому історичному полі Роман Іваничук талановито змальовує відданість і зраду, розум і недалекоглядність, кохання і ненависть.
Життєвий шлях головного героя — філософа Павла Любимського — символічно перетинається з Григорієм Сковородою, останнім гетьманом Кирилом Розумовським, письменниками Василем Капністом, Іваном Котляревським та Миколою Карамзіним, з подіями Французької, революції.

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Вогнені стовпи: тетралогія (Іванчук Р.)

– Харків: Фоліо, 2015. – 507 с.

Писати історичні романи це складна справа. Бо Історія дама примхлива, вона не завжди є такою, якою її хочуть бачити. Писати романи про історію України справа дуже-дуже складна, бо наша історія це роки й століття, коли ми, українці, не знали, що таке правдива інформація про рідну державу. А що ж тоді казати про людину, яка береться за воістину титанічну справу розповісти читачеві про найскладнішу і найсуперечливішу сторінку минулого країни? Мабуть, це не просто смілива людина, це людина, яка розуміє, у чому є святий обов’язок письменника перед його читачами розповідати правду. Роман «Вогненні стовпи» відомого українського письменника Романа Іваничука це перший в Україні художній твір про історію Української повстанської армії (УПА). Історію боротьби і трагедії народу, відданості рідної землі і зради, честі і безчестя, історію, яка є такою, якою вона є.

УДК : 821.161.2

Кількість: 1

Варан: роман (Дяченки М. та С.)

– Харків: Фоліо, 2008. – 316 с.

Дивовижний світ зі своїми законами. Маги, які творять дива і знають наперед думки простих людей. Захоплюючі пригоди, неймовірні тварини, живі поля і ліси — у романі М. та С. Дяченків «Варан» є все, що потрібне «справжньому» фентезі. Але є і те, що відрізняє прозу Дяченків від інших, — філософський зміст, одвічні питання, на які, можливо, немає відповіді, але які повинна поставити собі кожна людина…

УДК : 821.161.2’06

Кількість: 1

Ритуал (Дяченко Марія, Сергій )

– Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 303 с.

Перше кохання і перша зрада. Як зрозуміти, де добро, а де зло, якщо добро викликає жах, а зло приваблює красою? «Ритуал» – один із найперших, найсильніших і найпопулярніших творів знаменного подружжя Марини та Сергія Дяченків, визнаних найкращими фантастами Європи.

УДК : 821.161.2’06-312.9(477)

Кількість: 1

Мої улюблені казки

/Пер. з пол. ; Ілюстр. Мотилевська Г.- Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2009.- 48с.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Українські казки

Зб.казок /Худож. В.В. Петров , Т.В . Пліска .- Х.: Пегас , 2018.- 64 с.

У збірці подано найвідоміші українські казки ,що навчать дитину мудрості , любові , доброти та винахідливості і водночас є дуже цікавими.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Блакитний птах ( Метерлінк Моріс )

/ Пер з франц. ; Передм. Д.О. Чистяка.- 2-ге вид., виправл.- Тернопіль: Богдан , 2011.-120 ( Класна світова класика ).

” Блакитний птах ” – найвідоміший твір Метерлінка. Власне , ця п’єса -казка найяскравіше  синтезує естетику драматурга. Письменник урівноважив власні супурочності.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Твори (Котляревський І.П. )

Передм. Є.С. Шабліовського , Б.А . Деркача.- К.: Дніпро ,1980.-311 с.

В поемі ” Енаїда” дано широку картину життя всіх верств феодально-кріпосницького суспільства кінця ХVIII-початку ХIХ ст. У п’єсах ” Наталка Полтавка ” та ” Москаль- чарівник ” глибоко розкрито народні характери , реалістично зображено тогочасну дійсність.
Кількість : 1

УДК 82

Енциклопедія тварин

Уклад. О.В. Шаповалова ,Д.Г. Стрелков , О.Ф. Цеханська .- Х.: Пегас, 2018.- 64с.-(Всезнайко ).

Читач познайомиться з великими та малими тваринами  , які живуть у різних куточках земної кулі.

Кількість : 1

УДК 087.5 (031)

Природа навколо нас ( Астон К.,Паркер С. )

/Пер. з англ. В.Скоробогатова , Л. Хворост .- Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2009.-64 с.

Ви ознайомитесь з дивним світом природних зон і довідаєтеся , як рослини й тварини пристосовуються до умов існування.Тут ви знайдете відомості про життя мангрових заростей , коралових рифів ,джунглів і саван.

Кількість : 1

УДК 087.5(031)

Енциклопедія чомусика

/Уклад. О.М. Скоробогатська .- Х.:  Пегас , 2016.-64с.- (Всезнайко ).

Ця універсальна енциклопедія дасть відповіді на численні запитання , які виникають у допитливих школярів.

Кількість: 1

УДК 087.5(031)

Дитинство , обпалене війною

Збірка спогадів .-Вид.2-ге , доп.- Житомир : Рута , 2018.-280 с.

До збірки увійшли хвилюючі спогади двадцяти двох ветеранів Житомирщини , які в малолітстві пережили лихоліття тієї людиновигубної війни, яку за радянсько-союзної влади називали Великою вітчизняною.

Кількість : 2

УДК908

“Корнинський метод” – погляд крізь століття

Інформаційно-метедичний посібник /Автор. укладачі Стельмах А.Г. , ОпанпсюктьГ.Й., Мигловець Л.В.-Житомир : Рута, 2019.-155с.

Це інформаційно-методичний посібник про історичні віхи ” корнинського методу ” та творче впровадження його ідей в освітній процес педагогами Корнинського ” навчально-виховного комплексу .

Кількість : 2

УДК 908

Незвичайні пригоди Алі ( Малик Галина )

Повість у трьох кигах /Мал. Грася Олійко.-К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ,2016 .- 224с.

Герої допоможуть зрозуміти , що все -все на світі залежить від кожного із нас. Адже через невиконані обіцянки наше майбутнє може перетворитися на мильну бульбашку .

Кільксть:2

821.161.2-343

Добро і зло ( Карпа І.)

Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2008.-317 с.

В новій книзі ” Добро і зло ” вмістилися купа смішних історій з дитинства  плюс повість про пригоди молодої письменниці  -мандрівниці,зірки музичної сцени і телебачення на порозі значних перемін у її житті.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Дика енергія .Лана ( Маріна і Сергій Дяченко )

Роман.- Вінниця Теза , 2006.-414 с.

У нашомі місті енергетична криза. Не вистачає енергії життя -палива для людей . Ми -синтетика. Ми отримуємо силу життя через роз’ями , по дротах .

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Золото і кров Сінопа . Консульська вежа ( Савченко В.)

Історичний роман -трилер пригодницька повість.- Дніпропетровськ : Зоря , 2007.-448с.Хоч події обох творів відбуваються в різні часи , але тематично пони пов’язані козацькою реліквією – пістолетом  Івана Івана Сірка . який у наш час викрадають з музею.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Чарівні створіння( Гарсія К ., Штоль М. )

Роман /Пер. з англ. В. Калини.- К.: КМ , 2013.- 464с .

Ліна не схожа на своїх однолітків : вона походить з родини чародіїв і володіє даром , який водночас є і її силою  , і прокляттям.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Одного разу ( Роздобутько І. )

Роман / Передм. Л. Вороніної .-2-ге вид. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2016.- 224 с.

Одного разу ми народжуємося на світ.Робимо свій вибір -або пливемо за течією. Віримо. що добро перемагає зло . Одного разу нам усім хочеться повірити в диво.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Алхімік ( Коельйо П.)

Роман /Пер. з порт. В. Шовкуна .-2-е вид. Х.: Клуб Сімейного Дозвілля. 2018.-288с.

Ця книга навчить вас жити , цінуючи кожний день, радіти життю й небоятися здійснювати мрії!

Кількість :1

УДК 821(100)

Різдвяна пісня в прозі , або Різдвяне оповідання з привидами ( Дікенс Ч.)

/Пер. з анг. О. Косач-Кривинюк.-К.: Знання, 2018.- 175 с.

Це повість про найкращі людські цінності.Вона має казковий сюжет: про серьозні речі легше говорити , надавши їм казкової форми. Робити добро ніколи не пізно – каже мудрий письменник.

Кількість :1

УКД821(100)

Книга воїна света ( Коэльо Пауло )

/Пер. с порт. А.Богдановского .-М.: АСТ , 2015.-191 с.

Книга переносит нас в мир мечты , учит легко воспринимать непредсказуемость жизни и быть достойными своей уникальной судьбы.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Мактуб (Коєльо Пауло )

/ Пер с португал.А. Богдановського .-М.: АСТ , 2015.- 288 с.

” Макбут ” – книга . вобравшая в себя бесценные фрагменты из сокровищницы мировой кульруры.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Мне осталась одна забава ( Есенин С.А. )

М.: Эксмо , 2013.-288с .

Есенин – наша любовь и нежность , певучая душа. В этот зборник вошли лирические стихотворения поэта ,начиная с ранних юношеских и кончая последним роковым.

Кількість : 1

УДК 082

Література

Для дітей сер. шкільного віку /Уклад. В.М. Скляренко  ; Худож.-оформ. Б.П. Бублик , С.В. Правдюк.-К.: Кордон , 2015.- 318 с.

Читач знайде в енциклопедії  докладну оповідь про цирк , кіно , мультиплікацію та професії , що з ними повязані , а також розповідається про найвідоміші кінофестивалі та кінонагороди.

Кількість : 2

УДК 82.09

Визначені місця світу ( Шейкіна К. О.)

Подорож у будь-яку точку земної кулі  подарує вам нові відчуття і незабутні враження на все життя.Кожна  країна має свої творіння природи  і неповторні пам’ятки архітектури.

Кількість : 1

УДК 087.5 (031)

400 цікавих фактів

Пер. з англ. / Автор тексту Дж. Фарнлон .- К.: Махаон- Україна , 2002.- 256с.

Унікальна енциклопедія найновіших відомостей і фактів про космос , Землю, тварин і людське тіло.

Кількість : 1

УДК 087.5(031)

Інтернет – журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ ( Крейг Ричард )

/Перекл. з англ. А. Іщенка .- К.: Києво-Могілянська академія , 2007.- 324с.

Автор знайомить студентів з особливостями інтернет – ЗМІ і професійними навичками , необхідними для адекватного використання переваг нових засобів масової інформації.

Кількість :1

УДК 070

Журналістика : Що треба знати та вміти (Геннінг Носке )

Книжка для читання та підручник / Пер. з нім. В. Климченко .- Друге , перероб. та доп. видання .-К.: Академія української преси Центр вільної преси , 2017.-308 с.

Цю книжку можна рекомендувати їх кожному , щоб поглиблювати знання , продовжувати навчання , а також просто насолоджуватися гарними репортажами та текстами.

Кількість : 1

УДК 070

Вождь Червоношкірих ( О.Генрі )

Оповідання / Ілюстрації Ю.Чурсин.- Х.: Школа , 2005.-460 с.-(Бібліотека пригод ).

Ця книжка про хоробрість та честь ,кмітливість та працелюбність, наполегливість та волю до перемоги , книжки про щиру дружбу та справжнє кохання.Але насамперед ці книжки -про людей ,які змогли піднестись  над іншими , стати найкращими , першими серед рівних. Стати лідерами.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Гендер для медій

Підручник із гендерної теорії для журналістики иа інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред. М.Маєричник,О. Плахотнік, Г. Ярманової.- 3-те вид., виправ. та доповнене.- К.: Критика, 2017.-199 с.

Ви знайдете в підручнику чимало історичних екскурсів , карикатур, графіків, інформації про цікаві фільми та книжки . якими проілюстровано окремі розділи і теми.

Кількість: 1

УДК 070

Медіаграмотність ( Шейбе С., Рогоу Ф. )

Підручник для вчителів / Пер. з анг. С. Дьома ; За заг. ред. В.Ф. Іванова , О.В. Волошенюк .-2-ге вид .стереотип. – К.: Центр Вільної Преси , Академія Української Преси , 2017.-319с.

За допомогою цієї книжки українські медіопедагоги зможуть навчитися інтегрувати мідіаграмотність у різноманітні освітні практики , знайдуть багато ідей щодо заходів і чимало прикладів повних модельних занять .

Кількість : 1

УДК 37

Українська класична література: Кращі поєми.

/Ред.-уклад. О.А. Поділович;  Хуодж. Альбрехт О.І., Донець С.Ю.,Перепелиця О.К.-Донецьк : “ВКФ  “БАО  “, 2009.- 416 с.

Надзвичайна художня майстерність, втілення української душі – ось що таке українська класична поема. Вона може бути ніжною, як пісня, гнівкою , як Дніпро у бурю , мудрою, як Святе Письмо.

Кількість : 1

УДК 082

Туфли до вручення ” Оскара ” ( Камеріч М.)

Повість / Пер. з босн. К. Калитко; Худож . -оформ.О.Г. Жуков.- Х.: Фоліо , 2015.- 186 с.- ( Карта світу ).

У цій книзі багато пошуків ідентичності та ще більше любові . Вона схожа на дихання . Воно належить до тих книжок , після яких уже не будеш таким . як раніше.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Сад мого життя ( Клименко М.Д.)

Хоку. Рубаї . Танка / Автор-упоряд. М. Пасічик .- Житомир: ФОП ” Євенок О.О. “, 2014.- 300 с.

Михайло Клименко -відомий в українській літературі як поет лірик . Його можна вважати культиватором східних форм поезії на українському грунті.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Осінні сузір’я ( Терен В .)

Поеми / Ред. М. Славинський  ; Худож. І. Пантелемонова .-К.: Книга роду , 2008.- 142 с.-

І для землі , і для кожного із нас настає пора осінніх  сузір’їв. Книжка складається із чотирьох накращих поем .

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Жайвір ( М. Понамаренко )

Житомир : Рута , 2008.-257с.

Читанка ” Жайвір ” є логічним продовженням попередньої книги М. Понамаренко – ” Подарунок “. Авторська

читанка для дітей – це справді явище у нашій літературі , сьогоднішньому культурному процесі , у якому дитячій книжці  часто місця не знайдеться.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Розповідь про Житомир ( Мокрицький Г.П. )

Вісімнадцять оповідок -екскурсій  старим і новим Житомиром : Читанка і путівник для дітей та дорослих / Худож. В.І. Кондратюк .- 4-е вид. , доп. і перероб. –  Житомир :Волинець , Рута , 2009.- 24с.

Це перша історія нашого міста дитяча книга , присвячена минулому і сьогоденню , архітектурі , пам’яткам  культури  і видатним людям Житомира .

Кількість : 1

УДК 908

 

Европейська Житомирщина : Український вимір ( Мокрицький Г.П., Кондратюк Р.Ю. ) )

Національно-визвольні змагання українців : постаті . події, міста та села. Історико- краєзнавчий та бібліографічний  словник : 555 статей -гасел.- Житомир : Волинь, 2017.-  160с.

Енциклопедичне видання присвячено подіям , постатям , містам і селам Житомирщини в контексті їх української історії , боротьби за незалежність України .

Кількість : 1

УДК 908

 

Житомир. Сто підстав пишатися нашим містом ( Махорін Г.,Саюк І . )

Житомир : Видавець О.О. Євенок , 2015.- 60с.

Ця книга збільшить повагу до міста . посилить цікавість до його історії , а молодих людей , можливо,                 надихне до різних благородних звершень – трудових , наукових . мистецьких , спортивних , але все рівно в основі лежить кропітка праця – запорука будь- якого успіху.

Кількість :1

УДК 908

Біля небесних берегів ( Яненко М.М.)

Оповідання  для дітей .- Житомир : ФОП ” Євенок О.О.” – 2014.- 64 с.

Географія і тематика творів розмаїті. Це моря і тундра Арктики, карпатські гори , дніпровські далі … Юні персонажі творів зримі, сюжети, повчальні і пізнавальні .

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Книга рекордів Житомира ( Махорін Г.)

Житомир :  Видавець О.О. Євенок , 2017.- 72 с.

Житомир- одне з перших українських міст , яке одержало 1444 року Магдербурське  право.

Кількість : 1

УДК 908

Українська Атлантида

Етнокультурологічне  дослідження / Упоряд. Я.В. Теплий .-Житомир : Полісся, 2014.-650с.

Це стосується повною мірою пісенної творчості керівника етно-фолк-дуету ” Червоне та Чорне ” – композитора , етнографа , музикознавця і співака Ярослава Теплого , що влився свіжим , своєрідним гірським потоком у широку повноводну ріку української музично-поетичної творчості.

Кількість :1

УДК 908

Набережна під скелями (Гудзь Ю.П. )

Вірші, проза, переклади, статті , рецензії , інтерв’ю. листи / Упоряд. Левченко О.Г. -Житомир: Рута, 2012.-252 с.

Частина матеріалів зібрана з різних регіональних та всеукраїнських періодичних видань , інша частина є результатом роботи з рукописним і друкованим архівом письменника.

Кількість :1

УДК 082

Козацтво Волині-Житомищини ( Щербак С.П та ін.)

Нариси з історії .- Житомир : Полісся , 2013.-192 с.

В книзі йдеться про особливості суспільного розвитку західного регіону Украхни в ХIII-ХIХ століттях , про особливості становлення  й розвитку в ньому козацтва та його участь у суспільних процесах , зокрема в розв’язані військово-політичних конфліктів .

Кількість : 1
УДК 908

Житомирщина : Історичний нарис

Навчальний посібник з історичного краєзнавства / Автор. кол. А.Б. Войтенко , О.М. Іващенко, О.С. Кузьмін та ін. – 2-ге вид., вип.та доп. -Житомир : Полісся, 2008.- 272 с.

Посібник знайомить з історичним розвитком Житомирського Полісся – від найдавніших часів до сьогодення.

Кількість : 1

УДК 908

Житомирщина туристична : Краєзнавчі нариси ( Костириця М.М., Костриця М.Ю.)

/ За ред. докт. геогр. наук , проф. Костриці М.Ю.- Житомир: Полісся , 209.-564с.

Автори розповідають про унікальні природні ландшафти , найвизначніші архітектурні , монументальні , історичні памятки області та про головних творців історії -її видатних людей.

Кількість :1

УДК 908

Житомирські етюди ( Шевчук А .)

Зібрані твори .- Житомир : Рута , 2013.- 624с.

В часи , коли наші землі були ”  великою зоною ” , Україна вижила завдяки консерватизму українських сімей , в яких шанувалися духи померлих предків і свої традиції.

Кількість : 1

УДК 082

Сага про камінь ( Цимбалюк Г.)

Роман.- Житомир : Рута , 2014.- 384с.

В романі розгортається  майже епічне полотно їз майстерно зображеним на ньому життям людини неординарної , вольової і навіть цілеспрямованої ,але й трагічної водночас .

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Цікава Житомирщина ( Мокрицький Г.П, )

Ілюстрована туристична енциклопедія : ( чотири тисячі пам’ятників , будівель , парків  та інших визначних і цікавих місць області ) .- У 4-х т.  Т.1 .- Житомир: Волинь, 2011.- 324с. ; Т.2 .-384с.

Ця книга перш за все -вивчення усіх визначних цікавих об’єктів на місцях , їх фотографування , запис інформації з вуст місцевих жителів .Здіснено кілька десятків експедиційних поїздок по всіх районах Житомирської області , маршрут яких складав 5 тисяч кілометрів.

Кількість : 1

УДК 908

Грає сонце на стуні ( Л. Бойко )

Музично-поетичні мініатюри за мотивами картин Ю.Камишного / Худож. Ю. Камишний.-Житомир : Полісся, 2014.-67 с.

Це збірка музично-поетичних мініатюр за мотивами картин художника Ю. Камишного. Це спроба поєднати різні види мистецтва: музику, живопись та поєзію.

Кількість :1

УДК 78

Пам’ятки археології , історії та монументального мистецтва

Науково-популярне довідкове видання / За заг. ред. Г. Мокрицького / Енциклопедія Житомира .- Т.2. Кн.1.- Житомир : Волинь , 2009.- 244с.

Книжка складається зі вступу та чотирьох розділів . В свою чергу вступ являє собою докладну ілюстровану статтю і список джерел та літератури від редактора -упорядника , та оглядову статтю ” Житомир”.

Кількість : 1

УДК 908

 

Пам’ятки монументального мистецтва Житомирської області

/Заг. редакція ,ілюстрація, підготовка текстів Г. Мокрицького/Матеріали до Зводу пам’яток історії та культури .- Житомир: Волинь , 2009.- 208 с.

Книга- результат великої дослідницької роботи. Причому , не тільки в архівах і бібліотеках , а перш за все – вивчення пам’яток на місцях , їх фотографування . обмірковування.

Кількість :1

УДК 908

Житомирський театр : учора й сьогодні ( Чирков О.С. )

Нариси .- Житомир : Полісся , 2014 .- 144с.

Ці нариси присвячені творчій біографії першого стаціонарного театру в Житомирі , народженого у 1803 році .

Кількість : 1

УДК 908

Чорнильна кров ( Функе Корнелія )

Трилогія ” Чорнильний світ ” /Перекл. Л. Український , С. Сліпченко ; Худож. О. Тарнавська .-Х.: ТЕЗА , 2012.-510с.

У книжці Вогнерукий -вогнедув вичитаний їз чорнильного світу, зневірився , що коли-небудь повернеться до коханої Роксани. Та якось він знаходить горе-поета , який зачитує його назад у книжку. Слідом до нечувано лихого чорнильного світу потрапляють Мегі та її рідні .  Страшна оповідка проковтує їх .

Кількість : 2

УДК 821(100)

Чорнильне серце (Корнелія Функе )

Трилогія ” Чорнильний світ “/ Пер. з нім. О. Логвиненка ; Худож. О. Тарнавська.-Х.: ТЕЗА , 2012.-573 с.

Мо , виявляється , має надзвичайний дар – втілювати в життя історії , оживляти їхніх героїв. Чимало років назад він випадково вичитав з книжки у наш світ бездушного злочинця. І от тепер цей злодій полює на Мо та його рідкісний талант.

Кількість : 3

УДК 821 (100)

Хроники Нарнии ( Кдайв Стейплз Льюис )

/ Ил. П. Бэйнс ;Пер. з англ. Г. Островськая,Н. Трауберг , Е. Доброхотова-Майкова , Т. Шапошникова .- М.: CASCADE Publishing ,2008.-853 с.

Любовь к сказкам ,мифам , легендам и воспоминания собственного детства соединились вместе с шестью продолжениями  книга составляет ” Хроники Нарнии” , которые с любовью читают дети всего мира.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Хроніки Нарнії .Срібне крісло ( Льюїс К.С. )

/ Пер. з англ. В. Наріжна.- Дніпропетровск : Проспект ,2008.- 224 с.

Головне , що добро і справедливість перемагають навіть тоді , коли на це зникає остання надія.

Кількість 6 1

УДК 821(100)

Хроніки Нарнії . Остання битва ( Льюїс К.С. )

/ Пер. з англ. -Дніпропетровськ: Проспект, 2008.-180 с.

Брехня ї зрада ширяться , і лише король і кілька вірних послідовників можуть запобігти руйнації всього , що їм дороге . Це – запаморочливий кінець Хронік Нарнії.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Хроніки Нарнії. Кінь і його хлопчик ( Льюїс К.С. )

/ Пер. з англ. І. Ільїна, О. Кальниченка , К. Воронкіної .-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2014.-256 с.

На південь від земель чарівної країни скнів у рабстві маленький хлопчик Шаста.Одного разу він познайомився з конем , який вмів розмовляти. Йому теж нестерпно бути рабом- хлопчик і кінь Ігого разом тікають . Багато небезпечних випробувань  чекають на них, але дружба , хоробрість і віра допоможуть їх здолати.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Хроніки Нарнії .Срібний трон ( Льюїс К.С. )

/ Пер . з англ. І. Ільїна , О . Кальніченка , К. Воронкіной .-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля. 2014.-256с.

Король Нарнії Каспіан втратив водночас кохану і сина. Велетенська змія вбила королеву , а принц зник. Багато років ніхто не може знайти спадкоємця  пристолу.Лев  Аслан кличе на допомогу дітей з нашого світу.

Кількість :

УДК 821 (100)

Володар над злодіями ( Функе Корнелія )

Роман : для сер.та ст. шк. віку/ з нім пер. О.П.Логвиненко ; Іл. Корнелії Функе ; Післям. М.Ф. Слабошпицького .- К.: Школа , 2004.- 416с. Золота б-ка вид-ва ” Школа ” ).

Роман- бестселер розповідає про сповнене авантюрних розваг . загадок та небезпек  життя юних венеціанців ,якими керує таємничий і могутній  Володар над злодіями.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Аркізанські хроніки .Магічне Перо (Ойзін Макганн )

/ Пер. Ю. Стадніченко .-К.: Махаон-Україна , 2007.-446с.

Брат і сестра Тайя і Локрин – підлітки з племені мюнантрансформерів , тіла яких , як пластилін , можуть набувати будь -якої форми. Діти мимоволі стають викрадачами  вченого-ботаніка.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Артур і мініпути ( Бессон Л.)

Іл. вид. за нов. фільмом Л. Бессона / Пер.з фр.  Є. Морозової.- К.: Махаон-Україна , 2007.-416с.

Артур розшифровує секрет із одного світу  в інший  і у повний місяць потрапляє у країну мініпутів . Він знайомиться з прекрасною принцесою Селенією , її братом Барахлющем і воно разом вирушають  у небезпечну подорож , мета якої -звільнити народ мініпутів  від влади ЖахливогоУпиря і знайти скарб заритий колись дідусем.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Артур і Заборонене місто ( Бессол Л.)

Роман / Пер. з франц. Є.Морозової .-К.: Махаон-Україна, 2006.- 320с.

Щоб позбавити мініпутів від їхнього заклятого ворога , Жахного Упиря і звільнити Артурового дідуся , друзям доведеться зазнати багатьох випробовувань : приручити гігантського павука  , обдурити підступного Мракоса і врятуватись від потопу , що загрожує змести все на свому шляху.

Кількість : 2

УДК 821(100)

Артур і мініпути ( Бессон Л.)

Роман /Пер. з фран. Є. Морозової .- К.: Махаон-Україна , 2006.- 320с.

Артур розшифровує  секрет переходу із одного світу в інший , і …тут починаються дивовижні пригоди , під час яких він знайомиться з принцом Барахлюшем і закохується в його сестру , принцесу Селенію.

Кількість : 2

УДК 821(100)

Артур і помста жахливого У ( Люк Бессон )

Роман/ Пер. з франц. Є. Морзової   .- К.: Махаон-Україна , 2005.- 320с.

У цій казковій повісті є все – таємниці, загадки, погоні . скарби, чаклунство .

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Коти-вояки ” Темні часи ” (Гантер Ерін )

/ Пер. з англ. К. Дудки , О. Українця ; Худож. О. Панченко .- Х.: АССА , 2018.- 320с.-( Коти-вояки ).

Для лісових котів настають найтемніші часи. такого не бачили навіть старійшини -лісом керує не вояцький кодекс честі , а кровожерна жага до влади. Але внутрішня боротьба Кланів    ніщо порівняно із жорстокістю зовнішнього ворога , який не  знає пощади. Доля лісу тепер у лапах Зореклану і вогняного кота із сердцем лева.

Кількість :1

УДК 821(100)

Коти-вояки “Вогонь і крига ” ( Гантер Ерін )

/Пер. з англ . К. Дудки , О. Українця  ; Худ. О. Панченко.-Х.: АССА, 2017.- 336с.- ( Коти-вояки ).

Він досягнув мети , але замість омріяного щастя відчув самотність і поржнечу. Набагато легше скоритися і повернути назад, але серце кота-вояки прагне іншого. Вогонь і  крига .Дружба і зрада. Війна і кохання.

У цьому шаленому вихорі почуттів та пригод правильний шлях може підказати тільке твоє серце .

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Коти-вояки ” На волю ” ( Гантер Ерін )

/ Пер. з англ. К. Дудки, О. Українця ; Худож. О. Панченко .-Х.: АССА , 2018.- 304с.-(Коти-вояки ).

У хащах лісу дикі племена котів змагаються за свою територію .Що станеться з хатнім котиком ? Тут його ніхто не погладить по загривку і не нагодує смачною їжею. У нього є вибір: або повернутися назад і бути живою іграшкою, або випустити на волю свої дикі інстинкти і стати справжнім вояком Клану.

Кількість : 2

УДК 821(100)

Коти-вояки ” Небезпечний шлях ” (Ерін Гантер )

/ Пер. з англ. К. Дудки , О. Українця ; Худож. О. Панченко.- К.: АССА , 2017.- 336с. – ( Коти -вояки ).

” Вогонь вратує Клан!” – давнє пророцтво воїнів -пращурів нарешті справдилося . Але якою ціною ? Вогнесерд втрачає спокій і своїх побратимів , намагаючись дізнатися , що за небезпечний ворог полює на Громових котів у лісових хащах.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Коти-вояки ” Ліс таємниць ” ( Гантер Ерін )

/ Пер. з англ. К. Дудки, О. Українця ; Худож. О. Панченко .- Х.: АССА , 2017.- 336с.- ( Коти-вояки ).

Він переміг жорстокого ворога, але водночас втратив найкращого друга . Він отримав владу , але залишився самотнім. Таємне стало відомим , але правда виявилася занадто жорстокою для багатьох . Кров і вода змили сліди минулого , і тепер на Вогнесерда  та його Громовий  Клан чекає зовсім нове випробування.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Коти- вояки “Здіймається буря” ( Гантер Ерін )

/ Пер. з англ. К. Дудки . О.Українця ; Худож. О.Панченко.-Х.: АССА , 2017.- 336с.- ( Коти-вояки ).

У лісі стає гаряче… Новопризначений воєвода Громового Клану  опиняється між двох вогнів. Люта вогняна стихія і ворог , що палає ненавистю , нещодавно знищують його побратимів . Чи вдасться Вогнесерду врятувати Клан, який залишився  практично без лідера на згорищі рідного табору ?

Кількість : 1

УДК 821(100)

Гаррі Поттер і смертельні реліквії ( ДЖ.К. Ролінг )

/ З англ . перекл. В. Морозов за ред. О. Негребецького  та І. Малковича.- К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА , 2007.- 635с.

Гаррі звалив на свої печі таємниче , небезпечне і майже не здійсненне завдання : знайти і знищети решту Волдемортових горокраксів. Ще ніколи Гаррі не почувався таким самотнім , а його майбутнє ще ніколи не здавалося йому таким похмурим.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Гаррі Поттер і Орден Фінікса ( Дж.К. Ролінг )

/ З англ. переклав В. Морозов за редакц. І . Малковича та О. Негребецького.-К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ,2003.-813с.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Гаррі Поттер і келих вогню ( Дж.К. Ролінг )

/ З англ . переклали В. Морозов та С. Андрухович ; За ред. І . Малковича та О. Негребецького.- К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА , 2003.-670с. ; 2010 .-670с.

Попереду у Гаррі Поттера четвертий рік навчання у Гогвортській школі чарів та чаклунства , на яку несподівано насувається дивовижна подія – Тричаклунський турнір. І, на жаль , не лише він.

Кількість : 2

УДК 821(100)

Гарри Поттер и Тайная комната ( Ролинг Дж. К.)

Роман / Пер. з англ. М.Д. Литвиновой.- М.: РОСМЭН , 2002.- 473с.

Это вторая книга   о  приключениях Гарри Поттера . Он снова вступает  в отчаянную схватку со злом .На этот раз враг его так силен , что надежды на победу почти нет.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Гаррі Поттер і напівкровний принц ( Дж.К .Ролінг )

/ З анг. переклав  В. Морозов за ред. О. Негребецького та І. Малковича.-К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ,2005.-572с.

Як швидко пливе час ! Ізкожною новою книжкою про Гаррі сотні мільйонів  читачів у світі дорослішають  разом з головним героєм .Наш Гаррі , здається  , закохався … А тим часом темні сили на чолі з Лордом Волдемортом отримують могутню підмогу.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Гаррі Поттер і таємна кімната ( Дж.К. Ролінг )

/ З англ . пер. В. Морозов за ред. П. Таращука , І. Малковича .- К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА , 2009.-345с.

Це друга книжка про пригоди Гаррі  Поттера . Він знову вступає у відчайдушну сутичку. Проте цього разу ворог такий сильний , що надії на перемогу майже немає.

Кількість : 1

УКД 821(100)

Гаррі Поттер і в’язень Азкабану

/Пер. з анл. В. Морозов за ред. І.  Малковича .- К.: А-Ба-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,2002.-382с.

Пригоди Гаррі Поттера тривають . Разом з Роном та Герміною , він уже третій рік навчаїться у Гогвортській школі чарівників. На Гаррі насувається  страшенна небезпека; усі про це знають , але ніхто не в змозі допомогти.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Гарри Поттер и узник Азкабана ( Ролинг Дж.К.)

Роман  / Пер. с анг. М.Д. Литвиновой .- М.: РОСМЭН , 2002.- 509с.

Двенадцать долгих лет  в Азкабане – мрачной тюрме волшебного мира – содержался узник по имени Сириус Блэк.  И вот он бежал , на этот раз убийца поставил  целью избавиться от Гарри Поттера. Теперь Гарри в опасности- потому что среди них есть предатель , готовый открыть убийце путь в Хогвартс.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Гарри Поттер и филосовский камень ( Ролинг Дж. К. )

Роман / Пер. с англ. И. В. Оранского .- М.: РОСМЭН , 2007.- 399с.

Одиннадцатилетний  мальчик-сирота Гарри Поттер живет в семье своей тетки   и даже не подозревает , что он  – настоящий волшебник. Но однажды прилетает сова  с письмом для него , и жизнь его изменяется навсегда.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Гаррі Поттер і філосовський камінь ( Дж.К. Ролінг )

/ Пер . з англ. В . Морозова  за ред. П. Таращука  та І. Малковича.- К .: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011.-315с.

Казка про хлопчика -чарівника Гаррі Поттера зачарувала всю планету.

Кількість : 4

УДК 821 (100)

Ім’я рози ( Еко У.)

Роман / Пер. з італ. і глосарій М.І. Прокопович ; Передм. Н.Ф. Баллоні ; Худож.Б. П. Бублик, В.А. Мурликін.- Х.: Фоліо , 2006.- 575с.-( Б-ка італійської літ.).

” Ім’я рози “- захоплююча детективна історія , органічно вплетена в реальні  історичні  події ХIV століття.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Втрата ( Барклей Л. )

/ Пер з анг. В. Шовкуна; Передм. Г. Пагутяк .- Х.: Клуб Сімейного Дозвілля , 2009.-432с.

Двадцять п’ять років  по тому, коли у Синтії вже є власна сім’я, їй вдається вийти на слід батьків і брата..Але над кожним , хто якимось чином причепний до цієї загадкової справи , нависає чорна тінь смерті.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Добрі казки

/ Пер. з анг. М. Добоні .- К.: Перо, 2011 .- 144с.-( Найкращі казки світу).

До книги увійшли казкові історії : ” Попелюшка ” , ”  Піпер Пен” , ” Книга джунглів “, ” Пригоди Піннокіо ” , ” Ослина шкура”та інші сторії про далекі подорожі , чарівні пригоди, щиру дружбу та кохання.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

Українські народні казки

Збірка / Упоряд. В.Сайко ;Худож. О.Коваль .-К.:Книжкова хата, 2005.-55 с.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

Збірка казок / Іл. Пліска Т. В. ,Варавін С. В., Побережна Н.І.-Х.: Пегас, 2007.- 112с.

У цих казках розповідається  про сміливих . розумних та добрих людей і звірів . які , пройшли через різні труднощі й перешкоди , всеодно отримують перемогу над злом і неправдою.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

 

Українська народна мудрість для дітей

/ Упоряд. В.П. Товстий.- Х.: Промінь, 2007.-80с.

Багатовікові надбання народної мудрості вчать любові до рідної землі , мужності , вмінню підтримати  ближнього  і дати відсіч ворогові.

Кількість : 1

УДК 082

Казки про тварин

Збірка казок / Худож. Пліска Т.В.  Петров В. В. , Смалько О.В. .- Харьків   : Пегас, 2007.- 64с.

Ця чудова книжка подарує маленьким читачам зустріч їз героями улюблених казок , складених народом і написаних кращими казкарями світу .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Пригоди жовтої валізки ( Прокоф’єва С.)

/ Пер.з рос. Н. Хоменко ; Худож. Л.Якшис.- К.: Махаон- Україна, 2007.- 128-( Весела компания ).

Це гумористичне оповідання про пригоди хлопчиків Петрика і Вови. Чарівні пігульки ,якими частує дітей Дитячий Лікар зі своєї жовтої валізки , дивним чином виліковують їх від боягузтва , брехні , лінощів та інших вад.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Українські народні казки

/Худож. Т. Костецької , С. Павленка.-  К.: Спалах ЛТД , 1993.-112с.

Казки запрошують дітей до знайомства з колобком , персонажами казки ” Рукавички ” , лисичкою та журавлем , котиком та півником  і навіть з язикатою Хвеською .

Кількість :1

УДК821.161.2-343

Земля світлячків ( В. Близнець )

Повість-казка : Для мол. шк. віку/Худож. І .Вишинський .- К.: Веселка ,1999.-114с.

Ти несподівано опинишся в самісінькій гущавині неймовірних пригод, які сталися зі славними лісовими чоловічками стовусами й тривусами  та їхніми запеклими ворогами- печерними приблудами на чолі зі сираховиськом Магавою Першим.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Ріпка

Казки .- Х.: Septima , 2008.- 64с. ( Читаємо по складах ).

Казки, що вчать доброті і любові   до навколишнього світу стануть вам у пригоді та подарують багато приемних хвилин. Крім того діти зможуть навчитися читати по складам.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Чарівний світ казок

Збірка / Упорядник В.П. Товстий.-Харьків : Промінь , 2005.- 64с.

До збірки увійшли популярні казки для малят, які сповідають красу і любов, доброту і взаємодопомогу . Тут зло завжди карається , бо не може бути щасливого життя на Землі, коли перемагає зло.

Українські народні казки

/Автор-укладач Хаткіна Н.В. ; Худож. Нєдяль А. М. , Перепелиця Л.К.- Донецьк : БАО , 2007.-400с.

Книжка пропонує читачеві мандрівку самобутнім світом укр. народної казки.  Казка зустрічає нас на порозі безкрайого кольорового світу, щоб повести в майбутнє шляхом добра та краси.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Пшеничний колосок

Казки / Худож. Р.А. Адам’янц , І.П. Тищенко , О.Г. Тимошенкова.- Х.: Sepтіма , 2008.- 68с.

Це збірка найкращих казок , які навчають дітей мудрості і доброти.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Казки на добраніч

Українські народні казки.-Х.: Синтекс , 2008.- 96с.

Укр. народні казки були і залишаються чарівними провідниками доброти й милосердія , віри і працелюбства , мудрості та совісті.  вони безсмертні , бо в них живе і не вмирає сам народ.

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

Коли ще звірі говорили ( І.Я. Франко )

Твори .-Х.: Промінь , 2009.-128с.

Казки сповнені українським буттям і українським характером . Вони вчать мудрості . винахідливості , вмінню спілкуватся .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Казки мого дитинства

/ Худож. оформ. О.М. Мусієнко.-К.: Калита ,2005.-62с.

Казки мого дитинства : До цієї збірки увійшли шість українських народних казок для дітей.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські казки

Збірка /Упоряд. Чумаченко В.Є. ; Худож. Чумаченко В.Є.-Х.: Промінь ,2008.- 64с.

Українські казки – скарбниця народної мудрості. Вони свідчать про гострий розум народу , про його кмітливість , почуття гумору , любов до рідної країни .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Повчальні пригоди хдопчика Колі ( Сокол А.В. ,Конечна О.М. )

Для  дошк. і мол.шкільн. віку / Ред. П.І. Куценко ; Худож. Є . В. Зотова , О.І. Мяснікова.- Чернігів : Деснянська правда ,2004.- 64с.

Шестирічний Миколка часом не слухається , пустує або робить щось не так, Але сердце його відкрите для свтла і добра. Миколка вчиться бути кращим , а головне – він вчиться по-справжньому дружити , бо цьому також треба вчитися .

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Вовченятко , яке запливло далеко в море ( М. Луговик )

/ Худож. Софія Ус.-К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА , 2002.-42с.

Чи чули ви коли-небудь ,що Вовченя може запливати всередину моря , щоб побачитися там зі своїми друзями ? Там Вовченятко потрапить у справжній вир дивовижних підвоних пригод.

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

Китеня з Озерної країни ( Тимур Кобзар )

/Ред. К. Якубова ; Худож. Л. Королевська , 2001.-35с.

Ця казка про маленьке жабенятко з величним  йменням Китеня , а також про життя – буття мешканців дивовижної Озерної країни , які мріяли про те , щоб на землі настав сонячний рай .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Очима добра ( Борис Олійник )

Для дітей та юнацтва/ Упоряд. М.Шевченко ; Худож. І. Михайлов.-К.:Новий друк , 2010.-50с.

Твори, що ввійшли до цього видання. можна назвати справжніми перлинами творчості для дітей та юнацтва .

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Чарівний світ казок

Збірка / Упоряд. В.П. Товстий.-Х.: Промінь, 2005.- 64 с.

До збірки увійшли казки, які сповідають красу і любов , доброту і взаємодопомогу.Тут зло завжди карається , бо не може бути щасливого життя на Землі , коли перемагає зло.

Кількість :  1

УДК 821.161.2-343

Сто пригод Барвінка та Ромашки ( Чалий Б.Й.)

Казки / Ред.. Р . Деревянченко.- Х.: Школа , 2006.-96с.

Віршовані казки розповідають про щиру дружбу , хоробрість   , відвагу Барвінка та його друзів.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Петрикові канікули ( Сокол А.В. )

Для дош. і мол. шкіл. віку /Худож. Є.В. Зотова , В.С. Мухіна ; Редактор П.О. Громовий .-Чернігів : Деснянська правда , 2004.-32с.

Кількість : 2

УДК 821.161.2’06

Українські казки

/Упоряд. В.Сліпка ; Худ.оформл. Н.Акулова.-Сімферополь:Реноме, 2005.- 64с.- ( Чарівний світ казок ).

До книги увійшли українські героїчні казки .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

/Худож. Ерохіна К.А.-К.: Кобза , 2002.-110с.

До книжки увійшли пригодницькі українські народні казки.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Мої улюблені казки

/Худож. Д. Лемко .-3-те вид. , без змін.-К.:  Перо , 2011.- 64с.

У кожної дитини є свої улюблені казки. Всі ці казки дають можливість малюкові зазирнути у казковий світ чудес.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

Улюблені чарівні казки

/Худож. В . Нечитайло , А. Клепаков , С. Рєжук.- Донецьк , Кредо , 2008.-142с.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

Забудькуватий Фунтик ( Майнардус Е . )

/ Пер. Г. Лукової ; Худож. Р. Крессуел , М. Емблім , Г. Ліхт та ін.- К.: Гранд , 1998.-48с.

Розгорніть цю книжку – і  ви дізнаєтесь про кумедні пригоди маленьких звірят.

Кількість : 2

УДК 821.2(=01)(100)

Українські казки

/ Худож . оформ. С. Д. Кім, О. Г. Курдюмова.- Х.: Торнадо, 2000.-48с.-(Казки народів світу ).

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Улюблені казки

Х.: Ранок , 2007,-125с.

Кількість :1

УДК 821.2(=01)(100)

Українські народні казки

Для дош. та мол. шк. віку / Худож. І.Вишинський .- К.: Гроно. 1997.-112с.

До збірки увійшли найвідоміші укр. народні казки . Малята і школярі з задоволенням познайомляться з вічними  і невмирущими зразками народної творчості.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

/ Худож. А.Г.Фролов .-К.: Голов. спеціал. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998.-159 с.

До збірки увійшли улюблені багатьма поколіннями дорослих і дітей народні казки які уславлюють працелюбність , мужність. честь,віру ,людяність. повагу до старших.

Кількість : 2

УДК 821.161.2-343

Зимова казка ( Пономаренко М.А. )

Казки вірші : Для дош та мол. шк. віку /Худож. Г. Єлагіна .-К.: Лелека, 2003.-32 с.

Сучасна укр. письменниця пропонує маленьким читачам прозові та віршовані твори про зиму.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

Для дошкільнят та мол. шк. віку / Худож. І. Вишивський .-К.: Промінь , 2000.-112с.

До збірки увійшли найвідоміші укр. нар. казки. Малята і мол. школярі познайомляться з вічними і невмирущими зразками народної творчості.

Кількість :2

УДК 821.161.2-343

Песик та його місяні друзі ( Г. Химич )

/ Худож. С. Савченко.- К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА , 2006.-42с.

Історія про чотирьох   друзів – Песика ,Котика, Кролика  та Півника. Одного разу вони зважилися на велику пригоду : збудували космічного зорельота і сміливо полетіли до Місяця .

Кілкість : 1

УДК 821.161.2-343-

Казки для малят про пташок і звіряток

/ Авторка проекту Л.В. Суворова.-Х.: Прапор , 2007.-128с.

І хоча казкових героїв спіткають тяжкі випробування : переслідовання , пошуки , викрадення , перевтілення – у фіналі Добро неодмінно перемагає Зло, Правда- Брехню , а Щастя – Біду.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Торбина Усміхненого Котика ( М.Людкевич )

Настуся , Ярко та їхні казки / Худож. оформ. Х. Скіри .-Львів : Львівський Національний університет імені Івана Франка .-2005.-58с.

Ви зможете побувати на Місяці , познайомитися з добрим Чоловіком Горою, послухати пісеньки Перламутрика , прочитати таємниці Зміїної гори  і здійснити разом з героями книжки чимало цікавих незабутніх мандрівок у світі мрій фантазій .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Казки світових письменників

/Худож В.В. Рижова.-  Х.: Ранок , 2014 .- 128с.-( Почитаємо ввечері ).

Стежачи за пригодами казкових героїв , дитина дізнається про різні способи поведінки в складних ситуаціях.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

У гости до казки

Зб. казок / Худож. Т.В. Плиска ,О.В. Смалько, В.А. Овчінніков .- Х.: Пегас , 2014.-64с.- ( Скринька казок ).

Герої  цієї  збірки -долають зло і численні перешкоди , вчать працьовитості та щирості почуттів .

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

 

Українські казки

Зб. казок .- Х.: Пегас , 2014.-64 с.-( Скринька казок ).

У збірці подано укр . казки , що навчать мудрості , любові , доброти та винахідливості й водночас є дуже цікавими.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Лесь , преславний гайдамака ( Грінченко Б.Д. )

Віршов. оповідання , легенди ,казки: Для мол. і серед. шк. віку / Упоряд. і передм. В.О. Шевчука ; Худож. Г.О. Журновська , К. О. Музика.- К.: Веселка 1991.-135 с.

У книзі зібрані легенди і віршовані оповідання історичної тематики , а також казки класика укр. літератури Бориса Грінченка.

Кількість : 1

УДК 082

Веселий струмочок

Для дітей дошк. та мол. шкіл. віку. Для читання дорослими дітям.-Х.: Septima ,2012.- 256с. -( Казковий край ).

Діти зустрінуться з веселими абетками, порами року , лічилочками , скоромовками. Збірка має чотири тематичні розділи: осінь, зима, весна , літо.

Кількість : 1

УДК 082

Чарівне горнятко

Українські народні казки  : Для дітей мол. та сер. віку .-Х.: Промінь, 2005.-192 с.

До книги увійшли популярні укр. нар. казки. Реальне і вигадане гармонійно поєднується  в казках , сповнених мудрості та добра .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Дай мені долоньку

Читанка . Лічилки , абетки, казки, оповідання.-Х.: Septima , 2006.- 256с.

Читанка навчить читати і рахувати , допоможе дізнатися правила поведінки на дорозі і на воді . А ще – стати добрим ,  чуйним та розумним .

Кількість : 1

УДК 082

Вінні- Пух . Повернення у Столітній Ліс ( Бенедиктус Д.)

/ Пер. з анг. Н. Тисовської ; Іл. М. Бергеса у стилі Е.Г. Шепарда.-К.: Країна Мрій , 2010.- 208с.

Читачі знову зустрінуться з улюбленими героями , навчаться грати в крикет , побувають у лісовій академії , а ще на них чекає несподіване знайомство!

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Котигорошко

Українські народні казки /Упоряд. Г.Ю. Рагінська ; мал. О.Злобіной.- Х.: Ранок : Веста , 2004.- 320с.

Ця чудова книга – про тварин та чарівні , де веселі ,дотепні й мужні герої долають зло і численні життєві перешкоди.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

/ Упоряд. Леонова О. А. ; Худож. А . Нестерева. Н. Побережна.-Х.: Єдінорог, 1998.-320с.

Реальне і вигадене гармонійно поєднується в казках , сповнених мудрості , добра , оптимізму.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

Частина 2.-Х.: Septima ,2005.- 256с.-( В гостях у казки ).

Ми з вами дізнаємося  про хитруню лисичку, про сірого вовка та курочку рябу , про сестрицю Оленку та брата Іванка , про диво- богатирів .

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

Улюблені казки ( Ш. Перро, Г.К. Андерсен, М.Вільямс )

Х.: МОСТ-Тернадо , 2002.-320с.-( Читаємо у школі і вдома ).

Книга навчить дітей добру і , сподіваємось , трошечки відірве їх від телевізора. Уперше познайомить з творчістю американки М. Вільямс , казки якої вже багато років щиро полюбляють діти різних країн.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Золотий черевичок

Українські народні казки / Іл. І.Ю. Старцева , М. М. Тесленко.-Харьків : МОСТ-Торнадо, 2003.- 320с.-( Країна казок ).

До збірки увійшли найкращі укр. нар. казки: про тварин, чарівні, соціально-побутові.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Чарівне горнятко

Українські народні казки /Іл. Злобіна О.І., Грінченко В.В.-Х.: МОСТ-Торнадо, 2003.-320с.- (Країна казок ).

До збірки увійшли найкращі  укр. нар. казки : про тварин, чарівні, соціально-побутові.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

 

З живого джерела

Укр. нар. казки в записах , переказах та публікаціях укр. письменників / Упоряд. та приміт Л.Ф. Дунаєвської; Мал. та худ. оформ. Міхнущова .- К.: Рад. школа, 1990.-512с.

До книжки увійшли укр . нар. казки , записані , переказані та опубліковані письменниками в дожовтневій період та за раднських часів.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-343

Чарівний ліхтарик

Українські народні казки.- Х.: МОСТ-Торнадо, 2003.- 320с.

До цієї книжки увійшли найкращі укр. народні фантастичні казки ,  яких мужні герої долають зло і численні перешкоди.

Кількість : 1

КДК 821.161.2-343

Чарівний ліхтарик

Українські народні казки .- К.: ПП Голяка , 2007.-320с.- ( Країна казок ).

До цієї книжки увійшли найкращі укр. народні фантастичні казки, в  яких мужні герої долають зло і численні перешкоди.

Кількість : 2

УДК 821.161.2 343

Мандрівники: Казки українських письменників

Іл. М.М. Тесленко  Г.Л. Простота.-Х.: МОСТ- Торнадо ,2003.- 320с.-  (Країна казок ).

До збірки увійшли кращі казки укр. письменників різних часів.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки : Про Анну Престоянну

Худож. Г.М. Далбуз, О.В. Дорофєєв.-Донецк : БАО , 2004.- 288с.

Соціально -побутові , чарівні , казки-байки , казки про звірів  відзначаються багатою фантазією , містять глибоку народну мудрість.

Кількість : 1

УДК 821.161.2 (=01)(100)

Українські народні казки

Худож. Резниченко Д., Нечитайло В.-Донецк :Проф-Прес .Єврика ,2005.- 512с.-( Для маленьких друзів ).

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

 

Українські народні казки

Худож.П.О. Павлов.- Х.: Гриф , 2000.- 416с.

До збірника увійшли казки укр. народу: про тварин , соціально- побутові , чарівні.

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

” Котигорошко ” та інші українські народні казки

Іл. І. Козія : Післямова І. Дем’янової .- Тернопіль : Богдан ,2015.- 176с.- ( Богданова шкільна наука ).

У народних казках передається з покоління в покоління мудрість народу , його життєвий досвід  мрії та почуття ; усе, що є вартим уваги нащадків.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Сонячний коровай

Оповідання та вірші ; Для дош . віку/ Упоряд. Н Петишкіна ; Худож. О. Кошель. К.: Веселка, 1985.-110с.

Певне ,чули ви , малята , вже не раз такі слова : ” Хліб потрібно шанувати! Хліб – усьому голова ! ”

Кількість : 1

УДК 082

Українські народні казки

Худож оформ. Ю.І. Криги.-К.: Дніпро, 1987.- 494с.

В казках відображена багатовікова  боротьба  народу за своє визволення , його мрії про вільне та щасливе життя.

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

Упоряд. В.М. Шкляр ; Худож. О.В. Яценко ; Книга друга.-Ірпінь : Перун , 1994.-333с.

До другої книжки ввійшли найвідоміші чарівні та соціально-побутові казки.

Кількість : 1

УДК 821.161.2.343

Українські народні казки : Дівчина- тростинка

Худож. А.М.Далбуз.- Донецьк: БАО , 2005 .- 288с.

Соціально-побутові , чарівні , казки-байки , казки про звірів  відзначаються багатою фантазією , містять глибоку народну мудрість .

Кількість : 2

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

Худож. Г.М. Далбуз,  О.В. Дорофєєв .-Донецьк : БАО , 2003.-288с.

Соціально-побутові , чарівні, казки -байки , казки про звірів , багаті на фантазію , містять глибоку народну мудрість .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Красносвіт : Українські народні казки.

Іл. Злобіна О.І.-К.: П.П.Голяка, 2007.-320с.- ( Країна казок ).

До збірки увійшли найкращі українські казки : про тварин , чарівні ( фантастичні ).

Кільість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки: Баба і гладущик молока.

Худож.- Г.М. Далбуз ,О.В. Дорофєєв.- Донецьк : БАО , 2004.- 288с.

Соціально-побутові , чарівні , казки-байки , казки про звірів відзначаються багатою фантазією , містять глибоку народну мудрість.

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки: Про богатиря Сухобродзенка Івана і Настасію Прекрасну )

Худож. А.М. Далбуз, О. В.Дорофєєв .- Донецьк: БАО , 2005.-288с.

Соціально-побутові , чарівні , казки-байки , казки про звірів відзначаються багатою фантазією , містять глибоку народну мудрість .

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

Княжа Україна : Минуле України в піснях ( Олесь О.)

Поема: Для мол. та сер.шк. віку / Упоряд., вступ. словои та приміт. Р. П. Радишевського ; Худож. Г.В. Акулов .- К.: Весела, 1991.- 143с.

Поема укр . поета про героїчне минуле України , про часи правління київських князів.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Михайлик – джура козацький ( Пригара М. А. )

Іст. повість : Для шк. мол. віку  / Худож. М.Г. Богданець.- К.: Веселка, 1982.-183с.

Повість про боротьбу українського народу проти іноземних загарбників , про долю хлопчика, що став свідком і учасником великих історичних подій .

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

 

Казки та оповідання ( Сутєєв В.Г. )

Пер. укр. М. Скидан ; Худож. В. Сутєєв .-К.: Національний книжковий проект, 2011.- 144с. – ( Шедевр літератури для дітей ).

Кількість : 1

УДК 821.2(=01) (100)

Українські народні казки

Худож. В. Косова, Є . Архипов .- Х.: Клуб Сімейного Дозвілля ,2011.-348с.-( Чарівна книга ).

Кількість : 2

УДК  821.161.2-343

Казки народів світу

Уклад. Ємець А.А.,Пономаренко Т.М., Шапка О.В. Х.: Клуб Сімейного Дозвілля  2009.-346с.

У книзі зібрано понад 70 казок -чарівні  й побутові , дотепні і трохи сумні , про людей і тварин , про королів і простолюдинів , про винахідливість і дружбу , про добро і зло.

Кількість : 1
УДК 821.2 (= 01) (100)

Чарівні казки ( Родарі Д .)

Повісті  – казки : Для мол. шк віку/ Пер.з італ. І. В. Корунець ; Іл. ЮВ. Мітченко.- К.: Школа , 2005.- 336с.-( Казкова планета ).

Казка розповідає про незвичайні пригоди Джельсоміно і його друзів у дивній Країні брехунів .

Кількість : 1

УДК 821.2(=01) (100)

Гаргантюа і Пантегрюель ( Рабле Ф. )

Роман6 Для серед. і ст.шк. віку / Скор. переказ. з фр. І.Г.Сидоренко; Післямова В.І. Пащенка; Мал. Ю.І. Криги .-К.: Веселка , 1984.-224с.

Прочитавши книгу тільки тоді читачеві вікриється  справжній її зміст та дух, і ти збагнеш , що тут написані серйозні речі , які стосуються  нашого життя, політики й релігії.

Кількість : 1

УДК 821 (100)

Чудесні казки ( Шарль Перро, Брати Грімм ,Г.Х.Андерсен )

Х.: Septima , 2010.- 256с.-( Казковий край ).

Разом зі Сніговою Королевою Ви зможете побувати у сніговому палаці , а Котом у чоботях – перехитрити злого чарівника , з Русалочкою – побувати у морських глибинах.

Кількість: 1

УДК 821.1(=01) (100)

Пригоди капітана Врунгеля ( Некрасов А . )

/ Пер. з рос. С. Йовенко ; Худож.тВ. Чекал .- К.: Махаон-Україна, 2007.- 192с.- ( Весела компанія ).

Це гумористична повість про навколосвітній похід безстрашного  капітана та його помічників Лома та  Фукса.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Пригоди капітана Врунгеля ( Некрасов А.С.)

Повість  / Пер. з рос . Ф.Ю. Маківчук ; Іл. О. А. Ільїна .- К.:Школа , – 2002.-т236с.-( Золота б-ка ).

Популярна серед дітей гумористична повість  про фантастичну  кругосвітню подорож капітана Врунгеля та його друзів  .

Кількість: 1

УДК 821(100)

Маша і Ойка ( Прокоф’єва С. )

/ Пер. з рос. Т. Вакуленко ; Мал. Н. Стельмах .-тШкола, 2016.- 72с.- ( Дитячий бестселер ).

Кумедні , незвичайні та захопливі історії  про пригоди двух дівчаток – слухняної Маші та вередливої Ойки. Адже вони вчать дітей : як товаришувати . чи треба ділитися , що таке добро й погано тощо.

Кількість : 1

УДК 821.(100)

Смарагдова книга казок

/Худож. К. Лисий.- Харьків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014.- 64с.-(Чарівна шкатулка ).

Ми зібрали для вас кращі улюбені казки- веселі . мудрі та повчальні історії , на яких виросло не одне покоління дітей !

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Криниця (Ладижець В.І. )

Вірші, небилиці , пригоди, казочки і казки: Для дош. та иол. шк. віку /Худож. Н.С. Пономаренко .- 1987.-93с.

Маленькі герої – не споглядачі праці дорослих , а завжди її активні учасники : воно копають грядки , вирощують овощі і квіти , допомагають старшим працювати на тракторі , розчищають снігові замети на дорогах. ремонтують одяг.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Неймовірні пригоди Молі та її друзів ( Герланець В.)

Весела повість казка для дітей , які стануть дорослими і для дорослих  , які були дітьми/ Пер. з рос. О.Чередниченко.- Донецьк : ДП ” ІАЦ ” Донбасінформ ” , 2011.- 148с.

Нерозлучна трійка друзів – зібраний з двох різних іграшок Гагагав , плюшевий Ведмедик та їхня подружка Міль-зажерлива комашка , що мешкає в шкафі з одягом – стали головними персонажами. ЇЇ герої зовсім різні , але пов’язує  їх  нездоланний потяг до мандрів  і пригод.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Таємниця Лесикової скрипки ( Гоян Я. П. )

Повість: Для мол. шк. віку/ Худож. О.Л. Лисенко,- К.: Веселка , 1992.- 199с.

Повість  укр.  письменника про цікаві пригоди хлопчика Лесика і його друзів в мальовничому карпатському краю.

Кількість : 1

УДК 821.161.2

Золота книга казок

Укр. народні казки  : Для ст. шк. віку / Упоряд., пер. та приміт. Л.Ф. Дунаєвської ; Іл. І. А. Вишинського ; Худ. оформ.В.П. Вересюка.- К.: Веселка, 1990.- 431 с.-( Золота б-ка учня ).

До збірника ввійшли  кращі українські народні казки про тварин . чарівні, соціально-побутові.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Моя читанка ( Воскресенська Н.О.)

Книга молодшого школяра для читання вдома. Видання 2-ге , доопрацьоване.- Х.: Ранок-НТ,2007.- 208с.

Діти зможуть ознайомитися з творами різних жанрів , пограти в літературні ігри. Книга призначена для учнів 1-4 класів.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Мері Поппінс ( Памела Ліліан Треверс )

Повість- казка . Для мол.  та сер.  шкіл. віку.- / Пер. з анл. Є . А. Горевої ; Мал. Є.В. Попова.-К.: Веселка, 1981.-199с.( Бібл. сер. ).

Повість-казка оповідає про незвичайні пригоди Джейн і Майкл, що їх ці діти зазнали з чарівницею -нянькою.

Кількість: 1

УДК 821(100)

Бабусин дідусь

Англійські народні казки / Пер., упоряд. Л.М. Ліщинська .- К.: Довіра, 1992.- 165с- ( Казки на які ми чекали ).

Основу цього зібрання становить народна творчість – казки народів світу – твори вічні й невмирущі , що пронесли крізь віки силу почуттів і прагнень, мрій і сповідань  уявлення про людську гідність .

Кількісь :1

УДК 821.2(=01) (100)

Алтайські народні казки

Зб. казок : Для мол. шк. віку/ Запис і переказ рос. Г. Л. Гафт та П.В. Кучіякаи; Упоряд . та передм.з рос. О.Ю.Орача ; Худож. В.О. Малинка .- К.: Веселка , 1986.- 191.-( Казки народів  СРСР ).

Дивовижні події відбуваються  в алтайських казках  , добрі й лихі богатирі міряються силою , народна мудрість завжди на боці добра, і через те перемагає зло.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Популярні казки

Для мол. та сер. шк. віку / Упоряд.В.М. Копоруліна; Худ.оформ. А.М. Печенізький .-Х.: Фортуна -прес, МНВФ Візаві, 1998.-352с.

До збірки увійшли українські , народів Європи та відомі літературні казки.

Кількість : 1
УДК 082

Чарівна скарбничка

Хрестоматія  для позакласного читання. 1-4 класи  /Худож. М Єфімова.-Х.: Клуб Сімейного  Дозвілля, 2009.- 320с.

У хрестоматії вміщено твори для дітей – вірші. оповідання, повісті відомих письменників ,  а також народні казки. Додано практичні завдання й поради , спрямовані на закріплення опрацьованого матеріалу.

Кількість :1

УДК 821.161.2-93

Добридень, школярику !

Хрестоматія для позакласного та сімейгого читання для дітей мол. шкіл. віку / Худож. П.Ф.  та Д.Ф. Мрачковські .- К.: Інтерпрес  ЛТД , 1999.- 346с.

До хрестоматії  увійшли прозові та віршові твори.Це- фантастика , гумор, казки, міфи стародавньої Еллади, історичні оповідання та сценарії обрядових свят з нотами, які можна використовувати для влаштування шкільних вистав .

Кількість : 2

УДК 821.161.2-93

Журавлики : Казки, вірші, оповідання,народні пісеньки, загадки.

Уклад. Г.Ю. Рогівська.- Х.: Поляков В.К..- 2005.- 384с.

До цієї книжки увійшли найкращі твори видатних укр. письменників , народні казки , загадки, пісеньки.

Кількість : 1

УДК 082

Ластівки :Казки, оповідання , скоромовки.

/Уклад.Г.Ю. Рогівська ; Худож. О.І.Злобіна .- Х.: Ранок НТ, 2005.- 320с.

До чудової книжки увійшли найкращі вірші та оповідання видатних укр. письменників, народні пісеньки, скоромовки , лічилки ,казки.

Кількість : 1

УДК 082

Струмок : Казки, вірші , оповідання.

Уклад. Рогінська Г.Ю. -Харьків: МОСТ-Торнадо, 2001.- 384с.

До цієї книжки увійшли найкращі твори укр. письменників, народні казки, загадки, пісеньки.

Кількість :1

УДК 082

Пригоди Піноккіо ( Коллоді Карло )

Для мол шк. віку / Пер з італ. Ю.О. Авдєєв; Іл. В.А. Дунаєвої К.: Школа, 2006.- 176с.-(Золота бібліотека ).

Ця казка розповідає про кумедні , але завжди повчальні пригоди непосидючого і веселого чуйного дерев’яного чоловічка Піноккіо, який пройшов ряд життєвих випробувань, нарешті стає справжнім хлопчиком.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Казки нашого дитинства ( Брати Грімм , Андерсен Г.Х. )

Для мол. та серед. шк. віку/ Перед. Н. Миропольськоїт; Худож. О . В. ,О.І. Чичики.- К.: Інтерпрес ЛТД, 1998.- 288с.

Чарівні твори , сповнені невичерпної фантазії , доброти і гумору, воно і сьогодні залишаються неодмінними супутниками дитинства.

Кількість : 1

УДК821(100)

Незнайко на Місяці (Носов М. М. )

Роман-казка 6 Для мол.та серед. шк. віку/ Пер. з рос. Ф.Ю. Маківчук ; Мал. В.М. Григор’євої.-2-ге вид.- К.: Веселка, 1993.- 477с.

Казка про Незнайка – веселого чоловічка з країни коротунчиків , якому після багатьох захапливих пригод на Землі випала нагода полетіти на місяць.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Чарівна квітка

Укр. нар . казки з-над Дністра /Запис , упоряд.  М.А. Зінчука; Худож. Н.В. Кирилова і П.А. Гулін.-Ужгород: Карпати,1986.- 301с.

До книжки увійшли кращі зразки українських народних казакЄ записаних у наш час у Чернівецькій області.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-343

Веселі пригоди Мицика і Кицика ( Чеповецький Ю.)

/ Пер. Н. Забіли ; Мал. В. Харченка.- Х.: Школа, 2013.- 160.-( Дитячий бестселер ).

Веселі історії про пригоди мишенятка Мицика та його вірного товариша – кота Кицика- навчать читача дивитися на все з оптимізмом  та знаходити вихід із будь-яких несподіваних ситуацій.

Кількість :   1

УДК 821(100)

Пригоди Пустомеликів та інші історії ( Курков А.Ю. )

/ Пер з рос. В. Германа; Худож. Ю. Ясиньська.- К.: Махаон, 2003.-112с.( Всі-всі -всі найулюбленіші книжки ).

Казкові повісті про веселих пустомеликів , про котів – повітроплавців та інших дивовижних істот .

Кількість : 1

УДК 821(100)

Казки ( Чуковський К.)

/Худлж. Л. Якшис.-К.: Махаон-Україна, 2008.-128с. -( Батьки читають дітям ).

 

До книжки увійшли найвідоміші казки К.І. Чуковського , які давно вже полюбилися мільонам маленьких  українських читачів.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Чарівник Смарагдового міста ( Волков О.)

/Пер. з рос. Ф. Ксензенко; Худож. В. Коркін .-К.: Махаон-Україна, 2007.- 192с.- (Казкові повісті ).

До книжки увійшли казкова повість про незвичайні пригоди дівчинки Еллі та її вірних друзів .

Кількість : 1

УДК 821(100)

Пригоди жовтої валізи ( Прокоф’єва С.Л. )

/ Пер з рос. Н. Хоменко ; Худож. Л. Якшис.- К.: Махаон-Україна, 2007.- 128с.-( Весела компанія ).

Це гумористичне оповідання про неймовірні пригоди хлопчиків Петрикаі Вови.Чарівні пігулки , якими частує дітей Дитячий Лікар зі своєї жовтої валізи , дивним чином виліковують їх від боягузтва, брехні, лінощів та інших вад.

Кількість :1

УДК821 (100)

Пригоди Незнайка та його друзів ( Носов М.М. )

/Пер. з рос. Ф. Маківчук ;Худож. О. Зобніна.-К.: Махаон- Україна , 2005.- 192с.-( Веселі витівки ).

В одному казковому місті жили коротунчики.Їх називали тому ,що вони були зовсім-зовсім крихітні, вони були на зріст  як невеличкий огірок. Про їхні пригоди та життя розповідається у цій книзі .

Кількість : 1

УДК 821(100)

Кубок чарівника ( Крюкова Т. Ш. )

Н. Гордієнко .- Х.: Ранок ,Веста.- 2004.- 144с.-( Мільон пригод ).

у цій книзі читач потрапляє у  нескінченний вихор пригод, несподіваних перетворювань, магії, чаклунства, зради та справжньої дружби.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Наше відкриття ( О. Бунець )

Оповідання.- Для  мол. шк. віку/ Худож. В. Гончаренко.- К.: Веселка ,1977.-117с.

До збірки увійшли оповідання  про школярів, про навчання , відпочинок, вірну дружбу.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Чортів млин

Казки народів світу/ Упоряд. Г.М. Ремізовська .-К.: Довіра , 1992.-159 с.- (Казки , на які ми чекали ).

У книзі зібрано казки народів    світу , що відкривають дітям та дорослим дивовижний світ народної мудрості.

Кількість : 2

УДК 821.2 (=01)(100)

Казки з-за грат

Із спецсховища- до читача / Упоряд. М.Д. Ходоровський .-К.: Довіра , 1992.-207с.-( Казки на які ми чекали ).

Герої казок : мудрі та сильні . дотепні та відважні – уособляюють в собі надії і сподівання народу , прагнення його до краси є добра та справедливості , перемагаючи зло в усіх його проявах , утверджуючи добро на землі.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Чарівні казки ( Д’Онуа Марі Катрін )

/ Пер. із фр. В.Б. Бурбело .-К.: Довіра ,1992.- 143с.- ( Казки на які ми чекали ).

Французкі чарівні казки про незвичайні пригоди принцес та принців .

Кількість : 1

УКД 821.2 (=01) (100)

Казки зарубіжних письменників

Для мол. та серед. шк. віку / Упоряд. та передм. В.Г.Гримача ; Худож. К.В. Штанко.-К.: Веселка, 1997.- 463с.- ( Шк. б-ка ).

До книжки увійшли казки Г.К. Андерсена, Ш. Перро, О. Уальда, Б.Немцової , Дж. Р.Кіплінга та ін., у яких порушено вічні людські проблеми добра  і зла , правди і кривди.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01) (100)

Українські перекази

/Упорядк. В. Возняк; Худож. В.П. Литвиненко.-К.: Довіра, 1992.-133с.

Книга українських переказів, зібраних та упорядкованих львівським дослідником В. Возняком, як на наш погляд , сприятиме широкому зацікавленню історією та культурно древнього народу України.

Кількість : 1

УДК 94 (477)

Хатні капці принцеси

Казки народів Європи.- К.: Довіра, 1992.- 167с.- ( Казки на які ми чекаємо ) .

Казки розповідають про добрих і злих чарівників, про боротьбу людини з темними силами , про торжество справеливості.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Як крокодилу зуби лікували ( О. Ільченко )

/ Худож. К. Лавров.- К.: Грані-Т ,2009.- 47с.

Зуби потрібно чистити  вранці і увечері . Наш крокодил , та інші завжди після їжі виходять на берег, роззявляють пащі , а кулики залюбки чистять здорованям зуби.

Кількість :1

УДК 821.161.2-343

Абетка дошколярика-пішоходика ( Радушинська О.)

/Упоряд. В.Ярош; Худож. оформ. В.Ярош.-К.: Калита, 2006.- 64с.- ( Вчития ніколі не пізно ).

Школярик уже ти , чи поки що -ні- дорожнії правила обов’язково повинен , мій друже, ти знать на зразково.

Кількість : 1

УДК 629

Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми ( Сельма Лагерлеф )

Повість-казка : Для шкл. мол.віку / Скор. пер . зі  швед.О.Сенюк ; Мал. В. Гончаренка.-К.: Веселка,1991.-283с.

Казкова повість про мандрівку хлопчика Нільса в Лапландію з дикими гусьми , про те, що він побачив , пережив , як знайшов справжіх друзів , як навчився цінувати дружбу.

Кількісь : 2

УКК821.2(=01) (100)

І знову Муфтик, Півчеревичок та Мохобородько ( Рауд Ено )

Повість-казка : для мол.шк. віку/ Пер. з ест. О.С. Завгороднього ; Худож. Е . Валтер.- Кн. 4.- К.: Веселка, 1992.-128 с.

Четверта книга про захоплюючі пригоди трьох веселих чоловічків.

Кількість : 1

УДК 082

Земля Светлячков ( Близнец В.С.)

Сказочные повести. Для мл. школ. возр. / Рис.В.С. Митченко .- К.: Веселка, 1979.-212с.

Повесть-казка о жизни  лесных  человечков , о том , как  они победили своих страшных пещерных врагов

Кількість : 1

УДК 082

Казки (Кіплінг Р.)

– К.: Махаон-Україна, 2014. – 192 с.

Великий англійський письменник, перший із британських письменників лауреат Нобелівської премії в галузі літератури, Редьярд Кіплінг— явище незвичайне, а його твори— завжди видатна ­подія. Такою подією стали і його історії про сотворення світу і про перших тварин, що побачили світ більше ста років тому. Кіплінг придумував їх для своєї дочки, яка померла в шість років. Приголомшений цією страшною втратою, письменник завершив історії, які вони вигадували разом із дочкою, і створив цілу скарбницю казок. Багаті на поетич­ні образи, ці казки зачаровують і дітей, і дорослих. Перед вами — розкішне видання, яке чудове тим, що до нього увійшли повні тексти всіх казок, зокрема «Історія про теґумайські табу» (зазвичай вона не входила в сучасні видання), а також тим, що ці казки надихнули знаменитого художника Роберта Інґпена, який не просто проілюстрував кіплінгівські шедеври, а й збагатив їх, створивши нові вражаючі образи.

Кількість: 1

УДК 821.131.1

Торт у небі (Родарі Дж.)

– К.: Махаон-Україна, 2010. – 112 с.

Якось рано-вранці у квітні на околиці Рима, у містечку Трулло, сталось щось неймовірне — на пагорб приземлився дивний круглий величезний предмет. У передмісті здійнявся жахливий переполох! Невже космічні прибульці навідались у гості? Та виявилось, що це… торт — найсправжнісінький, з вершками, шоколадом, мигдальними горішками.
Казочки про Алісу познайомлять дітей з маленькою витівницею, яка весь час кудись потрапляє — то в чорнильницю залізе, то в книжку з малюнками, а якось їй довелося побувати навіть у мильній бульбашці!

Кількість: 1

УДК 821.131.1

Повітряні рибки (Дяченки М. і С.)

– К.: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2011. – 24с.

Зкожної сторінки цієї книжки на читача повіє свіжий вітер радості, подарованої знаменитими українськими фантастами Мариною та Сергієм Дяченками і прекрасним художником Арсеном Джанікяном. Так пишуть, малюють і думають люди третього тисячоліття…

Кількість: 2

УДК 821.161.2

Пригоди Піноккі ( Коллоді К.О.)

Переказ з італ.О. Донічевої ; Іл. Ю. Радіч- Демидьонок.- К.: Країна Мрій ,2012.-272с.

Ця повчальна історія про те , як звичайнісінька дерев’яна лялька завдяки наполегливій праці й доброму ставленню до ближніх перетворилася на справжню людину.

Кількість : 2

УДК821 (100)

Таємниця втраченого цартсва

– К.: Національний книжковий проект, 2010. – 288 с.

Фея Блум зі своїми подругами та друзями шукає своїх справжніх батьків і намагається розкрити таємницю втраченого царства Доміно. Могутні маги-воїни, темні печери й неприступні гори, страховища, лихі закляття й легендарні звірі. Доля Магічного Виміру перебуває в руках Блум. Спадкоємиця Вогню Дракона мусить воювати з Трьома Відьмами-Пращурками, подолати великі випробування у безоднях Темного Виміру, знайти та врятувати своїх батьків Орітеля і Маріон.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Повторення пройденного (Крюкова Т.)

– Х.: Вид-во “Ранок”, 2015. – 192 с.

Уяви, що ти раптом опинився в 1982 році, та ще в школі, де вчаться твої майбутні батьки. Потішно поспілкуватися зі своїм батьком, коли йому було стільки ж років, скільки тобі зараз.
Книга розрахована на дітей середнього шкільного віку і на батьків, які повернуться у своє дитинство і, можливо, отримають від читання навіть більше задоволення, ніж діти.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Дивовижні пригоди на островах (Дефо Д., Стівенсон Р.)

– Х.: Вид-во “Ранок”, Веста, 2005. – 272 с.

Виявляється, усім відомі сюжети в майстерній обробці можуть по-новому розбурхати кров у жилах… Під обкладинкою цієї книги ви знайдете дві історії: про Робінзона Крузо, моряка з Йорка, якого тропічним штормом було закинуто на безлюдний острів, та про випробування, що припали на долю юного Джима Гокінса, котрий разом із друзями вирушив на Острів Скарбів на пошуки схованки пірата Флінта.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Загадкові світи старої обсерваторії (Ільченко О.)

– К.: Грані-Т, 2009. – 96 с.

Ви, мабуть, вже встигли скучити за загадками старої обсерваторії – таємничої споруди, звідки відкриваються шляхи до інших вимірів? Влад та Оленка знову вирушають у мандри паралельними світами, де на них чекають безліч неймовірних пригод. Як виявляється, жителі інших світів не завжди приязні, а інколи навіть небезпечні! Проте діти, не без допомоги свого друга – професора Філа, знаходять вихід із найскладніших ситуацій.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31

Вуйко Йой і Лишеня (Малик Г.)

– К.: Грані-Т, 2010. – 128 с.

Перша книга трилогії про пригоди вуйка Йоя та його друзів відомої української письменниці Галини Малик розкриє дітям дошкільного та молодшого шкільного віку чарівний світ музею просто неба – сканзену. Веселі пригоди казкових героїв навчать малечу цінувати і любити дружбу та культурно-мистецькі надбання українського народу, а казки мудрого Йоя виховуватимуть у них кращі людські риси.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31

Миколині історії (Павленко М.)

– К.: Грані-Т, 2008. – 104 с.

Книга «Миколчині історії» Марини Павленко — цікава розповідь про справжню дружбу хлопчика Миколки і собаки Найди. Так яскраво, талановито, сердечно, пронизливо про знедолену дитину не писав ніхто із сучасних українських письменників. Але ця книжка все ж уселяє надію! Її варто прочитати і дітям, і дорослим.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Щоденники принцеси (Кебот М.)

– К.: Школа, 2006. – 224 с.

Чотирнадцятирічна Мія, яка намагається вести нормальне життя підлітка в місті Нью-Йорку, приголомшена новиною про те, що її батько – князь невеличкого європейського князівства Женовії, а вона є принцесою і спадкоємицею його трону.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Лола шукає подругу (Ізабель А.)

– Х.: Видавництво “Ранок”, 2013. – 192 с.

З молодшою сестрою буває ой як непросто. Особливо коли між сестрами різниця у п’ять років. І коли в молодшу сестричку Ксеню разом з її друзями Мартою і Артемом вселяються бісики капості і витівок, які дорослим і не снилися, старшій сестрі не залишається нічого іншого, як написати про це книжку.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Сестричка (Русіна О.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 192 с.

З молодшою сестрою буває ой як непросто. Особливо коли між сестрами різниця у п’ять років. І коли в молодшу сестричку Ксеню разом з її друзями Мартою і Артемом вселяються бісики капості і витівок, які дорослим і не снилися, старшій сестрі не залишається нічого іншого, як написати про це книжку.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Валерія і Наталя Лапікури Про Григорія Сковороду, Жана Анрі Фабра, Петра Котляревського, Івана Кожедуба, Михайла Остроградського про Григорія Сковороду, Жана Анрі Фабра, Петра Котляревського, Івана Кожедуба, Михайла Остроградського

– К.: Грані – Т, 2008. – 120 с.

Разом із подружжям Валерія і Наталі Лапікурів ти вирушиш крізь час у дитинство п’ятьох неординарних та дуже цікавих особистостей. Григорій Сковорода – мандрівник, філософ і вчитель, що й понині залишається для біографів та вчених-філософів таємницею, до кінця не розгаданою; Жан Анрі Фабр – французький вчений-ентомолог, який відкрив людству дивовижний світ комах; Петро Котляревський – видатний полководець, який уже в свої тринадцять років командував підрозділом гірських єгерів, а наприкінці життя мав безліч нагород і був кавалером трьох Георгіївських хрестів; Іван Кожедуб – тричі Герой Радянського Союзу, який вважається одним із найкращих асів-винищувачів в історії світової авіації; Михайло Остроградський – видатний український математик, роботи якого з алгебри, теорії ймовірності, варіаційного числення та теорії чисел знає весь світ. Книга для розумників та знаттєлюбних першовідкривачів.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-32+929-053.2

Анастасія Крачковська про Евариста Галуа, Теодора Рузвельта, Енді Воргола, Михайла Дзиндру, Маргарет Тетчер

– К.: Грані – Т, 2009. – 88 с.

Шлях до мрії завжди непростий, але якщо мрія того варта – цей шлях неодмінно слід здолати, щоби зробити щасливим не лише себе, але й багатьох людей, які живуть із тобою поруч. Письменниця Анастасія Крачковська переконана в цьому, а тому запрошує тебе у подорож в часі, протягом якої ти зможеш познайомитися з дитинством п’ятьох непересічних особистостей, які шлях до власної мрії здолали з неабияким успіхом: Теодора Рузвельта – одного з найуспішніших президентів США; Маргарет Тетчер – першої видатної жінки-політика в сучасній історії; Евариста Ґалуа – генія математики; Енді Воргола – засновника нового напряму в мистецтві – поп-арту; та Михайла Дзиндри – знаменитого українського скульптора-модерніста. Книжка для допитливих мрійників.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-32+929-053.2

Катерина Лебедєва про Богдана Хмельницького, Мері Рід, Владислава Городецького, Вірджинію Вулф, Девіда Боуї (Лебедєва К.)

– К.: Грані – Т, 2008. – 96 с.

Катерина Лебедєва – молода українська письменниця та журналістка – познайомить вас із дитячими витівками та досягненнями у дорослому світі п’яти яскравих особистостей. Книга для майбутніх засновників і переможців. Богдан Хмельницький – гетьман і блискучий воїн, Мері Рід – всесвітньо відома жінка-пірат, Владислав Городецький – архітектор та новатор, Вірджинія Вулф – письменниця і засновниця літературного стилю, і Девід Боуї – музикант та бізнесмен.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-32+929-053.2

Вигаливий ідальго Дон Кіхот Ламанчський (Сервантес М .)

/Пер. з ісп. Б. Лети ; Іл.О. Чичик.-К.: Країна Мрій , 2012.- 272с.

Вже минуло понад чотириста років з виходу у світ роману Сервантеса , але й досі не вшухають суперечки з приводу того , ким же насправді є той Лицар Сумного образу – божевільний чи мудрецем.

Кількість : 1

УДК 821(100)

Лариса Денисенко Про Анжеліну Ісідору Дункан, Максима Рильського, Ігора Стравінського, Астрід Ліндгрен, Джонні Хрістофера Деппа (Денисенко Л.)

– К.: Грані – Т, 2008. – 128 с.

Лариса Денисенко – відома українська письменниця – обрала п’ять яскравих особистостей для створення незабутніх розповідей про їхнє дитинство і дорослі досягнення. Читайте про дитячі роки Ігора Стравінського – російського композитора й диригента; Ісідори Дункан – першої зірки танцю ХХ століття, яка відкрила та розвинула школу вільного танцю; Астрід Ліндгрен – неперевершеної шведської фантазерки та казкарки; Максима Рильського – українського поета, талановитого перекладача; Джоні Деппа ІІ – американського актора сучасності, який переграв таку кількість диваків, що це здається неймовірним! Книга для непосидючих мандрівників та першовідкривачів.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-32+929-053.2

Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Олену телігу, Вангу, Марію Приймаченко, Славу Стецько: оповідання (Багряна А.)

– К.: Грані – Т, 2010. – 96 с.

Щоби стати відомою особистістю, слід сумлінно розвивати свій талант та рішучу волю вже у юному віці.

Підтвердженням цього є розповіді письменниці Анни Багряної про дитинство Марії Заньковецької – талановитої української актриси; Олени Теліги – визначної української поетеси та громадської діячки, яка трагічно загинула від рук фашистів; Ванги  – відомої в цілому світі провидиці та цілительки;

Марії Приймаченко – художниці, народної майстрині «наївного мистецтва»; Слави Стецько – непересічної політичної діячки ХХ ст. Цих п’ятьох видатних жінок об’єднували любов до рідної землі й природи та непереборне прагнення досягти своєї мети.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-32+929-053.2

Цукерки для людожера (Бойко І.)

– К.: Джереда М, 2005. – 112 с.

Гадаєте, всі на світі люблять цукерки? А раптом далеко в океані, на невідомому острівці, де немає вчителів, математики і правопису, живе ціле плем’я – ні, не людей, а людожерів. Цукерок вони не люблять, це точно… чи не точно? Наукою не встановлено. Тому хоробрий мураш Тивол-Сивол вирішив перевірити, чи справді існують на світі істоти, які не люблять солодощів, морозива, цукерок та медяників. А щоб не було сумно, захопив із собою веселу компанію. Ото вже буде подарунок для людожерів!

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Ліза та Цюця П. зустрічаються (Денисенко Л.)

– К.: Грані-Т, 2008. – 128 с.

Нова розповідь від Лариси Денисенко про те, як Цюця П. дивним чином опинилася в квартирі Андрійка Злодійка, і як її знайшли цюцепошуковці за допомогою собак, пташок і навіть Варки-Пліткарки. Справді святкова історія про те, як Ліза та Цюця П. нарешті зустрічаються, а також про нові мрії і подорожі.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Тятіка і Патіка (Ковальська К.)

– К.: Гамазин, 2008. – 112 с.

Якщо до однієї старої ворони додати два невідомих створіннячка, що буде? А буде повітряний атракціон!
А якщо помножити цей атракціон на одну хитрющу кішку? То буде надзвичайний, карколомний, неймовірний цирк!
А якщо над цим цирком поставити зверху капосного і бридкого директора? То вже буде детектив, і розслідуватиме той детектив справжній собака – вірний, чесний і бескомпромісний.
Тож хто кого подолає?
Якщо хочеш дізнатися – мерщій перегортай сторінку!

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Аладдін і чарівна лампа

Переказ Л. Кузнецової ; Іл. О. Чичик.- К.: Країна Мій , 2011.- 144с.

Ця книжка приваблює читачів цікавим сюжетом , вигадливим сплетінням  фантастичного  з реальним , яскравими картинами життя середньовічного арабського Сходу і , як належить , має щасливий кінець.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Білий Бім Чорне вухо (Троєпольський Г.)

– К.: Школа, 2008. – 256 с.

Ця широко відома повість — про собаку, розумного, доброго сетера Біма, і про людей, добрих і лихих, яких зустрічає на своєму шляху Бім. Автор пристрасно захищає усе живе на землі, говорить про величезну відповідальність людини перед природою, вчить добра.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Пурпурові вітрила (Грін О.)

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 128 с.

– К.: Школа, 2007. – 110 с.

«Пурпурові вітрила» — повість-феєрія російського письменника Олександра Гріна про непохитну віру в диво і всеперемагаючу, піднесену мрію, написана в 1916–1922 роках.

Кількість: 2

УДК 821.161.2

Голова професора Доуеля (Бєляєв О.)

– К.: Школа, 2006. – 224 с.

“Голова професора Доуеля” – науково-фантастичний роман Олександра Бєляєва, який вперше був опублікований в 1925 році. Один з найвідоміших творів письменника-фантаста. За значний внесок у російську фантастику і провісні ідеї Бєляєва називають “російським Жюлем Верном”.
У своїх науково-фантастичних романах письменник неодноразово передбачав появу величезної кількості винаходів! Сам Бєляєв казав, що цей роман вважає частково автобіографічним. Через ускладнення хвороби, яка турбувала його багато років, він часто був знерухомленим. Так з’явилася ідея розповісти, “що може випробувати голова без тіла”.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Боротьба за вогонь (Роні-старший Ж.)

– К.: Школа, 2006. – 224 с.

Незвичайні і небезпечні пригоди довелося пережити трьом відважним воїнам, які вирішили роздобути вогонь для свого племені, що гине від холоду і нападів хижих тварин.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Балакучий згорток ( Даррелл Дж.)

/ Пер. з агл. Н.Трохим .-Гамазин, 2007.-288с.- ( Для тих , хто не любить  читати  ).

За високими горами, за синім морем , за швидкою річкою  існує справдешня казкова країна -Міфологія. І живуть там усі ті істоти ,які мають жити в казкових країнах , дракони й василівки , єдинороги та русалки, грифони й вовкулаки.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Підземний човен (Буличков К.)

– К.: Школа, 2006. – 142 с.

Ця фантастична повість розповідає про дівчинку XXI століття Алісу Селезньову. Аліса та її друг Пашка на унікальному кораблі коваля Семена Івановича потрапляють у підземне королівство, яке населяють дивні істоти.

Кількість: 1

УДК 821.111(73)’06-4

Русалчин тиждень: казки про русалок, водяників, болотяників, криничників

– Харків: Фактор, 2005. – 319 с.

Відкривши цю книжку, ви дізнаєтесь про те, як бабуся болотяника перехитрувала, як легінь шукав підземну царівну, про чоловіка, що перебував у морського півня, познайомитесь з мешканцями водяного царства — добрими і злими, веселими і сумними, правдивими і підступними — та відчуєте чарівну красу і поезію рідної мови.

Кількість: 1

УДК 821.111(73)’06-4

Випадок із чудовиськом з Моссі Лейк (Торрі М.)

– Харків: Фактор, 2012. – 96 с.

Вони знають відповідь. І не просто відповідь. А правильну відповідь. Вони разом ведуть справи — серйозні справи. Не існує такої таємниці, яку б не зуміли розкрити Дойл і Фоссі, наукові детективи з п’ятого класу. У Моссі Лейк ховається чудовисько? Подзвоніть Дойлу і Фоссі. (Плавати й пірнати самим не рекомендуємо.) Вороги плетуть інтриги? Ви знаєте, що робити. Не гайте часу і наберіть номер. У цій книжці вашій увазі пропонуються чотири загадкових випадки, а також цікаві ігри та експерименти для справжніх учених, які ви можете спробувати провести самі. Заточіть олівець, протріть збільшувальне скло — і ви готові!

Кількість: 1

УДК 821.111(73)’06-4

Стріли під сонцем (Рутківський В.)

– К.: Джерела М, 2004. – 192 с.

Хто ти – володар чи раб? Воїн чи гендляр? Герой чи блазень?
Кожен має власну відповідь на це питання, кожен доводить її у свій спосіб: словом чи мечем, отрутою лестощів чи то чесним двобоєм, із підступної засідки, а чи відверто ставши обличчям до небезпеки. Кожен на власний розсуд визначає своє місце у житті. Отже – хто ти?
У кожній з частин історичної трилогії “Сині Води” (“Двобій з тінню”, “Вогонь до вогню”, “Стріли під сонцем”) Володимир Рутківський ставить перед героями це питання, у кожній з частин молодому князеві Боброку та його юним помічникам Сашкові, Тимкові та Зейнулі доводиться з’ясовувати, хто ж вони у цьому світі. Третя відповідь – остаточна.
Переконайся, що ти не помилився!

Кількість: 1

УДК 821.161.1-31-93

Двобій з тінню (Рутківський В.)

– К.: Зелений пес, 2004. – 192 с.

Що б ви сказали про людину, яка подорожує у компанії балакучого поні та задумливої болонки і при тому називає себе королем? Божевільний! Правильно. Це Джек Божевільний Король. Він повертається до вас разом зі своїми друзями, щоб потішити черговою порцією карколомних та смішних пригод. Андрій Бєлянін, один з найпопулярніших сьогодні російських письменників, радо вітає вас українською мовою і сподівається, що отримає нових прихильників.

Кількість: 1

УДК 821.161.1-31-93

Джек і таємниця стародавнього замку (Бєлянін А.)

– К.: Джерела М, 2004. – 192 с.

Що б ви сказали про людину, яка подорожує у компанії балакучого поні та задумливої болонки і при тому називає себе королем? Божевільний! Правильно. Це Джек Божевільний Король. Він повертається до вас разом зі своїми друзями, щоб потішити черговою порцією карколомних та смішних пригод. Андрій Бєлянін, один з найпопулярніших сьогодні російських письменників, радо вітає вас українською мовою і сподівається, що отримає нових прихильників.

Кількість: 1

УДК 821.161.1-312-9

Геройська книжка Малого Вовчика (Вайброу І.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2009. – 200 с.

Це друга книжка зі знаменитої серії про пригоди Малого Вовчика. Вовчик розбагатів і став директором «Капосної школи». Разом із друзями він збирається зажити веселим і безтурботним життям. Допомогти їм у цьому має спритний пан Чудій. За добрі гроші він обіцяє облаштувати Пригодницьке подвір’я, де друзі зможуть досхочу розважатися. Та не слід довіряти чудіям-крутіям. Замість безтурботного життя й безпечних розваг на наших друзів чекає мандрівка, сповнена небезпек, геройських вчинків та кумедних пригод.

Кількість: 1

УДК 821.111-93

Подорож Аліси: фантастична повість (Буличков К.)

– К.: Школа, 2008. – 304 с.

У книжку одного з найпопулярніших фантастів 80-х років XX ст.. лауреата Державної премії СРСР Кира Буличова ввійшла повість «Подорож Аліси». її головна героїня — дів­чинка з майбутнього Аліса (добре відома читачам за мульт­фільмом «Таємниця третьої планети»), — разом зі своїми дорослими друзями мандрує на інші планети і з нею стаються найнеймовірніші події.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Сім’я дикої качки (Гуцало Є.)

– К.: Національний книжковий проект, 2012. – 224 с.

Оповідання і повість, що увійшли до цієї книжки, належать перу Євгена Гуцала — одного з найталановитіших українських письменників, творчість якого припала на другу половину минулого і початок нинішнього століть. Автор захоплює читача дивовижним умінням побачити красу навколишнього світу, привертає увагу до, здавалося б, найбуденніших подій, які часом можуть вплинути на все майбутнє життя. Разом з героями книжки ми переживаємо їхні захоплення й відкриття, перші перемоги і втрати. Адже людина, навіть якщо їй зовсім небагато років, має навчитися сама приймати важливі рішення й уміти відповідати за власні вчинки.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Діти лампи. Джинн у полоні Ехнатона (Керр Ф.Б.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного дозвілля”, 2006. – 352 с.

Близнюки Філіппа та Джон живуть в Америці. Якось уві сні вони знайомляться зі своїм дядьком Німродом, який мешкає в Лондоні. Діти домовляються з батьками та літаком вирушають до Великобританії. Дядько зустрічає їх у Гітроу, привозить додому й розповідає, що вони – діти лампи, а він сам та його сестра, мати близнюків, джинн.
Незвичайні уроки з перетворення предметів, оволодіння вмінням виходити з ламп та інших судин — це перші кроки Філіппи та Джона на тернистому шляху справжніх джинн. Дядько розповідає, що існує загроза світу від рук Іфріта та Ібліса. І цього, певна річ, допустити не можна. Хто першим знайде місце поховання єгипетського фараона Енхнатона, визволить сімдесят джинн, які були в полоні п’ять тисяч років, той і переможе. Надзвичайні пригоди близнюків починаються…

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Діти лампи. Синя Джинн Вавилона (Керр Ф.Б.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного дозвілля” 2007. – 352 с.

Друга книга трилогії «Діти лампи» є продовженням цікавої й дотепної розповіді про захопливі пригоди дванадцятирічних близнюків-джинн — Філіппи та Джона Ґолтів, а також їхніх родичів і друзів.
Вищий лад і справедливість у світі забезпечує мудра та жорстокосерда Синя Джинн Вавилона, для якої постав час підшукувати собі наступницю. Нею, попри власне бажання, має стати Філіппа Ґолт. Щоб визволити свою сестру з полону в Синьої Джинн, Джон вирушає на пошуки містичного підземного царства, де на нього чатують численні перешкоди та небезпеки.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Третя подорож Алі (Малик Г.)

– Вінниця: ПП “Видавництво “Теза”, 2009. – 156 с.

Аля з Сашком схопили одне одного за руки. Отже, Перший Недорадник знов опинився в країні Недоладії! І тепер у нього є голова! І тепер потрапити до його рук — значить ніколи не повернутися додому!
Які пригоди чекають на Алю? Хто і кого переможе цього разу, читайте в новій подорожі Алі.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Україна сміється. Збірка (уклад. Кусайкіна Н.Д.)

– К.: ТОВ “Шанс”, 2008. – 464 с.

До цієї збірки увійшли кращі твори видатних українських сміхотворців, написані упродовж різних років. У них закладено потенціал дотепної мудрості нашого народу. У збірці також подані гумористичні твори українського давнього та сучасного фольклору: анекдоти, жарти, дотепи, зарисовки тощо, котрі друкувалися раніше в періодичних виданнях.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Митькозавр із Юрківки (Стельмах Я.)

– Харків: “Фоліо”, 2016. – 156 с.

Історія ця починалась зовсім звичайно. Друзі-п’ятикласники Сергій та Митько приїхали на літній відпочинок у село. Вчителька ботаніки дала їм завдання — зібрати колекцію комах. Але хто ж міг уявити, що замість комах хлопці почнуть полювати… на страшну химеру, що живе в озері. Звідки взялась та потвора, як її захопити? Друзі починають діяти… Про незвичайні, таємничі пригоди Сергія та Митька (і не тільки їх) весело розповідає відомий український письменник Ярослав Стельмах у своїй книжці повістей та оповідань «Митькозавр із Юрківки».

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Малахітова шкатулка (Бажанов П. )

Сказання.- Пер. з рос. О.Д. Іваненко.-К.: Дніпро,1979.- 135с.

Ці твори розповідають про невичерпані скарби й красу уральської землі, про талановитих російських умільців з робочого люду  котрі володіли таємницею справжньої майстерності .

Кількість :1

УДК 821 (100)

Вінні-Пух та його друзі ( Мілн А.А.)

Повість-казка / З агл. пер. Л. Солонько; Мал. В. Чернухи.-К.: Веселка, 1974.-245с.

Ця- книжка про славносвісного ведмедика Вінні – пуха та йього симпатичних друзів : полохливого поросятка Паця сумовитого ослика Іа-Іа, стрибучого тигра ,якого звуть Тигрою, добру маму Кенгу та її синка Ру, мудру сову, й надто розумного Кролика та безліч його родичів .

Кількість : 1

УДК 082

Синій птах (Метерлінк М.)

– К.: ВВФ “Котигорошко” ЛТД, 1997. – 96 с.

П’єса М. Метерлінка – належить до жанру феєрії. Ознаками цього жанру є химерно-казковий сюжет; фольклорні та міфологічні образи; умовність простору і часу; символістичність ситуацій і образів; ліризм; узагальнювальний зміст; наявність яскравих сценічних ефектів. П’єса «Синій птах» цілком відповідає законам цього жанру.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

День народження Еліс (Кеннемор Т.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2007. – 227 с.

Друга книжка з нової серії «Обережно: дівчатка!». Важко привернути до себе увагу, особливо, якщо твій старший брат неперевершений зануда, а молодша сестра неперевершена пустунка. Але інколи трапляються дива й Еліс, яку ніхто не помічав, стає знаменитістю.

Кількість: 1

УДК 821.111-93

Федько у пошуках Чупакабри (Гридін С.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2012. – 176 с.

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2014. – 176 с.

Хто в дитинстві не мріяв про скарби? Хто не ховався від жаху під ковдру у темній кімнаті, слухаючи страшні оповідки? У кого не бігали мурашки по шкірі від передчуття зустрічі з невідомим? Це був ти!? Тоді саме для тебе ця книга! Весела, насичена подіями історія про добре відомого віруса Федька та його друзів. Познайомся з новими героями, поринь у вир пригод РЕАЛЬНОГО світу!

Кількість: 2

УДК 821.161.2-93

Гармидер у школі (Стронг Дж.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2007. – 188 с.

Як?! До Вашої школи ще й досі не завітала міс Гармидер? Спробуйте попросити про це ва­шого директора – адже міс Гармидер зазвичай працює вчителем на підміну. Ніхто зі школярів не відмовився би від такої вчи­тельки! Бо з нею уроки перетворюються на саме задоволення: веселощі, гру, розважан­ня, рейвах, тарарам, одним словом – суцільний гармидер!

Кількість: 1

УДК 821.111-93

Нові пригоди ракети на чотирьох лапах (Стронг Дж.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – 220 с.

Про собачку Стрілку та її друзів Тревора, Тіну, а також багатьох інших розповідають веселі пригодницькі повісті англійського письменника Джеремі Стронга. Що може бути швидшим за ракету, до того ж, якщо вона має… чотири лапи? Якщо ви, юні друзі, досі її не впіймали, покваптеся, бо у книгарнях Києва вже з’явилася новинка від “Видавництва Старого Лева” — “Ракета на чотирьох лапах”. Це книжка дитячої прози від майстра англійського сучасного гумору Джеремі Стронга. До слова, Джеремі Стронг у себе на батьківщині здобув велику популярність. Його надзвичайно смішні та легкі повісті про надшвидкісну собаку Стрілку, її одинадцятирічного господаря Тревора та його подружку Тіну полонили серця усіх хлопчиків та дівчаток Сполученого Королівства. Нещодавно “Ракету на чотирьох лапах” визнано переможцем у рейтингу Федерації дитячої книжки Великобританії. Сподіваємося, що ця весела повість сподобається й вам, маленькі українці. “Ракету на чотирьох лапах” переклав з англійської мови Віктор Морозов, а ілюстрував талановитий художник з Дніпропетровська Максим Паленко. Книжка побачила світ завдяки підтримці Міжнародного фонду “Відродження” та Британської ради в Україні.

Кількість: 1

УДК 821.111-93

Кімнатні пірати (Стронг Дж.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2008. – 400 с.

Не дивуйтесь, якщо по сусідству з вами оселять­ся справжні пірати! Адже далеко не кожен пірат любить море. Серед них є такі, що води на дух не переносять, зате обожнюють затишні помешкання, в яких можна не лише чудово облаштувати піратський корабель, але й відшукати скарби!

Кількість: 1

УДК 821.111-93

Кенінгова колекція. Справа №1 (Есаулов О.)

– Вінниця: Видавництво “Теза”, 2011. – 400 с.

Як же то захопливо — бути детективом! Особливо, коли ти школяр і це твоя перша справа. Але ж, як виявляється,страшенно небезпечно: стеження, гонитви, крадіжки і викрадення — усе, як у справжньому дорослому житті. Льоха Холмс, Миха Ватсон і Бонасье — юні детективи з Горобинівки — розшукують коштовну колекцію, що зникла ще за часів Другої світової війни.І як ви гадаєте, чим завершиться їхній перший розшук?

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Малий і Карлсон, що живе на даху (Ліндгрен А.)

– К.: Видавництво “Школа”, 2008. – 400 с.

“У місті Стокгольмі…” – з цієї фрази розпочинається дивовижна повість, яка полюбилася малятам усього світу і, як не дивно, їхнім батькам. Так от, живе в цьому північномі місті, у звичайному будинку, звичайнісінький Малий, а на даху будинку мешкає незвичайна істота – Карлсон, який має моторчик і вміє літати. Живуть вони, потрапляючи в неймовірні пригоди, від 1955 р., коли було написано першу книжку. Тепер зрозуміло, чому Карлсона знають і більшість батьків малюків. Разом із рідними юні читачі зануряться в цей фантастичний світ, аби на одному подиху прочитати про пригоди цих цікавих героїв. Чудові ілюстрації Арсена Джанік’яна до книжки, перекладеної зі шведської Ольгою Сенюк, зроблять це читання незабутнім.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Артеміус Фаул. Місія в Арктику (Колфер Й.)

– К.: Видавництво “Школа”, 2006. – 318 с.

Роман “Місія в Арктику” – друга книжка ірланця Йоуна Колфера про юного генія-авантюрника Артеміса Фаула. Цього разу заклятий ворог Чарівного Народу сам опинився в халепі: російська мафія вимагає викуп за його батьків. Лише диво може врятувати Фаула-старшого. Але хто допоможе хлопцеві? Хіба чарівні істоти

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Расмус-волоцюга (Ліндгрен А.)

– К.: Школа, 2007. – 144 с.

Повість відомої шведської письменниці Астрід Ліндґрен — надзвичайно зворушлива історія про хлопчика, котрий понад усе хотів мати родину і родинний затишок, він тікає з притулку й вирушає на пошуки щастя. Чимало чекає на нього пригод – приємних і не дуже. Та коли серце відкрите й щире, коли маєш вірного друга, можна перебороти всілякі труднощі й виплутатися з різних халеп.

Кількість: 1

УДК 821.113.6-31-93=161.2

Кава з кардамоном (Ягелло Й.)

– Львів: Урбіно, 2018. – 235 с.

Досі спокійне життя 15-річної гімназистки Лінки раптом змінюється. Її мама дедалі більше втомлюється й дратується, вітчим чимраз довше затримується на роботі, Лінці доводиться зайтися молодшим братиком, хоча не за горами випускні іспити, і їй слід би більше приділяти увагу навчанню… Дівчина відчуває себе покинутою. До всього, її мама мусить поїхати на невизначений час, і на Лінку лягають всі хатні обов’язки. Досі господарством займалася мама, і Халінка не дає собі ради з готуванням, пранням та прибиранням. До всього ще й із найкращою подругою стосунки зіпсувалися, а хлопець, якого вона вважає своїм другом, ставиться до неї якось дивно, у школі самі проблеми… Щоб відволіктися, Лінка вирішує відвідати свою бабусю, яку давно не бачила. У домі бабусі Божени дівчина випадково знаходить дивну фотографію. Прагнучи з’ясувати пов’язані з нею подробиці, Лінка несподівано розуміє: у неї є сестра, якої вона ніколи не бачила… За пригодами Лінки читачі стежать, затамувавши подих. Та відірвавшись від чудової книжки, чому б не спробувати зварити й собі каву з кардамоном 😉

Кількість: 1

УДК 821.162.1-3

Тайна старого кладбища (Иванов А., Устинова А.)

– Москва: Махаон, 2008. – 254 с.

Тайное братство кленового листа узнает: на старом кладбище появилась проклятая могила. С близкими людьми молодой женщины, которая в ней похоронена, происходят несчастные случаи. Но кто-то оставляет возле памятника огромный букет роз с надписью “Прости”. Почему столько разных людей ходит на эту могилу. Что их связывает друг с другом? Чей призрак явился кладбищенскому сторожу? Пятеро юных детективов начинают расследование…

Кількість: 1

УДК 821(100)

Секреты салона красоты (Вильмонт Е.)

– Москва: ЭКСМО-ПРЕСС, 1998. – 220 с.

Пробравшись ночью в салон красоты, Валерка и Степанида обнаружили в одной из комнат связанного человека. “Хозяйка салона, обещающая всем “сибирское здоровье”, задумала что-то ужасное!” – решают ребята. Но что же их привело ночью в косметический салон? Как друзья оказались в надежно запертом помещении? И чем на самом деле промышляет хозяйка салона?.. В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Секрет салона красоты ».

Кількість: 1

УДК 821(100)

Загадка театральной премьеры (Иванов В., Устинова А.)

– Москва: Махаон, 2008. – 256 с.

Что за жуткое, леденящее кровь пение услышал в совершенно пустой квартире Лешка Пашков? Какое отношение оно имеет к похищению прямо со сцены театра актрисы Инги Турундаевской? И, наконец, кто задумал и осуществил это дерзкое преступление? Только связав воедино все эти события, Компании с Большой Спасской удастся вплотную подойти к разгадке новой тайны…

Кількість: 1

УДК 821(100)

Маг для Отелло (Братья Шарк)

– Москва: Махаон, 2008. – 320 с.

Братья Шарк – мастера детективов для детей и повесть «Маг для Отелло» отличное тому подтверждение. Юные исследователи паранормальных явлений Леста и Тим берутся прояснить очередную вереницу загадочных событий. Актерами театра явно руководит некая сила, и их действия часто неподвластны им самим: то Отелло действительно пытается задушить Дездемону, то бутафорский кинжал оказывается настоящим и ранит человека, а то и вообще, актеры затевают драку, после которой никто из них не может вспомнить, что же случилось на самом деле. Легкий молодежный юмор, популярный сленг, вкрапления интернет-игр делают книгу легкой и приятной, а ненавязчивые упоминания об Агате Кристи, классике детектива, не дают забыть обо всей серьезности сложившейся ситуации, ведь ребята имеют дело с местом силы, а это вам не шуточки.

Кількість: 1

УДК 821(100)

Ми всі з гамірного кн. 1 (Ліндгрен А.)

– Київ: Рідна Мова, 2017. – 120 с.

Кожна книжка видатної шведської письменниці Астрід Ліндґрен неповторна. Повість «Ми всі з Гамірного» – ніби осяяна теплим сонцем дитинства, проведеного у спілкуванні з природою. На хуторі Гамірному лише три садиби, але шестеро дітей, які живуть там, не мають часу нудьгувати. Ти дізнаєшся, як вони бавляться, як допомагають батькам, як готуються до свят і ще багато цікавих і веселих історій.

Кількість: 1

УДК 821(100)

Гобіт (Толкін Дж. Р. Р.)

– К: Веселка, 1985. – 303 с.

Це історія надзвичайної пригоди, яку втнула ватага ґномів, узявшись відшукати загарбане драконом золото. Мимохіть учасником цієї ризикованої виправи став Більбо Торбин, прихильний до комфорту і позбавлений амбіцій гобіт, котрий, на власний подив, виявив неабияку винахідливість і вправність у ролі зломщика. Сутички з тролями, ґоблінами, ґномами, ельфами та гігантськими павуками, бесіда з драконом, Смоґом Величним, і радше мимовільна присутність на Битві П’ятьох Армій — ось лише деякі пригоди, що їх судилося пережити Більбо. Але траплялись і світліші моменти: щира дружба, смачне частування, сміх та пісні.
Написаний професором Толкіном для власних дітей, «Гобіт» відразу ж по виході у світ зустрів палке схвалення. Ця дивовижна історія, цілком закінчена та вивершена, водночас є преамбулою до «Володаря Перснів».

Кількість: 1

УДК 821(100)

Ігри, у які грають люди (Берн Е.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 256 с.

Доктор Ерік Берн розкриває таємні прийоми, які керують нашим життям. Усі ми, не усвідомлюючи цього, постійно граємо в ігри — подружні та сексуальні, серйозні ігри з керівниками та суперницькі ігри з друзями, в ігри, що визначають статус та сімейні сутички.
Ерік Берн детально описує понад 120 ігор, у які ми граємо самі та у які нас залучають навколишні. А також дає поради для тих, хто хоче навчитись протистояти прийомам ігор, у які вас намагаються втягнути. Він допомагає проаналізувати нюанси поведінки, позбавитись стереотипів у спілкуванні й дає розуміння сутності людських вчинків. Книжка, що вийшла майже 40 років тому, і досі є популярною та актуальною!

Кількість: 1

УДК 159.9

Санктус. Священная тайна (Тойн С.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2011. – 400 с.

Роман известного продюсера и сценариста Саймона Тойна стал настоящей сенсацией! Следуя лучшим традициям Дэна Брауна и Умберто Эко , автор создал захватывающую, полную интриг и невероятных приключений историю о загадках древности.

Кількість: 1

УДК 821.112.2

Життя у позику. Мансарда мрій. Іскра життя: романи (Ремарк М.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 736 с.

Різні часи, різні люди, різні життєві обставини… Але для Ремарка і його героїв поряд завжди була війна – як передчуття, як сувора дійсність, як болючий спомин. Вона трощила долі, безжально позбавляла ілюзій, крала батьківщину, родину, надію… Але що жорстокішими були випробування, то більше цінувалися відвага і мужність, незнищенна жага до життя. І навіть у найтемніші часи не сгасало полум’я самопожертви, справжньої дружби, щирого кохання…

Кількість: 1

УДК 821.112.2

У вогні (Коллінз С.)

– К.: KM Publishing, 2012. – 384 с.

Роман «У вогні» не тільки не розчарував мене, а й перевершив усі сподівання. Він яскравий, як і «Голодні ігри», проте ще більше тримає в напрузі, адже ви вже знайомі з героями, ви страждали разом з ними.

Кількість: 1

УДК 821.111-312.9

Граф Дракула (Стокер Б.)

– Харків: ВД ШКОЛА, 2006. – 382 с.

Питання, що найбільше цікавить критиків і рецензентів роману Брема Стокера «Дракула», можна озвучити приблизно так: яким чином книга, суто літературні якості якої є далекими від ідеалу, не лише стала поштовхом для відкриття і розмноження такого культурного явища як вампіризм, але і ось уже більше ста років незмінно тримає пальму першості найпопулярнішого твору свого жанру? З другого боку, разом із просто непристойною популярністю серед читачів, що в принципі можна по-снобськи виправдати невибагливістю масових смаків, «Дракула» мав і має значний вплив на, скажімо так, серйозне, професійне мистецтво. Згадати хоч би хрестоматійне висловлювання про «Дракулу» Олександра Блока: «Читав дві ночі і боявся відчайдушно. Потім зрозумів ще й глибину цього, незалежно від літературності… Це – річ видатна і невичерпна…».

Кількість: 1

УДК 821.111(100)

Код Да Вінчі (Браун Д.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2006. – 480 с.

Куратора Лувру Жака Соньєра знаходять мертвим у позі «Вітрувіанської людини» — знаменитої картини Леонардо да Вінчі. На тілі вбитого помічають зашифрований напис. Професор симвології Гарвардського університету Роберт Ленґдон розуміє, що ключ до таємниці вбивства слід шукати в інших картинах да Вінчі. Невдовзі він зустрічає онуку Соньєра — криптографа Софі Неве, яка й допомагає йому в розслідуванні. Вони знаходять ключ, який Софі в дитинстві бачила у діда, і, здається, шлях до розкриття таємниць. Але поліція починає підозрювати їх у вбивстві…
Містичні загадки і зашифровані коди, безліч таємниць і правда, яку приховували тисячоліттями… Роберт і Софі відкриють значно більше, ніж очікували. Їхнє розслідування покаже інший бік історії людства…

Кількість: 1

УДК 821.111(100)

Казки народів Європи

Харків : Stptima , 2005.- 256с.

Ці казки – це спроба розсипати перед  юним читачем пригорщу самоцвітів , що виграють усіма барвами веселки і навчають його творити добро.

Кількість : 1

УДК821.2(=01)(100)

Сумерки (Майер С.)

– М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 447 с.

Книга, которая стала культовой для молодежи не только англоязычных стран, но и Франции, Испании, Скандинавии, Японии и Китая. Литературный дебют, который критики сравнивают с “Интервью с вампиром” Энн Райе и “Теми, кто охотится в ночи” Барбары Хэмбли. Влюбиться в вампира…

Кількість: 1

УДК 821.111(73)-312.9

Шерлок Холмс. Новые заметки доктора Ватсона (Кей М.)

– Харьков: Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2012. – 384 с.

В руки коллекционеру книг попал чемоданчик с черновыми набросками доктора Ватсона, друга и соратника Шерлока Холмса. Пятнадцать новых, неизвестных широкой публике дел легендарного сыщика наконец-то опубликованы. На этих страницах Холмсу предстоит столкнуться с торговцами наркотиками и людьми, шпионкой-двойником миссис Хадсон и даже с кровожадным вампиром!

Долгое время легендарный металлический чемоданчик с дневниками доктора Ватсона считался уничтоженным, но это не так. Джон Ватсон умер, не оставив завещания, а его неопубликованные заметки о приключениях Шерлока Холмса оказались в руках известного коллекционера книг. В этот уникальный сборник вошли 15 новых дел Холмса, в которых он превзошел сам себя!

Кількість: 1

УДК 821(100)

Свиток фараона (Ванденберг Ф.)

– Харьков: Книжный клуб “Клуб семейного досуга”, 2012. – 480 с.

Даже богатому как Крез египетскому антиквару Омару Муссе не удалось обмануть смерть. Теперь, когда его нет в живых, в наших руках его дневник – дневник человека, который наравне с расхитителями гробниц, археологами и секретными службами искал усыпальницу Имхотепа. Неужели именно Омару, тогда бедному юноше, открылись тайные знания великого зодчего и врачевателя и достались его несметные сокровища?

Кількість: 1

УДК 821(100)

Туфлі до вручення “Оскара” (Камерич М.)

– Харків: Фоліо, 2015. – 186 с.

О`Генрі колись написав, що для повноти життя людина повинна пережити бідність, любов та війну. У книжці “Туфлі до вручення “Оскара” усе це є в достатній кількості, тож її можна вважати експрес-курсом із пізнання життя. Ця книжка національна і жіноча, й водночас достатньо міцна для великого світу. У цій книзі багато пошуків ідентичності та ще більше любові. Вона схожа на дихання. Вона належить до тих книжок, після яких уже не будеш таким, як раніше.

Кількість: 4

УДК 821(100)

Степова пектораль. Поетична антологія (упор. Глущак А.С.)

– Одеса: Маяк, 2011. – 384 с. 

Феномен природи — український степ — пролягає від Дунаю до Придоння, спираючись на північні береги Чорного і Азовського морів. Степ — це перетин давніх торговельних шляхів, великий відтинок путі «з варягів у греки», сюжетна основа народних дум і пісень.

Степ — це наша давнина, героїчна і трагічна історія, Козаччина, Запорозька Січ, чумацькі валки. Це золота пшениця, виноградники, баштани. Прадавні кургани, кам’яні баби, невтомно – співочі жайворонки у небі. Визнано, що упродовж століть склалися характер і ментальність українського степовика, своєрідна культура побуту, господарювання, світобачення.

З осяжної української поетичної степовіани до антології включені твори літераторів шевченківської пори, другої половини XIX століття. Представлена плеяда поетів XX віку на чолі з П. Тичиною, М. Рильським, М. Зеровим, П. Филиповичем, В. Свідзінським, а також літераторів діаспори, найперше Є. Маланюком, О. Олесем, Т. Осьмачкою, Яром Славутичем.

Степову хрестоматію творило також покоління шістдесятників, поетів порубіжжя XX — XXI століть.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Ганнуся. У гості до лісовика (Рутківський В.)

– Львів: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 230 с.

Ця повість є продовженням повісті «Ганнуся». Третій «А» подорослішав на рік, про те від того життя його не стало нуднішим. Ще б пак – хіба можна всидіти в наметі посеред лісу, коли невідомі злочинці попереджають, щоб ви поводилися тихо і нікуди не висовували свого цікавого носа? Хіба можна відмовитися від знайомства з русалкою Ган чи отримати подарунок від зайця? А ще – відчути вірне плече друга, переконати у своїй правоті невіруючого Хому Назаровича і, звісно, закохатися по самісінькі вуха у прекрасну однокласницю?

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Сторожова застава (Рутківський В.)

– Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 304 с.

– Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 304 с.

Повість неперевершеного майстра українського дитячого історичного роману Володимира Рутківського присвячена героїчним і маловідомим сторінкам нашого прадавнього минулого. П’ятикласник Вітько Бубненко якимось дивом потрапляє у 1097-й рік, де разом зі славетними праукраїнськими богатирями Іллею Муровцем, Олешком Поповичем та Добринею захищає рубежі нашої землі, тобто землі Руської.

Кількість: 2

УДК 821.161.2’06

Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років (укл. Жадан С.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010. – 320 с.

«Декамерон» — антологія сучасної української прози, до якої увійшли нові оповідання десяти популярних вітчизняних письменників. Твори, зібрані під цією обкладинкою, дають чітке уявлення про стан сьогоднішньої літератури, іноді дозволяють побачити авторів у дещо несподіваному світлі, а сама книга є яскравим свідченням про десятиліття, що минає, з його шалом, любов’ю та ніжністю.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Ода до радості (збірка оповідань)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2014. – 272 с.

У цій збірці — кілька відтінків радості. Яскрава, тиха, бурхлива, меланхолійна, неочікувана, випадкова… І навіть сумна. У стукоті залізничних коліс, у запаху трави, у миті порозуміння, у порусі надії…

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Мої та чужі таємниці ( Ячейкін Ю. )

Повість- казки.- К.: Гамазин , К.: Гамазин .- К.:2007.- 112с.

У кожного хлопця й дівчини завжди знайдеться купа пригод ,загадок неймовірних та несподіваних історій , які нукому не треба знати .Ну хіба що найближчим  друзям та друзям їхніх друзів .

821.161.2’06

Україна яка шокує (Чугуєнко М.)

– Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2005. – 352 с.

Заглиблюючись у стихію рідної історії, ще раз переконуєшся в тому, наскільки невигадана історична ситуація може бути цікавішою за будь-яку витончену фантазію. Реальна історія України може розглядатися і як триллер, і як вестерн, і як мелодрама, і як трагедія, і як комедія – тут присутні всі жанри, причому на будь-який смак.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

У банку – як у танку .Грошові історії Пеки С. (Лигун Ю. )

/ Худож. Л. Малинка.-Дніпропетровськ : Проспект ,2004.-112с.

Сучасне життя неможливо уявити без банків , Але хто допоможе розібратися в їхніх головоломних фінансових системах та ще й з користю для гамнця ?

Кількість : 5

УДК 821.161.2’06

День народження Заврика (Мухарський А.)

Повість-казка.- К.:Зелений пес, 2003.-60с.-Книга 4.-( Читати круто ! ).

Адже коли є друзі -не страшні ніякі вороги .І значить , все закінчиться добре.

Кількість : 1

УДК 082

Місце для Дракона (Винничук Ю.)

– Харків: Фоліо, 2017. – 313 с.

Сімейне життя зберігає безліч таємниць і несподіванок. За кожним вікном, що затишно світиться ввечері й виблискує шибками на ранок, — свій космос. Родина з трьох чоловік — це три світи, що перетинаються у вибраних точках. І тільки Автор знає, що поза тими точками збігу, які скарби, красуні ’ найпотворніші чудовиська населяють ці світи. Василь Слапчук, чий стиль вирізняється витонченим психологізмом, м’якою іронією, парадоксальністю, запрошує вас у захопливу подорож світами Чоловіка, Жінки і Дитини. А тим, хто не хоче занурюватись у глибини психології, роман подарує чудову можливість посміятися від душі — адже чужі проблеми такі кумедні, на відміну від своїх, болючих і невирішуваних.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Дикі квіти (Слапчук В.)

– К.: Факт, 2004. – 296 с.

Сімейне життя зберігає безліч таємниць і несподіванок. За кожним вікном, що затишно світиться ввечері й виблискує шибками на ранок, — свій космос. Родина з трьох чоловік — це три світи, що перетинаються у вибраних точках. І тільки Автор знає, що поза тими точками збігу, які скарби, красуні ’ найпотворніші чудовиська населяють ці світи. Василь Слапчук, чий стиль вирізняється витонченим психологізмом, м’якою іронією, парадоксальністю, запрошує вас у захопливу подорож світами Чоловіка, Жінки і Дитини. А тим, хто не хоче занурюватись у глибини психології, роман подарує чудову можливість посміятися від душі — адже чужі проблеми такі кумедні, на відміну від своїх, болючих і невирішуваних.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Хлопчик з планети “Ч” та Вогняні пси (Терен В.)

– К.: Веселка, 2012. – 286 с.

Книжка відомого письменника Віктора Терена містить три повісті – “Хлопчик з планети “Ч”, “Найд”, “Костюмчик до осені”, а також два оповідання – “Артист” і “Горобчик”. Цікаві сюжети, вдало виписані образи героїв – людей і тварин, дотепність, фантастичні та казкові елементи, високий гуманізм – ознаки “фірмового” стилю Віктора Терена – мають одне надзавдання: заторкнути в душі читача струни доброзичливості, любові до всього на світі сущого – до природи, дітей, старих, тварин, дати імпульс до співчуття та взаємодопомоги… Чудові ілюстрації визначного художника дитячої книжки Костя Лавра створені в тій же тональності зачудування світом.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Калейдоскоп часу (Денисенко Л.)

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2013. – 320 с.

Збірка оповідань, щo дозволять по-іншому поглянути на світ! Люди люблять прив’язуватися до інших людей та речей. Але понад усе люди люблять прив’язуватися до часу та віку. Усім нам хочеться, щоб наші історії закінчувалися щасливо та розпочиналися інші. Саме про стосунки з часом та віком йдеться в цій збірці, котра містить легкі та іронічні оповідання та комедійну драму «24:33:42».

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Мати все (Дашвар Л.)

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2017. – 336 с.

Все життя Іветта присвятила хворому синові Платону.
Старша дочка Ліда змушена, як і мати, доглядати за братом, жертвуючи всім. А мати вирішила купити сину живу ляльку, яка б задовольняла природні потреби юнака. Так у родині з`явилася Рая, і… Світло однієї любові розігнало морок іншої.
Саме тепер Ліда дізналася, що Платон і сільське дівча не єдині маріонетки в руках Іветти!

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Друзі незрадливі

– Львів, Видавництво Старого Лева, 2014. – 128 с.

«Друзі незрадливі» – збірка творів-переможців конкурсу «Мі-мі-мі. Наші улюбленці», який проводив Форум Видавців у Львові. Під цією обкладинкою – оповідки-бувальщини від різних авторів, що не пошкодували часу і натхнення розповісти про своїх друзів незрадливих. Коти і пси, їжаки і рибки, пташки і гризуни, і навіть рослина стали головними персонажами, заслуживши таку честь своєю любов’ю.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Подвійна гра в чотири руки (Розбудько І.)

– Харків, Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015. – 224 с.

Київ початку ХХ століття… Для невгамовної генеральської дочки Мусі Гурчик немає нічого більш захопливого, ніж розслідування нової таємничої справи! Викрадені важливі документи — креслення нової моделі військового літака. Інженер-розробник поплатився за них життям… Факти й детективна інтуїція підказують юній вивідачці, що злодія треба шукати на палубі розкішного пароплава «Цариця Дніпра». Небезпечно? Аякже! Але наша панночка вже вирушила в карколомний круїз — вона мусить викрити злочинця будь-що! У перший день подорожі скоєно нове вбивство, і тепер остаточно зрозуміло, що вбивця поруч…

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Фатальний рейс “Карелії” (Медведєв О.)

– Київ, ТОВ: “Гамазин”, 2006. – 320 с.

Чому тонуть кораблі, адже конструкцію кожного судна прораховано до найдрібніших деталей? Сучасна навігація межує з фантастикою, а кваліфікація моряків постійно підвищується, отже, вірогідність катастроф зведено практично до нуля. Але, виявляється, вірогідність катастрофи зростає, якщо на борту перевозяться заборонені вантажі. Колишньому полковникові міліції Олександру Медведєву свого часу довелося розслідувати справу про перевезення наркотиків за кордон. А потім народився гостросюжетний роман.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Пророчиця (Кокотюха А.)

– Київ, ТОВ: “Видавництво “Країна мрій”, 2011. – 286 с.

В минулому — оперативник конотопського карного розшуку, Сергій Горілий відсидів чи не за всі гріхи рідної міліції, але був випущений за зразкову поведінку. Тепер він КС — «колишній співробітник». Та правду кажуть: колишніх сищиків не буває. Ледь не в перший день свого перебування на свободі Сергій примудряється вплутатися в «мокру» справу, від якої ще й відгонить містикою. Місцевий бізнесмен, якому невідома пророчиця наворожила смерть, і справді незабаром помирає за загадкових обставин. Дуже скоро в самій круговерті розслідування опиняється і Горілий, якому пророчиця так само навіщувала близьку смерть. Та чи всі пророцтва збуваються?..

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Елементал: роман (Шкляр В.)

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015. – 224 с.

Українець, вояк Французького іноземного леґіону, отримує завдання вивезти із заблокованої Чечні дочку генерала, на яку полюють російські спецслужби. Ця надзвичайно напружена авантюрно-містична еротична історія гіпнотизує і приголомшує. Однак, попри всі зовнішні принади роману, Василь Шкляр — визнаний майстер сюжету, як завжди, б’є у «больові точки». В «Елементалі» — це насамперед анатомія тероризму, невимірна ціна любови, життя, смерти. Франція, Чечня, Росія: сучасна авантюрно-містична історія, написана на документальних фактах, добре відомих авторові.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Ностальгія: роман (Шляр В.)

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2014. – 256 с.

За день до того, як сталася аварія на ЧАЕС, Микола покинув роботу у видавництві. Тепер він вільний митець. Але чи вільна його душа? У дивному сні він бачить, як дружина стріляє йому в серце… Через кілька днів він зустрічає жінку, яка змогла витягти ту кулю з його душі, але їм не судилося бути разом…

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Залишенець. Чорний ворон (Шкляр В.)

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2012. – 384 с. (2)

– Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015. – 432 с. (1)

Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили — але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: «Воля України або смерть». Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони — залишенці — обрали собі смерть.

Кількість: 3

УДК 821.161.2

Пригоди на планеті Іграшок ( Мухарський А.)

Повість- казка.- К.:Зелений пес, 2003.-80с.- Книга 3.-(Читати-круто ! ).

Що буває , коли двоє міжгалактичних террористів закохуються в примхливу дівчину. Ви не повірите – цього не здатен передбачити навіть найкращий міжзорянний шпигун містер Пуп.

Кількість : 1

УДК 082

День пробудження ( Мухарський А. )

Повість-казка.- К.: Зелений пес.- 2003.-64с.-Книга 2.-(Читати- круто ).

Як хіпозаври розважаються , що їм до вподоби і що ні , а особливо що буває з тими , хто не любить хіпозаврів ,- читайте у цій книжці.

Кількість :

УДК 082

Дивовижна знахідка ( Мухарський А.)

Повість-казка .- К.: Зелений пес , 2003.-78с.- Книга 1 .-(Читати-круто ).

Вам ніколи не доводилось потрапляти в пастки , ями чи під землю? А знаходити там справжнісінького прадавнього дракона… точнішет, драконицю , яка тихо проспала під землею тисячі років ?

Кількість : 1

УДК 082

Пригоди барона Мюнхгаузена ( Распе Е.Р. )

Оповідання : Для мол. шкіл. віку/ Переказав для дітей К.І.Чуковський ; Пер. з рос. Г.М. Тютюнник ; Мал. Г. Доре.- К.: Веселка , 1995.- 79с.- (Шк. б-ка ).

Невичерпано вигадливий барон із своїми веселими побрехеньками ось уже понад два століччя будить творчу фантазію, розум і малих , в старших читачів.

Кільість : 2

УДК 082

Китеня Тимко ( Заржицька Е. )

Подорож до Австралії .Частина 4.-Х.: Юнісофт, 2016.-64с. -(Читаю сам ).

Нові пригоди Тимка та його друзів чекають на тебе в четвертій частині  ” Китеня Тимко “.

Кількість:1

УДК 082

Алладін і чарівна лампа

Переказ Л.Кузнецової  ; Іл .О Чічик .- К.: Країна Мрій, 2015.- 144с.

Ця казка цікава сюжетом ,вигадливим сплетінням фантастичного з реальним , яскравими картинами життя середньовічного арабського Сходу і ,як належить має щасливий.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

Читаємо влітку: переходимо до 5 класу

Хрестоматія / Уклад. Ю.Борисова .- Х.: Ранок -НТ ,- 2016.- 224.-( Класне позакласне читання).

Містяться твори дитячих письменників і народного фолькльору , які розширять уявлення дитини про жанрове розмаїття літератури та сформують її читацький смак.

Кількість : 1

УДК821.161.2-93

Як стати царем ( Бойко І .)

К.: Зелений пес, 2006.-112с.- (Для тих  , хто не любить читати ).

Разом з короною ти отримаєш небезпечні пригоди , підступних ворогів і вірних друзів.

Кількість :1

УДК 082

Улюблені казки

Збірка казок .- Х.: Айлес.- 2011.- 48с.-( Казки й вірші малятам ).

Зустріч з улюбленими персонажами збагатить внутрішній світ дитини , навчить вірити в перемогу добра над злом, розпізнати справжню дружбу , проявити співчуття й милосердя.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01) (100)

 

Казкове Різдво

/Пер.з англ.Чорновіл М.-К.: Поліграф книга, 2008.-52с.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01) (100)

Казки з чаріної скарбнички

/Іл. К. Бусквета ; Пер. з фран. В. Середи.- З-тє вид. без змін.- К.:  Перо , 2012.-64с.

До книжки увійшли казки , які познайомлять вашу дитину з котом у чоботях ,Попелюшкою ,маленьким каченям, якого всі вважали гидким та ін. героями.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

Казки (Перро Ш)

Зб .казок .- Х.: Пегас , 2017.- 64с.-( Веселка).

Повчальна історія Червоної Шапочки , витівки Кота у чоботях і пригоди Хлопчика-Мізинчика навчать дітей не впадати у відчай навіть за найскладніших життєвих обставин .

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

 

Казки про велетнів

/Пер. укр. Б.Чайковський  ; Худож. Тоні Вульф.- К.: Національний книжковий проект.- 2010.-55с.-( Казки -хіт ).

Кількість : 1

УДК 821.2( =01) (100)

Улюблені історії з Простоквашено ( Е.М. Успенський )

/Перекл укр. В.Г.Бойко та Б.В. Бойко.- К.: Національний книжковий проект , 2010.- 45с.-(Казкм-хіт )

Кількість : 1

УДК821.2 (=01) (100)

Улюблені казки

Збірка казок .- Х.: Пегас, 2011.- 64с.-( Веселка ).

Зі сторінок книги дізнаємося про дивовижні пригоди Омелька й винахідливого Хлопчика-мізинчика , познайомляться з працьовитим півником і красунею Русалонькою.

Кількість :1

УДК 821.2 ( =01 ) (100 )

Як козаки на весіллі гуляли

За мотивами однойменного мультиплікаційного фільму /Автор персонаж.В.Дахно ; Худож. оформ. О.Кононученка ;Вірші Т. Корольової.- “2-е вид.-К.: Казка, 2009.-63с.

Кіномитці присвятили свої твори козакам-хоробрим захисникам рідної землі , оборонцям усіх скривджених.Ця книжка створена , щоб додати дещицю до вінка невмирущої слави українських козаків

Кількість: 1

УДК 821.161.2-343

Нові історії про хлопчиків і дівчаток

Х.: Ранок, 2014.- 128с.- (Почитаймо ввечері  ).

Із книги ви дізнаєтесь про сучасних дітей, їхні маленькі прикрощі  та великі радощі , а також поринете у світ їхніх   пригод .

Кількість : 1

УДК 082

Пітер Пен і Венді ( Барі Джеймс Метью )

Повість-казка : Для мол.шк. віку /Пер. з англ. В. І.Митрофанова; Мал. М. А.Стороженка.- К.: Веселка, 1987.-149с.

Книга об удивительных приключениях  Питера Пэна – мальчика , который не хотел расстаться с детством и жил на волшебном острове.

Кількість : 1

УДК082

Казки та оповідання (Сутєєв В.Г. )

/ Худож. В. Сутєєв .-К.: Національний книжковий проект, 2011.- 144с.

Кількість : 1

УДК 082

Оповідання , казки й вірші про тварин

/Укладач Матвеєва  Г.В.-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля,2014.-125с.

Кількість : 1

УДК 082

Про малят і про звірят ( Забіла Н.)

Збірка улюблених творів для дітей  /Худ. Є. Житник.- Х.:  Школа, 2011.-80с.-( Шедеври української дитячої поезії ).

Щирі, ніжні , жартівливі , вони проникнуті безмежною любов’ю до ” малят і звірят” , до природи рідного краю.

Кількість : 1

УДК 082

Привиденя ( Отфрід Пройслер )

Казка : Для мол шк. віку / Пер. з нім. В. Василюка ; Худож. Ю. Сплавник.- К.: Махаон- Україна , 2009.-112с.

В книзі розповідається про маленьке Привиденя та його незвичайні пригоди .

Кількість : 1

УДК 821.2 ( =01 ) (100)

Останнє бажання короля ( Воскресенська Н.)

К.: Зелений Пес , 2006.-224с.-( Для тих, хто не любить читати ).

Є:  трон Королівства Мрій і купа претендентів : відьма, відьмин небіж, дід бабай  дракони та ще якась невідома зловмисна  Тінь.

Кількість : 1

УДК 082

Молочний зуб дракона Тишка ( Потапова А. )

К.: Зелений ” Пес”.- 2006.-224с.-( Для тих , хто не любить читати ).

Тільки от халепа : дракончик загубився і дістатись додому сам він не може , адже дорога лежить через царства заізних нитичів , зажерливих колобків.

Кількість  1

УДК 082

Хатина в морі (В. Іваненко )

Вид. друге / Худож.оформ. Л. Джолос, Е. Солойова.- К.: Веселка , 1977.-138с.

Багато цікавих речей про мешканців моря , річки і лісу розповіла читачеві В. Іванченко.

Кількість : 1

УДК 082

Казки ( Оскар Вайльд)

Для  мол. та сер. шк. віку / Пер. з англ. та передм.І.В. Корунця; Іл. Л.І. Андрощук .- К.: Школа , 2006.- 154с. -(Казка планета ).

Пишнота королівських палаців , бенкети вельмож змушують задуматися над несправедливістю, що панує в суспільстві , де жменька багатіїв купається в розкошах, а бідаки животіють  у страшних злиднях.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01) (100)

Чорна курка , або Підземні мешканці ( Погорєльський А.)

/ Пер. з рос. В. Герман ; Худож.  С. Набутовський .-К.: Махаон-Україна , 2007.- 64с.( Казкова скринька ).

Кількість : 1

УДК 082

Марта і бабуся , бабуся і Мортен ( Вестлі А.К. )

Повісті / Пер. з норв. Н. Іванчук ; Худож. В. Анікін , Н. Анікіна.-К.: Махаон-Україна ,2008.- 136с-( Весела компанія ).

Ця книжка вчить дітей бути добрими, чуйними, вірними вдружбі й дарує справжнє задоволення від зустрічі зтатом , мамою, бабусею та вісьмома дітьми, які живуть у лісовому будиночку.

Кількість : 1

УДК 082

Таткові нотатки (Хадановіч А. )

Пер. з білоруської І. Андрусяка ; Худож.Ю. Стахівська.- К.: Гранті-Т , 2011.- 56с.-(Дитяча іронічна поезія ).

Ця поезія весела, хвацька, задириста . а водночас напрочуд розумна і по -справжньому висока дитяча поезія.

Кількість : 1

УДК 082

Планета новорічних ялинок (Джанні Родарі )

Переказ С. Андрющенко; Іл.С. Железнк.- К.: Рошен , 2013.-29с.

Кількість : 2

УДК 082

Китеня Тимко ( Заржицька Еліна )

Частина 2/ Худож. О.Л. Железняк.- Х.: Юнісофт , 2015.-64с.

Сповнений рішучості Тимко вирушає в довгу небезпечну мандрівку до берегів таємничої Австралії, разом з ним, як завжди , найдорожчі друзі. Отож , наші мандрівники пливуть назустріч пригодам, новим відкриттям і враженням.

Кількість : 1

УДК 082

Оповідання про тварин

Зб. оповідань/ К. О. Коровін,Д.Н. Мамін-Сибіряк , Л.М. Толстой та ін. ;  Пер. з рос. Н.В. Томашевський.-Х.: Пегас, 2015.-64с.-(Веселка ).

Добрі й світлі, кумедні та сумні , історії про тварин дають змогу зрозуміти , наскільки важливим для людини є дбайливе ставлення до природи.

Кількість : 2

УДК 082

Мудрі казки

Укладач Борзова В.В./Худож. Платова С Є., Платов Ю.Є..- Харьків : Чайка , 2013.- 64с.- (Світ казок ).

Ці дивовижні історії навчать малюка виявляти життєву мудрість, відрізняти добро від зла й допоможуть сформувати інші позитивні якості дитини.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01)(100)

Казки ( Шарль Перро )

Для дош. та мол.шк.віку/Упорядкування  О .Голубенко.- О. Оптімум, 2000.-96с.

Прочитавши цю книгу ви полюбите цього чудового письменника , казками якого захоплюються  весь світ.

Кільксть : 1

УДК 821.2(=01) (100)

Триста бочок із медоми ( Григорук А. І.)

Пізнавальні оповідання .- Тернопіль: Навчальна книга , Богдан , 2012.-96с.

Книжечка оповідок “Триста бочок із медами” — пізнавальна. Прочитавши її, ви дізнаєтесь про багато речей, які, за першого погляду, тематично різні. Однак мати чітке уявлення про них повинна кожна культурна людина. Що являє собою Всесвіт? Хто такі трипільці чи скіфи? Навіщо вимірюють час? Як збудовано людський організм? Відколи з’явилися гроші? Що означає твоє ім’я?.. На ці й багато інших, не менш важливих питань тут дано лаконічну й зрозумілу маленькому читачеві відповідь. Достоїнство книжечки не тільки в доборі матеріалу, а й у вмінні автора подати його дохідливо й цікаво.

Кількість : 1

УДК 821.161.2’06

Казки ( Андерсен Г.К .)

Для мол. шк. віку/ З данської пер. Г.М. Кирпа ; Іл. І.М.Дубіч.- К.: Школа , 2006.- 320с.-( Казка планета ).

Казки у новому перекладі , що якнайкраще відтворює світ чарівних історій славетного казкаря.

Кількість : 1

УДК821.2 (=01) (100)

Містер Фокс та його друзі

Казки /Передм.Н.С. Миропольської .- К.: Інтерпрес ЛТД , 1997.- 191с. : Іл.- Укр . мовою.

Казки розповідають про незвичайні пригоди маленьких героїв , виховуть почуття добра та справедливості , любові до всього живого на землі.

Кількість : 2

УДК 821(100)

Жила собі Оленка ( Гузєєва Н. )

22 історії / Пер. з рос.І. Андусяка ; Іл. О.Мазур.-Львів : Видавництво Старого Лева, 2012.-173с.- ( Обережно: Дівчатка! ).

Третя книжка з нової серії «Обережно: дівчатка!». Колись автор придумала Капітошку і Петрика П’яточкіна – і вони стали кумирами дітей. Зараз вона розповідає про Оленку, яка жила собі у звичайній квартирі, зі звичайними батьками і звичайним плюшевим ведмедиком Борчиком. Але чомусь усе це надзвичайно цікаво!

Кількість : 1

УДК821 (100)

Чарівні канікули (Бертаріні , Маріяграція )

Для мол. тасеред. шк. віку/ Пер. укр. В. Чайковського .-К.: Національний книжковий проект, 2011.- 176с.- (Читаємо з Вінкс ).

Літо – час канікул. Фея Блум разом з улюбленим кроликом Кіко відпочиває у названих батьків на Гарденії. Вона дуже сумує за подругами й коханим Скаєм та сподівається на незаплановану зустріч… Але фей Вінкс розділяють міжпросторові бар’єри і підстопи злісних чаклунок Трікс. Чи зможуть дівчата подолати усі перешкоди й провести свої перші канікули без батьків?
Кількість :1

УДК 821(100)

 

Тетя дяди Федора или побег из Простоквашено ( Є .Успенский )

Повесть-сказка / Худож. А. С. Шер.- М.: Теремок 97 , 2000.-117с.

В этой увлекательнейшей книге Э.Успенского читатели снова встретятся с любимыми героями дядей Федором, Шариком, котом Матроскиным, познакомятся с новыми и узнают о новых невероятных приключениях друзей.

У каждого или почти у каждого человека должны быть родственники. Есть они и у дяди Федора. Среди большого количества дядь, теть и дедушек есть у него тетя по имени Тамара. Это очень оригинальная личность. Она полковник в отставке. Она имеет много наград. И хочет, чтобы все вокруг нее ходили строевым шагом. Но дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик и корова Мурка не стали ходить строем, стоять по стойке «смирно» и надевать противогазы, а взяли и перевоспитали военную тетю в очаровательную гражданку.

 

Кількість : 1

УДК 082

Майя та її мами ( Л. Денисенко )

К.:Видавництво для дітей , 2016.- 2с.

Пані Юлія каже , що діти мають рости в любові. Важливо , щоб у родині панували любов і повага , бо це і є головні цінності .

Кількість : 1

УДК 082

Дай мені долоньку

Читанка .- Харьків : Septima ,2006.- 256с.

Читанка навчить читати й рахувати , дізнатися правила поведінки на дорозі і на воді. А ще стати добрим,чуйним та розумним.

Кількість : 1

УДК 082

Казки, вірші , загадки, оповідання.

Хрестоматія для позакласного читання : 1-4 класи.-К.: ПП Голяка, 2008.-399с.

Посібник навчає дитину доброти , людяності, розкривають багатий світ духовний українця , знайомлять із річним циклом традиційних народних свят , виховують почуття патріотизму, державності, етики  людських стосунків.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Казки ( Брати Грім )

Х.:Septima , 2010.-256с.-( Казковий край).

Кількість : 1

УДК 821.2(=01) (100)

Подорож у казку

Казки .- Х.: Белкар- книга , 2010.- 48с.- ( Промінець ).

Читаючи книжку , малята навчаться відрізняти добро від зла , здійснювати гарні вчинки – захищати меньших , поважати старших .

Кількість : 1

УДК 821.161.2.-343

Пригодницькі історії

Х.: Белкар-книга, 2013.-64с.-( Веселка ).

З будь-яких складних ситуацій завжди можна знайти вихід, якщо поруч з вами є вірні друзі.

Кількість : 1

УДК 082

Скринька-веселинка

Гумористичні оповідання / Упорядник О.Д. Чередниченко .-Х.: Белкар-книга, 2007.- 64с.-( Веселка ).

Через гумор дитина вчиться  пізнавати світ у його багатоликовому різномаїтті , вчиться розрізнити добро і зло .

Кількість : 2

УДК 082

Казкові перлини

Казки .- Х.: Белкар -книга , 2014.- 64 с.-( Веселка ).

До збірки     увійшли відомі українські та зарубіжні народні казки . Вони вчать дітей мудрості , виховують почуття  гумору та розвивають творчу  уяву юних читачів .

Кількість : 2

УДК821.2 (=01)(100)

Казковими стежинками

Казки.-Х.: Белкар-книга , 2010.-64с.- (Веселка ).

На прикладах казкових персонажів діти зможуть осягнути складний світ людських взаємин , навчаться відрізняти добро від зла , а також здійснювати гарні вчинки.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Чарівне яєчко

Оповідання , вірші, загадки , казки /Упорядник О.Д.Чередниченко.- Х.: Белкар-книга, 2010.-48с.-( Веселка).

Ця книга про весну та найулюбленіші весняні свята наших діточок- Великдень і День Матері.

Кількість : 1

УДК 082

Перлини європейських казок

/Укладач В.В. Борзова .-Харьків : Чайка , 2013.-64с.- (Світ казок ).

Казки Х.К. Андерсена та Ш. Перро, запрошують дитину поринути у чарівний світ фантазії.

Кількість : 2

УДК 821.2 (=01)(100)

Казочки на добраніч

Українські народні казки.- Х.: Белкар-книга , 2011.-64с.- ( Веселка ).

На прикладах казкових персоножів діти зможуть осягнути складний  світ людських взаємин , навчаться вдрізняти  добро від зда , бути добрими та чемними .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Чарівні казки

Казки .- Х.: Белкар-книга , 2010.- 64с.-( Веселка ).

Читаючи казки , малята навчаться відрізнити добро від зла , здійснити гарні вчинки , бути сміливими  , розумними та добрими.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Дитячий віршограй

Х.: Белкар-книга , 2013.- 64с.- ( Веселка ).

Твори вчать дітей доброту , ввічливості , повазі та любові до нашої Батьківщини , до її природи , до рослин і тварин.

Кількість : 2

УДК 082

Таємниця золотої печери

Пригодницькі історії .-Х.: Белкар-книга, 2012.- 64с.-(Веселка ).

Герої наших історій дуже хоробрі кмітливі та винахідливі , тому  вони завжди виходять переможцями у боротьбі зі злом.

Кіькість : 1

УДК 082

Школа доброти

Оповідання , вірші , прислів’я , казки.- Х.: Белка-книга, 2010.- 64с.- (Веселка ).

ця книжка навчить дітей доброті , щирості, порядності, чуйності.

Кількість : 1

УДК 082

В гостях у казки

Українські народні казки .- Х.: Белкар-книга , 2014.- 64с.-(Веселка ).

На прикладах казкових персонажів діти можуть осягнути складний світ людських взаємин , навчаться відрізняти добро від зла . а також здійснювати гарні вчинки.

Кількість : 2

УДК 821.161.2-343

Що ? Де ? Як ?

Популярна енциклопедія для дошкільнят і дітей мол. шкільн . віку .-Х.: Белкар-книга, 2008.- 64с.-(Веселка ).

Діти дізнаються багато цікавого про нашу планету Земля , про  Сонце та Сонячну систему , про те хто такі динозаври , як ростуть рослини , про різних дивовижних тварин.

Кількість :2

УДК 087.5(031)

Пригодницькі історії

Х.: Белкар-книга , 2011.- 64с.- ( Веселка ).

Юні читачі потрапляють у вирій захоплюючих та неймовірних подій , які навчають їх винахідливості , цілеспрямованості , взаємоповазі , доброті .

Кількість : 3

УДК 082

Подорож у країну ввічливості

Оповідання , казки , вірші / Упорядник  Г.М. Кирпа .- Х.:  Белкар-книга , 2012.-48 с.-( Веселка )

Ця збірка відкриває дітям  прекрасний світ  добра та  любові .

Кількість : 2

УДК 082

Я все люблю в своїм краю

Оповідання , казки, вірші /Упорядник Г.М. Кирпа .- Х.: Белкар-книга , 2011.-64с.- ( Веселка ).

Ця книжка- про нашу рідну землю Україну  , про її неповторну красу  і національні символи .

Кількість : 1

УДК 082

Чарівне слово

Оповідання.- Х.: Белкар-книга , 2008.- 64с.- ( Веселка ).

Познайомившись з героями творів , діти навчаться доброті , порядночності , шанобливому ставленню до оточуючих .

Кількість : 3

УДК 082

Казковими стежинками

Казки .-Х.: Белкар-книга , 2011.- 64с.- (Веселка ).

Ця книга- золота криничка  народних казок , з якої ми черпаємо скарби народної мудрості .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Казковий детектив ( Гуріна В.В.)

Х.: Белкар-книга , 2010.- 64с.- ( Веселка ).

Герої наших казок хоч і навчаються у молодших класах , але дуже хоробрі ,  кмітливі і винахідливі.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Майже чарівна розмова ( Сухомлинський В.О.)

Оповідання , казки .- Х.: Белкар-книга ,  2015.- 64с. -(Веселка ).

Твори Сухомлинського формують у дітей найголовніше – людяність.  вони вчать читачів відрізняти гарні вчинки від недобрих , бути чемними , повашати старших , захищати менших.

Кількість : 1

УДК 082

Подорож у країну ввічливості

Оповідання , казки , вірші /Упоряд. Г.М.Кирпа.- Х.:и Белкар-книга, 2008.- 48с.- ( Веселка ).

Ця збірка відкриває дітям прекрасний світ добра та любові .

Кількість : 1

УДК 082

Пригодницькі історії

Х.: Белкар- книга , 2013.- 64с.-( Веселка ).

Юні читачі потраплять  у вирій захоплюючих та неймовірних подій , які  навчать їх винахідливості , цілеспрямованості , взаємоповазі , доброті .

Кількість :1

УДК 082

Пори року

Оповідання , вірші , казки, загадки / Упорядник Г.М. Кирпа .- Х .: Белкар- книга , 2010.-64 с.- ( Веселка )

Ця книжка відкриває  читачеві  красу  і загадковість рідної землі , познайомить його з найкращими віршами ,оповіданнями  казками для дітей . Кожній порі року присвячений окремий розділ книги.

Кількість :1

УДК 082

Англійська мова 1 клас  (Карпюк О. Д.)

– Тернопіль: “Видавництво Астон”, 2018. – 112 с.

В основі цього підручника з англійської мови лежить ефективна теорія автора про обґрунтоване вивчення англійської мови школярами початкової школи. Учбовий матеріал включає у себе фундаментальні знання, які передбачені діючою програмою законодавства України для учнів 1 класу. Дана книжка є основою навчального комплекту, який підкреслює важливу роль ігри та спілкування у процесі вивчення іноземної мови дітьми.

Кількість: 184

УДК 811.111(075.2)

Математика 1 клас (Лишенко Г. П.; Тарнавська С. С.; Лишенко К. О.)

– К.: ТОВ “Видавництво “Генеза”, 2018. – 144 с.

Підручник являє собою завдання з математики в 1 класі, відповідно до вимог освітньої програми і дозволяють розвивати самостійність, пізнавальний інтерес у вивченні математики. Пропонуються різні тренінгові вправи для розвитку уваги, логічного мислення і пам’яті, тести для перевірки засвоєння основних розділів програми.

Кількість: 143

УДК 51(075.2)

Я досліджую світ Ч.2, 1 клас (Вашуленко М. С.; Бевз В. Г.; Єресько Т. П.; Трофімова О. Г. )

– К.: Видавничий дім “Освіта”, 2018. – 112 с.

Підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2.

Кількість: 2

УДК 57.081.1(075.2)

Я досліджую світ Ч.1, 1 клас (Вашуленко М. С.; Бевз В. Г.; Єресько Т. П.; Трофімова О. Г. )

– К.: Видавничий дім “Освіта”, 2018. – 112 с.

Підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1.

Кількість: 2

УДК 57.081.1(075.2)

Я досліджую світ Ч.2, 1 клас (Т.Гільберг, С.Тарнавська, О.Гнатюк, Н.Павич )

– К.: Генеза, 2018. – 112 с.

Підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2.

Запрошуємо вас у захопливу мандрівку в навколишній світ. Ви дізнаєтесь, як багато в ньому цікавого й дивовижного. Щасливих мандрів у пізнанні світу!

Кількість: 154

УДК 57.081.1(075.2)

Я досліджую світ Ч.1, 1 клас (Т.Гільберг, С.Тарнавська, О.Гнатюк, Н.Павич )

– К.: Генеза, 2018. – 112 с.

Підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1.

Запрошуємо вас у захопливу мандрівку в навколишній світ. Ви дізнаєтесь, як багато в ньому цікавого й дивовижного. Щасливих мандрів у пізнанні світу!

Кількість: 154

УДК 57.081.1(075.2)

Українська мова. Буквар Ч.2 1 клас (Вашуленко М. С.; Вашуленко О. В.)

– К.: Видавничий дім “Освіта”, 2018. – 112 с.

Інтерактивний мультимедійний е-підручник «Буквар» знайомить дітей із буквами та звуками. Завдяки озвученню текстів першокласники навчаться сприймати на слух і правильно розуміти усне мовлення. «Гортати» сторінки підручника на екрані можна за допомогою дотику. Зручно робити закладки, щоб зберегти потрібну сторінку.

Електронний підручник доповнений великою кількістю інтерактивних завдань, які мотивують дітей та роблять навчання цікавим та ефективним.

Кількість: 134

УДК 811.161.2*кл1(075.2)

Українська мова. Буквар Ч.1 1 клас (Вашуленко М. С.; Вашуленко О. В.)

– К.: Видавничий дім “Освіта”-2018, 2018. – 112 с.

Інтерактивний мультимедійний е-підручник «Буквар» знайомить дітей із буквами та звуками. Завдяки озвученню текстів першокласники навчаться сприймати на слух і правильно розуміти усне мовлення. «Гортати» сторінки підручника на екрані можна за допомогою дотику. Зручно робити закладки, щоб зберегти потрібну сторінку.

Електронний підручник доповнений великою кількістю інтерактивних завдань, які мотивують дітей та роблять навчання цікавим та ефективним.

Кількість: 134

УДК 811.161.2*кл1(075.2)

 

Мистецтво 1 клас (Кондратова Л.Г.)

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 184 с.

Підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти.

Кількість: 164

УДК 7:791(075.2)

 

Вогнесміх (Бердник О.)

К.: Радянський письменник, 2006. – 560 с.

Олександр Павлович (Олесь) Бердник (27 листопада 1926, офіційно 25 грудня 1927 — †18 березня 2003) — український письменник-фантаст, поет, філософ, суспільно-громадський діяч. Автор понад 20 романів і повістей. Член та один із засновників Української Гельсінкської групи (УГГ). …Не за далекими зорями, не в потойбіччі таємниця нашого покликання- вона поруч, під нашими ногами, у надрах прадавньої Геї-Землі, та усвідомлення цього покликання спотворене віками марновірства. Істина проста, але шлях до неї важкий, бо в сучасній урбаністичній цивілізації найпростіше часто пов’язане з найбільшими труднощами.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Покривало Ізіди (Бердник О.)

К.: “Схід-Захід”, 2010. – 896 с.

Заключний том серії «Всесвіт Олеся Бердника» об’єднує легендарні та казкові повісті різних років. Разом з героями збірки «Покривало Ізіди» читач переживе останні дні легендарної Атлантиди, побуває в оселі Світла – Шамбалі та на Запорізькій Січі; він шукатиме живу воду безсмертя, Край Казки за межами видимого світу і у власній душі; доторкнеться до драматичного життя першої в історії жіики-філософа Гіпатії Александрійської і пройде тернистими шляхами пошуку Істини разом з видатним еллінським математиком Піфагором.
Легенди різних народів, казкові події та історичні факти химерно переплітаються на сторінках збірки «Покривало Ізіди». Повісті «Окоц-віт», «Лабіринт Мінотавра» та цикл казок «Серце Матіоли» входять до шкільної програми позакласного читання.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Королівство (Пагутяк Г.)

Х.: Фоліо, 2010. – 376 с.

«Королівство» треба було перевидати хоча б для того, щоб виправити помилки у тексті. Мали бути перевидані й «Книгоноші з Королівства», але у видавництва фінансові труднощі. Та я все одно рада, що хоча б вийшла ця книга. Читачі мене запитували, де «Славетні коти Королівства» і «Книга переліток». Оскільки я не збиралась писати продовження, то подумала, що можна написати оці дві книжки. Це було важко, бо треба було придумувати казкові історії.Я не хотіла їх штампувати, бо це найлегший шлях, і до того ж дуже нудний.У мене є лише кілька з однієї й інщої книги.Тому я даю тут рукописний варіант «Славетних котів Королівства». Не все мене влаштовує, може, колись напишу ще.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Люборацькі. Оповідання. Нариси та ст. (Свидницький А.)

К.: А.С.К. 2006. – 640 с.

У книзі вміщено твори класика української літературі Анатолія Свидницького (1834-1871), в яких розповідається про життя, звичаї, традиції українців у першій половині середині XIX століття. Позначені неповторними прикладом самобутнього таланту автора, вони витримали іспит часу і сьогодні залишаються цікавими для широкого загалу читачів»

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Вибрані твори: гумор, сатира (Дудар Є.)

К.: Вид-во “Укр. енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2011. – 608 с.

Ця книга – чергове видання багатотомної серії «Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства», в якій випускаються кращі твори видатних майстрів української та світової літератури, представлених в УЛЕ. Для творів Є. Дударя характерна соціальна гострота, лаконізм, оригінальна метафоричність і влучність художньо-сатиричного узагальнення. Чимало з них пройнято критичним пафосом стосовно негативних явищ, тенденцій у суспільному житті. До книги включено гуморески, фейлетони, усмішки, памфлети, сатиричні повісті, написані в різні періоди творчої діяльності митця.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Дикі білі коні: історичний роман (Білик І.)

К.: А.С.К., 2006. – 320 с.

Цей історичний роман відомого українського письменника, лауреата Шевченківської премії Івана Білика є першою книгою його знаменитої скіфської трилогії. Як і попередні твори автора — «Меч Арея» і «Похорон богів», — він знову веде нас у глибини минувшини.
З далекої історії, з тисячоліть, що видаються сьогодні майже вічністю, долинає золотий гомін скіфів — наших предків, які розгромили іранців-персів та їхнього царя Дарія. Головні герої роману — діти і онуки цих переможців.
Читачів зачарує далекий світ наших пращурів, невідомий і загадковий.
Ця книга — подарунок і відкриття для всіх, хто цікавиться історією.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус

К.: Наук.думка, 2008. – 272 с.

До книги увійшли поетичні твори видатних поетів України – Ліни Костенко, Олександра Олеся, Василя Симоненка, Василя Стуса, які рекомендовані шкільною Програмою з української літератури для текстуального й оглядового вивчення.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Посвітається (Гірник П.)

К.: Унів. вид-во “ПУЛЬСАРИ”, 2009. – 376 с.– (Серія «Бібліотека Шевечнківського комітету»)

2 березня 2009 року присуджено Національнупремію Україниімені Тараса Шевченка за книгу віршів «Посвітається».

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Україна очима заходу (Наливайко Д.)

К.: Грамота, 2008. – 784 с.– (Серія «Бібліотека Шевечнківського комітету»)

Ця книга є найповнішим систематизованим висвітленням рецепції України у Західній Європі XI-XVIII ст. Висвітлюється вона як історичний процес зі своєю тяглістю й парадигмами, етапами й особливостями, породжуваними як об’єктом рецепції, так і її суб’єктами. Книга побудована на великому фактичному матеріалі, в значній частині вперше введеному її автором у науковий обіг. Для автора однаковою мірою важать як інформація про історію і життя українського народу в західноєвропейських джерелах Середньовіччя і раннього Нового часу, ступінь її повноти й ідентичності, так і саме сприйняття, образ України з усіма його «домислами», «помилками» і т.п., що складався у реципієнтів і мінявся протягом століть. В цьому аспекті книга належить до імагології, галузі сучасної компаративістики, що займається вивченням національних образів народів у інших народів або реґіонів.

Видання адресується не лише науковцям, викладачам і студентам, а й широкому колу читачів, яких цікавить історія українсько-європейських взаємин.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Вибране: поезії, поеми (Олійник Б.)

К.: Етнос, 2009. – 640 с.– (Серія «Бібліотека Шевечнківського комітету»)

До видання увійшли вибрані твори видатного українського поета і громадського діяча, лауреата Шевченківської премії академіка Бориса Ілліча Олійника. Головні мотиви його творчості — утвердження людської особистості, висоти духу і моралі, соціально-філософські роздуми про долю рідного народу, історію, сьогодення і майбутнє України.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Громове дерево (Лубківський Р.)

К.: Укр. письменник, 2006. – 525 с.– (Серія «Бібліотека Шевечнківського комітету»)

Існує давня легенда (вірогідність якої підтверджується науково) про те, що карпатські майстри виготовляють трембіти лише з ялини, в яку вдарила блискавка. Завдяки новій енергетиці деревина набуває особливого звучання, себто отримує друге життя ‑ у звучанні, голосі, мелодії…

Образ «громового дерева» ‑ улюблена метафора відомого українського поета Романа Лубківського. Нею він означив свої «Вибрані твори», що виходять у серії «Шевченківські лауреати».

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Видива на дорозі (Коломієць В.Р.)

К.: Дніпро, 2007. – 608 с.– (Серія «Бібліотека Шевечнківського комітету»)

Творчість сучасного майстра української поезії Володимира Коломійця добре відома шанувальникам красного письменства. До книги вибраного «Видива на дорозі», укладеної автором напередодні свого 70-річчя, входять його кращі вірші та поеми, видрукувані у збірках – від першої «До серця людського» (1959) аж до збірки «Золотосинь», за яку автор був удостоєний звання лауреата Шевченківської премії 1993 року, а також деякі твори з інших подальших видань.

Міцно зв`язаний з народним ґрунтом, з рідною землею, автор цієї книги мовить про людину в контексті історії, – питаннями смислу людського життя перейнято чимало його поем та віршів. Прозираючи й розкриваючи через образне, запахуще Слово праглибину України, він водночас бере до серця її сучасні боління та сподівання.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Збирачі каміння: романи (Медвідь В.Г.)

К.: Україна, 2006. – 864 с.– (Серія «Бібліотека Шевечнківського комітету»)

У більшості своїх творів — від експресіоністичних новел до складних романів — Медвідь занурений у поліський регіон, часто звужуючи географію своїх творчих пошуків до одного села.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Вибрані поезії: вірші (Слапчук В.)

К.: Ярославів Вал, 2012. – 496 с.– (Серія «Бібліотека Шевечнківського комітету»)

Серія «Письменники Волині – лауреати Національної премії України ім. Т.Шевченка»

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Жак-Фаталіст (Дідро Д.)

– Харків: Фоліо, 2007. – 447 с.

Роман «Жак-фаталіст» (1773). Залишився невідомим його сучасникам і вперше був опублікований після смерті автора. В ньому було яскраво виражено неприйняття Дідро релігії і церкви, а також прихильність гуманістичним ідеалам.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Жерміналь (Золя Е.)

– Харків: Фоліо, 2008. – 510 с.

Роман Жерміналь вперше опублікований у 1885 році. Це був 13 роман Еміля Золя з двадцятитомного циклу Ругон-Маккари. У своєму останньому романі Доктор Паскаль письменник у вступі написав, в якій послідовності потрібно читати романи цього циклу. Більшість головних героїв представлені в першій книжці “Кур’єр Рогонів, але немає необхідності дотримуватися рекомендованого порядку читання, адже сюжет кожної наступної книжки розвивається незалежно від інших.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Канцоньєре (Петрарка Ф.)

– Харків: Фоліо, 2008. – 282 с.

Сонети про прекрасну Лауру – ними захоплюється весь світ, вони пройшли випробування століттями! Італійський письменник Франческо Петрарка увійшов в історію літератури під грифом вічного романтика і палко закоханого чоловіка. Але чим жив поет до зустрічі з любов’ю всього свого життя, які душевні переживання його тривожили в розквіт почуттів і якими подіями ознаменувалися останні дні життя Петрарки? Про це він написав у цьому збірнику, який складається з 366 поетичних творів. Сторінки “Канцоньєре” містять в собі загадки епохи гуманізму, а також пам’ятають руку майстра, адже Петрарка так і не закінчив творіння всього свого життя …

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Багач, бідняк: роман (Шоу І.)

– Харків: Фоліо, 2007. – 638 с.

Роман БОГАЧ, БІДНЯК – захоплююча історія про непрості долі трьох дітей Акселя Джордаха, чиї дороги розходяться після смерті батька.
Руді, який був улюбленцем у сім’ї та школі, Том, задирака і хуліган, якого батьки не особливо жалували, і горда красуня Гретхен намагаються знайти щастя. Їх чекає непростий шлях, повний поневірянь і перешкод. Для когось мрія стає ближче, а для когось досягнутий ідеал втрачає сенс, ілюзія розсіюється.
Ця книга нагадує про те, що за щастя треба не тільки боротися, але і зуміти його розгледіти. Книга читається на одному диханні.
Роман ліг в основу двох чудових телесеріалів, американського та вітчизняного, які здобули величезну популярність.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Піонери (Купер Ф.)

– Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2006. – 384 с. – (Бібліотека пригод).

“Піонери”-даним романом відкривається широкий відомий цикл книг автора про благородного мисливця Натиі Бампо на прізвисько Шкіряна Панчоха.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Звіробій: роман (Купер Ф.)

пер. з англ. Л. Солонька, О. Тереха ; худож. Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2007. – 462 с. – (Бібліотека пригод).

“Звіробій” – роман, у якому розповідається про юнацькі роки славнозвісного мисливця Натаніеля Бампо та його друга – відважного індіанця Чингачгука.
Захопливі пригоди, щире кохання і ненависть, дружба і зрада – все це відкривається читачу на сторінках роману.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Слідопит (Купер Дж. Ф.)

Роман: Для серед. і ст. шк. віку / Пер. з англ. І. Корунця [Вст. слово Н. Ейшискіної]. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан; К.: Веселка, 2006. – 464 с. – (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах “Світовид”. Серія друга. Література ХІХ століття.)

«Слідопит, або Суходільне море» — пригодницький роман Джеймса Фенімора Купера, написаний у 1840 році. Четвертий за часом створення роман пенталогії про Натті Бампо та третій епізод внутрішньої хронології серії.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Копальні царя Соломона. Дочка Монтесуми (Хаггард Г.Р.)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2004. – 448 с. (Бібліотека пригод)

В романі “Копальні царя Соломона” мисливець Аллан Квотермейн, капітан Гуд і сер Генрі Куртіс пускаються в небезпечну подорож на пошуки алмазних копалень царя Соломона. Для сера Генрі єдиною метою є знайти свого брата, який відправився за скарбами і пропав без вісті, а Квотермейн і Гуд сподіваються казково розбагатіти. Багато випробувань доведеться пройти героям, перш ніж вони дістануться до скарбниці і повернуться звідти.

У основу одного з кращих пригодницьких романів “Дочка Монтесуми” лягли історичні події епохи великих морських географічних відкриттів і завоювань. Герой твору Томас Вінгфілд, від імені якого ведеться розповідь, пише свої “спогади” відразу ж після розгрому “непереможної армади” — флоту католицької Іспанії.

Розповідаючи історію свого надзвичайного життя, Томас Вінгфілд переноситься в часи своєї юності, наповненої пристрастями, битвами і неймовірними пригодами.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Віннету. На дикому Заході (Май К.)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2006. – 510 с. (Бібліотека пригод)

“У нетрях Півночі”, “Бродяги Півночі” – захоплюючі повісті про пригоди людей і тварин в Скалистих горах, про любов до природи.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

У нетрях Півночі. Бродяги Півночі (Кервуд)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2005. – 415 с. (Бібліотека пригод)

Номінант на Пулітцерівську премію за найкращу біографію! • Твори, що входять до золотого фонду пригодницької літератури • Історії, які не поступаються культовим романам Джека Лондона та Ернеста Сетон-Томпсона • До видання увійшли твори «Бродяги Півночі», “У нетрях Півночі”.  Чи можлива дружба між ведмедем та собакою? Цілком, якщо доля звела їх змалечку. Вони разом вчилися виживати, боротися з ворогами, добувати їжу. Але одного разу їхні шляхи розійшлися: щеня побачило людей. Чи зустрінуться друзі знову і якою буде ця зустріч? («Бродяги Півночі»)

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Біле ікло. Поклик предків (Лондон Дж.)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2005. – 512 с. (Бібліотека пригод)

Джек Лондон — видатний американський письменник, визнаний майстер у жанрі оповідання, за життя якого видано 50 його книг і ще 7 — після смерті. Лондон по суті відкрив читачам усього світу Північ, не тільки створивши яскраві картини краю, а й переконливо показавши людей, які його населяють.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Рольф у лісах. Маленькі дикуни (Сетон-Томпсон)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2005. – 512 с. (Бібліотека пригод)

Ернеста Сетона-Томпсона — відомого письменника й натураліста — називали головним скаутом Америки. І справді, непереможне прагнення пізнати, вивчити, зрозуміти все живе, кожну рослину, кожну пташку чи тварину притаманне і авторові повісті «Маленькі дикуни», і хлопчику Яну — головному герою цієї захопливої книжки. Так само, як колись молодий Сетон, Ян прагне вирватись на лоно природи, досхочу милуватись її кра сою, намагається навчитися жити так, як живуть індіанці, а ко ли це йому вдається, щастю хлопчика немає меж. Повість «Маленькі дикуни» можна назвати невеличкою енциклопедією натураліста. Проте за своїм сюжетом і композицією це блискучий художній твір, цікавий і для дітей, і для дорослих.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Знак Зорро (Мак-Келлей Дж.), Серця трьох (Лондон Дж.)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2004. – 448 с. (Бібліотека пригод)

Південна Каліфорнія минулого століття. Благородний кабальєро під маскою розбійника Зорро виступає проти свавілля і беззаконня з боку губернатора штату і його прибічників. Шпага Зорро жорстоко карає пригноблювачів, відновлюючи справедливість та захищаючи скривджену людську гідність

Останній роман знаменитого американського письменника Джека Лондона (1876 — 1916) “Серця трьох” підкорює своїм інтригуючим сюжетом і незвичайним динамізмом дії. Лондон показав себе в цьому творі співаком Пригоди, поетом романтичної любові, що розгортається на тлі барвистих, незвичних декорацій.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Незвіданий світ (Дойл А. К.), Земля Санникова (Обручев В.)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2004. – 432 с. (Бібліотека пригод)

“Незвіданий світ” – роман про пригоди британської експедиції в Південній Америці, де на загубленому в хащах Амазонки гірському плато мешкають динозаври, птеродактилі, люди-мавпи і первісні племена.

“Земля Санникова” – роман про ймовірне існування в Арктиці острова Земля Санникова і про те, який автор уявляв собі життя на нашій планеті в льодовиковий період, епоху мамонтів, довгошерстих носорогів, а також і людей давньокам’яного віку.

Кількість: 2

УДК 821.161.2

Сестри Грімм. Таємниця червоної руки (Баклі М.)

– К.: Махаон-Україна, 2009. – 352 с.

Світовий бестселер! Серія дитячих детективних романів у жанрі фентезі. Головні героїні захопливих детективів — прапраправнуки казкарів братів Грімм. А отже, на читачів очікує казкова суміш незвичайних історій, пригод, фантастичних персонажів.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Сестри Грімм. Казковий перепох (Баклі М.)

– К.: Махаон-Україна, 2008. – 384 с.

Світовий бестселер! Серія дитячих детективних романів у жанрі фентезі. Головні героїні захопливих детективів — прапраправнуки казкарів братів Грімм. А отже, на читачів очікує казкова суміш незвичайних історій, пригод, фантастичних персонажів.

Кількість: 2

УДК 821.161.2

Чорна стріла (Стівенсон Р.Л.)

– Х.: ТОВ “Septima”, 2009. – 288 с.

Дія роману відбувається у XV cтолітті, під час війни Червоної та Білої троянд. Юний Дік Шелтон зустрічається з ватажком вільних стрільців і переживає багато пригод. Перш за все цей твір про мужність і шляхетність, сміливість і героїчні подвиги, про людей, які вірять, що кохання може перемогти все на світі.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Острів скарбів (Стівенсон Р.Л.)

– Х.: ТОВ “Septima”, 2009. – 368 с. (5)

Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2006. – 160 с. (1)

Пошуки скарбів, боротьба з піратами, таємниці безлюдного острова, підступність, змови, справжня дружба — усе це у знаменитому романі Р. Л. Стівенсона. Захопливі пригоди юного Джима Гокінса та його вірних друзів не залишать байдужими нікого з читачів!

Кількість: 6

УДК 821.161.2

Робінзон Крузо (Дефо Д.)

– К.: ВД “ШКОЛА”, 2009. – 384 с.

Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Иорке, який прожив двадцять вісім років у повній самотності на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу гирл річки Оріноко, куди він був викинутий корабельною аварією, під час якої весь екіпаж корабля, окрім нього, загинув; з викладенням його несподіваного звільнення піратами, написані ним самим.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Острів скарбів (Стівенсон Р.Л.), Робінзон Крузо (Дефо Д.)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2003. – 416 с. (Бібліотека пригод)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2006. – 416 с. (Бібліотека пригод)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2012. – 544 с.

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2017. – 544 с.

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2018. – 544 с.

Долі героїв, про яких ідеться у цій книзі, — підлітка Джима і моряка Робінзона Крузо — дуже схожі. Серед дикої природи, у протистоянн злу й жорстокості, завдяки працелюбству та вірі у власні сили вони не тільки виживають, а й гартуються, мужніють, стверджуючи незламність людського духу.Для широкого кола читачів.

Кількість: 5

УДК 821.161.2

Робін Гуд (Вільсон Ч., Макспедден Дж.), Айвенго (Скотт В.)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2013. – 528 с.

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2014.-528 с.

У книзі два твори різних авторів. А головна дійова особа — одна. Це англійський народний герой, благородний розбійник Робін Гуд, що разом зі своїми друзями нападав на замки й монастирі, заступаючись за скривджених та безпорадних, допомагаючи бідним. Його пригодами захоплювалося багато поколінь хлопчаків із різних куточків світу. Обидва твори пронизує спільна ідея: як часто влада вважає злочинцями найчесніших, найвідважніших, найрозумніших… найкращих!

Кількість: 3

УДК 821.161.2

Айвенго: іст. роман (Скотт В.)

– К.: Школа, 2009. – 494 с. (1)

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 345 с. (1)

Дія історичного роману “Айвенго” видатного англійського письменника Вальтера Скотта (1771-1832) відбувається в ХІІ ст. Через 150 років після завоювання Англії норманами країну і далі роздирають гострі суперечності і нескінченні війни. Прагнення короля Річарда Левове Серце припинити ворожнечу і об’єднати країну викликає постійний спротив бунтівних феодалів. На тлі запеклої боротьби за цілісність країни розгортається романтична історія кохання доблестного лицаря Айвенго і прекрасної леді Ровени.

Кількість: 2

УДК 821.161.2

 

Повітряний замок (Вінн Джонс Діана)

Львів: Видавництво Старого Лева, 2009 – 312 с.

На східному базарі торгує килимами юнак на ім’я Абдулла.
Якось йому до рук потрапив справжній скарб – килим-самоліт, який переносить його до красуні-принцеси. Юнак закохується в принцесу, однак його кохану викрадає грізний див, а на самого Абдуллу починають полювання слуги султана.
Карколомні пригоди Абдулли до останньої сторінки тримають у напрузі. А на читачів чекають приємні несподіванки і зустрічі з героями попередньої книги Діани Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула», зокрема із Софі, чарівником Хаулом і вогняним демоном Кальцифером.

Кількість: 1

УДК 821.111-93

Втеча звірів або новий бестіарій: казкова повість (Пагутяк Г.)

– К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. – 238 с.

Чому звірі покидають людей і відпливають на чарівному кораблі? Адже наша Земля така велика… Про це ви дізнаєтесь, прочитавши перший філософсько-казковий роман для дітей відомої «дорослої» письменниці, лауреата Шевченківської премії Галини Пагутяк. «Я й досі не знаю, — зізнається письменниця, — звідки взявся Каспар Гаузер, хлопчик, у якого не було дитинства. Можливо, він з’явився всупереч Пітеру Пену. А дівчинка, яку кличуть Доня, наприкінці книги здобуває ім’я, на яке заслуговує, і разом з ним місію: гармонізувати Всесвіті підтримувати в ньому лад. Маленька богиня…». Роман для дітей середнього шкільного віку.
Цю книгу можуть читати й дорослі, і діти. Можна спробувати її прочитати також звірятам.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Таємниця козацької шаблі (Мензатюк Зірка)

Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 160 с. (4)

Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – 160 с. (3)

Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с. (1)

Через детективні пригоди – до історії рідного краю. На сторінках книги – захоплююча мандрівка замками України, переплетення сучасного і минулого, містики і реальності, багато пригод і гумору. Повість для молодших школярів, яка вчить не книжного, не шароварного, а щирого патріотизму, вчить розрізняти справжнє і фальшиве.

Кількість: 8

УДК 821.161.2-3

Пані Метелиця: казки (Грімм Я. і В.)

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 256 с.

Кожне нове покоління школярів відкриває для себе неповторні казки, зібрані понад 200 років тому німецькими вченими-філологами Якобом і Вільгельмом Ґрімм. У цей збірник увійшли не лише казки, рекомендовані для вивчення шкільною програмою, а й інші шедеври братів Ґрімм, що давно стали неперехідним набутком світової літератури.

Кількість: 2

УДК 821.2.(=01)(100)

Дивовижні пригоди барона фон Мюнхгавзена, розказані ним самим (Бьоргер Г.А.)

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 136 с.

Веселі та захопливі оповідки невмирущого барона фон Мюнхгавзена. Зрозуміло, в історіях цього шановного добродія правди, м’яко кажучи, не так вже й багато, але ж (за висловом Дж. Бруно) як гарно все придумано!.. Крім того, хочемо подати читацькій аудиторії невідому і найповнішу версію “Дивовижних пригод барона фон Мюнхгавзена”. Дотепер були переклади тільки з російської, в кращому разі — з англійської. Настав час заповнити цю прогалину та ознайомити широкий загал з автентичними розповідями у перекладі з німецької. Думаємо, що це справедливо, адже легендарний барон за походженням був саме німцем.

Кількість: 1

УДК 82-3

Маленький принц (Сент-Екзюпері А.)

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 96 с.

Твори відомого французького письменника, поета, професійного льотчика Антуана де Сент-Екзюпері (1900—1944) раз у раз привертають увагу сучасного читача, бо сповнені майже містичного перегуку з нашим днем: вони пояснюють, звідки ми вийшли й куди прийшли. У своїй творчості письменник спромігся порушити такі питання, що сьогодні набули абсолютної значущості: прогрес і його ціна, панування техніки й розплата за це, ризик та відповідальність, сенс людського життя…

Філософська казка «Маленький принц» (1943), що представлена у цьому виданні, стала підсумком життєвого досвіду письменника і була перекладена понад 180 мовами світу.

Кількість: 2

УДК 82-31

Пригоди барона Мюнхаузена (Распе Р.Е.)

К.: Школа, 2008. – 240 с.

Широковідомі оповідання німецького класика Е.Распе (1737 – 1794) про небувалі пригоди вигадника-брехуна барона Мюнхгаузена.

Кількість: 1

УДК 821.112.2

Друга планета. Три грані часу: фантастичні повісті (Дімаров А.)

К.: ТОВ “Школа”, 2006. – 304 с.

Фантастичні повісті визначного українського прозаїка «Друга планета» та «Три грані часу» по-різному утверджують переконаність у нерозривності вищого розуму й добра. Юні герої потрапляють з перших же сторінок оповіді у вир дивних, захоплюючих, часом дуже ризикованих пригод…

Кількість: 1

УДК 821.161.1:17.022

Незвичайні пригоди і таємниці. Повісті-казки (Костецький А.)

Х.: Белкар-книга, 2010. – 288 с.

До збірки відомого українського письменника Анатолія Костецького увійшли захоплюючі та повчальні повісті-казки: «Все — як насправді», «Мінімакс — кишеньковий дракон, або День без батьків», «Суперклей Христофора Тюлькіна, або «Вас викрито — здавайтесь!». Герої цих творів — школярі — опиняються у різних незвичайних, а часом і скрутних ситуаціях, достойно виходити з яких їм допомагає дружба, сміливість та винахідливість.
Для молодшого та середнього шкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-343

Гуморески: старі й нові (Глазовий Павло)

К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 336 с.

Буцімто невибагливі на «естецький» слух гуморески роблять людей щасливішими і звільняють їх від страху. Звичайно, цю книжку адресовано передовсім дорослим, але такі розділи, як «Де беруться діти» та багато інших гуморесок з радістю читаються уже кількома поколіннями школярів. У цій книжці уперше зібрано найкращі твори Майстра сміху з усіх періодів його творчості.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-7

100 знаменитых сказок мира (составитель Куксова Т.Н.)

Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2013. – 416 с.

Эта книга с яркими иллюстрациями станет желанным подарком! Ведь она позволяет, не выходя из дома, совершить 100 захватывающих путешествий по самым волшебным и удивительным уголкам мира. Здесь собраны народные сказки разных стран и континентов: Англии, Франции, Австрии, Италии, Греции, Турции, Китая, Японии, Австралии, Африки – всего не перечислишь. Но главное сокровище этой уникальной коллекции – конечно же, шедевры знаменитых сказочников.

Кількість: 1

УДК 821.161-34-93

Чарівні казки

пер. з нім. Б. Бойко – К.: Країна мрій, 2008. – 28 с.

Чарівні історії: Свято сонця; Стручкове змагання; Весілля Дроздів; Лісове новосілля; Коли падають зорі; Уроки Жабеняти; Знахідка Мурашки; Лісові комори; Це чий такий черевик?; День Народження під час грози; Пригоди Шумка; Як Мишки Оленят урятували; Велика повінь; Казки про велетнів: Страшний прибулець; Лікувати велетнів – справа не хитра!; Королева бджіл; Рисовий торт; Житло для велетня; Чарівний перстень; Чарівне заклинання; Сорок шість склянок соку; Ляп-машина; Коли вибухає насіння; Справжнє відкриття; Мандрівка на коромислі /Переказав укр. Б.Чайковський. Казки про гномів: У Країні гномів; Черепаші перегони; Гном Художник; Ліфт для Мишки; Чарівний напій; Пригоди гнома Премудрика; Мандрівка на повітряній кулі; Золотий ключ; Пожежа в лісі; Лісовий театр; Вірні друзі; Як лікували лікаря Пілюлю; Заячий секрет /Переказав укр. Є.Литвиненко

Кількість: 1

УДК 821.161.2(08)

Це я зробив…

пер. з нім. Б. Бойко – К.: Країна мрій, 2008. – 28 с.

Історія з життя маленького мишеняти. Міко розбив улюблену мамину вазу, але не побоявся чесно зізнатися у скоєному.

Кількість: 1

УДК 82-34

Журавлик. Вірші, казки, оповідання

– Харків: ТОВ “Septima”, 2005. – 256 с.

До читанки увійшли найкращі вірші, оповідання та казки всесвітньо відомих авторів.
Книга призначена для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.161.2(08)

Читаємо по складах. Шість найкращих казок

– Х.: Видавничий дім “Пегас”, 2014. – 64 с.

Пропонована книга призначена малюкам, які тільки починають читати. Вона містить найвідоміші народні казки, а також популярні казки зарубіжних письменників, поділені на склади. Казки навчать маленьких читачів доброті, справедливості та кмітливості й допоможуть їм зробити перші кроки до знань легкими і цікавими.
Для дітей дошкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.161.2(08)

Я з метеликом дружу: оповідання (упорядник Чередниченко О.Д.)

– Х.: Белкар-книга, 2007. – 64 с.

– Х.: Белкар-книга, 2011. – 64 с.

До збірки увійшли цікаві розповіді відомих українських письменників про дивовижний світ живих істот, які живуть поруч із нами, про тварин та птахів, дерева та квіти.

Кількість: 2

УДК 821.161.2(08)

Кристал часу: дитячий детектив

– Х.: Белкар-книга, 2010. – 48 с.

Разом з кмітливими і хоробрими героями захоплюючих казкових детективів, що ввійшли до цієї збірки, юні читачі потраплять у вирій захоплюючих та неймовірних подій, які навчать їх винахідливості, цілеспрямованості, взаємоповазі, доброті. Для молодшого шкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.112.2-343

Казки веселого лісовичка

– Х.: Белкар-книга, 2011. – 64 с.

2018.-64с.

До збірки ввійшли авторські та народні казки. Читаючи їх, малята навчаться відрізняти добро від зла, здійснювати гарні вчинки, бути сміливими, розумними, добрими і кмітливими.
Для дітей молодшого шкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.112.2-343

Казковий детектив (Гуріна В.В.)

– Х.: Белкар-книга, 2010. – 64 с.

З героями захоплюючих казкових детективів, що ввійшли до цієї збірки, юні читачі потраплять у вирій карколомних подій: здійснять подорож у паралельний світ, знайдуть чарівну кульку, яка виконує будь-які бажання, познайомляться з прибульцями з майбутнього і потраплять к у полон до підступного чаклуна. Але усе скінчиться добре тому, що герої
наших казок хоч і навчаються у молодших класах, але дуже хоробрі і кмітливі і винахідливі.«Для молодшого шкільного віку

Кількість: 1

УДК 821.112.2.-343

Чарівний промінець. Хрестоматія для позакласного і сімейного читання. 1-5 класи (Укладач Заготова С.М.)

– Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”, 2011. – 192 с.

Перед вами книжка для читання, яка подарує вашій дитині чимало приємних хвилин. Твори, що увійшли до хрестоматії, навчать дитину бути доброю та чесною, поважати старших, любити Батьківщину, берегти природу.
На сторінках видання представлені загадки, прислів’я та приказки, а також вірші та проза вітчизняних авторів.
Матеріали книжки можуть бути використані для роботи в класі.
Адресовано учням 1-5 класів, їхнім дбайливим батькам, учителям початкової школи.

Кількість: 1

УДК 821.161.2.-93

Пригоди в чарівному лісі: казки (Суворова Л.В.)

– К.: Еко-продакшн, 2008. – 175 с.

Це друга збірка казок в авторській обробці головного редактора газети «Казковий вечір», заслуженого журналіста України Людмили Суворової, що виходить у рамках національної програми підтримки книговидання. Декілька років діти з усіх куточків України надсилали історії про звірят, пташок та інших лісових мешканців до редакції «Казкового вечора». За сюжетами маленьких письменників Людмила Суворова створила казки, а команда художників – яскраві ілюстрації, які довершили цю збірку. Казки які ввійшли до цієї збірки мають повчальний характер, де герої цих казок вчать читачів бути добрими,вихованими.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-343-053.5

Улюблені казки (зб. казок)

– Х.: Видавничий дім “Пегас”, 2014. – 64 с.

У книзі зібрані найвідоміші українські та російські народні казки, а також популярні казки зарубіжних письменників, які навчають дітей добру та справедливості, працелюбності й чесності, сміливості й кмітливості. Зі сторінок книги малюки дізнаються про дивовижні пригоди простакуватого Омелька й винахідливого Хлопчика-мізинчика, познайомляться з працьовитим півником і красунею Русалонькою. Подаруйте своїй дитині чарівний світ казок!

Кількість: 1

УДК 821.2(=01)(100)

Улюблені казки (збірка)

– Х.: Пегас, 2005. – 64 с.

У збірці — ваші улюблені казки, любі діти. Кожна з них цікава і захоплююча. Та якщо будь-яку з цих казок ви вже читали, то із задоволенням зустрінетесь з її героями знову, тим більше, що кожна з них гарно ілюстрована. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.2(=01)(100)

Казкова країна. Українські народні казки

– Х.: Сінтекс, 2010. – 96 с.

Українські народні казки були і залишаються чарівними провідниками доброти й милосердя, віри і працелюбства, мудрості та совісті. Вони безсмертні, бо в них живе і не вмирає сам народ. Казки прийшли до нас з сивої давнини, їх переказували із вуст у вуста. Ця книга дає змогу поринути у чарівний світ народних казок.
Дошкільнята, школярі молодших класів, їх батьки та дідусі з бабусями з радістю будуть слухати та читати цю гарно ілюстровану книгу.

Кількість: 1

УДК 821.112.2-343

Вусолапохвіст: вірші (колектив авторів)

– Х.: ВД “ШКОЛА”, 2010. – 80 с.

Пропонується нова чудова добірка яскравих дитячих віршиків, загадок та лічилок про наших вусатих і хвостатих друзів — котиків і песиків. Веселі й дотепні, вони нікого не залишать байдужими.

Кількість: 1

УДК 082

Казки (Перро Ш.)

– Х.: Видавничий дім “Пегас”, 2018. – 64 с.

Збірка найвідоміших казок Шарля Перро – одного з найулюбленіших казкарів багатьох поколінь маленьких читачів. Повчальна історія Червоної Шапочки, витівки винахідливого Кота в чоботях і пригоди Хлопчика-з-пальчика навчать дітей не зневірятися навіть в найскладніших життєвих ситуаціях. А неймовірні історії Попелюшки і Сплячої красуні змусять вірити в чудеса.

Кількість: 1

УДК 821.2.(=01)(100)

Казки (Брати Грімм)

– Х.: Видавничий дім “Пегас”, 2016. – 64 с.

– Х.: Видавничий дім “Пегас”, 2017. – 64 с.

До збірки увійшли кращі казки відомих німецьких письменників – братів Якоба та Вільгельма Грімм. На сторінках цієї книги діти зустрінуться із красунями Рапунцель і Білосніжкою, бременськими музиками та іншими казковими персонажами, яких у всьому світі читачі знають і люблять уже протягом двох століть. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кількість: 3

УДК 821.2.(=01)(100)

Добрі казки (Бр. Грімм)

– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2012. – 64 с.

В чергову книгу серії “Золота колекція казок світу” увійшли 5 чудових казок Братів Грімм: “Кришталева куля”, “Золота гуска”, “Русалка в ставку”, “Могутній Ганс”, “Біла змія”. У збірці діти знайдуть багато кольорових ілюстрацій.

Кількість: 1

УДК 821.2.(=01)(100)

Улюблені казки (Бр. Грімм)

– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2012. – 64 с.

Зворушливі та повчальні історії з яскравими картинками перенесуть дитину до чарівної країни казок. Для малюка це буде хвилююча й незабутня зустріч із магією!

Кількість: 1

УДК 821.2.(=01)(100)

Дивовижні казки (Андерсен Г.-К.)

– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2012. – 64 с.

Юних читачів чекають неймовірні пригоди разом з Каєм і Гердою, подорож на дно моря з русалочка, зустріч з прекрасними принцами, яких зла чаклунка перетворила на лебедів, а також інші дивовижні історії.

Кількість: 1

УДК 821.2.(=01)(100)

Чарівні казки (Г.-К. Андерсен)

– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2012. – 64 с.

Разом із нею ваш малюк порине в незвичайні пригоди принцес і принців, королів і жебраків, чудовиськ і людожерів. А як сподобається маленькому читачеві подорожувати різними світами, допомагаючи добрим чарівникам долати злих чаклунів! Що як ваша дитина хоче керувати надприродними силами?

Кількість: 1

УДК 821.2.(=01)(100)

Потішні казки (Кіплінг Р.)

– Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» 2012. – 64 с.

Потішні й повчальні казки про тварин не залишать дітей байдужими. Дітлахи дізнаються, як у слоненяти зявився хобот, а у верблюда — горб, чому ягуар плямистий, а зебра смугаста, які пригоди довелося пережити старому кенгуру …

Кількість: 1

УДК 821.2.(=01)(100)

Казки рудої лисички

– Харків: Юнісофт, 2017. – 96 с.

Дітям дуже подобаються казки, адже в них добрі, кмітливі й розумні герої завжди беруть верх, уміють розгадати хитрощі підступних негідників і перемогти обставини. Юні читачі долучаться до скарбів народної мудрості, перенесуться в чарівний світ казки. А чудові яскраві ілюстрації допоможуть розвитку концентрації, уяви і пам’яті дитини.

До збірки увійшли казки:• Заєць і Їжак• Казка про дідового півника і бабину курочку• Кривенька качечка• Лисиця та рак• Лисичка-Сестричка і Вовк-Панібрат• Пан Коцький• Фарбований Лис• Хитрий лис і розумна Качечка• Цап та баран

Кількість: 1

УДК 821.2.(=01)(100)

Казки дракона Омелька (Дерманський Сашко)

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 32 с.

Нова книжка Сашка Дерманського — наймолодшого і найвеселішого з сучасних українських дитячих письменників — це довгоочікувана мандрівка у казковий світ дракона Омелька — невтомного казкаря, що складає безліч казок, але якому завжди бракує слухачів.

Адже тільки-но він підкрадається до когось, щоб розповісти казку, як усі одразу верещать: «Дракон!» — і втікають… Можеш собі уявити, який щасливий буде бідолашний Омелько, коли ти прочитаєш і полюбиш його чудові казки…

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Коли Онисько був малесенький (Дерманський Сашко)

Харків : Теза, 2017. – 128 с.

Коли Онисько був малесенький… він боявся темряви, подорожував далекими світами,
втікав від велетенського орла…

Ця книжка — передісторія пригод Ониська,
коли вужик був іще малесенький,
а бабуся завжди цілувала його в тім’ячко.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Король Буків або Таємниця Смарагдової книги (Дерманський Сашко)

Харків : Теза, 2018. – 160 с.

Чи любиш ти загадки й таємниці? Часто доводиться докласти неймовірних зусиль, щоб розгадати таємницю, та й то не завжди вдається це зробити.
Втім, якщо за справу беруться справжні друзі, їм до снаги здолати хоч які перепони. Героєві цієї книжки, малому буці Гаврикові, також пощастило з друзями: в найскрутнішу хвилину він може покластися на симпатичну драконицю Джульєтту, мудрого лепрехуна Шмигуна, передбачливого пугача Понтія та дрібненького горобчика Петяку.
А хто вони такі, оті буки та лепрехуни?
Швидше починай читати цю книжку — і знатимеш. А заодно й дізнаєшся, чи вдалося Гаврикові й компанії здолати лихого чаклуна Нарита й розгадати таємницю Смарагдової Книги.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Бабуся оголошує війну (Дерманський Сашко)

Харків : Теза, 2013. – 160 с.

Так повелося в світі, що всі бабусі дуже лагідні та сумирні. Ніхто краще за них не розкаже казку, не заспіває колискову, не напече смачних коржиків. Одначе коли підступний лісник винищує молоді деревця заради наживи, огидні пацюки захоплюють у полон безневинну жабку, а підступний приблуда космічний посмітюх занапащує все живе на Землі, перетворюючи планету на смітник, тоді Ониськова бабуся Катастрофа хвацько перев’язує хустинку на кшталт бандани і оголошує негідникам війну.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська (Дерманський Сашко)

Харків : Теза, 2007. – 158 с.

Харків : Теза, 2017. – 158 с.

Милий читачу, якщо ти полюбляєш усілякі пригоди та незвичайні історії, тобі просто необхідно познайомитися з вужем Ониськом. Сам я вперше зустрів його ще тоді, коли не був письменником. Працював я в одному страшенно нудному місці — ресторані. І ось якось за кимось із відвідувачів туди прослизнув Онисько. Побачивши, що я нудьгую, вуж почав розповідати про себе: де живе і який він невиправний мрійник. Але, на жаль, у ресторанах вужів не дуже полюбляють, тому Онисько після недовгої розмови кудись запропав. На прощання він порадив і мені спробувати пофантазувати, як він — щоб веселіше працювалося і час швидше минав. Декілька років по тому мені ще раз пощастило побачити Ониська. Він анітрохи не змінився: був веселим, дотепним і часом задумливим. Цього разу вуж розповів історію про сонце, що падало на повітку, про своїх друзів — Евридіку, Одарочку, Джека та Кузю. Після тієї зустрічі Онисько більше не навідувався до мене. Може, він побачив, що я знайшов куди цікавішу роботу, а може, не має ані хвильки, аби заскочити на пару слів. Оскільки мені украй не терпілося повідати про вужеві пригоди, то і вийшла ціла книга. Сподіваюсь, Онисько теж колись її прочитає і вподобає, як і ти, мій любий читачу.

Кількість: 2

УДК 821.161.2-31-93

Танок чугайстра (Дерманський Сашко)

Харків : Теза, 2015. – 160 с.

Уночі, посеред лісових нетрів, ти стоїш і з останніх сил стискаєш у долоні квітку папороті. А довкола все кричить, виє, насуває…
Саме така ніч випала Іванкові, Лільці й Васькові, коли вони пішли до лісу рятувати… знайомого чугайстра.

Кількість: 2

УДК 821.161.2-31-93

Царство Яблукарство (Дерманський Сашко)

Харків : Теза, 2015. – 192 с.

Фантастичні події, які стаються з головними героями твору — Натаном і Тимком, є дещо символічними, бо вони трапляються в чарівній країні, де люди жили раніше дружньо і злагоджено, але поступово зчервивіли, і країна ця починає називатися — Царство Черв’якарство. Герої твору досить дорослі для свого віку, ерудовані, начитані, їм до снаги розгадати всі загадки з пророцтва Відуна та перемогти двоголового Цара Черв’якара, який водночас і кумедний і підступний.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська (Дерманський Сашко)

Харків : Теза, 2017. – 160 с.

Коли твоя бабуся вміє викликати дощ, то вибору в тебе не лишається: ти неоднмінно потрапиш у минуле. А вже там на тебе чекатимуть мамонти, шамани-вужі і ненаситні шаблезубі пацюки. Як отому всьому дати ради, читай у нових пригодах вужа Ониська. Хто зна, може, колись знадобиться?

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Чудове Чудовисько і погане поганисько (Дерманський Сашко)

– Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 288 с.

Пригоди Чудового Чудовиська і дівчинки Соні тривають! Улюблений дитячий письменник Сашко Дерманський зумів і Майдан відстояти, і третю частину трилогії дописати! Та ще й яку!.. Блискучі діалоги, живописні характери, природна й багата художня мова яскраво засвідчують, що Сашко Дерманський гідно продовжує літературні традиції наших веселих класиків — від Котляревського й Гоголя до Остапа Вишні і Всеволода Нестайка…

Нова порція смішних, моторошних і захопливих пригод чекає на  тебе. Погане Поганисько готове звоювати усіх нас, але в сучасній Україні так багато відважних малих і  великих героїв, що навіть абсолютне зло не завжди має шанс на перемогу…

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Чудове Чудовисько в країні Жаховиськ (Дерманський Сашко)

– Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 288 с.

У захоплюючій повісті Сашка Дерманського розповідається про продовження незвичайних пригод дівчинки Соні з чудовиськом Чу.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Чудове Чудовисько (Дерманський Сашко)

– Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 272 с. (1)

– Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 272 с. (2)

У новій захоплюючій повісті Сашка Дерманського розповідається про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців Чу мусить заробити сім подяк від людей, бо інакше його закинуть у Країну жаховиськ. Безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба творить справжні дива… Це друге — доповнене новими детективними розділами видання талановитого молодого українського письменника. Для обережного читання (щоб не надірватися від сміху).

Кількість: 3

УДК 821.161.2-31-93

Матильда (Дал Р.)

К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2015. – 272 с.

Матильда» — найпопулярніша книга Роальда Дала, одного з літературних батьків Джоан Ролінґ — авторки «Гаррі Поттера»… Матильда — геніальна дитина, проте її родичі так не вважають. Для них вона — зайвий клопіт, головний біль. І Матильда вирішує перевиховати своїх обмежених і зациклених на собі родичів, а заодно й жахливу директорку школи пані Транчбул… 1988 року «Матильду» було визнано найкращою книжкою для дітей.

Кількість: 1

УДК 821(100)

Відьми (Дал Р.)

К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2018. – 256 с.

«Відьми» — одна з найпопулярніших дитячих повістей Роальда Дала, довкола якої поміж читачами точиться чи не найбільше суперечок. Нарешті українські «малята від 5 до 105» теж мають можливість її прочитати.

Кількість: 1

УДК 821(100)

Джеймс і гігантський персик (Дал Р.)

К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2016. – 224 с.

«Джеймс і гігантський персик» — одна з найвідоміших дитячих повістей Роальда Дала. …Так сталося, що маленький Джеймс мусить жити разом зі своїми злющими тітоньками — тіткою Шкваркою і тіткою Шпичкою, які постійно коверзують і знущаються з нього. Проте одного дня стається щось надзвичайне, і життя Джеймса та його тітоньок докорінно змінюється…

Кількість: 1

УДК 821(100)

Чарлі і шоколадна фабрика (Дал Р.)

К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2013. – 240 с. (1)

К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2017. – 240 с.  (1)

К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2018. – 240 с. (4)

Казкова дитяча повість «Чарлі і шоколадна фабрика» Роальда Даля. На сторінках книги розгортається історія хлопчика Чарлі Бакета із дуже бідної сім’ї, який виграв у День свого народження квиток і отримав можливість потрапити на екскурсію до унікальної шоколадної фабрики кондитера містера Віллі Вонки. Впродовж екскурсії із Чарлі трапляються різноманітні випробування, які він зміг здолати завдяки своїй легкій вдачі і доброті, за що й отримав заслужену винагороду. У книзі є своя мораль для дітей: зло буде покаране, а добро завжди отримає винагороду. Із захопленням твір читають як діти, так і дорослі.

Кількість: 6

УДК 821(100)

Універсальна читаночка для любих дітей, які навчаються у 3 класі (Дудіна Т.К.)

– К.: Видавництво “Майстер-клас”, 2010. – 176 с.

«Універсальна читаночка» — це серія посібників із читання, яка складається з чотирьох книжок — для 1, 2, З і 4 класів — і є чудовим подарунком допитливому учневі. Універсальність посібників полягає в тому, що вони можуть використовуватися не тільки на уроках читання, але і як цікавий додатковий матеріал при вивченні провідних навчальних предметів, передбачених програмою початкової школи. Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, учителів і методистів, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів.

Кількість: 1

УДК 82(075.2)

Брати Лев’яче Серце (Ліндгрен А.)

К.: Школа, 2007. – 192 с.

Десятирічний Карл Лейон випадково дізнається, що смертельно хворий. Його старший брат Юнатан втішає його і розповідає про дивну країну Нангіяле, куди рано чи пізно потрапляють всі люди. Але сталося так, що першим в цю країну потрапляє старший брат ..

Кількість:1

УДК 821.113.6

Заворожений палац (Бенкс Р.)

– Київ: Рідна мова, 2017. – 96 с.

У першій книжці пригоди відбуваються в Завороженому палаці. Якось королева Злюча заповзялася зіпсувати свято на честь дня народження короля Веселого! Але ж усі мешканці Таємного Королівства так очікують на цю подію! Не годиться їх розчаровувати! Звичайні школярки Саммер, Еллі та Жасмин рятують становище, доводячи всім, що дружба та кмітливість можуть подолати зло й підступність.

Кількість: 1

УДК 821.111(410)

Русалчин Риф (Бенкс Р.)

– К.: Махаон-Україна (Рідна мова), 2018. – 96 с.

У четвертій книжці чарівна скринька переносить дівчаток Еллі, Саммер і Жасмин просто на морське дно! Що очікує на них у Підводному царстві? Нові друзі — русалки та тритони, морський коник Роз і прекрасна чарівна Перлина бажань. А ще, звісно, підступна королева Злюча зі своїми посіпаками — грозовими духами.

Кількість: 1

УДК 821.111(410)

Чарівниця з острова Гроз (Крюкова Т.Ш.)

Ілюстр. А.Савіцкої .-Х.: Ранок ,2012.- 384 с.- (Шкільні прикольні історії ).

Головній героїні пригодницького роману Тамари Крюкової “Чарівниця з острова Гроза” чотирнадцять років. Вона норовлива, незалежна, і у неї повно проблем, як у будь-якій дівчинки в її віці. Але вона ще не знає, що її головна проблема в тому, що вона наділена сильним магічним даром. Її чекають змови, злидні і небезпеки, перш ніж вона дізнається про те, що носить у себе на грудях заповітний оберіг — знак влади. Вона чарівниця. Їй під силу багато чого, але вона мріє стати простою смертною, тому що знає, наскільки тяжким є тягар могутності.

Кількість : 1

УДК 821.161.2 ’06

Першокласні історії. Оповідання (Воскресенська Н.)

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 96 с.

Цікаві історії про першокласників Сергійка і Владика, про їхні шкільні будні і навчання відкриє перед дітлахами книжка «Першокласні історії». Крім того, що вони повчальні, в них присутні й казкові персонажі. Наприклад, Сірниковий джин, котрий виконує кожне бажання хлопчаків. Щоправда, інколи ці бажання обертаються для них певною проблемою і вони намагаються усунути її за допомогою того ж самого джина. А взагалі, ці оповідання з перетвореннями та чудесами учать школярів досягати будь-якої мети своїми власними силами і самотужки, а також зважати на поради друзів і дорослих.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Робінзон Крузо (Дефо Д.)

– Харків: ТОВ “Septima”, 2006. – 352 с.

“Робінзон Крузо” — відомий роман класика англійської літератури Даніеля Дефо (1660—1731), що продавався тисячними накладами ще за життя автора. Твір був написаний на основі реальних подій: моряка Александра Селкірка внаслідок конфлікту з капітаном залишили з мінімальним припасом на безлюдному острові, де він провів чотири роки. Тонкощі взаємодії з природою, Богом, глибше пізнання себе, власних істинних потреб — усе це майстерно вплетено в захопливу розповідь про пригоди людини, що з комфортних умов цивілізації потрапилав непривітну “зелену пустелю” без найнеобхідніших предметів і знарядь праці. Герой наново визначає для себе цінність багатьох речей, і деякі його висновки можуть здатися нашим сучасникам дещо несподіваними.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Таємний щоденник Адріана Моула (Таунсенд С.)

– Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 240 с.

Тринадцятирічний Адріан Моул має стільки гризот, що ровесникам і не снилося. Вугрі, проблеми зі здоров’ям, складні стосунки між батьками, неприйняття його поезії — і то ще далеко не все. Читай про все це (і не тільки це) у його таємному щоденнику.

Кількість: 1

УДК 821.111

Полліанна (Портер Е.)

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 256 с. (2)

– К.: Вид.група КМ-БУКС, 2016 – 304 с. (2)

Ця книга — світовий бестселер. Кожного, хто перегорне її сторінки, вона зробить милосерднішим, вселить оптимізм у зневіреного. А чи вмієте ви грати в чудодійну гру «в радість»? Якщо ні, то прочитавши цю книгу, — неодмінно зумієте! І світ одразу ж стане добрішим. Спробуйте — переконаєтесь! Для широкого кола читачів.

Кількість: 4

УДК 82-31

Полліанна (Портер Е.)

– К.: Школа, 2006. – 224 с. (2)

– К.: Школа, 2008. – 224 с. (1)

Ця книга — світовий бестселер. Кожного, хто перегорне її сторінки, вона зробить милосерднішим, вселить оптимізм у зневіреного. А чи вмієте ви грати в чудодійну гру «в радість»? Якщо ні, то прочитавши цю книгу, — неодмінно зумієте! І світ одразу ж стане добрішим. Спробуйте — переконаєтесь! Для широкого кола читачів.

Кількість: 3

УДК 82-31

Полліанна (Портер Е.)

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 256 с. (2)

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 256 с. (2)

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 256 с. (2)

Ця книга — світовий бестселер. Кожного, хто перегорне її сторінки, вона зробить милосерднішим, вселить оптимізм у зневіреного. А чи вмієте ви грати в чудодійну гру «в радість»? Якщо ні, то прочитавши цю книгу, — неодмінно зумієте! І світ одразу ж стане добрішим. Спробуйте — переконаєтесь! Для широкого кола читачів.

Кількість: 6

УДК 82-31

Таємне Товариство Близнюків, або Чудисько озера Лох-Ойх та інші страховища (Воронина Л.)

Повість. — К. : Знання, 2018. — 143 с.

Хижі космічні прибульці-синьоморди, які володіють універсальною зброєю, хочуть перетворити Землю на власну колонію. Адже на нашій планеті існують місця сили — стародавні споруди-мегаліти, що можуть наділити будь-яку живу істоту надприродними властивостями. Однак Клим Джура, хлопець, який розуміє мову синьомордів і вміє читати їхні думки, збирається перемогти ворога його власною зброєю. Здійснити небезпечну операцію «Антижаб-4», від успіху якої залежить доля людської цивілізації, Климові допомагають не лише члени Таємного Товариства Близнюків,а й загадкове чудисько озера Лох-Ойх…

Кількість: 2

УДК 821.161.2-31

Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава (Воронина Л.)

Повість. — К. : Знання, 2017. — 141 с.

Повість. — К. : Знання, 2018. — 141 с. (Кількість 1)

На світі є люди, котрі не уявляють свого життя без драйву. От і герой нової фантастичної повісті Лесі Ворониної «Таємне Товариство Ботанів» миттєво відгукується на запрошення взяти участь в екстремальних пригодах, що відбудуться на горі з дивною назвою Підстава. Адже після неймовірних подій, які довелося пережити Климові Джурі, рятуючи людство від хижих прибульців-синьомордів, він, здається, назавжди позбувся страху і готовий сторчголов кинутися у вир найнебезпечніших випробувань.
Хіба ж хлопець міг запідозрити, що листа із за­прошенням йому прислали не його побратими з Таємного Товариства Боягузів — Жук і Заєць, а в таборі «Екстремал» його підстерігає пастка? Що ж насправді відбувається на вершечку Підстави? Невже синьоморди залишили на Землі свої секретні бази? І врешті — що заховано у «місцях сили» серед прадавніх кам’яних мегалітів-кромлехів?

Кількість: 4

УДК 821.161.2-31

Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда (Воронина Л.)

Повість. – К.: Знання, 2015. – 135 с.

Що б ви зробили, якби довідались, що на Землю має прибути десант космічних піратів-синьомордів? Мабуть, знизали б плечима й вирішили, що це дурний жарт. Та, виявляється, загроза цілком серйозна, адже синьоморди мають на нашій планеті своїх агентів, котрі вже підготували вторгнення космічних завойовників.
І лише Клим Джура та його вірні друзі можуть врятувати людство від страшної катастрофи. Але для цього треба проникнути у підземний саркофаг, розгадати таємницю­ давніх єгипетських богів і оживити Сонячного Сфінкса.
Прочитавши фантастичну повість Лесі Ворониної “Таємне­ Товариство Брехунів”, ви дізнаєтесь, чи пощастить нашим героям знешкодити підступних прибульців, провівши небезпечну операцію.

Кількість: 5

УДК 821.161.2-31

Таємне Товариство Боягузів (Воронина Л.)

Повість. – К.: Знання, 2015. – 126 с. (Кількість 16)

Повість. – К.: Знання, 2018. – 126 с. (Кількість 2)

Чи доводилось вам потрапляти у дивні й загадкові обставини? Ось ви біжите знайомою вулицею і раптом, провалившись крізь люк, опиняєтесь у секретному штабі Таємного Товариства­ Боягузів. Ваша рідна бабуся виявляється геніальною винахідницею, що створила часоліт, а Землю от-от мають захопити хижі космічні прибульці-синьоморди, які хочуть заразити людей вірусом страху. І порятунок людства залежить тільки від вас!

Головне — зуміти здолати свій страх, і тоді най­потужніша зброя перетвориться на порох, а підступні космічні завойовники стануть безпорадними. Адже кінець-кінцем ви здобудете універсальний.

Кількість: 18

УДК 821.161.2-31

Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу (Гаврош О.)

Пригодницька повість. –  Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 176 с. (Кількість: 1)

Пригодницька повість. –  Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 176 с. (Кількість: 6)

Пригодницька повість відомого дитячого письменника Олександра Гавроша розповідає про яскраві пригоди неперевершеного гірського силача Івана Сили. Прототипом головного героя повісті став легендарний закарпатський богатир Іван Фірцак, який виборов звання чемпіона Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту і об’їздив півсвіту, виступаючи в цирку, де здобув чимало яскравих перемог.

Кількість: 7

УДК 821.161.2’06-311,3

Розбійник Пинтя у Заклятому місті (Гаврош О.)

Роман. –  Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 304 с.

«Розбійник Пинтя у Заклятому місті» — це не просто роман, сповнений дивовижних пригод, які так майстерно описав один із найяскравіших сучасних дитячих письменників Олександр Гаврош. Це перша в українській літературі казкова хроніка, заснована на реаліях українських народних казок Карпатського регіону. Це запрошення в захопливу, сповнену небезпек і неймовірних перевтілень мандрівку у Закрайсвіття, де разом із шляхетним розбійником Пинтею діють нові друзі та вороги — Прунслик, Чорний лицар, Церцерушка, Зелений заєць, дракон Шаркань, Ґанджі-баба та багато інших…

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Джури і кудлатик (Рутківський В.)

Роман. 4-та книга тетралогії “Джури” – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 272 с.

«Джури і Кудлатик» — четвертий роман трилогії відомого українського письменника Володимира Рутківського «Джури», за яку її автора удостоєно Шевченківської премії. З появою цього «незапланованого» роману трилогія стала тетралогією. Це — незвичайна книжка. Історична й сучасна, смішна і мудра. В ній ідеться про життя і смерть, про земне й небесне, про перші ніжні почуття (і то не тільки в людей), про переміщення в часі, де вірність і дружба залишаються незмінними.

Кількість: 2

УДК 821.161.2’06-311.6-93(477)

Джури і підводний човен (Рутківський В.)

Роман. 3-тя книга трилогії – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 330 с.

«Джури і підводний човен» — заключна книга захоплюючої історичної трилогії «Джури». У цьому романі Володимир Рутківський знову постає блискучим оповідачем і чарівником слова.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06-311.6-93(477)

 

Джури-Характерники (Рутківський В.)

Роман. 2-га книга трилогії “Джури”- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 368 с.

Роман. 2-га книга трилогії “Джури”- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 368 с.

Це друга книга захоплюючої історичної трилогії провідного сучасного українського письменника Володимира Рутківського. У новому гостро-сюжетному романі читачі зустрінуться зі своїми улюбленими героями з попереднього роману «Джури козака Швайки» — юним характерником Саньком та його вірним другом Грициком.

Кількість: 2

УДК 821.161.2’06-311.6-93(477)

Джури козака Швайки (Рутківський В.)

Роман. 1-ша книга трилогії “Джури”, К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2016. – 336 с. (Кількість 7)

Роман. 1-ша книга трилогії “Джури”, К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2017. – 336 с. (Кількість 1)

Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідкіля вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь у новому гостросюжетному історичному романі Володимира Рутківського — одного з найблискучіших сучасних українських дитячих письменників. Його дивовижні герої — Грицик та малий волхв Санько, юний богатир Демко Дурна Сила, його мама-велетка, невломий козак Швайка зі своїм вірним вовком Барвінком та їхні численні друзі — з честю виходять із найскладніших ситуацій. А небезпека чигає на кожному кроці, а надто, коли ти зважився підняти шаблю на могутню татарську орду, а за твоєю спиною — майже нікого…

Кількість: 8

УДК 821.161.2’06-311.6-93(477)

 

Про життя і твори Тараса Шевченка (Лепкий Б.)

– Тернопіль: Джура, 2014. – 184 с.

Пропонована монографія складається з 22 розділів, в яких у хронологічному порядку відтворено все життя Кобзаря, від народження до смерті, та списку найважливіших праць про Шевченка. Однак не всі періоди життя поета представлені рівномірно. Цей твір має ознайомчий характер, але вирізняє його серед низки подібних творів і ціла низка знахідок, продумане компонування матеріалу, вдале цитування творів Шевченка й відносна “незаштампованість”.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-1.09

Соціологія: словник термінів і понять (упоряд. Біленький Є. А.)

– Житомир, Видавництво “Волинь” 2003. – 326 с.

У словнику-довіднику в доступній формі подається тлумачення найважливіших понять і термінів, які використовуються у навчальних курсах соціологічних та інших суспільних дисциплін. Видання розраховано на викладачів-суспільствознавців, студентів, всіх, хто цікавиться суспільними науками.

Кількість: 1

УДК 316

Серед темної ночі. Під тихими вербами: повісті (Грінченко Б.)

– К.: Знання, 2014. – 326 с.

Дилогія Бориса Грінченка (1863—1910) “Серед темної ночі”, “Під тихими вербами” — один із кращих творів в українській літературі, написаних на рубежі ХІХ—ХХ століть. Уже з перших сторінок читач поринає в реальний світ народних характерів, впізнаванних облич і проблем. На прикладі життя родини Пилипа Сиваша ми бачимо соціальне розшарування села, руйнацію родинних зв’язків, традицій, і це спонукає замислитись, чому люди так часто завдають одне одному горя і страждань, що треба зробити, щоб світ став добрішим? Це вічні проблеми, тому вони залишаються актуальними і сьогодні. Книга від початку до кінця читається з великим інтересом і, незважаючи на драматичність долі головних персонажів у цьому складному і жорсткому світі, підводить читача до усвідомлення важливості в житті людини справедливості й краси, які єднають серця, просвітлюють душу, без чого не можна з упевненістю дивитися в майбутнє і бути щасливим.

Кількість: 1

УДК 821.161.2

Рай-дерево. Поезія (Рудак М.)

– Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 88 с.

 Збірку віршів, що побачила світ наприкінці 2012 року у видавництві «Рута» , житомирська поетеса Марія Рудак  назвала «Рай-дерево». Це перша повноцінна книга поетеси яка складається  із таких розділів, як: «Корені», «Італійська гілка», «Самотня гілка» та «Осіння гілка», куди ввійшли 75 віршів поетеси. Вони не можуть не торкати душу, бо пише Марія Андріївна  про рідну землю, яка дає крила, про кохання і випробування, що випали на їїнелегку жіночу долю.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31

Сила м’якого знака, або повернення Руської правди ( за ред. Івшиної Л.)

— Видання друге, стереотипне. К.: ПрАТ «Українськапрес-група», 2011— 800 с.

«Сила м’якого знака…» — це книжка про незнищенність. Про глибину й могутність нашого історичного коріння. Це спроба «Дня» та наших авторів не тільки дослідити Київську Русь як історичне явище, а й зрозуміти історію її Історії.

Ця книжка — про те, як минуле нашого народу намагалися привласнити і як воно не піддало­ся. Як державотворчий, культурний і духовний спадок княжої доби перекроювали спершу Російська імперія, а згодом — Радянський Союз. І як ці спроби повторюються сьогодні, вже на нових рівнях. Не дарма відомий британський вчений, громадський діяч і журналіст Ланселот Лоутон у 1930-х роках назвав анексію Київської Русі «одним із найбільших політичних шахрайств у нашій історії».

Автори книжки переконані, що повернення Руської правди та зміцнення української ідентич­ності сьогодні вкрай важливе не лише для нас, а й для Росії та Європи. Українська спільнота дозріла, щоб прийняти історичну правду в повному обсязі. З усією відповідальністю, яка з цього випливає.

Кількість: 1

УДК 94 (477) «08/19»

“Ваші мертві вибрали мене…” (Мейс Дж.)

– К. : Укр. прес-група, 2008. – 672 с.

Це перше в Україні видання основних праць відомого американського історика. Лейтмотив книжки – конкретні питання політики, економіки, культури, своєрідна соціальна діагностика паталогій суспільства і держави, пошук оптимальних рішень універсального непроминального значення. Становлення громадянського суспільства, свобода слова, свобода особистості – ці та багато інших актуальних питань розглядаються на основі гуманістичних світоглядних концепцій за допомогою широкого інтелектуального інструментарію, яким блискуче володів видатний американець з українським серцем.

Кількість: 1

УДК 93(477)19

Таємниця Тухольських борів. Повість-спогад (Борович-Ткачук Н. Ю.)

Житомир: “Полісся”, 2006. – 228 с.

Під час окупації фашистами нашого краю молоденька вчителька-підпільниця із села Студениці, що під Коростишевом на Житомирщині, разом з іншими дівчатами-полонянками була вивезена на каторжні роботи в табір “Кенігсбрух-Вест”, де їм, нескореним українкам, за допомоги місцевих польських патріотів удалося налагодити зв’язки з партизанами, а пізніше – втекти до лісу і влитися до десантованої на польське Помор’я польсько-радянської розвідувальної групи “Волга”.

Кількість: 1

УДК 821.161.2(477.42)’06-32-94

 

Василь Симоненко: нарис життя і творчості (Ткаченко А.О.)

– К.: Дніпро, 1990. – 312 с

У нарисі, який є першою спробою літературного портрету відомого поета, розглянуто збірки “Тиша і грім”, “Зкмне тяжіння”, “Поезії”, “Лебеді материнства”, книжку новел “Вино з троянд”, в яких знайшли відображення своєрідність взаємопроникнення його громадянської та інтимної лірики, актуальність сатири і гумору, глибокі потенції гідно не поцінованої у свій час прози та публіцистики майстра слова.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06.09(092)

Житомирський державний університет імені Івана Франка (автор-упорядник Білейчук Я.)

ред. колегія: П. Ю. Саух, В. Г. Кремень, М. В. Попович [та ін.] ; ЖДУ ім. Івана Франка. – Київ : Логос Україна. – 200 с.

Ред.кол. Саух П.Ю.,Кремень В.Г.,Попович М.В. і ін.К.:Логос Україна,2009.-197с.

Ювілейне видання до 90-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка висвітлює історію та багаті традиції цього навчального закладу, його сьогодення та перспективи. У книзі подано біографії видатних випускників університету: письменників, журналістів, науковців, державних та громадських діячів, що своїми досягненнями примножують надбання України та звеличують славу alma-mater, як одного з найпотужніших центрів освіти України.

Кількість: 2

УДК 908

Енциклопедія Олімпійського спорту в запитаннях і відповідях (Булатова М. М.)

– Київ: Олімпійська література, 2011. – 400 с.

Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення запитань і відповідей.

Кількість: 1

УДК 796.032(031)

Олімпійське сузір’я України (Бубка С., Булатова М.)

– Київ : Олімпійська література, 2013. – 252 с.

Видання пропонує екскурс в історію досягнень українських атлетів в олімпійському русі, починаючи з 1952 року. У книзі подано відомості про історію о олімпійських видів спорту, створення відповідних федерацій в Україні та їх керівників, і насамперед, довідкову інформацію про українських тренерів, які вивели своїх учнів на олімпійський п’єдестал.

Кількість: 1

УДК 796(09)796.4(09)

Black Beauty (by Sewell Anna)

— Kyiv : Znannia, 2018. — 222 p. — (English Library).

Цю книгу англійська письменниця Анна Сьюел (1820—1878) присвятила своїм улюбленим тваринам — коням. Породистий, вихований, покірливий і вірний кінь Чорний Красень розповідає про своє життя, починаючи від безтурботного дитинства маленького нетямущого лошатка і до зрілого віку, коли, зазнавши за довгі роки служіння людям і добра, і кривд від різних хазяїв, зрештою знаходить своє щастя. Оскільки всі події показані очима коня, читачеві легше зрозуміти цих благородних тварин, перейнятися їхньою долею. Книга викликає співчуття до кожної живої істоти, вчить милосердя й любові не лише до тварин, а й до людей.

Кількість: 1

УДК 821.111’06-31

Феї

– К.: Країна Мрій, 2014. – 96 с.

18 неймовірних історій про фей…
Елалі – фея, яка дарує поцілунки…
Памела – фея, яка дбає про тварин…
Усмішка – фея, яка дарує радість…
Пориньте у чарівний світ магії і добра…

Кількість: 1

УДК 82-34

Новорічні пригоди: вірші, казки, оповідання (упорядник Кирпа Г.М.)

– Х.: Белкар-книга, 2009. – 48 с.

Ця книжка є чудовим подарунком для юних читачів. Вона розповість про зимові свята, які, безперечно, надовго залишаться в душі кожної дитини, як пам’ятка про найкращі дарунки матінки Зими. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.161.2(08)

До нас прийшла зима (укладач Хрустальова С.В.)

– К.: Літера ЛТД, 2012. – 64 с.

Збірка віршів, казок, оповідань, колядок, щедрівок до новорічних свят. Старші діти зможуть прочитати їх самі, а малятам їх прочитають дорослі.
Ця книжечка стане у пригоді вихователям масових і спеціальних дошкільних установ, логопедам, студентам педагогічних коледжів і вузів, батькам дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Кількість: 1

УДК 821.161.2(08)

Ласочка

Оповідання і казки /Упорядник Г.М. Кирпа.- Х.: елкар-книга, 2012.-64 с .- ( Веселка ).

Ця книга вчить дітей доброті ,чуйності , любові та шанобливому  ставленню до природи.

Кількість :1

УДК 082

Подорож у казку

Казки.- Белкар-книга , 2009.- 48с .- (Промінь ).

Читаючи казки , малята навчаться відрізнчти добро від зла , здійснювати гарні вчинки-захищати менших  поважати старших.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Українські народні казки

Ч.1- Х.: Septima , 2005.- 265 с.-( В гостях у казки ).

В мцій книзі ми з вами дізнаємося про хитруню-лисичку злого сірого вовка , маленького зайчика , про Котогорошко , Кирила Кожум’яку та інших дивобагатирів .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Подорож Алі до країни до Країни Сяк-Таків (Малик Г.)

Вінниця: “Теза”, 2006. – 123 с.

”Аля схопила сяк-така лівою рукою, а правою смикнула язичок ”блискавки”. Мить — і стосик паперів опинився у неї в руках. Порожній сяк-так заверещав, як несамовитий, впав на спину і почав дриґати ногами.
— Ану замовкни! — цитьнула Аля. — Замовкни і слухай!”
Думаєш, це лякачка, вигадана дорослими? Але коли ти в чужій країні і на тебе щохвилини якийсь сяк-так пише ябеду, коли на тебе нападають байдики і арештовують тебе, а Прокурорський Кріт виносить вирок, коли ширяться чутки, ніби таланти закопують у землю, тоді…
Тоді на тебе гарантовано чекають нові карколомні пригоди. Читай з насолодою! Для молодшого шкільного віку.

Кількість: 2

УДК 821.161.2’06

У нас сьогодні свято

Укладач  І.А. Біляєва.- Х.: Белкар-книга , 2005.-64с. (Веселка ).

У цій книзі ви дізнаєтеся про походження свят , про те коли і як їх святкують , а вірші додадуть вам емоційного настрою.

Кількість : 1

УДК 082

Веселі Роджерси та Примарний галеон (Даддл Дж.)

пер. з англ. Н.В. Бхіндер. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2018. – 160 с.

Кожної повні неподалік Нудноморська з’являється таємничий корабель, а вранці… мешканці міста підраховують збитки. Дивним чином у них зникають золото та всілякі цінні речі. І ніхто не може зупинити злодія… Матільда кличе на допомогу свого найкращого друга Джима Молодця, і невдовзі до берега причалює «Чорна Діра», на палубі якої перебуває вся родина Веселих Роджерсів з дідусем на чолі. Оце так! Саме час розпочати пошуки крадіїв, але немає жодної зачіпки. Зрозуміло одне: до пограбувань напевно причетний старий пірат, якого давно вважають за мерця… А де пірати — там ризик, незліченні скарби та неймовірні пригоди!

Кількість: 1

УДК 82-93

Маляка принцеса Драконії (Дерманський Сашко)

Вінниця: ПП “Видавництво “Теза”, 2015. – 160 с.

Як розпізнати і правильно проковтнути принцесу. Саме такому навчають… у драконячій школі. Та Драго і Пиптик, учні – дракончики, вважають, що все те — нудота. Бо де ж вони є, ті принцеси? Нема їх давно. А може, й не було ніколи. Бо як же ти знатимеш, що перед тобою — справжнісінька принцеса? От і Драго і Пиптик не знали, доки не довелося летіти на її пошуки.

Кількість: 1

УДК 821.161.2-31-93

Казкова скринька

Казки.- Х.: Белкар-книга , 2006.- 64 с .- ( Веселка ).

Ця книга-золота криничка народних казок , з якоЇ ми черпаємо скарби народної мудрості.Діти зможуть осягнути складний світ людських взаємин , навчитися відрізняти добро від зла ,а також здійснювати гарні вчинки.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Нечиста сила (Королів-Старий В.)

Казки: для мол. та серед. шк. віку – К.: Веселка, 2006. – 190 с.

Казки: для мол. та серед. шк. віку – К.: Школа, 2006. – 256 с.

Казки: для мол. та серед. шк. віку – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2005. – 192 с.

Казки: для мол. та серед. шк. віку – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 160 с.

До цієї книжки увійшли фантастичні казки українського письменника, які повертаються до читача із двадцятих років.
Демонічні сили, створені народною фантазією, діють у казках активно і переважно на користь людям.

Кількість: 4

УДК 821.161.2-343

Казковими стежинками

Казки.-Х.: Белкар-книга, 2006.-64 с . – ( Веселка ).

На прикладах казкових персонажів діти зможуть осягнути складний світ людських  взаємин , навчаться відрізняти добро від зла , а також здійснювати гарні вчинки .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Русалонька із 7-В і дуже морська історія (Павленко М.)

Книжка 5. Вінниця: Теза. 2016 – 256 с.

Софійці забракло слів, вона боялась навіть дихнути, аби не сполохати, не порушити це метеликове повітря, цю диво-казку! Цілий феєрверк, ціле багаття метеликів безгучно зірвалися з куща, засвічуючи супроти сонячних променів свої чудові коричневі крильця з барвистими цятками!… Метелики літали, мерехтіли, танцювали, сідали на плечі, волосся, одяг!.. Таке воно Софійчине кохання -стрімке, казкове, мерехтливе. Тільки от не приторне, як на справжню любов?

Кількість: 1

УДК 821.121.2’06

Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту (Павленко М.)

Книжка 4. Вінниця: Теза. 2016 – 288 с.

І що то за доля в Софійки така-нерозділене кохання! От і цього разу-подумати тільки! – закохалася в чоловіка рідної тітоньки. Добре хоч бачитися можуть часто, бо мають спільну справу. Так, спільну справу, бо Софійка розшукує зниклі полотна. Що ж, у неї так завжди: кохання і розшук переплітаються так щільно, що гадки не маєш, як усьому тому дати раду…

Кількість: 1

УДК 821.121.2’06

Русалонька із 7-В проти русалоньки із Білокрилівського лісу (Павленко М.)

Книжка 3. Вінниця: Теза. 2016 – 288 с.

І знову — суперниця! Весь клас ахнув! Струнка й тоненька, мов очеретинка. Очі — два бездонні озерця.
Коси — до колін, як у ляльки Барбі з вітрини найдорожчого магазину… Милувалися нею всі: школярі, вчителі, технічки.
А на перер­вах під кабінетом, у якому перебував її, Софійчин 7-В, ніби випадково збиралися старшокласники.
На Кулаківського можна махнути рукою: пропав остаточно! Але ж Сашко?!.
Тепер Софійка сама, сама проти однокласників і старшокласників, сама проти баби Валі, проти мами й тата,
навіть проти тітоньки Сніжани — сама проти цілого світу.

Кількість: 2

УДК 821.121.2’06

Добре зернятко-гарні сходи

Оповідання і вірші .- Х.: Біляєв В.Г., 2007.- 64 с.-( Веселка ). (1)

Оповідання і вірші .- Х.: Біляєв В.Г., 2010.- 64 с.-( Веселка ). (3)

Оповідання і вірші .- Х.: Біляєв В.Г., 2015.- 64 с.-( Веселка ). (1)

Познайомившись з герояим творів , діти навчаться доброті , порядності, шанобливому ставленню до оточуючих.

Кількість: 5

УДК 082

 

 

Русалонька із 7-В та загублений у часі (Павленко М.)

Книжка 2. Вінниця: Теза. 2016 – 220 с.

Книжка 2. Вінниця: Теза. 2018 – 224 с.

«Русалонька із 7-В та загублений у часі» – друга книжка із серії, яка продовжує історію дівчинки Софійки й розповідає про її пригоди під час перебування в літньому таборі. Окрім знайомих із першої книги Вадима і Сашка, читач зустрічає тут іще й Яна-Казимира Дашковича – хлопчика-привида з минулого, який живе у Леськовичівському замку і мріє «знайтися у своєму часі», Павлика та Вікусю. Марина Павленко не зраджує традиції поєднання реальних і вигаданих чи міфічних, фольклорних персонажів.

Кількість: 2

УДК 821.121.2’06

 

Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських (Павленко М.)

Книжка 1. Вінниця: Теза. 2017 – 224 с.

Книжка 1. Вінниця: Теза. 2016 – 224 с.

«Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» – це перша книга із трилогії Марини Павленко. Сучасна казка про сучасну Русалоньку Софійку, яка навчається у 7-ому класі. Книга розрахована на дітей віком від 7 до 14 років. Приголомшливі пригоди та магічні ритуали гарантовані. А ще – подорож у часі, де через минуле головна героїня змінює теперішнє, елементи етимології, надприродні вміння і посилання на всім відому казку Ганса Крістіана Андерсена. Софійка не розуміє, навіщо існують казки із нещасливим закінченням, але як завершаться її власні пригоди?

Кількість: 2

УДК 821.121.2’06

 

Аліса в Країні Чудес (Керролл Л.)

Пер. з англ. В. Панченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2018. – 152 с.

Пер. з англ. В. Панченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2017. – 152 с.

Льюїс Керрол не без усмішки писав, що “Алісині пригоди у Дивокраї” розраховані на дітей віком від п’яти років до п’ятнадцяти, від п’ятнадцяти — до двадцяти п’яти, від двадцяти п’яти — до тридцяти п’яти і т. д. … А для малят віком від “нуля до п’яти років” він спеціально скомпонував “Дитячу “Алісу”! Отож перекладачеві Керролового шедевру немає жодної потреби спрощувати його стилістику. Тим часом у нас узвичаїлася саме така практика. Пропонований переклад відзначається свіжістю “прочитання” першотвору, що дає змогу ознайомити читача з повнокровною, автентичною “Алісою”.

Кількість: 3

УДК 821.111-343-93=161.2

Алісині пригоди у Дивокраї (Керрол Л.)

Пер. з англ. В. Корнієнка. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 208 с.

Льюїс Керрол не без усмішки писав, що “Алісині пригоди у Дивокраї” розраховані на дітей віком від п’яти років до п’ятнадцяти, від п’ятнадцяти — до двадцяти п’яти, від двадцяти п’яти — до тридцяти п’яти і т. д. … А для малят віком від “нуля до п’яти років” він спеціально скомпонував “Дитячу “Алісу”! Отож перекладачеві Керролового шедевру немає жодної потреби спрощувати його стилістику. Тим часом у нас узвичаїлася саме така практика. Пропонований переклад відзначається свіжістю “прочитання” першотвору, що дає змогу ознайомити читача з повнокровною, автентичною “Алісою”.

Кількість: 3

УДК 821.111

Алісині пригоди в Дивокраї. Аліса у задзеркаллі (Керрол Л.)

Пер. з англ. В. Корнієнка. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 432 с. (Кількість 1)

Пер. з англ. В. Корнієнка. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 265 с. (Кількість 2)

Пер. з англ. В. Корнієнка. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 224 с. (Кількість 1)

Льюїс Керрол не без усмішки писав, що “Алісині пригоди у Дивокраї” розраховані на дітей віком від п’яти років до п’ятнадцяти, від п’ятнадцяти — до двадцяти п’яти, від двадцяти п’яти — до тридцяти п’яти і т. д. … А для малят віком від “нуля до п’яти років” він спеціально скомпонував “Дитячу “Алісу”! Отож перекладачеві Керролового шедевру немає жодної потреби спрощувати його стилістику. Тим часом у нас узвичаїлася саме така практика. Пропонований переклад відзначається свіжістю “прочитання” першотвору, що дає змогу ознайомити читача з повнокровною, автентичною “Алісою”.

Кількість: 4

УДК 821.111

Новорічні пригоди

Вірші , казки, оповідання/ Упоряд. Г.М.Кирпа.-Х.: Белкар-книга 2009.- 48 с.-(Промінець ).

Зимові свята – найулюбленіші свята дітей. У ці дні можуть збуватися найпотаємніші мрії кожнго , траплятися неймовірні пригоди і відбуватися чудеса.

Кількість : 1

УДК 082

Олексій , Веселесик і Жарт-птиця (Нестайко З.В.)

Казка.- К.: Белкар-книга, 2007.- 64 с.( Промінь ).

Читачі познайомляться з дивовижними пригодами хлопчика Олексія , який одного разу перетворився з симпатичного і веселого малюка на плаксу і капризулю , що перестав слухатися своїх батьків  і поважати товаришів.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Мауглі (Кіплінг Р.). Тарзан (Берроуз Е.)

Х.: ВД “ШКОЛА”, 2013. – 469 с. – (Золота серія “Бібліотека пригод”)

Х.: ВД “ШКОЛА”, 2003. – 384 с.

Упродовж століть збереглася популярність письменників Р. Кіплінга та Е. Берроуза, яких об’єднали в цій книзі їхні герої — Мауглі і Тарзан. Тісно переплітаються надзвичайні історії життя хлопчиків: обидва виросли у джунглях серед диких звірів, обидва не просто вижили, а стали сильними, мужніми, розумними людьми, здатними захищати добро і протистояти злу, втілюючи в собі переваги природи та надбання цивілізації.

Кількість: 2

УДК 82-93

Веселий трамвайчик

Худож. П. В. Мірончик .-Х.: Белкар-книга, 2008.-48 с.-( Промінь ).

Читаючи вірші , маляа навчаються  відрізнити  добро від зла , здійснювати гарні вчинки.

Кількість : 1

УДК082

Абетка дружби

Оповідання, вірші, казки , прислів’я ,приказки/Упоряд. О.Д. Чередниченко .-Х.: Белкар-книга , 2011.- 48с.- ( Промінець ).

Твори допомагають дитині зрозуміти й засвоїти морально- етичні основи дружби , розвинути вміння дружби , вибирати й цінувати дружбу.

Кількість :1

УДК 821.2 (=01)(100)

20000 льє під водою (Верн Ж.)

Роман: Для серед. шкіл. віку / пер. із фр. Д. Паламарчука – К.: Веселка; Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 299 с.

Х.: ВД “Школа”, 2004. – 384 с. (Кількість 3)

Жуль Верн — видатний французький письменник, класик науково-фантастичної та пригодницької літератури. Його творча спадщина налічує 115 великих томів. У цій книзі описано дивовижні пригоди професора Аронакса та його друзів, які потрапили на підводний човен геніального вченого і мужнього борця за свободу капітана Немо і яким океани розкрили свої таємниці…

Кількість: 5

УДК 82

Казки для малюків

Укладач В. В. Борзова .- Х.: Чайка , 2013.- 64 с. -(Світ казок ).

Діти дуже люблять казки . адже в них завжди добро перемагає зло , а історії мають щасливий кінець.

Кількість : 1

УДК 821.2 ( =01 )(100)

Діти капітана Гранта (Верн Ж.)

Роман / Жуль Верн ; пер. з фр. Т. Воронич — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан; К.: Веселка, 2004. — 576 с.

Герої творів Жуля Верна — мандрівники, вчені, винахідники, дослідники — завжди розумні, вольові, шляхетні й людяні. Вони не знають, що таке вагання, суперечності, сумніви. Обравши мету, йдуть до неї, долаючи труднощі й небезпеки; невтомно борються за свободу і справедливість, захищають бідних і знедолених. З самого початку Жуль Верн підкреслює, що дії капітана Ґранта зумовлені його світоглядом патріота і є політичним протестом. З розвитком сюжету твору письменник неодноразово торкається актуальних проблем свого часу. Мандрівники шукають Ґранта в Південній Америці, в Австралії, в Новій Зеландії. Докладно розповідаючи про флору й фауну цих країн, Жуль Верн не забуває нагадати і про поневолення тубільних племен білими завойовниками-колонізаторами, про жорстокі репресії та рабське існування.

Кількість: 1

УДК  821.133.1

Казки ( Андерсен Г.К.)

Зб. казок / Худож. О.П. Радченко , М.С. Мосіяш.- Х.: Пегас, 2015.- 64 с .-( Веселка ).

Зб. казок / Худож. О.П. Радченко , М.С. Мосіяш.- Х.: Пегас, 2017.- 64 с .-( Веселка ).

Історії про нове вбрання короля і принца -свинопаса навчають юних читачів життєвої мудрості , а вчинки Герди, русалоньки та ін . героїв є справжнім прикладом доброти й любові до ближнього .

Кількість : 4

УДК821.2(=01)(100)

Народні оповідання (Вовчок М.)

Х.: Віват, 2018. – 176 с.

Вибрані твори з «Народних оповідань» Марка Вовчка. Глибока прірва розділяє панів і кріпаків… Устина, яка, здається, не вміє журитися, змушена служити вередливій панночці. Олеся, заможна козацька донька, закохалася в кріпака, за ним ладна йти у неволю — і не уявляє, що, ставши кріпачкою, не матиме влади над своїм життям і життям дітей… Горпина втрачає дитину, бо змушена йти на панщину, а не доглядати її, хвору… Немає кінця несправедливості і журбі. Та Іванові Кармелюку несила миритися з тим,як бідують прості люди. І скоро чутка про розбійників, що відбирають гроші в багатіїв і допомагають бідним, розноситься краєм…

Кількість: 1

УДК  821.161.2

Пригоди близнят-козенят ( Нестайко В.З.)

Казка/Худож.Черткова Л.В.-Х.: Белкар-книга, 2010.- 64с.- ( Промінець ).

Ця книжка про казкові захоплюючі пригоди двох маленьких неслухняних хлопчиків -близнюків , який злий чаклун перетворив на козенят.

Кількість : 3

УДК 821.161.2-343

Лісова пісня (Українка Л.)

Х.: Віват, 2017. – 144 с.

Найромантичніша п’єса шкільної програми – тепер у сучасному оформлені! Створена в 1911 році, драма-феєрія “Лісова пічня” Лесі Україники розповідає чуттєву й драматичну історію кохання лісової красуні Мавки та сільского парубка Лукаша. Магічний світ “Лісової пісні”, населений персонажами української народної міфології, проілюструвала молода художниця Поліна Дорошенко.

Кількість: 3

УДК  821.161.2

Тіні забутих предків. Дорогою ціною (Коцюбинський М.)

Х.: Віват, 2017. – 144 с.

“Тіні забутих предків” Михайла Коцю­бинського (1864—1913) — справжній шедевр української літератури. В основу твору покладена гуцульська легенда про дивовижну любов юних Івана і Марічки. Кохання наповнює їхнє життя сенсом, проходить через усі життєві випробування, високо підносить і залишається з ними навіть після смерті. Повість сповнена яскравим колоритом гуцульського життя, віруваннями­, чарівними співанками, карпатським словесним орнаментом. Вона захоплює­ читача і засвідчує одвічність людської історії, чистоти почуттів, жадання добра в людях і абсолютну цінність кришталево чистої любові.

До видання входить також романтична повість­ “Дорогою ціною”.

Кількість: 2

УДК  821.161.2

Коти-розбійники

Дитячий детектив.- Х.: Белкар-книга, 2011.- 48 с. – ( Промінь).

Юні читачі потраплять у вирій захоплюючих та неймовірних подій , які навчать їх винахідливості, взаїмоповазі, доброті.

Кількість : 1

УДК 082

Останній з могікан (Купер Ф.)

К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2016. – 432 с.

“Останній з могікан” Джеймса Фенімора Купера (1789—1851) — роман, у якому з великою майстерністю відтворено взаємини європейців та індіанських племен часів англо-французької війни за панування над північно­американськими землями. У центрі оповіді дві тендітні сестри, що прагнуть потрапити до форту свого батька, командира загону англійців, та їхні мимовільні захисники — благородні індіанці Ункас і Чингачгук та відважний мисливець Соколине Око. За звичайною, хоч і сповненою непередбачуваних поворотів подій, історією проступає захоплення автора моральними цінностями і звичаями американських індіанців, їхньою сміливістю, мужністю, глибока повага письменника до людини, віра в її людяність, незалежно від кольору її шкіри.

Кількість: 1

УДК 821.111

Чарівні казки ( Андерсен Г.К. )

Худож. М. Бабіч.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2012.- 64 с.-( Золота колекція казок світу ).

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Пригоди Тома Сойєра (Твен М.)

К.: Країна мрій, 2011. – 272 с.

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 320 с. (Кількість 1)

Знаменита повість видатного американського письменника Марка Твена (1835—1910). З неперевершеною майстерністю автор змальовує світ захоплень хлопчика-непосиди, бешкетного, невгамовного, але щирого і по-справжньому доброго. «Пригоди Тома Сойєра» — один із найяскравіших творів для дітей за всю історію дитячої літератури.

Кількість: 4

УДК 821.111(73)-3

Мудрі казки ( Гауф В .)

Худож. М.Бабич .-Х.: Клуб сімейного дозвілля , 2012.-64 с.- ( Золота колекція казок  світу) .

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Пригоди Тома Сойєра (Твен М.)

Харків: ТОВ “Septima”; 2006. – 256 с. (Кількість: 2)

К.: Школа, 2002. – 271 с. (Кількість: 1)

Знаменита повість видатного американського письменника Марка Твена (1835—1910). З неперевершеною майстерністю автор змальовує світ захоплень хлопчика-непосиди, бешкетного, невгамовного, але щирого і по-справжньому доброго. «Пригоди Тома Сойєра» — один із найяскравіших творів для дітей за всю історію дитячої літератури.

Кількість: 3

УДК 821.111(73)-3

Кіт да Вінчі. Пограбування банки (Матюшкіна К.)

для серед. шк. віку / катя Матюшкіна; пер. з рос. Оксана Думанська, Надія Кир’ян. – К.: РІДНА МОВА, 2014. – 192 с.: іл.

Геніальний кіт да Вінчі виявив мапу скарбів Анаконди і, природно, показав її друзям і знайомим. Проте підступний Зиза збирається розладнати плани суперсищика кота да Вінчі. Він викрав мапу й має намір, хоч що б там стало, першим дістатися до скарбів.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Казки для малят

Худож. Пліска Т.В. , Варавін С. В.- Х.: Пегас , 2005.- 64с .

На вас чекають казкові герої , фантастичні події  , чудодійні предмети.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Кіт да Вінчі. Навала сновид (Матюшкіна К.)

для серед. шк. віку / Катя Матюшкіна; пер з рос. О. Думанська. — К. : РІДНА МОВА, 2016. — 208 с. : іл.

Розшукується король сновид! Підступний загарбник Землі і Сонця! Безкомпромісний і дурний брехун космічного масштабу! Він призначив Землю супутником Місяця! Він захопив Сонце і небо! Він вже йде до вас! Ховайтеся все! Ховайте все!

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Червоно шапочка

Казки .- Х.: Septima ,2008.-68с .-( Читаємо по складах ).

За допомогою цієї книжички діти зможуть навчитися читати по складах.

Кількість : 1

УДК 821.2 (= 01) (100)

Кіт да Вінчі. Пірати Кошмарського моря (Матюшкіна К.)

повість-казка. – К.: Національний книжковий проект, 2011. – 192 с.

До Звіриного міста прибули пірати! Вони викрали цілу купу всього-всього та ще й полонили нещасну білочку Бряку! А страшне й підступне мишадло Зиза теж, виявляється, пірат! І Зиза рушає до Мавпячого острова, аби стати там королем, знайти скарби й заволодіти ними! Та його слід узяв неперевершений і геніальний детектив — кіт да Вінчі. Він безстрашно долає хвилі Примарського моря, щоб завадити злочинцеві!

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Шкарпетки нарізно! (Матюшкіна К., Оковитая К.)

К.: Махаон – Україна, 2014. – 224 с.

Веселі пригоди лісових детективів пса Фу-Фу і кота Киць-Киця та їхніх друзів тривають. У цій книжці слідчі розплутують іще одну казкову історію: рятують зниклого крота Шишу, розгадують таємницю старовинної книги і знаходять справжнього спадкоємця замку. Про кумедних мешканців казкового лісу залюбки прочитають дошкільнята й школярі, їхні дідусі та бабусі, татусі та матусі, а також усі, хто любить читати цікаві книжки.

Кількість: 1

УДК 821.161.2’06

Білосніжка та сім Гномів

Улюблені казки  :К.: Егмонт України , 2015.- 62с.-(Книжки для дитячого читання ).

” Улюблені казки ” – це серія яскравих книжок за мотивами улюблених дитячих мультфільмів .

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Енн із садиби Зелені дахи (Л. Мод Монтгомері)

Харків: Вид-во “Ранок”, 2016. – 288 с.

Події цієї чудової книжки відбуваються в далекій Канаді, на острові Принца Едварда. На фермі Зелені Дахи живуть немолоді вже брат із сестрою, Метью й Марілла Катберти. Якось вони вирішили взяти із сирітського притулку хлопця, котрий міг би допомагати їм у господарстві. Проте їхньому здивуванню не було меж, коли виявилося, що замість хлопця до них прибула руденька худорлява дівчина, Енн Ширлі. І в цієї незвичайної істоти виявилася напрочуд химерна вдача!

Кількість: 1

УДК 82-93(71)

Марсіанські хроніки (Р. Бредбері)

пер. з англ. О. Тереха. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 304 с.

Колонізувати Марс, як виявилося, не так вже й легко… Марсіани відстоюють цілісність свого краю! Але землянам вкрай необхідно принести у чужий унікальний Світ стереотипи свого життя, яке, до речі, вже не можливе на Землі. Адже життя на Землі знищене. Боротьба за життя, прагнення свободи, туга за земними просторами й синявою неба рідної землі, дивовижні загадки планети Марс – усе це в україномовній збірці науково-фантастичних новел та есеїв Рея Бредбері «Марсіанські хроніки».

Кількість: 1

УДК 82/89

Різдвяні повісті (Ч. Діккенс)

пер. з англ. Олександра Мокровольського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан; К.: Веселка, 2012. – 464 с.

Увазі юного читача пропонуються такі твори всесвітньо відомого англійського письменника Чарлза Діккенса: “Різдвяна пісня”, “Новорічні дзвони”, “Цвіркун домашнього вогнища”, “Битва життя”, “Одержимий”. У них Чарлз Діккенс прославляє звичайні людські радощі і висуває на передній план цінність людського тепла та щастя.

Кількість: 2

УДК 821.111

Лісові казки ( Іваненко О.Д. )

Для мол.шк. віку / Упоряд. В. В. Татаринова ; Перед. В.А. Костюченка; худож. О .І. Кошель.- К.: Веселка, 2006.- 64 с.-( Українській дитині ).

Книжка розповідає про пригоди мешканців лісу .

Кількість  : 1

УДК 821.161.2-343

Різдвяна пісня та інші різдвяні історії (Ч. Діккенс)

пер. з англ. Ольги Косач-Кривнюк, Олександра Мокровольського. – К.: Знання, 2019. – 303 с.

пер. з англ. Ольги Косач-Кривнюк. – К.: Знання, 2018. – 175 с.

Чарлз Діккенс (1812–1870) — знаний англійський письменник вікторіанської доби, перу якого належать улюблені твори і дітей, і дорослих. Найвідоміші з них — «Домбі і син», «Пригоди Олівера Твіста», «Різдвяна пісня в прозі». Головний герой повісті «Різдвяна пісня в прозі» — жорстокий і скупий стариган Скрудж, який зневажає радощі й свята, а обожнює лише гроші, постійно примножуючи власні статки. Навіть у Святвечір він заміряється працювати, аби збагатитися ще більше. Утім у святкові дні частенько трапляються дива. Скруджа стрічають три Духи, які показують старигану його минуле, теперішнє, а також можливе майбутнє життя, якщо він не схаменеться й не опам’ятається від жадоби збагачення, якою просякнутий кожен його подих.

Кількість: 2

УДК 821.111

Незвичайні пригоди Чока , який шукав країну щастя (М. Морозенко)

Казки/ Худож. О. Богомазов .-К.:Преса України , 2010.-40с.

Разом з хлопчиком  Чоком ви помандруєте в казкові країни Ласунів і Замазур.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Країна казок

Збірка / Упоряд. В.П. Товстий .- Х.:  Промінь  2005.- 64с .

Діти пізнають країну фантазії , познайомляться з дивовижними героями народних укр. казок.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Мудрець із Країни Оз ( Баум Ліман-Френк )

Казка: для мол. шкільн. віку / Пер. з анг. Л. Солонька ; Мал. Дж.Р.Нілла.- К.: Веселка ; Тернопіль : Навч. кн.- Богдан , 2008.- 119с .

Казка про неймовірні пригоди дівчаток Дороті й Трот.

Кількість : 1

УКД 821.2 (= 01 ) (100)

Клаповушко і К ( Бойко В.Г. )

Майже правдива повість: Для серед. шк. віку / Худож. І.К. Заруба.-К.: Веселка , 2006.-78 с.- ( Пригодам – ура !).

Основна тема книги – непрості стосунки з однокласниками , а тут ще й перше кохання.

Кількість : 1

УДК 082

Змієборець ( Просяник І.Г. )

Казки : Для мол. та серед. шк. віку  / Худож. О.М. Михайлова -Родіна .- К.: Веселка, 2007.- 159с .

Казки пронизані ароматом легенди й запашного зела , автор відчуває і знає кожне укр. слово, як кожну рослину.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Чудові казки

Худож ; М. Бабич .-Харьків : Клуб сімейного дозвілля , 2012.-64 с.-( Золота колекція казок світу ).

Кількість:1

УДК 821.2 (=01) (100)

Казки Шахразади

Пер. з рос. Т. Щегельської ; Худож. Т. Вульф.- К.: Національний Книжковий  Проект, 2011.- 47с.

Кількість : 1

УДК 821.2 ( =01 ) (100)

Миражи (Б. Делински)

пер. с англ. О. Благиной. – Харьков: Книжный клуб “Клуб Семейного Досуга”, 2017. – 448 с.

Телешоу «Меняем все!» было для Кэролайн Макафи делом жизни. Она не представляла, как сможет жить без этой работы. Ее дочь Джейми — архитектор и дизайнер — всегда была лучшим другом и помощницей, они понимали друг друга с полуслова, но… Хозяева шоу решили, что место Кэролайн должна занять… Джейми. Жизнь девушки делает крутой поворот: у нее на попечении оказывается маленький ребенок, мужчина, которому она верила, оставляет ее. Привычный уютным мир рушится. Поддержка матери нужна ей, как никогда. Но захочет ли Кэролайн помочь дочери, которая вдруг стала соперницей?

Количество: 1

УДК 821(100)

Попелюшка ( Перро Ш .)

Казки/ Худож. Д.Гордєєв.-К.: Перо ,2015.-48с.-( Найкращі казки ).

До збірки ввійшли  казки Шарля Перро , які знають і люблять усі діти.

Кількість : 1

УДК 821.2( =о1) (100)

 

 

 

 

Крадійка книжок (М. Зузак)

пер. з англ. Наталії Гоїн. – 2-тє вид. – Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. – 416 с.  Кількість: 3

пер. з англ. Наталії Гоїн. – 3-тє вид. – Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. – 416 с. Кількість: 2

Болючі спогади своїх батьків-емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна й Голокост, сучасний австралійський письменник Маркус Зузак поклав в основу історії про маленьку дівчинку Лізель Мемінґер, яка в страшні роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу Слів і, втративши все інше, вижила – завдяки лише цій силі.

Кількість: 6

УДК: 821(100)

Скринька казок

Збірник казок / Худож. О.Л. Квітка , М.Є.Квітка .-Х.: Пегас , 2013.- 64 с. -( Серія веселка ).

У книзі зібрані казки російських письменників , а також народні казки.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Великий Гетсбі (Ф. Скотт Фіцджеральд)

пер. з анг. Андрія Пехника. – К.: Знання, 2014. – 198 с.

Френсіс Скотт Кей Фіцджеральд (1896—1940) — видатний американський письменник, представник “втраченого покоління”. “Великий Гетсбі” (1925) є найвідомішим романом Ф.С. Фіцджеральда і типовим твором “епохи джазу”. Автор надзвичайно майстерно передав приховану за карнавальною яскравістю життя психологічну надломленість після воєнного покоління. Це захоплююча й вишукана казка про Америку 20-х років минулого століття, в якій показано американську мрію, що обернулася трагедією.

Кількість: 1

УДК 821(100)

Мактуб (П. Коэльо)

[пер. с португ. А. Богдановского]. – Москва: АСТ, 2015 – 288 с.

«Мактуб» – книга, вобравшая в себя бесценные фрагменты из сокровищницы мировой мудрости. Короткие истории, заимствованные автором из различных источников и культур, рождались в сотрудничестве с газетой «Фолья де Сан-Пауло». Коэльо отобрал истории, написанные с июня 1993-го по июнь 1994-го, и представил вниманию читателей всего мира книгу «Мактуб» – красочную иллюстрацию мозаичного полотна мировых устных традиций. По словам самого автора, «Мактуб» – это не сборник поучений, но попытка поделиться опытом», а его чтение – прекрасный повод поразмышлять.

Количество: 1

УДК 821(100)

Мудрі казки

Укладач Борзова В.В.; Худож. Платова С.Є. , Платов Ю.Є.-Х.: чайка , 2013.- 64с. ( Світ казок ).

Казки – це уроки доброти , милосердя , справедливості.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

 

 

 

 

Алхімік (П. Коельйо)

пер. з порт. В. Шовкуна. – 2-ге вид. – Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. – 288 с.

Цей роман став культовим! Він захоплює з першої сторінки! В юні роки ми не боїмося мріяти, все здається можливим. Але з часами невідома сила починає переконувати нас, що мрії незбутні, а прагнення нездійсненні. Ця книжка навчить жити, не втрачаючи віру в кохання і добро, навчить цінувати кожний день, кожну годину, кожну мить, радіти, сумувати, але ніколи не опускати руки.

Кількість: 3

УДК 821(100)

Вбивства на вулиці Морг та інші історії (Е. А. По)

пер. з англ. Андрія Пехника. – К.: Знання, 2017. – 206 с.

Едгар Аллан По (1809—1849) — видатний американський письменник, поет, літературний критик і редактор, представник романтизму. Відомий насамперед як автор загадкових і “ страшних” оповідань, вважається також засновником детективного жанру, а окремі його новели містять ознаки наукової фантастики, історій жахів та “фентезі”. Психологічний аналіз і вміння передавати глибинну правду через фантасмагорію вдало поєднуються в його творчому стилі, що характеризується стислістю і яскравістю образів та стрункістю композиції. До пропонованої увазі читачів збірки увійшли найвідоміші новели письменника.

Кількість: 2

УДК 821(100)

Добре зернятко – гарні сходи

Оповідання і вірші.- Х.: Белкар-книга, 2013.- 64 с.- ( Веселка ).

Познайомившись з героями творів , діти навчаються доброті, порядності.

Кількість : 1

УДК 082

Європа. Міфи і легенди Греції

для мол. шк. віку/ Упоряд. і переказав В.І. Степаненко; Худож. М.С. Пшінка. – К.: Преса України, 2007. – 64 с.

“Європа” – книжка з серії “Міфи і легенди Греції” про давньогрецьких богів і героїв у переказі для дітей молодшого шкільного віку.

Кількість: 1

УДК 087.5(031)

Казки ( Гофман Є.Т. ,Гауф В.)

Збірка казок .- Х.: Пегас , 2017.- 48 с. -( Веселка ).

ГероЇ казок боряться за добро та справедливість , щиро бажаючи , щоб у світі стало меньше зла.

Кількість : 1

УДК821.2 (=01 ) (100)

Енциклопедія для юних леді

/Автор-упорядник І.Гончаренко. – Харків: Промінь, 2009. – 64 с.

«Енциклопедія для юних леді» розрахована на дівчат молодших класів. Мета цієї книги — викликати у дитини бажання досягти досконалості. Книга дає практичні поради як покращити свою поведінку та стосунки з оточуючими.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

Велика енциклопедія юної леді

Харків: ТОВ SEPTIMA; 2012. – 208 с.

Ця чудова та корисна книга допоможе тобі стати красивою, стильною і привабливою. В ній ти знайдеш корисні поради, як мати чудову струнку фігуру, чарівну шкіру, пишне шовковисте волосся. Також ти навчишся знаходити спільну мову з людьми. А ще — дізнаєшся, як зробити затишною свою оселю, як доглядати за домашніми улюбленцями та рослинами, як смачно куховарити. І багато, багато іншого…

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

Панночка. Книга дівчинки 21 століття

Щербатенко Т. – К.: Країна мрій, 2012. – 528 с.

Улюблена з дитинства лялька назавжди залишається для панни рідною. Чи здатна книжка разом із дівчам подолати всі шляхи становлення індивідуальності, емоцій, почуттів, знань, вроди, побутових навичок? Так, коли йдеться про книжку-подругу, яка відповість на запитання дівчинки, що росте.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

Людина

Укладач В.Г. Біляєв. – Х.: Белкар-книга, 2018. – 48 с.

Ця книжка розповість юним допитливим читачам про дивовижні І властивості людського організму, його будову і можливості, а також відповість на багато цікавих запитань: «Як ми ростемо?», «Чому у людей таке різне волосся?», «Як ми запам’ятовуємо?», «Чому ми потіємо?», «Як ми розрізняємо кольори?» тощо.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

Динозаври. Ящери мезозойської ери

Ю.К. Школьник. – Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015 – 64 с.

На Землі до початку всіх часів існував дивовижний світ стародавніх ящерів-динозаврів. Більшість людей уявляє його по розважальних фільмах і популярних книжках, автори яких часто дають воля фантазії. Книга “Динозаври” написана за відомостями учених-палеонтологів і містить лише достовірні наукові факти.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

Хижі тварини. Небезпечні, дикі, свійські

Ю.К. Школьник. – Харків: Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015 – 64 с.

Найцікавіша та найкорисніша інформація про все на світі! Зрозуміла мова, кольорові ілюстрації, дивовижні факти! Книжки серії стануть у нагоді під час підготовки до уроків і допоможуть учням стати справжніми ерудитами.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

Динозаври. Повна енциклопедія

М.: Вид-во “ЭКСМО-Пресс”, К.: “Книжковий дім ТОВ “Орфей”. – 2002. -256 с.

Нині Земля — це планета людей, поруч з якими живуть ще сотні тисяч видів живих істот. А 200 мільйонів років тому на нашій планеті безроздільно царювали динозаври. Ми уявляємо їх величезними і лютими хижаками, але багато з них були рослиноїдними. Хоча, незважаючи на це, могли відстояти себе в суворій боротьбі за життя. Над створенням цієї енциклопедії працювали найвідоміші вчені-палеологи з Кембриджського університету, а кращі художники витратили багато своїх умінь на виготовлення яскравих, найдостовірніших зображень динозаврів і світу, у якому вони жили. Якими були їхні справжні розміри і розумові здібності, чим вони харчувалися,як і на кого полювали і чому несподівано вимерли, де знаходять рештки динозаврів і як учені працюють над їх вивченням — на ці та на тисячі інших запитань відповість енциклопедія «Динозаври»,прочитати яку буде цікаво і дітям, і дорослим.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

Дивовижні історії

Оповідання .-Х.: Белкар -книга , 2016.- 64с.-( Веселка ).

Оповідання розповідають про наших чотириногих друзів , які діють зовсім як люди.

Кількість : 1

УДК 082

Казки (Брати Грімм )

Х.: Septima , 2005.- 256с. -( В гостях у казки ).

До цієх книжки надійшли найкращі казки відомих братів Грімм.

Кількість : 1

УДК 821.2 (=01) (100)

Велика ілюстрована енциклопедія тварин

Пер. з нім./Текст Ф. Керфоллі і М. Феррарі; Іл. І. Сталіо, А. Кантуччі і А. Моранді. – К.: Махаон-Україна, 2005. – 240 с.

У цій щедро ілюстрованій енциклопедії зібрано унікальні відомості про життя, місцеперебування, механізми поведінки різних видів тварин. Ця книжка — не тільки чудовий додатковий матеріал для уроків географії та зоології, а й захопливе читання.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

 

Велика дитяча ілюстрована енциклопедія. Г-І

Brockhaus. Велика дитяча ілюстрована енциклопедія. Г-І / пер. з нім. Марини Запорожець, Юлії Кобзар, Олександра Марченка, Романа Ставицького. – Харків: Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2014. – 112 с.

Знаменита енциклопедія Брокгауза з найновішою, найактуальнішою інформацією — тепер для дітей! Фундаментальне, чудово ілюстроване довідкове видання. Ця книга стане у нагоді дітям і під час навчання у школі, і при підготовці до екзаменів, адже тут наведена найдостовірніша, найпотрібніша, найцікавіша інформація. Том містить близько 200 статей із різних галузей знань, написаних доступно і зрозуміло. Статті розміщено в алфавітному порядку. Юні читачі знайдуть перехресні посилання, поради, як самостійно виконати цікавий експеримент, короткі довідки, ігрові завдання.

Кількість: 1

УДК: 087.5(031)

 

Від казки до казки

Українські народні казки .- Х.: Сінтекс , 2008.- 64 с.- (Сонечко ).

До книжки ввійшли укр. народні казки для дітей дош. та мол. шкільн. віку.

Кількість : 1

УДК 821.11.1-343

Добрі казки

Уклад. Л.М. Гуменна .- Х.: Чайка , 2013.- 64 с. – ( Світ казок ).

Герої цих історій- веселі звірята , мудрі  добрі, завжди готові прийти на допомогу товаришу.

Кількість :1

УДК 821.2(=01) (100)

Чарівний ліс

Оповідання та вірші / Упоряд. Б.В.Бойко.- Х.: Сінтекс , 2008.-63с.- ( Сонечко ).

Ця книжка запрошує всіх – і дітей , і дорослих – у чарівне царство лісу.

Кількість :1

УДК 821.2(=01) (100)

Казки ( Брати Грімм )

Худож. М.А.Карманова ,М.С. Мосіяш , О.В.Зеркалій.- Х.: Пегас , 2016.-64с.- (Веселка ).

Діти зустрінуться  із красунями Рапунцель і Білосніжкою.бременськими  музикантами.

Кількість : 1

УДК 821.2(=01)(100)

Казки ( Андерсен Г. К. )

Пер. з дан. та передм . О . Д. Іваненко.- К.: Школа , 2004.- 192 с.- (Хрестоматія школяра ).

До книжки ввійшли  найкращі казки славетного письменника з Данії .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Українські літературні казки

Упоряд. : О .Є.Шевченко, Т.Г. Качалова ; Передм. А.Г.Костецького.- К.: Школа , 2003.-192с.- (Хрестоматія  школяра ).

Книга буде не просто цікавою , а й прислужиться у виховному та навчальному процесі.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Пригоди Юрка Козака ( Крип’якевич І.)

/ Упоряд.та передм. Н.Степаненко ; Іл. Т.В.Кущ.-К.: Школа , 2007.-192с.- ( Хрестоматія школяра ).

Перед читачем постає життя багатьох верств українського народу в різну пору нашої давнини : в часи Галицього князівства , в умовах середньовічного Львова, за Хмельниччини.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Байки ( Глібов Л.)

Для мол. та серед. шк. віку / Упоряд .та передм. Р. В. Мельникова ; Худож.Ю.В.Кучеровська.- К.: Школа , 2008.- 128с. ( Хрестоматія школяра ).

Байки Глібова постають своєрідною Книгою буття , де поєднуються сучасне , минуле  й майбутнє .

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Мандри Жолудя ( Чередниченко Д. )

Вірші , казки , опавідання /Передм. А.І. Мовчун ; Іл. В.А. Дунаєвої .- К.: Школа , 2007.-224с-( Хрестоматія школяра ) .

Про любов до рідної землі й свого роду , про повагу до власної та чужої праці , про дбайливе ставлення до навколишньої природи.

Кілкість : 1

УДК 821161.2-93

Казки ( Грімм Я. , Грімм В.К. )

Казки / Передм. Є.О. Поповича.- К.: Школа , 2005.- 192с.- (Хрестоматія школяра ).

Книжка вибраних німецьких казок не лишить байдужими серця читачів і буде цікавою поживою для уяви.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Ранкові зустрічі ( Підгірянка М. )

Для мол. та сер. шк. віку / Упоряд. та передм. Л.Слободянюк ; Іл. Л.Горошко.-К.: Школа, 2008.-160с.

Твори для дітей: вірші, казки, співання.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Денискові оповідання ( Драгунський В .)

Для мол шкільного віку / Іл. В.А.Дунаєвої .-К .: Школа, 2007.-240с.-( Хрестоматія школяра ).

У книзі розповідається про пригоди , що трапились з хлопчиком Дениском на вулицях і бульварах , у школі  й дома , у дворі й в кіно, під куполом цирку , у ліфті й на горищі.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Веселі історії

Для мол. та серед. шк. віку / Упоряд О.Є . Шевченка і Т.Г.Качалової; Передм. Б.Й. Чайковського.-К.: Школа,

2003.-171с.-(Хрестоматія школяра ).

Збірник розрадить , додасть настрою,налаштує на веселу хвилю.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Казки (Андерсен Г.К. )

Пер. з дан. та перед. Іваненко О.Д.-К.: Школа  , 1999.-190с.- (Хрестоматія школяра ).

Кількість : 1

УДК 821.161.2-93

Сім’я дикої качки ( Гуцало Є. )

Для мол. та серед. шк. віку / Упоряд. та передм. Л. Вороніної .-К.: Школа , 2007.- 218с.-( Хрестоматія школяра).

Перед читачем складний і водночас прекрасний світ дитинства з його радощами  й печалями ,  ще світ живої природи , частиноютякого є і ми , люди.

Кількість : 1

УДК 821.161..2-93

Езопові байки

Для мол.та серед. шк. віку / Упорядкув. та перед. А.М. Чердаклі ; Пер.з новогрец. В.О. Забаштанський та А.М. Чердаклі ; Іл. О.В. Кузнецової .- К.: Школа , 2008.- 128с.

До книжки увійшли найвідоміші байки славетного Езопа , напівлегендарної постаті VI ст. до н.е.

Кількість : 1

УДК 821( 100)

Скарб (Стороженко О. )

Для мол. та серед. шк. віку /Упорядкув. та перед. О. Шевченко .-К.: Школа , 2008.- 208с.

Побут , звичаї, героїчні сторінки козацької вольниці , пов’язані з останнім періодом існування Запорозької Січі, Коліївщина .

Кількість: 2

УДК 821.161.2’06

Чарівне горнятко

Харьків : Septima , 2005.- 256с.- ( В гостях у казки ).

Казкові образи вчать мудрості й оптимізму, які притаманні нашим улюбленим героям- Телесику, Котигорошку, Василині Примудрій та іншим.

Кількість : 1

УДК 821.161.2-343

Пригоди Цибуліно ( Родарі Дж.)

Харьків : Septima ,2006.-288с.-( Країна чудес ).

Книга розповідає про казковий край , населений рослинами -чоловічками , вигадливого хлопчика – цибулинку , що хоробро захищає бідняків .

Кількість : 2

УДК 082

Дивосвіт . вірші , оповідання ,казки

Харків : Septima , 2006.-256с.

Ця книга знайомить дітей із найкращими творами українських та зарубіжних письменників , класиків , а також з творами сучасних авторів .

Кількість :2

УДК 082

Мандри Лемюеля Гуллівера (Свіфт Д .)

Роман .- Х.: Septima , 2009.- 304с.-( Країна чудес ).

Автор розповідає про подорожі Гуллівера , лікаря , а потім капітана кількох кораблів , до фантастичних країн  – Ліліпутії . населеної людьми – пігмеями .

Кількість : 2

УДК 082

Мері Поппінс ( Треверс П.Л. )

Харків : Septima , 2007.- 320с. -(Країна чудес ).

Книга оповідає про незвичайні пригоди  Джейн і Майкла , що Їх  ці діти зазнали з чарівницею -нянькою.

Кількість : 2

УДК 082

Вінні-Пух та його друзі ( Мілн А.А.)

Повість-казка .- Харьків : Septima ,2009.- 336с.-(Країна чудес ).

Популярна  повість -казка  про симпатичного плюшевого ведмедика та його численних друзів.

Кількість : 3

УДК 821.2 (=01) (100)

</